Bergens Forsvarsforeningbergens-forsvarsforening

Bergens Forsvarsforening (BFF), stiftet 28. juni 1888, er landets nest største lokalforening tilknyttet Norges Forsvarsforening og blant de eldste og mest innflytelsesrike i landet.
Vårt mål er å sikre at Norge har et forsvar og en sivil beredskap som verner vår fred, frihet, uavhengighet og trygger vårt samfunn. BFF har således vært og er en aktiv pådriver for en sterk forsvars-, -utenriks og sikkerhetspolitikk.

Ta kontakt:

Medlemsinformasjon sendes normalt på e-post og oppdateres jevnlig på denne nettsiden. Sendes pr post eller SMS til de som ønsker.

 


Kontaktpersoner:

Jørgen Bjerkestrand
Styreleder
55930224/93005169 jorgen.bjerkestrand@gmail.com
Marianne Nordhus
Nestleder og medlem programkomite
97707074 mariannenordhus@hotmail.com
John-Fr. Honningsvåg
Kasserer
55509664/92691100 j-f.honn@online.no
Kari Haraldsen
Sekretær
98640283 karihar24@gmail.com
Tore Isager
Logistikk
48261864 t-isager@online.no
Kjell Birger Olsen
Ordfører representantskapet
99529153 kbolsen1945@gmail.com
Lars Arne Nilssen
Varamedlem styret
93897988 larsarnenilssen@gmail.com
Trygve Hillestad
Varamedlem styret/programkomite
90197501
trygve.hillestad@hotmail.no
Gisken Nygård
Varamedlem
95912977
giny@online.no

Satsningsområder 2024

 • Gode foredrag og aktiviteter om samfunnssikkerhet, forsvars-, utenriks- og sikkerhetspolitikk.
 • Totalforsvarskonseptet må revitaliseres.
 • Øke medlemstallet med minst 20 personer, spesielt med yngre medlemmer.
 • God medlemsinformasjon også i sosiale media.
 • Konstruktive innlegg om våre merkesaker i media.
 • Holde minnesmerker og historiene fra krigen(e) i hevd.
 • Samarbeide med andre forsvarsrelaterte foreninger lokalt og NFF sentralt for å nå våre mål om et sterkt forsvar og robust samfunnssikkerhet.

Medlemsmøter/aktiviteter

Medlemsmøtene avholdes normalt kl. 18.00 på Bergenhus Festningsmuseum på Koengen (bak Thon hotell).  Kaffe og kaker serveres 30 minutter før foredraget starter. Gratis parkering på Koengen. Inngangspenger kr. 50,-.

Medlemsmøter/aktiviteter 2024:

Mandag 22. januar: Medlemsmøte. Foredrag av Assisterende fylkesberedskapssjef Olivia Bakketun: «Hvordan øke engasjement for forsvar/beredskap lokalt/regionalt?

Mandag 12. februar: Årsmøte.

Mandag 11. mars: Medlemsmøte. Foredrag: Seniorkonsulent Johan Løberg, Nautilus/Kystrederiene: «Nå er det alvor! Sivile kapabiliteter i vår sjømilitære beredskap».

Mandag 15. april: Medlemsmøte. Forsker Sjøkrigsskolen, Ståle Ulriksen: «Hvilken alliert hjelp kan Norge forvente i krise og krig?»

Mai: Bekransninger/markeringer. Ingen møter planlagt grunnet mange høytids- og helligdager.

Onsdag 12. juni: Sommerfest på Laksevåg Lokalmuseum og Lyst og Fryd. Buss: linje 6 til Damsgård Hovedgård. Parkering utenfor grønn bunker ved museet. Antrekk uformelt. Pris kr 500,- for medlem ikkemedlem kr 700,-. Vipps #117619 eller kontant ved ankomst. Prisen inkluderer omvisning, velkomstdrink og 3-retters middag/kaffe. Fritt drikke kan kjøpes i baren. Bindende påmelding innen onsdag 29. mai til : Nina Bjerkestrand, Mobil: 9862 4272, E-post: nbjerkes@gmail.com eller Gisken Nygård, mobil 95912977, e-post giny@online.no Nye medlemmer som registreres ved ankomst får medlemspris. Program: Kl. 17.30-18.30: Omvisning Laksevåg Lokalmuseum. Spasering til Lyst og Fryd. Kl. 18.45-19.30: Velkomst og betaling. Kl. 19.30: Vi går til bords. Velkommen v/leder. Kl. 23.00: Avslutning .

