Arbeidsprogram Norges Forsvarsforening 2020-2021

1. Innledning

Arbeidsprogrammet gir de grunnleggende retningslinjer for Norges Forsvarsforenings (NFF) arbeid. Programmet er forpliktende både for lokalforeningene som NFF sentralt.

Programmet skal inspirere alle medlemmer til engasjement og innsats for NFF sitt arbeid for forsvarssak og samfunnssikkerhet.

2. NFFs formål og visjon

NFF skal arbeide for at forsvarsviljen til enhver tid er levende i vårt folk, og for at Norge alltid må ha et forsvar og en sivil beredskap som på en betryggende måte verner landets frihet, fred, uavhengighet og samfunnssikkerhet.

Norges Forsvarsforening skal i perioden 2020 til 2021 arbeide for å videreutvikle posisjonen som en ledende samfunnsaktør og pådriver for gode forsvars-, sikkerhetspolitiske og beredskapsmessige løsninger.

Foreningens slagord skal være:

 • Forsvarssak er fredssak
 • Norges Forsvarsforening – for et trygt Norge

3. Rammebetingelser og verdigrunnlag

NFFs formål og verdigrunnlag fremkommer av NFFs lover, §§ 1 og 2 og skal være styrende for arbeidet til foreningen.

Norges Forsvarsforening være en partipolitisk nøytral forening som arbeider for et forsvar og en beredskap som trygger vårt lands befolkning og verdier basert på menneskerettigheter, internasjonal rett, konvensjoner og forpliktelser overfor organisasjoner som Norge er medlem av. Foreningen er en saklig og aktiv pådriver i arbeidet med å utvikle et framtidsrettet sterkt forsvar som sammen med sivil beredskap effektivt bidrar til å skape trygge og robuste samfunn.

Forsvarsforeningens arbeid skal være preget av profesjonalitet, saklighet og faglig velbegrunnet meningsutveksling.  Samtidig skal det legges vekt på å skape entusiasme og motivasjon i vårt arbeid.

4. Mål, Strategi og Tiltak for Norges Forsvarsforening

NFF har seks hovedmål for sin virksomhet.

 • Delområde 1 er arbeidsmål for NFF samt virkemidler for å oppnå målene.
 • Delområdene 2 – 6 definerer NFFs forsvars- og sikkerhetspolitiske mål, delmål og hvilke virkemidler NFF ønsker å benytte for å fremme målene.
Mål Tiltak
1. NFF skal videreutvikle sin rolle som en synlig og kompetent samfunnsaktør
 • Styrke NFF sin samfunnsposisjon gjennom en aktiv og oppsøkende kontakt mot politikere, beslutningstakere og relevante fagmiljøer. Etablere samarbeid med betydningsfulle miljøer og grupper/enkeltpersoner.
 • En aktiv deltagelse i den offentlige debatten. Sette fokus på fagmilitære og sikkerhetspolitiske spørsmål av betydning for Norges militære og sivile sikkerhet.
 • Styrke NFF sin samfunnsposisjon gjennom en aktiv og offensiv mediestrategi.
 • Utvikle Norges Forsvar til å bli et ledende fagtidsskrift.
 • Skape attraktive arenaer som vekker oppmerksomhet og samler samfunnsengasjerte kvinner og menn.
 • Drive aktiv rekruttering av nye medlemmer, med fokus på yngre medlemmer og kvinner.
 • Være nysgjerrig og åpen for nye løsninger og markere NFF som en organisasjon rik på tradisjoner, men nytenkende og fremtidsrettet i måten å jobbe på.

Aktiviteter og arrangementer rettet mot ulike målgrupper:

 • En god og tett dialog med fagmiljøene innenfor Forsvaret og den sivile beredskap
 • En god og moderne kommunikasjonsform gjennom flere kanaler
  • Foreningens hjemmesider
  • Norges Forsvar
  • Nyhetsbrev
  • Andre sosiale media

Se også avsnitt 6

Mål Delmål NFF tiltak
2. Norges frihet og uavhengighet skal sikres i samarbeid og solidaritet med våre allianse-partnere. NATO alliansen er sentral for Norges sikkerhet i en periode med en krevende sikkerhetspolitisk utvikling
(Ref. FFI – Hvordan styrke forsvaret av Norge).

