Etter litt diskusjon har vi også gått tilbake til vårt og forsvarsforeningens gamle valgsprog:

                                           ”FORSVARSSAK ER FREDSSAK”

Så vidt vites ble dette valgspråket valgt av Fritjof Nansen i hans presidentperiode.

Innhold:

1. Hva skjer?
2. Lenker 
3. Mål og Virkememidler for ABFF
4. Kontakt oss

.

1. Programmet for våren 2018

Asker og Bærum Forsvarsforening er del av Asker og Bærum Forsvarsforum.

Lenke:  2018-Nyhetsbrev-januar-2018

2. Lenker:

Why the U.S. Army Needs Armor – McMaster med flere
The Case for a Balanced Force

 

Norsk teknologi får eksklusiv plass i alle de
kommende tyske ubåtene –
Fra Teknisk Ukeblad 9 mars

F-35 herjet på storøvelse med 15:1 «kill rate»
Fra Teknisk Ukeblad 9 februar

Forsvaret kjøper nye autonome minejegere fra Kongsberg

Norges nye patruljefly skal angripe ubåter fra 30 tusen fot

.

.

.

.

3. Mål og Virkemidler for ABFF

Strategidokument: Mål, Strategi og Virkemidler

Motto: ”Forsvarssak er Fredssak”

Mål:

 • Asker og Bærum Forsvarsforening (ABFF) skal bygge opp befolkningens forsvarsvilje. Ungdom skal prioriteres. Dagens og fremtidens politiske beslutningstakere er særlig målgruppe.
 • Medlemmene skal gis et godt og interessant tilbud som belyser forsvarssaken.
 • Foreningen skal opprettholde en solid medlemsmasse med mest mulig representativ alderssammensetning.

Strategi:

 • Formidle informasjon om forsvars- og sikkerhetspolitikk til befolkning og beslutningstakere. Det skal legges vekt på det norske trusselbilde og våre oppgaver innen NATO.
 • Formidling skal skje via aktive medlemmer og ved direkte opplysningsvirksomhet.
 • ABFF skal samarbeide med- og understøtte andre relevante foreninger og organer med særlig vekt på samarbeidspartnere innen Asker og Bærum Forsvarsforum (ABF).
 • Gi økt kunnskapsnivå om Norges forsvar i internasjonalt perspektiv og med utgangspunkt i ”Totalforvaret”.
 • Fremme kunnskap om historisk bakgrunn for forsvar og forsvarssak.

Virkemidler:

 • Åpne møter over aktuelle tema innen forsvars- og sikkerhetspolitikk i videste forstand (Totalforsvaret).
 • Aktuelle og gode foredragsholdere fra forsvar, politikk og samfunnsliv.
 • Formidle invitasjon til arrangementene gjennom Asker og Bærum Forsvarsforum.
 • Etablere spesielle aktiviteter rettet mot (skole)ungdom og ungdomspolitikere.
 • Samarbeid med andre foreninger* med sikte på et større tilbud til medlemmene.
 • Bekjentgjøring av møter og sesongprogram via lokalt media. Prøve å få nyhetsbrevet ut i media.
 • Søke å spre materiell fra avholdte møter ved presentasjoner og ”pod-casts” via egne web og Facebook-sider.
 • Det utarbeide opplysningsmateriell ”Det norske Forsvaret”, en skjematisk beskrivelse av forsvarets enheter, ressurser og kapabiliteter o.a.
  Rettes mot ”alle, men særlige målgrupper er ungdom, ungdomspolitikere og politiske beslutningstakere.

Materiellet søkes forbedret og vedlikeholdt gjennom samarbeid med forsvaret.

 • Vi skal skrive og/eller formidle artikler om forsvars- og sikkerhetspolitikk i lokal og nasjonal presse.
 • Tilsvarende i nye media– egne sider er delvis etablert.
 • Rekruttere medlemmer gjennom møter og ved spesielle invitasjoner.
 • Senere: Etablere tilstedeværelse på Twitter for økt spredning av materiell og deltakelse i forsvarsdebatten.

*) Mulige samarbeidende foreninger:

Andre forsvarsforeninger inklusive NFF, Drammen Forsvarsforening, Veteran møter veteran, Folk og Forsvar, Atlanterhavskomiteen, historieforeninger (eks. innen NROF)….

JFM 13.11.2017

.

.

.

.

4. Kontakt

Henvendelser til
Leder Jan Fr. Mack, Glassverkveien 89, 1363 Høvik, jfm(at)sailaway.no, T90826025