Onsdag 19. juni kl 14.00 – 16.30: Bergens Forsvarsforening og Kommandanten ved Bergenhus inviterer medlemmer i foreningen og familie til medaljemottakerne til overrekkelse av medaljer og foredrag i Kommandantboligen Bergenhus (ved Håkonshallen). Pent sommerantrekk. Medaljemottakere: Vigar Aabrek, Jan Gerhard Jæger og Nina Elisabeth Bjerkestrand.

Program: Kl. 14.00-14.30: Ankomst/velkomstdrink.  Kl. 14.30-15.00: Overrekkelse av medaljer fra Norges Forsvarsforening ved President i Norges Forsvarsforening Arne Bård Dalhaug og generalsekretær Knut Helge Hamre. Overrekkelse av Bergens Forsvarsforenings medaljer ved styreleder Bergens Forsvarsforening Jørgen Bjerkestrand. Kl. 15.00-16.00: Kaffe og kaker. Foredrag av president NFF Arne Dalhaug om sikkerhetspolitikk og forsvar. Kl. 16.00-16.15: Avslutning. Vel møtt til en fin seremoni.

Turer/andre arrangementer:  Se annonser i tidsskriftet «Norges Forsvar» eller få informasjon på medlemsmøter.

EN APPELL TIL NORSKE VELGERE FRA INSTITUTT FOR FORSVARSOPPLYSNING (IFO) DET ER ALVOR NÅ

Den 6. februar 2024 uttalte forsvarsminister Bjørn Arild Gram følgende: «Vi har altså sett en forverring av den sikkerhetspolitiske situasjonen over tid, men Russlands fullskala invasjonsforsøk mot Ukraina er like fullt et tidsskille. Det er et før og etter 24. februar 2022. En ny epoke i internasjonal politikk. Vår nabo i øst har vist vilje og evne til å bruke militærmakt mot en annen fredelig og demokratisk nabo. Denne nye situasjonen vil være med oss i lang tid fremover, og vil dermed måtte prege de veivalg vi tar. I en tid med økt uforutsigbarhet og økt risiko for konflikt må vi evne å tilpasse oss. Dette er ikke en pause, en parentes i historien, men et tydelig brudd. Og vi må behandle den situasjonen vi nå står i som akkurat det. Vi må skjønne at dette ikke går over med en slutt på krigen i Ukraina, hvor mye vi enn ønsker det. Så langt vi kan se framover, står vi i en rivalisering om verdier og verdenssyn, mellom demokratier og autoritære regimer.» Januar 2024: Lederen av Militærkomitéen i NATO, Admiral Rob Bauer, oppfordret befolkningen i NATO-landene om å være forberedt på krig. Den svenske Forsvarssjefen, General Michael Bydén og vår egen Forsvarssjef, general Eirik Kristoffersen, oppfordret henholdsvis Sveriges- og Norges befolkning om det samme. Den finske befolkningen trenger ingen oppfordring. Den 22. juni 2022 ga General Sir Patrick Sanders, sjef for generalstaben og sjef for den britiske hæren sitt personell på alle nivåer, inkludert sivilt ansatte, følgende påminnelse: «Russlands invasjon av Ukraina understreker vårt hovedformål: Å beskytte Storbritannia og være klare til å kjempe og vinne kriger på land.».

Den 26. januar 2024 ba han den britiske regjering om å forberede seg på å «mobilisere nasjonen» for krig. Allerede i januar 2016 skrev Elisabeth Holvik, Sjeføkonom i Sparebank 1, blant annet følgende i en kronikk i Aftenposten: «Norge har gjennom de siste tiår bygget ned Forsvaret til et kritisk nivå. I takt med at vi har blitt rikere, har vi paradoksalt nok redusert vår evne til å forsvare oss. I en stadig mer urolig verden er det på tide å ruste kraftig opp.» I Samfunnsøkonomen/Utgave 5-2022 skrev hun: «Det er krig i Europa. Et av våre naboland konfronterer hele den vestlige verden, og har støtte fra et stadig mer autoritært Kina.»

