Arbeidsprogram 2015-2017

1.Innledning

Arbeidsprogrammet gir de grunnleggende retningslinjer for Norges Forsvarsforenings (NFF) arbeid. Programmet er forpliktende både for lokalforeningene som NFF sentralt.  Programmet skal inspirere alle medlemmer til engasjement og innsats for NFF sitt arbeid for forsvarssak og samfunnssikkerhet. Ifølge lovene skal Norges Forsvarsforening være «en partipolitisk nøytral forening som arbeider for et forsvar og en beredskap som trygger vårt lands befolkning og verdier basert på menneskerettigheter, internasjonal rett, konvensjoner og forpliktelser overfor organisasjoner som Norge er medlem av. Foreningen er en saklig og aktiv pådriver i arbeidet med å utvikle et framtidsrettet sterkt forsvar som sammen med sivil beredskap effektivt bidrar til å skape trygge og robuste samfunn».

Foreningens slagord skal være:

 • Forsvarssak er fredssak
 • Norges Forsvarsforening – for et trygt Norge

2.NFF formål og verdigrunnlag

NFF’s formål og verdigrunnlag fremkommer av NFF’s lover, §§ 1 og 2 og skal være styrende for arbeidet til foreningen.

I følge lovene skal NFF”arbeide for at forsvarsviljen til enhver tid er levende i vårt folk, og for at Norge alltid må ha et forsvar og en sivil beredskap som på enn på en betryggende måte verner landets frihet, fred, uavhengighet og samfunnssikkerhet.  

3.Visjo

/ambisjon

Norges Forsvarsforening skal i perioden 2013 til 2015 arbeide for å videreutvikle posisjonen som en ledende samfunnsaktør og pådriver for gode forsvars-, sikkerhetspolitiske og beredskapsmessige løsninger.

4.Hovedsaker

NFF skal arbeide for seks hovedsaker:

 

 1. Nasjonal sikkerhet og engasjement i et globalt perspektiv.

 

 • Påvirke politikere og beslutningstakere slik at Norges sikkerhetspolitiske behov blir ivaretatt gjennom gode internasjonale forsvars- og sikkerhetspolitiske løsninger.
 • Bidra til at Norge ivaretar sine internasjonale forpliktelser.
 • Bidra til at Norge er en synlig og kompetent bidragsyter i internasjonal krisehåndtering og forsvar av menneskerettigheter.
 1. Et sterkt og moderne militært forsvar i tråd med sikkerpolitiske behov og utfordringer.
 • Sørge for at Forsvaret har forankring i det sivile samfunn og utvikler seg i takt med samfunnsutviklingen.
 • Sette fokus på fagmilitære spørsmål av betydning for utvikling av Forsvaret.
 • Påvirke politikere og beslutningstakere slik at Forsvaret gis rammebetingelser for å utvikle kompetanse og kapasiteter.
 • Påvirke politiske partier og ulike organisasjoner slik at de tar forsvarspolitiske spørsmål opp til debatt. Være aktiv på ulike arenaer og skape interesse og engasjement rundt forsvarssaken.
 • Arbeide for at Forsvaret beholder og videreutvikler kompetansen blant ansatte i organisasjonen, og at det rekrutteres nytt personell med høy motivasjon og kompetanse.
 • Påvirke Forsvarets beslutningstakere for å sikre at Forsvarets personell gis adekvat utdannelse, øvelser og trening som står i forhold til oppgavene.
 • Bidra med kompetanse og innspill i utvalg, høringer og utredningsarbeid.
 1. Styrket samfunnssikkerhet og sivil beredskap i tråd med risiko- og sårbarhetsutviklingen og trusselbildet i samfunnet.
 • Sette fokus på viktige spørsmål av betydning for utvikling av god samfunnssikkerhet og sivil beredskap.
 • Påvirke politikere og beslutningstakere slik at sivile beredskapsetater gis rammebetingelser for å utvikle kompetanse og kapasiteter.
 • Påvirke politiske partier og ulike organisasjoner slik at de tar samfunnssikkerhet og sivil beredskap opp til debatt. Være aktiv på ulike arenaer og skape interesse og engasjement rundt sivil beredskap.
 • Bidra med kompetanse og innspill i utvalg, høringer og utredningsarbeid.
 1. Bedre sivilt-militært samarbeid og synergi mellom militær og sivile beredskapsetater.
 • Bidra til en helhetlig, nasjonal beredskap, på tvers av sektorer og etater.
 • Bidra til bedre synergi mellom sivile og militære beredskapsaktører, og større grad av kompetanseoverføring mellom etatene.
 • Stimulere til tettere samarbeid og synergi mellom politi og forsvar.

