Avdelingen Eiker, Modum og Sigdal Forsvarsforening ble dannet i 1991.

Dagens styre består av:

Tore Moen, leder 

Ole-Håvard Olsen, nestleder

Anders Kjøll, kasserer

Halvor Hartz, sekretær    

 


18/6-2020

Her følger referat fra foredraget til Tore Moen fra sist årsmøte 10/6.

Det henvises til masteroppgaven til Ørjan Askvik. Det er interessant lesning og kan lastes ned i sin helhet(97 sider PDF)på:

https://fhs.brage.unit.no/fhs-xmlui/handle/11250/2379499

ISKANDER

FOREDRAG ÅRSMØTE 10/6-2020

REFERANSER: PRO PATRIA # 4 2019 TOR EGIL WALTER: MODERNE MISSILER

PRO PATRIA # 2 2020 TOR EGIL WALTER : NY TEKNOLOGI

ØRJAN ASKVIK; MASTER OPPGAVE VED FORSVARETS HØGSKOLE VÅREN 2015:

UTVIKLING AV LANGTREKKENDE KONVENSJONELLE PRESISJONSVÅPEN.

ISKANDER er valgt som tittel på dette innlegget, ikke fordi rakettsystemet skiller seg ut fra andre tilsvarende systemer, men fordi informasjonen er tilgjengelig, og fordi systemet er høyst representativt for våpensystemet som er i ferd med å endre militær tenking i alle land.

Først og fremst den militære definisjon og det navnet som benyttes:

LANGTREKKENDE KONVENSJONELLE PRESISJONSVÅPEN

To varianter: BALLISTISK MISSIL – fast drivstoff, stor hastighet 5-6 mach

KRYSSERMISSIL – jetmotor, følger terreng, lavtflygende, lavere hastighet

Langtrekkende er mer et begrep enn reelle lengdemål, men et mye brukt tall er 500 km —

altså Oslo-Trondheim etter landeveien. Det finnes selvfølgelig raketter med mye større rekkevidde

og det finnes raketter med kortere rekkevidde som utmerket representerer samme trussel.

Konvensjonell betyr i denne sammenheng sprengstoff istedet for atomladning. Det finnes røster som taler om å erstatte kjernefysiske stridshoder i eksisterende missiler og erstatte disse med konvensjonelle ladninger da disse er mer hensiktsmessige.

Presisjon defineres med egen betegnelse, CEP — CIRCULAR ERROR PROBABILITY

Det bety ødeleggelsesevne i en sirkel med diameter CEP = feks 10 m(Tomahawk missil 1991), dagens treffsikkerhet er vesentlig høyere. Oppgaven er skrevet i 2015 og 5 år er lang tid i denne sammenhengen. Det er således rimelig å anta at presisjonen er ytterligere forbedret ettersom alle stormaktene jobber med å utvikle egne våpen av denne type, med samme formål.

Henleder samtidig oppmerksomheten mot vårt medlemsblad, NORGES FORSVAR nr 2 2020:

Side 1 – Dag Tangen Olsen: Forsvarssjefen vil ha mer luftvern – knytter seg til temaet langtrekkende konvensjonelle presisjonsvåpen og Norges syn på saken.

Side 32- Christian Bugge Hjorth — om Macron, EU og NATO. Norges allianseforhold til NATO er selve grunnlaget for forsvaret av Norge, og det er livsviktig for Norge at vi har alliansepartnere som vi kan stole på.

Norsk: NASAMS– se NF-2 2020 side 16 oberst Laila Kvammen Lie : Verdens beste ! (?)