Bergens Forsvarsforeningbergens-forsvarsforening

Bergens Forsvarsforening (BFF), stiftet 28. juni 1888, er landets nest største lokalforening tilknyttet Norges Forsvarsforening og blant de eldste og mest innflytelsesrike i landet.
Vårt mål er å sikre at Norge har et forsvar og en sivil beredskap som verner vår fred, frihet, uavhengighet og trygger vårt samfunn. BFF har således vært og er en aktiv pådriver for en sterk forsvars-, -utenriks og sikkerhetspolitikk.

Ta kontakt:

Medlemsinformasjon sendes normalt på e-post og oppdateres jevnlig på denne nettsiden. Sendes pr post eller SMS til de som ønsker.

 


Kontaktpersoner:

Jørgen Bjerkestrand
Styreleder
55930224/93005169 jorgen.bjerkestrand@gmail.com
Trygve Hillestad
Nestleder
90197501 trygve.hillestad@hotmail.no
John-Fr. Honningsvåg
Kasserer
55509664/92691100 j-f.honn@online.no
Kari Haraldsen
Sekretær
98640283 karihar24@gmail.com
Tore Isager
Logistikk
48261864 t-isager@online.no
Kjell Birger Olsen
Ordfører representantskapet
99529153 kbolsen1945@gmail.com
Eirik Lossius Iversen                Varamedlem styret 41285255 elliken.l.i@gmail.com
Knut-Åge Greve
Varamedlem styret
47466999 knut.greve@gmail.com
Jan G. Jæger
Varamedlem programkomite
92691810 admiralconsult123@gmail.com

Satsingsområder i 2021/22

 • Gode foredrag og aktiviteter om samfunnssikkerhet, forsvars-, utenriks- og sikkerhetspolitikk.
 • Totalforsvarskonseptet må revitaliseres.
 • Øke medlemstallet, spesielt med yngre medlemmer.
 • God medlemsinformasjon også i sosiale media.
 • Konstruktive innlegg om våre merkesaker i media.
 • Holde minnesmerker og historiene fra krigen(e) i hevd.
 • Samarbeide med andre forsvarsrelaterte foreninger lokalt og NFF sentralt for å nå våre mål om et sterkt forsvar og robust samfunnssikkerhet.

Medlemsmøter/aktiviteter

Medlemsmøtene avholdes normalt på Bergenhus Festningsmuseum på Koengen (bak Thon hotell).  Kaffe og kaker serveres 30 minutter før foredraget starter. Gratis parkering på Koengen. Inngangspenger kr. 50,-.

Planlagte medlemsmøter/aktiviteter 2022:

Mandag 10. januar kl. 18.00: AVLYST pga smittevernhensyn.  «Betraktninger om Forsvaret, sikkerhetspolitiske forhold og Norges Forsvarsforening.» Generalsekretær Knut Helge Hamre, Norges Forsvarsforening.

Mandag 14. februar kl. 19.00: Årsmøte med foredrag om totalforsvaret v/stabssjef ved Vest politidistrikt, Gustav Landro.

Mandag 14. mars kl 1800: Generalsekretær Norges Forsvarsforening, Knut Helge Hamre: «Betraktninger om Forsvaret, sikkerhetspolitiske forhold og Norges Forsvarsforening.»

Mandag 9. mai kl 1800: Sjef Kystvakten, Flaggkommandør Oliver Berdal: «Kystvakten i dag. Oppgaver og utfordringer.»

Lørdag 18. Juni: Sommerfest Bergenhus Festningsmuseum. Omvisning museet, koldtbord, drikke, kaffe og kaker.

Mandag 19. september kl. 18.00: Kurt Heggernes: «Slaget ved Florvåg, Askøy 1194. Vikingtidens største slag.» Lokalhistorisk foredrag.

Mandag 10. oktober kl. 18.00: Generalløytnant (P) Arne Dalhaug: «Ukraina-krigen. Et pradigmeskifte for forsvar- matvare- og energisikkerhet i Europa.»

Mandag 7. el 14. november kl 18.00: Statsforvalter i Vestland, Liv Signe Navarsete: «Ny forsvarskommisjon og norsk totalberedskap.» 

Lørdag 10. desember kl. 18.00: Førjulsfest Kronstad Hovedgård. Julemat med drikke, kaffe avec, julesanger, utlodning og gode samtaler i tradisjonsrike omgivelser. 

Mandag 9. januar 2023: Medlemsmøte. Tema/info senere.

Mandag 13. februar 2023: Årsmøte med foredrag: Info senere.