FORSVARSKOMMISJONENS INNSTILLING

Forsvarskommisjonen leverte sin innstilling med konkrete anbefalinger den 3. mai 2023. Den har fått bred støtte. Norske velgere må forlange av vår regjering og våre folkevalgte at Forsvarskommisjonens anbefalinger legges til grunn for den kommende Langtidsplanen for Forsvaret (LTP) og at en realisering omgående iverksettes. Jobben er gjort! Finansieringen må skje på toppen av statsbudsjettet og med det ikke komme i konflikt med andre viktige samfunnsfunksjoner. Regjeringen, ved Finansministeren, må ta full styring og sikre at Finansdepartementet sammen med Forsvarsdepartementet legger frem en forpliktende finansieringsplan som ikke forsinker økte inntak på Forsvarets skoler eller forsinker de anbefalte materiellanskaffelsene. Den forpliktende planen må heller ikke ha som konsekvens at ordinære bevilgninger til skole, helse, eldreomsorg osv. blir skadelidende eller blir benyttet som argument nå – eller i årene fremover for å redusere de regulære bevilgningene til Forsvaret over statsbudsjettet. Regjeringen, ved Forsvarsministeren, må ta full styring og be Forsvarsdepartementet gi støtte til raskest mulig realisering av anbefalingene.

VÅRT NÅVÆRENDE FORSVAR

Det er ikke orden i rekkene i dagens forsvar. Store personellmangler, manglende midler til øving og trening, samt lave beholdninger av reservedeler og annen logistikk gjør at avdelingene i Forsvaret ikke er «Klar til strid». Videre er beholdningene av stridsviktig ammunisjon skremmende lav. Det må fattes beslutninger nå – forsvarsindustrien må få prioriterte oppdrag om å produsere materiell både til det norske Forsvaret og til allierte som har tilsvarende behov. Mål 1 må være – Kampenhetene i vår nåværende forsvarsstruktur må straks settes i stand til effektiv innsats som et krigsforebyggende tiltak. Mål 2 må være å bygge opp nye avdelinger i alle forsvarsgrener som kan sikre nasjonal beredskap, kampkraft og handlefrihet i overskuelig fremtid.

POLITIKERNES ANSVAR OG FØLGENE AV Å SVIKTE

Vi gjør generalsekretær Knut Helge Hamres (Norges Forsvarsforening) ord i NORGES FORSVAR til våre: «Dersom ikke Totalberedskapskommisjonen, Forsvarskommisjonen, Nasjonal sikkerhetsmyndigheters råd, Forsvarets forskningsinstitutts analyse og Forsvarssjefens anbefaling er tilstrekkelig, hvilke råd er man da ute etter? Dagens politikere vil i en fremtid aldri kunne påberope seg at de ikke var informert.»

VÅR OPPFORDRING: Send denne velgerappellen videre (kopi, e-post, sosiale medier osv.) slik at den vekker flest mulig norske velgere. Signert 9. februar 2024: Tidl. dir. FFI Nils Holme, generalløytnant Per Bøthun, generalmajor Roar Haugen, kontreadmiral Ole-Gerhard Røn, flaggkommandør Anders S. Veel, brigader Bjarne Nermo, tidl. fylkesmann Hans J. Røsjorde, tidl. statssekretær Asbjørn Eikeland og kommandørkaptein Steinar R. Paulsen.

Nye medlemmer/verv medlemmer til foreningen!

 • Fyll ut medlemsblankett på Norges Forsvarsforening sin nettside.
 • Bruk en Barcode-Skanner-App på mobiltelefonen til å fotografere Barcoden. Fyll ut informasjon.
 • Eller ring noen i styret og oppgi navn, adresse, e-postadresse og fødselsår.
 • Faktura for kontingent og tidsskriftet «Norges Forsvar» blir tilsendt fra Norges Forsvarsforening.
 • Ta gjerne med familie, venner og kjente på medlemsmøtene.