 • Norge skal være en kompetent partner innen alle avtalte satsingsområder.
 • Norge skal så langt som mulig oppfylle avtaler og forventninger fra alliansepartnerne.
 • Det skal tilrettelegges for et nært samspill og samarbeid med alliansepartnerne innen alle avtalte områder for forsvaret av landet.Det skal være en klar forståelse for hvilke situasjoner Norge skal løse på egen hånd.
NFF skal påvirke politikere og beslutningstakere slik at:

 • Norges sikkerhetspolitiske behov blir ivaretatt gjennom gode internasjonale forsvars- og sikkerhetspolitiske løsninger
 • Norge møter avtalte mål innen NATO.
 • Bruk av 2% av BNP på forsvar er et viktig solidaritetsmål innen NATO.
 • Norge bidrar til at allierte styrker kan drive nødvendig, effektiv trening på norsk jord.
 • Norge bygger ut kapasiteter og infrastruktur slik at vi evner å motta hjelp raskt (ref. FFI rapport)
 • Norge bidrar til felles NATO operasjoner utenfor Norge der det er viktig for allianselandenes sikkerhet.
3. Norge skal ha et sterkt og moderne militært forsvar i tråd med sikkerpolitiske behov og utfordringer. Utviklingen av Forsvaret må være bærekraftig på kort og lang sikt (Ref. FFI Hvordan styrke forsvaret av Norge).
Forsvaret skal ha rammebetingelser for å utvikle tilstrekkelige kapasiteter slik at forventete oppgaver kan løses:

 • Håndtere episoder og sikkerhetspolitiske kriser
 • Signalisere evne og vilje til å hevde suverenitet og myndighet

Norges forsvar skal ha forankring i det sivile samfunn og utvikle seg i takt med samfunnet.
Forsvaret skal ha høyt kvalifisert personell med spisskompetanse og evnet til å yte. Det skal gis rammevilkår som motiverer slik at kompetanse videreutvikles og forblir i forsvaret.
Det skal tilstrebes en balanse mellom nye, høyteknologiske løsninger og kontinuerlig utvikling av menneskelige ressurser.
Forsvaret skal samspille med egen og alliert ”Forskning og Utvikling” – spesielt egne institutter og forsvarsindustri.
Norge skal ivaretar sine internasjonale forpliktelser og være en synlig og kompetent bidragsyter i internasjonal krisehåndtering og forsvar av menneskerettigheter

NFF skal påvirke politikere og beslutningstakere:

 • Gi Forsvarssjef og fagmilitære organer frihet til i offentlighet å definere militære behov for planperioden.
 • Påvirke politiske partier og organisasjoner slik at de tar forsvarspolitiske spørsmål opp til debatt.
 • Søke økt militær tilstedeværelse og bedre reaksjonsevne – generelt god beredskap.
 • Påvirke Forsvarets beslutningstakere for å sikre at Forsvarets personell gis adekvat utdannelse, øvelser og trening som står i forhold til oppgavene og med tilstrekkelig fokus på spesialistfunksjoner.
 • Søke en god og tett dialog med fagmiljøene innenfor Forsvaret og den sivile beredskap.
 • NFF skal være en aktiv deltager i den offentlige debatten med egne arrangementer og tilstedeværelse i media.
 • NFF skal bidra med kompetanse og innspill i utvalg, høringer og utredningsarbeid.
 • Aktiviteter og arrangementer rettet mot ulike målgrupper som beskrevet i kapittel 6.
4. Styrke Norges samfunns-sikkerhet og sivil beredskap i tråd med risiko- og sårbarhets-utviklingen og trusselbildet i samfunnet. Forebygge mot hendelser som truer sentrale, sivile samfunnsfunksjoner og som truer Norges sikkerhet og den enkeltes trygghetsfølelse.
Norge skal ha en overordnet strategi for å møte alle kategorier trusler og kombinasjoner av disse og som er sivile av natur: Terrorangrep, naturkatastrofer, ulykker, cyberanslag, anslag mot infrastruktur, helse, forsyning, villedende informasjon til innbyggerne osv.
Myndighetene skal kunne håndtere:

 1. Store hendelser som gir ekstraordinære påkjenninger og tap og som ikke kan håndteres med ordinære rutiner.
 2. Komplekse hendelser med sterk gjensidig avhengighet mellom etatene.
 3. Hendelser som undergraver tilliten til at samfunnets institusjoner ivaretar den individuelle og kollektive tryggheten.
 4. For å oppnå dette skal det være en helhetlig, nasjonal beredskap, på tvers av sektorer og etater.
NFF skal:

 • Sette fokus på viktige spørsmål av betydning for utvikling av god samfunnssikkerhet og sivil beredskap.
 • Belyse foreliggende risiko- og sårbarhetsanalyser samt evalueringer
 • Påvirke politikere og beslutningstakere slik at sivile beredskapsetater gis rammebetingelser for å utvikle kompetanse og kapasiteter.
 • Påvirke politiske partier og ulike organisasjoner slik at de tar samfunnssikkerhet og sivil beredskap opp til debatt. Være aktiv på ulike arenaer og skape interesse og engasjement rundt sivil beredskap.
 • Bidra med kompetanse og innspill i utvalg, høringer og utredningsarbeid Vår tilnærming til samhandling er at beredskapsaktører fra flere etater, organisasjoner etc. samarbeider om å nå et felles mål.
5. Forbedre samarbeidet mellom sivile og militære aktører. Nyttiggjøre synergier mellom militær og sivile beredskapsetater. Samordning mellom forsvar og sivile etater er del va totalforsvaret og kritisk med dagens trusselbilde. Koordinerende departement er Justis og Beredskapsdepartementet. Direktoratet for Samfunnsberedskap er i mange sammenhenger koordinerende organ, men prinsippet er at samordning skjer på lavest mulig nivå.

