Velkommen til Grimstad Forsvarsforenings internettside!
Forsvarssak er fredssak
Grimstad Forsvarsforening er medlem av Norges Forsvarsforening, som arbeider for Forsvarssaken.
Forsvaret er en sikkerhetsgaranti for fremtiden og vårt slagord: «Forsvarssak er fredssak», som ble utformet av tidligere president i Norges Forsvarsforening Fridtjof Nansen, gjelder forsatt i dag.
Det betyr at målet med Forsvarssaken er nasjonens frihet, uavhengighet og fred, og dermed de grunnleggende rettigheter for innbyggerne. For å nå dette målet, er et troverdig forsvar, herunder er levende forsvarsvilje og samfunnssikkerhet viktige midler.
Norges sikkerhetsbehov
For å nå Norges Forsvarsforenings målsetting arbeider foreningen for en aktiv og holdningsskapende innsats for å fremme en omfattende debatt om norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk for å skape en grunnleggende forståelse for Norges sikkerhetsbehov.
Videre arbeider foreningen for å legge grunnlag for en bred forståelse for viktigheten av vårt nasjonale forsvar, skape en bevissthet om hva våre militære styrker er til for, og betydningen av vår alliansetilknytning.

Folkets støtte til forsvaret
I dette arbeidet legger vi vekt på utviklingen og ivaretakelsen av vårt forsvar og dens meningsfylte rolle, betydningen av folkets innsikt i og støtte til forsvaret og dets institusjoner og en robust og funksjonell drift av samfunnet i fred, krise og krig.


Medlemskap

Et av hovedmålene for Grimstad Forsvarsforening er å belyse og debattere aktuelle forsvarssaker. Våre medlemsmøter  tar sikte på å orientere om slike spørsmål.
Vi legger vekt på å invitere sentrale personer med førstehånds kjennskap til det aktuelle temaet for møtet. Gjennom medlemskap og deltakelse på møtene får du derfor en fin anledning til å holde deg orientert om viktige samfundsspørsmål og å selv bidra med din mening.
Gjennom medlemsskap bidrar du også med støtte til det påvirkningsarbeide som Grimstad Forsvarsforening driver.
Ønsker du å bli medlem av Grimstad Forsvarsforening, klikk her for å gå til Norges Forsvarsforenings innmeldingsskjemaSTYRE I FORENINGEN
Styret består av:

Formann:               Hans Jakob Kløvstad
Nestformann:       Steinar Simonsen
Kasserer:                Arve Stavik
Styremedlemmer
Jostein Jakobsen
Eva Bjelland
Rolf Erlend Grundt

Varamedlemmer:

Revisor:                    Per Steinsholt

Valgkomite:
Inge H. Andersen
          leder            

                                                                    
                     

          Et kort historisk tilbakeblikk på foreningens aktiviteter

Forsvarssaken har alltid stått sterkt i Grimstad. Fra lokalpressen i byen finner vi at Grimstad Forsvarsforening ble stiftet 11 januar 1893. Dette er 7 år etter at Norges Forsvarsforening ble stiftet i 1886.
Forsvarsforeningen har ikke noe skriftlige materiale fra den tiden utover det som er omtalt i lokalpressen. Vi finner også fra lokalpressen at foreningen var svært aktiv fram til tiden etter 1905. Foreningen hadde på den tiden egen fane.
Det var stort sett de samme personene som var aktive i skytterlagene som var med å stifte Grimstad Forsvarsforening. Dette var naturlig fordi skyttersak alltid har vært forsvarssak.
Aktiviteten til foreningen har vært varierende. Vil legger merke til at aktiviteten var høy på slutten av 1930 tallet.
Vinteren 1940 ble det i distriktet samlet inn kr.1210,- for kjøp av ekstra våpen og ammunisjon til skytterlagene. Grimstad Forsvarsforening bevilget i den sammenheng kr. 250,- Et betydelig beløp den gang.
Etter krigen var aktiviteten lav. Men i 1987 ble foreningen «gjenopplivet» og har de siste 20 årene vært en aktiv medspiller i foreningslivet i Grimstadregionen.
Folk med tilknytning til- eller interesse for forsvaret har her hatt en fin arena for meningsutveksling og fellesskap.
Foreningen har hele tiden maktet å trekke til seg sentrale foredragsholdere til sine åpne møter.
Medlemstallet har tidligere variert noe med et gjennomsnitt på omkring 100.
I tiden etter at den kalde krigen var slutt og forholdene mer stabile, har nok interessen for forsvarssaken vært mindre med tilsvarende lavere medlemstall. På det laveste var medlemstallet helt nede i 60.
Etter den siste tids store og omstridte omlegginger av det norske forsvaret, og spesiellt etter at Russland har demonstrert en fornyet styrking og modernisering av sitt forsvar, har det vært økende interesse for forsvarssaken med tilsvarende økning i medlemstallet.