 

 1. Verneplikten som en viktig premiss for et forsvar forankret i det sivile samfunn.
 • Påvirke politikere og beslutningstakere slik at verneplikten opprettholdes som en viktig premiss for et forsvar forankret i det sivile samfunn.
 •  Bidra til en høy status for verneplikten, og til å gjøre førstegangstjenesten meningsfull og attraktiv.
 • Arbeide for en reell kjønnsnøytral verneplikt.

 

 1. NFF som en synlig og kompetent samfunnsaktør
 • Styrke NFF sin samfunnsposisjon gjennom en aktiv og oppsøkende kontakt mot politikere, beslutningstakere og relevante fagmiljøer. Etablere samarbeid med betydningsfulle miljøer og grupper/enkeltpersoner.
 • Styrke NFF sin samfunnsposisjon gjennom en aktiv og offensiv mediestrategi.
 • Utvikle Norges Forsvar til å bli et ledende fagtidsskrift.
 • Skape attraktive arenaer som vekker oppmerksomhet og samler samfunnsengasjerte kvinner og menn.
 • Drive aktiv rekruttering av nye medlemmer, med fokus på yngre medlemmer og kvinner.
 • Være nysgjerrig og åpen for nye løsninger og markere NFF som en organisasjon rik på tradisjoner, men nytenkende og fremtidsrettet i måten å jobbe på.

 

 

 

6.Målgrupper

Målgruppene for vårt arbeid skal være (i prioritets rekkefølge):

 • Politikere, beslutningstakere og media
 • Ledere i militært og sivilt beredskapsarbeid
 • Foreninger, institusjoner og organisasjoner som er opptatt av Forsvaret, samfunnssikkerhet og beredskap
 • Militære og sivile forskningsinstitusjoner
 • Alle engasjerte og samfunnsbevisste mennesker

Forsvarsforeningen skal spesielt legge vekt på å nå frem til yngre målgrupper.

7.Gjennomføring

Dette gjøres gjennom:

 • Påvirkning av politikere og beslutningstakere
 • En god og tett dialog med fagmiljøene innenfor Forsvaret og den sivile beredskap
 • En aktiv deltagelse i den offentlige debatten
 • Aktiviteter og arrangementer rettet mot ulike målgrupper
 • En god og moderne kommunikasjonsform gjennom flere kanaler
  • Foreningens hjemmesider
  • Norges Forsvar
  • Nyhetsbrev
  • Bruk av sosiale medier

NFF skal samarbeide med andre forsvars- og beredskapsrelaterte organisasjoner som arbeider ut ifra det samme verdigrunnlaget som NFF, både på et sentralt og lokalt nivå. Dette for å gi hverandre drahjelp og skape synergi i vårt arbeid for å styrke Forsvaret og den sivile beredskap.

Forsvarsforeningens arbeid skal være preget av profesjonalitet, saklighet og faglig velbegrunnet meningsutveksling.  Samtidig skal det legges vekt på å skape entusiasme og motivasjon i vårt arbeid.

Foreningen skal være en proaktiv forening som kommuniserer på en tidsriktig måte, og som er i forkant av utviklingen. Foreningen skal bidra til at samfunnsmessige endringer som påvirker Forsvarets utvikling blir fanget opp, slik at man kan skape best mulige forutsetninger for Forsvaret.

NFF sine medlemmer er det viktigste virkemiddel for å nå foreningens mål.  Lokalforeningene bør være synlige aktører i i det enkelte lokalsamfunn, samtidig som det er viktig med samarbeid mellom de lokale forsvarsforeningene, og mellom de lokale forsvarsforeningene og NFF sentralt.

Lokalforeningene bør ha som målsetning/ambisjon å gjennomføre:

 • 1-2 konferanser/seminarer pr år om dagsaktuelle tema
 • 1-2 ungdomsaktiviteter pr år
 • Årlig vervekampanje/-aktivitet

De lokale forsvarsforeninger skal oppfordres til delta aktivt i samfunnsdebatten gjennom bruk av lokale media. I spørsmål av overordnet, nasjonal og/eller prinsipiell karakter, bør uttalelser fra Norges Forsvarsforening koordineres og formidles gjennom presidentskap eller generalsekretær.

Sekretariatet skal bistå lokalforeningene med følgende arbeid.

 • Forslag til tema og foredragsholdere
 • Forslag til utforming av pressemeldinger og invitasjoner (lay-out og tekst)
 • Andre praktiske gjøremål, så langt det er ønskelig og praktisk gjennomførbart