Bergens Forsvarsforeningbergens-forsvarsforening

Stiftet 28. juni 1888.
Tilsluttet Norges Forsvarsforening

Bergens Forsvarsforening er landets nest største lokalforening tilknyttet Norges Forsvarsforening.
Vårt mål er å sikre at Norge har et forsvar og en sivil beredskap som verner vår fred, frihet, uavhengighet og trygger vårt samfunn.

Internettside: www.forsvarsforening.no

 • Lokale foreninger
 • Hordaland
 • Bergens forsvarsforening

Ta kontakt:

Medlemsinformasjon sendes normalt på e-post og oppdateres jevnlig på denne nettsiden. Sendes pr post eller SMS til de som ønsker.

 


Kontaktpersoner

Ta kontakt med oss hvis dere har ideer til aktiviteter og forbedringer.

Jørgen Bjerkestrand
Styreleder
55930224/93005169 jorgen.bjerkestrand@gmail.com
Trygve Hillestad
Nestleder
90197501 trygve.hillestad@hotmail.com
John-Fr. Honningsvåg
Kasserer
55509664/92691100 j-f.honn@online.no
Kari Haraldsen
Sekretær
98640283 karihar24@gmail.com
Tore Isager
Logistikk
48261864 t-isager@online.no
Kjell Birger Olsen
Ordfører representantskapet
99529153 kbolsen1945@gmail.com
Eirik Lossius Iversen                Varamedlem styret 41285255 elliken.l.i@gmail.com
Knut-Åge Greve
Varamedlem styret
47466999 knut.greve@gmail.com

 

Jan G. Jæger
Varamedlem programkomite
92691810 admiralconsult123@gmail.com

 


Satsingsområder i 2021/22

 • Gode foredrag og aktiviteter om samfunnsikkerhet, forsvars-, utenriks- og sikkerhetspolitikk.
 • Totalforsvarskonseptet må revitaliseres.
 • Øke medlemstallet, spesielt med yngre medlemmer.
 • God medlemsinformasjon også på sosiale media.
 • Konstruktive innlegg om våre merkesaker i media.
 • Holde minnesmerker og historiene fra krigen(e) i hevd.
 • Samarbeide med andre forsvarsrelaterte foreninger lokalt og NFF sentralt for å nå våre mål om et sterkt forsvar og robust samfunnsikkerhet.

Medlemsmøter/aktiviteter

Generelt:

Medlemsmøtene avholdes normalt på Bergenhus Festningsmuseum på Koengen (bak Thon hotell).  Kaffe og kaker 30 minutter før foredraget starter. Gratis parkering Koengen. Inngangspenger kr 50,-.

Planlagte medlemsmøter/aktiviteter : 

2021:

  • Pga pandemien har alle medlemsaktiviteter vært avlyst fra mars 2020 til september 2021. Nå håper vi at tilstanden i samfunnet igjen blir normalisert.

  • Mandag 4. oktober kl 1900: «Noregs geostrategiske omgjevnader. Kva er vårt spelerom ift stormaktane?»  Forsker/historiker Tor Ivar Strømmen, Sjøkrigsskolen.

  • Mandag 1. november kl 1800: «Exit Afghanistan. Var alt forgjeves – ov hva nå?»  Arne strand, Forskningssjef Christian Michelsens Institutt.
  • Fredag 6. desember kl 1830: Julebord (luksus koldtbord) med god mat, drikke, kaffe avec/kaker, sang, lotteri og god førjulsstemning på Kronstad Hovedgård.
    • Pris medlemmer kr 500,-. Ikke-medlemmer kr 900,-. Betales Vipps #117619 eller kontant ved ankomst.

    • Bindende påmelding innen15. november til:
     • Nina: 98624272, epost: nbjerkest@gmail.com eller
     • Kari: 98640283, epost: karihar24@gmail.com

2022

  • Mandag 10. Januar kl 1800: «Betraktninger om Forsvaret, sikkerhetspolitiske forhold og Norges Forsvarsforening.» Generalsekretær Knut Helge Hamre, Norges Forsvarsforening.
  • Mandag 14. Februar kl 1900: Årsmøte med foredrag. Informasjon senere.

Turer/andre arrangementer:

Se annonser i Norges Forsvar. Info på medlemsmøter.

Nye medlemmer/verv medlemmer til foreningen!

 • Fyll ut medlemblankett på Norges Forsvarsforenings nettside.
 • Gå inn på NFFs nettside og bruk en Barcode-Scanner App på mobiltelefonen til å fotografere barcoden. Fyll ut informasjon.
 • Eller ring noen i styret og oppgi navn, adresse, e-postadresse og fødselsår.
 • Faktura for kontingent og tidsskriftet «Norges Forsvar» blir tilsendt fra Norges Forsvarsforening.
 • Ta gjerne med familie, venner og kjente på medlemsmøtene.

Besøk Bergenhus Festningsmuseum.

