(Ordlyd i blått skal ikke endres)

Vedtatt på årsmøtet, sted, dato.

§ 1 Formål

[Lokalforening] Forsvarsforening har til formål å arbeide for at forsvarsviljen til enhver tid er
levende i vårt folk, og for at Norge alltid må ha et forsvar og en sivil beredskap som på en
betryggende måte verner landets frihet, fred, uavhengighet og samfunnssikkerhet.
Foreningen er medlem av Norges Forsvarsforening.

§ 2 Verdigrunnlag

N.N. Forsvarsforening er en partipolitisk nøytral forening som arbeider for et forsvar og en
beredskap som trygger vårt lands befolkning og verdier basert på menneskerettigheter,
demokrati, internasjonal rett, konvensjoner og forpliktelser overfor organisasjoner som
Norge er medlem av. Foreningen er en saklig og aktiv pådriver i arbeidet med å utvikle et
framtidsrettet sterkt forsvar som sammen med sivil beredskap effektivt bidrar til å skape
trygge og robuste samfunn.

§ 3 Lokalforeningens medlemskap i Norges Forsvarsforening

[Lokalforening] er medlem av Norges Forsvarsforening og slutter seg til ovenstående formål
og verdigrunnlag, og er villig til å samarbeide innenfor den ramme og med de forpliktelser
som Norges Forsvarsforenings lover innebærer.

Gjeldende vedtekter skal oversendes Norges Forsvarsforenings sekretariat. Vesentlige
endringer i vedtektene skal meldes til Norges Forsvarsforening.

Lokalforeningen registreres i Brønnøysundregistrene og i Frivillighetsregisteret.

§ 4 Lokalforeningens medlemmer

Foreningens område omfatter følgende kommuner:

Foreningen har flere typer medlemskap og kontingentsats fastsatt av Landsmøtet og gjelder
for 2 år av gangen. Innføring av medlemsregister og innkreving av kontingent skjer sentralt.
Lokalforeningen vedlikeholder medlemsregisteret i StyreWeb.

§ 5 Lokalforeningens gjøremål

Årsmøtet og Styret

Over disse forhandlinger føres protokoll.

Personer som velges inn i, eller sitter i lokalforeningen styrer, skal være medlemmer av
Norges Forsvarsforening (ref NFFs lover Kap II, § 3b).

§ 6 Årsmøtet

a. Årsmøtet holdes hvert år innen utgangen av februar. Det innkalles av styret med
minst 3 ukers varsel ved personlig innkalling.

b. Stemmeberettiget på årsmøtet, er de som har betalt kontingent ved møtets start.
For så vidt ikke annet er bestemt i disse vedtekter, treffer årsmøtet sine beslutninger
med alminnelig stemmeflertall. I tilfelle stemmelikhet gjør møtelederens stemme
utslag.

c. På årsmøtet behandles:

 • Styrets årsberetning og revidert regnskap pr 31. desember foregående år.
 • Valg på styre (med 2 varamenn), revisor, og eventuelle andre tillitsmenn.
 • Saker som styret legger frem.
 • Saker som medlem ønsker behandlet, og som må være kommet til styret senest 14 dager før årsmøtet holdes.

§ 7 Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinært årsmøte kan kalles sammen med varsel m.v. som for vanlig årsmøte, etter
styrets beslutning eller etter krav fra minst en tiendedel av foreningens stemmeberettigede
medlemmer.

§ 8 Årsberetning og regnskap

Så snart som mulig etter at de er godtatt på årsmøtet, sendes gjenpart av årsberetning og
regnskap samt rapport om virksomheten på tilsendt skjema til Norges Forsvarsforening.
Et styre bør bestå av minst 3 personer samt vararepresentanter. Foreningens styre kan bestå
av leder, nestleder, kasserer, sekretær.

Leder og nestleder velges ved særskilte valg. Samtlige styremedlemmer velges for 2 år.

§ 9 Styret

Styret leder foreningens virksomhet og utpeker de nødvendige funksjonærer.
Det representerer foreningen utad, og avgjør alle saker som det ikke finner det nødvendig
eller ønskelig å forelegge for årsmøtet.
Styret utpeker utsendingene til Norges Forsvarsforenings Landsmøte i samsvar med dennes
lover. Lederen deltar på Norges Forsvarsforenings Ledermøte.
Det disponerer foreningens midler i samsvar med dens formål.
Foreningens gjøremål skal så vidt mulig fordeles mellom styrets medlemmer. Arbeidsutvalg
for spesielle arrangementer kan oppnevnes av styret.

§ 10 Styremøter

Styremøte sammenkalles av lederen (nestlederen). Styret er beslutningsdyktig når minst
halvparten av dets medlemmer, deriblant lederen eller nestlederen, er til stede. Alle saker
avgjøres med alminnelig stemmeflertall. I tilfelle av stemmelikhet gjør lederens/nestlederens
stemme utslaget.

§ 11 Endring av lokale vedtekter

Forslag til forandring av disse vedtekter må være kommet til styret i så god tid forut for
årsmøtet at styret kan ha drøftet forslaget før det fremlegges på dette.
Hvis styret har sluttet seg til forslaget, kan det vedtas med to tredjedeler av de avgitte
stemmer, uten hensyn til antallet fremmøtte.
Hvis styret ikke bifaller forslaget, må minst halvparten av foreningens medlemmer ha møtt,
og to tredjedeler av disse, stemme for forslaget.

§ 12 Avvikling

Hvis det fremlegges forslag om oppløsning av foreningen, behandles dette etter
samme regler som vedtektsendringer.

 • Melding om slikt forslag skal i tilfelle sendes Norges Forsvarsforening senest 14 dager
  før det årsmøtet hvor forslaget behandles.
 • Norges Forsvarsforening skal ha anledning til å sende en representant eller flere til
  møtet, og de skal ha anledning til å tale, men ikke til å stemme.
 • Dersom foreningen vedtas oppløst, skal dets arkiv og eiendeler sendes Norges
  Forsvarsforening til oppbevaring eller til anvendelse i samsvar med foreningens
  formål.