Turer/andre arrangementer:  Se annonser i tidsskriftet «Norges Forsvar» eller få informasjon på medlemsmøter.

Nye medlemmer/verv medlemmer til foreningen!

 • Fyll ut medlemsblankett på Norges Forsvarsforening sin nettside.
 • Bruk en Barcode-Skanner-App på mobiltelefonen til å fotografere Barcoden. Fyll ut informasjon.
 • Eller ring noen i styret og oppgi navn, adresse, e-postadresse og fødselsår.
 • Faktura for kontingent og tidsskriftet «Norges Forsvar» blir tilsendt fra Norges Forsvarsforening.
 • Ta gjerne med familie, venner og kjente på medlemsmøtene.

Besøk Bergenhus Festningsmuseum

 • Åpent alle dager fra kl. 11.00 – 17.00 (unntatt høytidsdager).
 • Spesielt er skoleklasser hjertelig velkommen. Omvisning av grupper. Også kveldstid mot betaling.
 • Ta kontakt på tlf. 55 54 63 87 /mobil 917 81 379 i åpningstiden eller til e-postadressene: hgaso@mil.no eller bhusmus@gmail.com
 • Informer venner og kjente om museet.

Historikk Bergens Forsvarsforening

Det hele begynte på Bergen Børs 24. mai 1888. Kjøbmann C. Sundt sammen med andre engasjerte borgere, tok initiativet og sendte ut 4.500 innbydelser til «mænd og kvinder inden Bergens stift af alle samfunnslag – uden hensyn til politisk standpunkt – om å danne Bergen Krets af Norges Forsvarsforening«.
På første generalforsamling 28. juni samme år hadde allerede 487 personer tegnet seg som medlemmer. Formålet ble formulert slik: «Gjennom foredrag, skrifter og diskusjoner – eller på anden måte – at virke for å klargjøre betydningen af vårt Forsvarsvesen og dettes krav – samt i det hele taget arbeide for udvikling og fremme av et tidsmessig og betryggende forsvar«.

Viktige oppgaver

BFF har i hele sin historie levd etter mottoet «forsvars-sak er fredssak». Foreningen har stått bak mange pengeinnsamlinger til Bergen Festning, Håøy fort, Skarvøy fort, Sandviksfjellet fort og andre anlegg. Det ble også innsamlet midler til kjøp av soldathjem på Kvarven, fly til Marinen, signalutstyr, piggtråd, skyttergraver, sanitet og velferd for soldatene. Tidsskriftet «Norges Vern» ble startet i Bergen og var forgjenger til dagens tidsskrift «Norges Forsvar». Før 2. verdenskrig kjempet BFF for modernisering av festningene, og fikk politisk gehør for bevilgninger til dette. Innsamlede penger skulle overleveres den 9. april 1940 men ble hindret av invasjonen. Pengene ble holdt skjult til krigen var slutt.

Sekretær i BFF fra 1932, Mons Olai Haukeland (1892-1983), og sekretær fra 1938, Premierløytnant John Dugstad, var blant arkitektene til opprettelse av Heimevernet (HV) etter krigen. HV var basert på erfaringene fra MILORG om lokalkunnskap og folkelig aksept. Haukeland var distriktssjef i MILORG og den andre sjefen for HV (GIHV) i Norge (etter Generalmajor Hansteen). BFF har bidratt til oppføring av et relieff av Mons Olai Haukeland som er reist på Sydneshaugen i Bergen.

I nyere tid har BFF donert penger til, og stått i spissen for å få etablert Bergenhus Festningsmuseum på Koengen med tanke på utstillinger om motstandskampen i Bergen, Avisene under krigen, De illegale avisene, Kvinners innsats under kriger, Tysklandbrigaden, FN-utstillingen og Bergenhus festning sin historie. Museet ble åpnet i 2006 av Gunnar Sønsteby. BFF tok også initiativet til å reise minnesmerket over Gestapo-ofrene og bygging av rotunden i Veiten i Bergen. BFF har støttet og medvirket til reising av andre minnesmerker etter 2. verdenskrig og bidrar til at minnesmerkene fra krigene blir vedlikeholdt, gitt offisiell oppmerksomhet og hedret på merkedager som Rememberance Day, 8. og 17. mai.

BFF har arrangert foredrag om samfunnssikkerhet og forsvarssaken i ulike fora – også for skoleungdom. Tidligere ble det også arrangert opplæring i skyting for skoleelever og kjøpt inn skytevåpen til utlån. Denne aktiviteten er i dag overtatt av skytter- og idrettslag som også har fått donert våre våpen.  Leder i Bergens Forsvarsforening deler ut Norges Forsvarsforenings Pris til beste befalselev under den årlige avslutningen på Sjøkrigsskolen.