 • Åpent alle dager fra kl 1100 – 1700 (unntatt høytidsdager).
 • Informer venner og kjente om museet. Spesielt er skoleklasser hjertelig velkommen. Omvisning av grupper. Også kveldstid mot betaling.
 • Ta kontakt på tlf 55 54 63 87 /mobil 91781379 i åpningstiden
 • eller e-post:hgaso@mil.no
  bhusmus@gmail.com.

                      

Historikk Bergens Forsvarsforening:

Bergens Forsvarsforening (BFF) ble stiftet 28. juni 1888. Foreningen er nest størst av lokalforeningene i Norges Forsvarsforening (NFF), og blant de eldste og mest innflytelsesrike i Norge. Foreningen har vært og er en aktiv pådriver for en sterk forsvars-, -utenriks og sikkerhetspolitikk.

STARTEN

Det begynte på Bergen Børs 24. mai 1888. Kjøbmann C. Sundt, sammen med andre engasjerte borgere, tok initiativet og sendte ut 4.500 innbydelser til «mænd og kvinder inden Bergens stift af alle samfunnslag – uden hensyn til politisk standpunkt – om å danne Bergen Krets af Norges Forsvarsforening«.

På første generalforsamling 28. juni samme år hadde allerede 487 personer tegnet seg som medlemmer. Formålet ble formulert slik: «Gjennom foredrag, skrifter og diskusjoner – eller på anden måte – at virke for å klargjøre betydningen af vårt Forsvarsvesen og dettes krav – samt i det hele taget arbeide for udvikling og fremme av et tidsmessig og betryggende forsvar«.

DAMENE VAR SÆRDELES AKTIVE

Kvinnene har betydd, og betyr mye, for BFF.  De var med fra starten, og allerede i 1890 samlet de inn kr 55.000,- til «Innløpsforsvaret rundt Bergen». I 1924 fikk BFF egen dameklubb. Over 100 damer var medlemmer fra første dag og har bidratt spesielt innen administrasjon og rekruttering. I 1930-årene ble «Norske Kvinners Frivillige Verneplikt» stiftet. Frem til i 1980-årene hadde BFF eget kontor på Kronstad Hovedgård hovedsakelig bemannet av damene. Så BFF har alltid fremmet likestilling mellom kvinner og menn.

VIKTIGE OPPGAVER

BFF har i hele sin historie levd etter mottoet «forsvars-sak er fredssak». Foreningen har stått bak mange pengeinnsamlinger;  for Bergen Festning, Håøy fort, Skarvøy fort, Sandviksfjellet fort og andre anlegg. Det ble også innsamlet midler til kjøp av soldathjem på Kvarven, fly til Marinen, signalutstyr, piggtråd, skyttergraver, sanitet og velferd for soldatene. Tidsskriftet «Norges Vern» ble startet i Bergen og var forgjenger til dagens tidsskrift «Norges Forsvar». Før 2. verdenskrig kjempet BFF for modernisering av festningene, og fikk politisk gehør for bevilgninger til dette. Det ble innsamlinger – og pengene skulle overleveres den 9. april 1940!  Det ble ikke noe av det da vi ble invadert. Så pengene ble skjult til krigen var slutt.

Sekretær i BFF fra 1932, Mons Haukeland, og sekretær fra 1938, Premierløytnant John Dugstad, var blant arkitektene til opprettelse av Heimevernet (HV) etter krigen. HV var basert på erfaringene fra MILORG om lokalkunnskap og folkelig aksept. Haukeland var distriktssjef i MILORG og den andre sjefen for HV (GIHV) i Norge (etter Generalmajor Hansteen). BFF har bidratt til oppføring av minnestøtten om hans innsats.

I nyere tid har BFF donert penger til, og stått i spissen for å få etablert Bergenhus Festningsmuseum på Koengen (med utstillinger om motstandskampen i Bergen, Avisene under krigen, De illegale avisene, Kvinners innsats under kriger, Tysklandbrigaden, FN-utstillingen og Bergenhus festning sin historie). Museet ble åpnet i 2006 av Gunnar Sønsteby. Vi tok også initiativet til å reise minnesmerket over Gestapo-ofrene og bygging av rotunden i Veiten i Bergen. Vi har støttet og medvirket til reising av andre minnesmerker etter 2. verdenskrig og bidrar til at minnesmerkene fra krigene blir vedlikeholdt, gitt offisiell oppmerksomhet og hedret på merkedager som Rememberance Day, 8. og 17. mai.

BFF har arrangert foredrag om samfunnssikkerhet og forsvarssaken i ulike fora – også for skoleungdom. Tidligere ble det også arrangert opplæring i skyting for skoleelever og kjøpt inn skytevåpen til utlån. Denne aktiviteten er i dag er overtatt av skytter- og idrettslag som også har fått donert våre våpen.  Leder i Bergens Forsvarsforening deler ut Norges Forsvarsforenings Pris til beste befalselev under den årlige avslutningen på Sjøkrigsskolen.