Besøk Bergenhus Festningsmuseum

 • Åpent alle dager fra kl. 11.00 – 17.00 (unntatt høytidsdager).
 • Spesielt er skoleklasser hjertelig velkommen. Omvisning av grupper. Også kveldstid mot betaling.
 • Ta kontakt på tlf. 55 54 63 87 /mobil 917 81 379 i åpningstiden eller til e-postadressene: hgaso@mil.no eller bhusmus@gmail.com
 • Informer venner og kjente om museet.

Historikk Bergens Forsvarsforening

Det hele begynte på Bergen Børs 24. mai 1888. Kjøbmann C. Sundt sammen med andre engasjerte borgere, tok initiativet og sendte ut 4.500 innbydelser til «mænd og kvinder inden Bergens stift af alle samfunnslag – uden hensyn til politisk standpunkt – om å danne Bergen Krets af Norges Forsvarsforening«.
På første generalforsamling 28. juni samme år hadde allerede 487 personer tegnet seg som medlemmer. Formålet ble formulert slik: «Gjennom foredrag, skrifter og diskusjoner – eller på anden måte – at virke for å klargjøre betydningen af vårt Forsvarsvesen og dettes krav – samt i det hele taget arbeide for udvikling og fremme av et tidsmessig og betryggende forsvar«.

Viktige oppgaver

BFF har i hele sin historie levd etter mottoet «forsvars-sak er fredssak». Foreningen har stått bak mange pengeinnsamlinger til Bergen Festning, Håøy fort, Skarvøy fort, Sandviksfjellet fort og andre anlegg. Det ble også innsamlet midler til kjøp av soldathjem på Kvarven, fly til Marinen, signalutstyr, piggtråd, skyttergraver, sanitet og velferd for soldatene. Tidsskriftet «Norges Vern» ble startet i Bergen og var forgjenger til dagens tidsskrift «Norges Forsvar». Før 2. verdenskrig kjempet BFF for modernisering av festningene, og fikk politisk gehør for bevilgninger til dette. Innsamlede penger skulle overleveres den 9. april 1940 men ble hindret av invasjonen. Pengene ble holdt skjult til krigen var slutt.

Sekretær i BFF fra 1932, Mons Olai Haukeland (1892-1983), og sekretær fra 1938, Premierløytnant John Dugstad, var blant arkitektene til opprettelse av Heimevernet (HV) etter krigen. HV var basert på erfaringene fra MILORG om lokalkunnskap og folkelig aksept. Haukeland var distriktssjef i MILORG og den andre sjefen for HV (GIHV) i Norge (etter Generalmajor Hansteen). BFF har bidratt til oppføring av et relieff av Mons Olai Haukeland som er reist på Sydneshaugen i Bergen.

I nyere tid har BFF donert penger til, og stått i spissen for å få etablert Bergenhus Festningsmuseum på Koengen med tanke på utstillinger om motstandskampen i Bergen, Avisene under krigen, De illegale avisene, Kvinners innsats under kriger, Tysklandbrigaden, FN-utstillingen og Bergenhus festning sin historie. Museet ble åpnet i 2006 av Gunnar Sønsteby. BFF tok også initiativet til å reise minnesmerket over Gestapo-ofrene og bygging av rotunden i Veiten i Bergen. BFF har støttet og medvirket til reising av andre minnesmerker etter 2. verdenskrig og bidrar til at minnesmerkene fra krigene blir vedlikeholdt, gitt offisiell oppmerksomhet og hedret på merkedager som Rememberance Day, 8. og 17. mai.

BFF har arrangert foredrag om samfunnssikkerhet og forsvarssaken i ulike fora – også for skoleungdom. Tidligere ble det også arrangert opplæring i skyting for skoleelever og kjøpt inn skytevåpen til utlån. Denne aktiviteten er i dag overtatt av skytter- og idrettslag som også har fått donert våre våpen.  Leder i Bergens Forsvarsforening deler ut Norges Forsvarsforenings Pris til beste befalselev under den årlige avslutningen på Sjøkrigsskolen.