BFF har i dag ca. 250 medlemmer

Medlemsmøtene holdes på Bergenhus Festningsmuseum. Dit inviteres dyktige foredragsholdere fra forsvar-, utenriks- og beredskapsetater hvor internasjonale, nasjonale, regionale og lokale utfordringer blir belyst og debattert. Vi arrangerer sårbarhets-, beredskaps- og ungdomskonferanser med foredrag og debatt.  Årlig har BFF 6 – 8 foredrag for medlemmer og interesserte, samt historiske foredrag i samarbeid med Kommandanten på Bergenhus og Bergenhus Festningsmuseum. BFF har representant i styret i «Stiftelsen Kronstad Hovedgård» som foreningen benytter til julebord og andre høytidelige sammenkomster.

Fremtiden

BFF har et godt samarbeid med andre forsvarsrelaterte foreninger i regionen og rekrutterer nå flere unge enn på mange år. Medlemsmøtene er populære med topp foredragsholdere i fine møtelokaler på Bergenhus Festningsmuseum, men må likevel utvikles med tiltak som fenger ungdom enda mer. Til dette trenger BFF drahjelp fra unge som kan bidra til utforming av foreningens fremtidige prioriteringer og aktiviteter. Mange av medlemmene våre har god innflytelse i et rikholdig nettverk og kan derfor være mentorer med å hjelpe yngre medlemmer frem.

Historien viser at når en befolkning har levd lenge i dyp fred som i et så rikt land som dagens Norge, da avtar interessen for forsvars- og samfunnsberedskap på bekostning av egen velferd og økonomisk vinning. Norge er fortsatt geostrategisk meget viktig plassert, og et meget velstående og ressursrikt land. Hva som førte til tidligere kriger må derfor aldri glemmes. «Aldri mer 9. april» må ikke bli et innholdsløst mantra. De siste tiårene har både Forsvaret og andre viktige beredskapsetater blitt kraftig nedbygget i Norge. Selv om materiellet er modernisert, mangler det penger til personell, drift/vedlikehold og øvelser. Nåværende militære struktur er dårlig tilpasset nye trusler. Våre militære baser er redusert i antall og Norge kan derfor få problemer med mottak av allierte styrker. Et fåtall militærbaser gjør oss også sårbare fordi «alle eggene er samlet i en kurv». Hele forsvarsgrener kan slås ut i et enkelt angrep. Cyberkrig kan slå ut alle viktige datasystemer som styrer vår høyteknologiske hverdag – fra transport til industri, strømforsyning og pengeforvaltning. Vår matvaresikkerhet er betydelig redusert fordi matjord og norsk landbruk stadig reduseres.  Europas og verdens sikkerhetssituasjon er dramatisk forverret. Brudd på folkeretten, nasjonale rettigheter og menneskerettigheter er blitt vanlig og burde føre til en styrking av Forsvaret, politi og rettsvesen og andre beredskapsetater i større grad enn det som er tilfelle. Migrasjon som følge av krig, sult og fattigdom har vi ikke gode nasjonale tiltak mot. Dette må prioriteres høyt gjennom internasjonale forpliktende avtaler. Varselklokkene har ringt i mange år – høyt og tydelig – om at vi må ha en høy beredskap for å kunne beholde vårt demokrati.

Selv om vi er et rikt land, har vi ikke råd til at alle etater skal ha alle kapasiteter selv, like lite som at alle NATO-land kan ha alle kapasiteter i alle land. Vi må aktivt fremme kommunikasjon og samvirke mellom etatene, mellom våre alliansepartnere, samt få bedre oversikt over, og bedre kunne utnytte de totale ressursene i fremtiden. Det norske totalforsvarskonseptet bør derfor snarest revitaliseres.

Norges Forsvarsforening danner et landsomfattende nettverk av lokalforeninger med kjennskap og ideer til hvordan vår forsvars- og sikkerhetspolitikk kan forbedres for å skape et sikkert og demokratisk samfunn. BFF er en del av dette, og vil fortsette vårt arbeid for et fritt, trygt og selvstendig Norge også i fremtiden.

Så en oppmoding til alle «mænd og kvinder inden Bergens stift af alle samfunnslag – uden hensyn til politisk standpunkt»; dere er like velkomne som medlemmer nå som for over 130 år siden. 

Velkommen som medlem.
Jørgen Bjerkestrand
Styreleder Bergens Forsvarsforening