§ 1

N. N. Forsvarsforening (Forsvarslag) har til formål å arbeide for at forsvarsviljen til enhver tid er levende i vårt folk, og for at Norge alltid må ha et forsvar og en sivil beredskap som på en betryggende måte verner landets frihet, fred, uavhengighet samfunnssikkerhet.
Foreningen er medlem av Norges Forsvarsforening.

§ 2

N.N. Forsvarsforening er en partipolitisk nøytral forening som arbeider for et forsvar og en beredskap som trygger vårt lands befolkning og verdier basert på menneskerettigheter, internasjonal rett, konvensjoner og forpliktelser overfor organisasjoner som Norge er medlem av. Foreningen er en saklig og aktiv pådriver i arbeidet med å utvikle et framtidsrettet sterkt forsvar som sammen med sivil beredskap effektivt bidrar til å skape trygge og robuste samfunn.

§ 3

Foreningens område omfatter følgende kommuner:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Som medlem kan tegnes enhver som bor innenfor nevnte område, og som vil være med på å virke for foranstående formålsparagrafer. Styret kan nekte opptagelse av medlemmer som ikke oppfyller disse bestemmelser.

§ 4

Foreningen har en type medlemsskap som betegnes ”medlem av NFF”. Som medlem kan en oppnå reduksjon i kontingent, hvis en:

  • Er under 25 år
  • Er fylt 67 år
  • Har tilhørighet til medlem som ektefelle/samboer eller barn, med samme adresse
  • Er uførepensjonist (etter regler utarbeidet av NFF)

Kontingenten fastsettes av landsmøtet og gjelder for 2 år av gangen. Føring av medlemsregister og innkreving av kontingent skjer sentralt.

§ 5

Foreningens gjøremål ivaretas av:
Årsmøtet og
Styret
Over disse forhandlinger føres protokoll.

§ 6

Årsmøtet holdes hvert år innen utgangen av februar. Det innkalles av styret med minst 3 ukers varsel ved personlig innkalling og/eller avertissement i den lokale presse.
Stemmeberettiget på årsmøtet, er de som har betalt kontingent, og som har vært medlem i minst 1 måned før møtet holdes.
For så vidt ikke annet er bestemt i disse vedtekter, treffer årsmøtet sine beslutninger med alminnelig stemmeflertall. I tilfelle stemmelikhet gjør møtelederens stemme utslag.

§ 7

På årsmøtet behandles:

  • Styrets årsberetning og revidert regnskap pr 31 desember foregående år.
  • Valg på styre (med 2 varamenn), revisor, og eventuelle andre tillitsmenn.
  • Saker som styret legger frem.
  • Saker som medlem ønsker behandlet, og som må være kommet til styret senest 14 dager før årsmøtet holdes.

§8

Ekstraordinært årsmøte kan kalles sammen med varsel m.v. som for vanlig årsmøte, etter styrets beslutning eller etter krav fra minst en tiendedel av foreningens stemmeberettigede medlemmer.

§ 9

Så snart som mulig etter at de er godtatt på årsmøtet, sendes gjenpart av årsberetning og regnskap samt rapport om virksomheten på tilsendt skjema til Norges Forsvarsforening.
Foreningens styre består av leder, nestleder, pressekontaktmann, kasserer, sekretær………………………………….
Dessuten velges to varamenn til styret. Leder og nestleder velges ved særskilte valg. Samtlige styremedlemmer velges for 2 år. Hvert år trer avvekslende leder og nestleder ut, sammen med en eller to av de øvrige styremedlemmer. Første gang foregår dette etter loddtrekning, senere etter tur. Varamenn til styret velges for ett år ad gangen.
Utredende styremedlemmer kan frasi seg gjenvalg for like lang tid som de har fungert.

§ 10

Styret leder foreningens virksomhet og utpeker de nødvendige funksjonærer.
Det representerer foreningen utad, og avgjør alle saker som det ikke finner det nødvendig eller ønskelig å forelegge for årsmøtet.
Styret utpeker utsendingene til Norges Forsvarsforenings Landsmøte i samsvar med dennes lover.  Lederen deltar på Norges Forsvarsforenings Ledermøte.
Det disponerer foreningens midler i samsvar med dens formål.
Foreningens gjøremål skal så vidt mulig fordeles mellom styrets medlemmer. Arbeidsutvalg for spesielle arrangementer kan oppnevnes av styret.

§ 11

Styremøte sammenkalles av lederen (nestlederen). Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av dets medlemmer, deriblant lederen eller nestlederen, er til stede. Alle saker avgjøres med alminnelig stemmeflertall. I tilfelle av stemmelikhet gjør lederens/nestlederens stemme utslaget.

§ 12

Forslag til forandring av disse vedtekter må være kommet til styret i så god tid forut for årsmøtet at styret kan ha drøftet forslaget før det fremlegges på dette.
Hvis styret har sluttet seg til forslaget, kan det vedtas med to tredjedeler av de avgitte stemmer, uten hensyn til antallet fremmøtte.
Hvis styret ikke bifaller forslaget, må minst halvparten av foreningens medlemmer ha møtt, og to tredjedeler av disse, stemme for forslaget.

§ 13

Hvis det fremlegges forslag om oppløsning av foreningen, behandles dette etter samme regler som vedtektsendringer. Melding om slikt forslag skal i tilfelle sendes Norges Forsvarsforening i særskilt rekommandert brev senest 14 dager før det årsmøtet hvor forslaget behandles.
Norges Forsvarsforening skal ha anledning til å sende en representant eller flere til møtet, og de skal ha anledning til å tale, men ikke til å stemme.
Hvis foreningen oppløses, skal dets arkiv og eiendeler sendes Norges Forsvarsforening til oppbevaring eller til anvendelse i samsvar med foreningens formål.

§ 14

Ved søknad om opptagelse i Norges Forsvarsforening skal lokalforeningens vedtekter følge søknaden. Vesentlige endringer i vedtektene skal meldes til Norges Forsvarsforening.