BFF har i dag ca. 250 medlemmer

Medlemsmøtene holdes på Bergenhus Festningsmuseum. Dit inviteres dyktige foredragsholdere fra forsvar-, utenriks- og beredskapsetater hvor internasjonale, nasjonale, regionale og lokale utfordringer blir belyst og debattert. Vi arrangerer sårbarhets-, beredskaps- og ungdomskonferanser med foredrag og debatt.  Årlig har BFF 6 – 8 foredrag for medlemmer og interesserte, samt historiske foredrag i samarbeid med Kommandanten på Bergenhus og Bergenhus Festningsmuseum. BFF har representant i styret i «Stiftelsen Kronstad Hovedgård» som foreningen benytter til julebord og andre høytidelige sammenkomster.

Fremtiden

BFF har et godt samarbeid med andre forsvarsrelaterte foreninger i regionen og rekrutterer nå flere unge enn på mange år. Medlemsmøtene er populære med topp foredragsholdere i fine møtelokaler på Bergenhus Festningsmuseum, men må likevel utvikles med tiltak som fenger ungdom enda mer. Til dette trenger BFF drahjelp fra unge som kan bidra til utforming av foreningens fremtidige prioriteringer og aktiviteter. Mange av medlemmene våre har god innflytelse i et rikholdig nettverk og kan derfor være mentorer med å hjelpe yngre medlemmer frem.

Historien viser at når en befolkning har levd lenge i dyp fred som i et så rikt land som dagens Norge, da avtar interessen for forsvars- og samfunnsberedskap på bekostning av egen velferd og økonomisk vinning. Norge er fortsatt geostrategisk meget viktig plassert, og et meget velstående og ressursrikt land. Hva som førte til tidligere kriger må derfor aldri glemmes. «Aldri mer 9. april» må ikke bli et innholdsløst mantra. De siste tiårene har både Forsvaret og andre viktige beredskapsetater blitt kraftig nedbygget i Norge. Selv om materiellet er modernisert, mangler det penger til personell, drift/vedlikehold og øvelser. Nåværende militære struktur er dårlig tilpasset nye trusler. Våre militære baser er redusert i antall og Norge kan derfor få problemer med mottak av allierte styrker. Et fåtall militærbaser gjør oss også sårbare fordi «alle eggene er samlet i en kurv». Hele forsvarsgrener kan slås ut i et enkelt angrep. Cyberkrig kan slå ut alle viktige datasystemer som styrer vår høyteknologiske hverdag – fra transport til industri, strømforsyning og pengeforvaltning. Vår matvaresikkerhet er betydelig redusert fordi matjord og norsk landbruk stadig reduseres.  Europas og verdens sikkerhetssituasjon er dramatisk forverret. Brudd på folkeretten, nasjonale rettigheter og menneskerettigheter er blitt vanlig og burde føre til en styrking av Forsvaret, politi og rettsvesen og andre beredskapsetater i større grad enn det som er tilfelle. Migrasjon som følge av krig, sult og fattigdom har vi ikke gode nasjonale tiltak mot. Dette må prioriteres høyt gjennom internasjonale forpliktende avtaler. Varselklokkene har ringt i mange år – høyt og tydelig – om at vi må ha en høy beredskap for å kunne beholde vårt demokrati.

Selv om vi er et rikt land, har vi ikke råd til at alle etater skal ha alle kapasiteter selv, like lite som at alle NATO-land kan ha alle kapasiteter i alle land. Vi må aktivt fremme kommunikasjon og samvirke mellom etatene, mellom våre alliansepartnere, samt få bedre oversikt over, og bedre kunne utnytte de totale ressursene i fremtiden. Det norske totalforsvarskonseptet bør derfor snarest revitaliseres.

Norges Forsvarsforening danner et landsomfattende nettverk av lokalforeninger med kjennskap og ideer til hvordan vår forsvars- og sikkerhetspolitikk kan forbedres for å skape et sikkert og demokratisk samfunn. BFF er en del av dette, og vil fortsette vårt arbeid for et fritt, trygt og selvstendig Norge også i fremtiden.

Så en oppmoding til alle «mænd og kvinder inden Bergens stift af alle samfunnslag – uden hensyn til politisk standpunkt»; dere er like velkomne som medlemmer nå som for over 130 år siden. 

Velkommen som medlem.
Jørgen Bjerkestrand
Styreleder Bergens Forsvarsforening