Norge skal ha en samordnet strategi med klare ansvarsforhold og retningslinjer. Retningslinjene må dekke både forhold der forsvaret skal bidra ved sivile katastrofer og ulykker, og der forsvaret har behov for å trekke på sivile ressurser.

NFF har inngått ett samarbeid med Sjef HV om gjennomføring av miniseminarer knyttet til forsvars -og sikkerhetspolitikk som er relevante for HV mannskaper i tjeneste. Samarbeidet åpner også for rekruttering av HV mannskaper som medlemmer i NFF. Mange i HV ønsker mer kunnskap om forsvars -og sikkerhetspolitikk og kan gjennom frivillig medlemskap i de lokale foreningene engasjere seg i styrearbeid og andre roller i foreningen. Samarbeidet vil bidra til mer beviste, myndige, kunnskapsrike og motiverte soldater i HV og flere engasjerte medlemmer i NFF.

NFF skal påvirke politikere og beslutningstakere:

 • Belyse nødvendigheten av en helhetlig, nasjonal beredskap, på tvers av sektorer og etater.
 • Bidra til at mekanismene for samspill er klart definert og forstått av involverte parter.
 • Bidra til bedre synergi mellom sivile og militære beredskapsaktører, og større grad av kompetanseoverføring mellom etatene.
 • Stimulere til tettere samarbeid og synergi mellom politi og forsvar
 • Arbeide for omfattende og realistiske øvelser som dekker både funksjon og geografi.
 • Gjennomføre lokale miniseminar om temaet forsvars -og sikkerhetspolitikk som er relevante for HV mannskaper i tjeneste.
6. Verneplikten skal være en viktig premiss for et forsvar forankret i det sivile samfunn. Norges forsvar skal ha forankring i det sivile samfunn og utvikle seg i takt med samfunnet. Norge skal ha en utbredt verneplikt som premiss for å oppnå dette. NFF skal:

 • Bidra til en høy status for verneplikten, og til å gjøre førstegangstjenesten meningsfull og attraktiv.
 • Arbeide for en reell kjønnsnøytral verneplikt

5. Målgrupper

Målgruppene for vårt arbeid skal være (i prioritert rekkefølge):

 • Alle engasjerte og samfunnsbevisste mennesker
 • Politikere, beslutningstakere og media
 • Ledere i militært og sivilt beredskapsarbeid
 • Foreninger, institusjoner og organisasjoner som er opptatt av Forsvaret, samfunnssikkerhet og beredskap
 • Militære og sivile forskningsinstitusjoner

Forsvarsforeningen skal spesielt legge vekt på å nå frem til yngre målgrupper gjerne gjennom relevante militære avdelinger og institusjoner og andre.

6. Andre tiltak – samarbeid og lokalforeninger

NFF skal samarbeide med andre forsvars- og beredskapsrelaterte organisasjoner som arbeider ut ifra det samme verdigrunnlaget som NFF, både på et sentralt og lokalt nivå. Dette for å gi hverandre drahjelp og skape synergi i vårt arbeid for å styrke Forsvaret og den sivile beredskap.

NFF sine medlemmer er det viktigste virkemiddel for å nå foreningens mål.
Lokalforeningene bør være synlige aktører i det enkelte lokalsamfunn, samtidig som det er viktig med samarbeid mellom de lokale forsvarsforeningene, og mellom de lokale forsvarsforeningene og NFF sentralt.

Lokalforeningene bør ha som målsetning/ambisjon å gjennomføre:

 • Minimum 1-2 konferanser/seminarer pr år om dagsaktuelle tema
 • Minimum 1-2 ungdomsaktiviteter pr år
 • Årlig vervekampanje/-aktivitet

De lokale forsvarsforeninger skal oppfordres til delta aktivt i samfunnsdebatten gjennom bruk av lokale media. I spørsmål av overordnet, nasjonal og/eller prinsipiell karakter, bør uttalelser fra Norges Forsvarsforening koordineres og formidles gjennom presidentskap eller generalsekretær.

Sekretariatet skal bistå lokalforeningene med følgende arbeid.

 • Forslag til tema og foredragsholdere
 • Forslag til utforming av pressemeldinger og invitasjoner (lay-out og tekst)
 • Andre praktiske gjøremål, så langt det er ønskelig og praktisk gjennomførbart.