DAGENS SITUASJON

Foreningen har i dag ca 250 medlemmer.  Medlemsmøtene holdes på Bergenhus Festningsmuseum. Dit inviteres dyktige foredragsholdere fra forsvar-, utenriks- og beredskapsetater hvor internasjonale, nasjonale, regionale og lokale utfordringer blir belyst og debattert.

Vi arrangerer sårbarhets-, beredskaps- og ungdomskonferanser med foredrag og debatt.  Årlig har foreningen 6 – 8 foredrag for medlemmer og interesserte, samt historiske foredrag i samarbeid med Kommandanten på Bergenhus og Bergenhus Festningsmuseum. BFF sitter også i styret i «Stiftelsen Kronstad Hovedgård» hvor vi avholder julebord og andre høytidelige sammenkomster.

FREMTIDEN

Medlemsmassen er i dag preget av en noe høy gjennomsnittsalder, men rekrutterer nå flere unge enn på mange år. Medlemsmøtene er populære med topp foredragsholdere i fine møtelokaler på Bergenhus Festningsmuseum. Vi har et godt samarbeid med andre forsvarsrelaterte foreningene i regionen, noe som vi vil videreutvikle. Konkurransen med andre interesseorganisasjoner, og større fokus på digitale nettverk, gjør at vi må forbedre og fornye våre møteformer. Medlemsmøtene må utvikles med tiltak som også fenger ungdom. Dette avhenger av at vi klarer å rekruttere en kjerne av ungdommer som vet hva som interesserer ungdom så de kan bidra til utforming av foreningens fremtidige prioriteringer og aktiviteter. Mange av medlemmene våre har viktige nettverk og innflytelse og kan være mentorer for å hjelpe yngre medlemmer frem.

Fra historien vet vi at når vi har levd lenge i dyp fred som i dagens Norge og i et så rikt land, så avtar interessen for forsvars- og samfunnsberedskap på bekostning av egen velferd og økonomisk vinning. Norge er fortsatt geostrategisk meget viktig plassert, og et meget velstående og ressursrikt land. Historien om hva som førte til tidligere kriger må derfor aldri glemmes. «Aldri mer 9. april» må ikke bli et innholdsløst mantra. De siste tiårene har både forsvar og andre viktige beredskaps-etater blitt kraftig nedbygget i Norge. Selv om materiellet er modernisert, mangler penger til personell, drift/vedlikehold og øvelser. Nåværende militære struktur er dårlig tilpasset de nye trusler. Våre militære baser er redusert i antall og vi kan derfor få problemer med mottak av allierte styrker. Et fåtall militærbaser gjør oss også sårbare da «alle eggene er samlet i en kurv» og hele forsvarsgrener kan slås ut i et enkelt angrep. Cyberkrig kan slå ut alle viktige datasystemer som styrer vår høyteknologiske hverdag – fra transport til industri, strømforsyning og pengeforvaltning. Vår matvaresikkerhet er betydelig redusert gjennom at matjord og norsk landbruk stadig blir mindre.  Europas og verdens sikkerhetssituasjon er dramatisk forverret. Brudd på folkeretten, nasjonale rettigheter og menneskerettene er blitt vanlig og burde føre til en styrking av forsvar, politi, rettsvesen og andre beredskaps-etater i større grad enn det som er tilfelle. Migrasjon som følge av krig, sult og fattigdom har vi ikke gode nasjonale tiltak mot, men dette må prioriteres høyt gjennom internasjonale forpliktende avtaler. Varselklokkene har ringt i mange år – høyt og tydelig – om at vi må ha en høy beredskap for å kunne beholde vårt demokrati.

Selv om vi er et rikt land, har vi ikke råd til at alle etater skal ha alle kapasiteter selv, like lite som at alle NATO-land kan ha alle kapasiteter i alle land. Vi må aktivt fremme kommunikasjon og samvirke mellom etatene, mellom våre alliansepartnere, samt få bedre oversikt over, og bedre utnytte de totale ressursene i fremtiden. Det norske totalforsvarskonseptet bør derfor snarest revitaliseres.

Norges Forsvarsforening, danner et landsomfattende nettverk av lokalforeninger med kjennskap og ideer til hvordan vår forsvars- og sikkerhetspolitikk kan forbedres for å skape et sikkert og demokratisk samfunn. BFF er en del av dette og vil fortsette vårt snart 130-årige arbeid for et fritt, trygt og selvstendig Norge også i fremtiden.

Så en oppmoding til alle «mænd og kvinder inden Bergens stift af alle samfunnslag – uden hensyn til politisk standpunkt»; dere er like velkommen som medlemmer nå som for over 130 år siden. 

Velkommen som medlem.

Jørgen Bjerkestrand

Styreleder Bergens Forsvarsforening