Hedemarken Forsvarsforening

Hedemarken Forsvarsforening er en av landets største forsvarsforeninger og dekker kommunene Ringsaker, Hamar, Stange og Løten.  Her kan du lese om vår aktivitet og du kan følge oss på Facebook.

Styret i Hedemarken Forsvarsforening 2024: Ronald Slaatmo (leder), Tor Skraastad (nestleder), Stig Johannessen, Stein Arild Utby, Kjersti Forsberg Hennes og Claes R. Petersen (koordinator skoleseminarene).

E-post:hedemarkenforsvarsforening@outlook.com _

HFF-Vedtekter_V1.0 (revidert 2024)

Aktivitetsplan 2024: HFF-Aktivitetsplan_2024

Oversikt æresbevisninger HFF (02.2024)

Er du medlem og savner å høre fra oss? Vi sender jevnlig ut invitasjoner og informasjon fra foreningen. Hvis du ikke hører fra oss, har vi ikke riktig epostadresse.
Send oss denne til hedemarkenforsvarsforening@outlook.com så går du ikke glipp av noe.
Se også vår Facebook-side; hedemarken forsvarsforening.

 

Årsmøtet 2024 gjennomført

Publisert 1. februar 2024 av Tor E. Sæther

Tirsdag 30. januar 2024 ble årsmøtet for Hedemarken Forsvarsforening (HFF) gjennomført i Ridehuset i Hamar. Til tross for ishockeykamp og glatt føre, deltok det 34 medlemmer.

Møtet ble innledet med et foredrag om den sikkerhetspolitiske situasjonen, deretter en pause med servering og utlodning før selve årsmøtet.

Det var presidenten i Norges Forsvarsforening Arne Bård Dalhaug (bildet til høyre) som holdt et meget interessant foredrag om den sikkerhetspolitiske situasjonen. Først belyste han den globale situasjonen med linjer tilbake i verdenshistorien for deretter å gi sine vurderinger av krigen i Ukraina, Natoutvidelsen og hvilke konsekvenser den vil kunne få for norsk forsvars- og sikkerhetspolitikk.

Årsmøtet ble gjennomført i samsvar med foreningens vedtekter. Årsmøtet godkjente årsberetningen og regnskapet for 2023 uten merknader, og det vedtok styrets forslag til aktivitetsplan og budsjett for 2024 med noen få kommentarer som vil bli anført i protokollen. Foreningens vedtekter ble også tilpasset den justerte malen for lokalforeningenes vedtekter som Norges Forsvarsforenings utga i fjor sommer. De reviderte vedtektene fremgår ovenfor øverst på HFFs nettside

Styreleder åpner selve årsmøtet

Under valget fikk styret ny styreleder og to nye medlemmer. Styret vil fra nå av bestå av Ronald Slaatmo (ny leder), Tor Skraastad (nestleder), Stein Arild Utby (sekretær), Stig Johannessen (kasserer), Kjersti Forsberg Hennes (nytt styremedlem) og Claes Rikard Petersen (nytt styremedlem og koordinator skoleseminarene). Utby, Petersen, Johannessen, Slaatmo, Hennes, Skraastad
Stein Arild, Claes, Stig, Ronald, Kjersti, Tor
 

På slutten av møtet fikk Bjørn Bakkelund tildelt HFFs æresbevisning for transportstøtten til skoleseminarene som han har bidratt med i mange år. Deretter fikk Finn Jota Norges Forsvarsforenings medalje for sitt arbeid med skoleseminarene og sitt bidrag i styret.

HFF gratulerer begge to!

Bjørn Bakkelund og Finn Jota

Til slutt ble det avtroppende styret takket av og den avtroppende styreleder Tor E. Sæther overlot styreklubba til den nyvalgte lederen. Ronald takket Tor for innsatsen før møtet ble hevet.

Protokollen fra årsmøtet: Protokoll HFF årsmøte 2024

De øvrige dokumentene finnes som lenker til innkallingen nedenfor
(Tittel: «Årsmøtet 2024», datert 10. januar 2024.)


Ronald Slaatmo og Tor E. Sæther

Informasjon fra Styret

Publisert 12. januar 2024. Oppdatert 17. januar 2024

Tirsdag 9. januar hadde styret i Hedemarken Forsvarsforening sitt første møte i 2024. Hovedsaken var å forberede årsmøtet som vil finne sted tirsdag 30. januar i Ridehuset, Hamar. Innkallingen er sendt ut til alle medlemmer. Se også innslaget om Årsmøtet nedenfor.

Skoleseminarene for avgangselever ved de videregående skolene i Mjøsområdet starter i uke 4, og de vil pågå klasse-vis fram til påske. Det ligger an til at 30-40 klasser fra hele distriktet vil delta, og seminarene blir gjennomført i Ringsaker Historielags Krigshistoriske formidlingssenter i Moelv som tidligere år.

Forsvarsforeningen er bedt om å kommentere det nye forslaget til råd om egenberedskap i kriser som Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har utviklet. Forslaget innebærer at husholdningene bør være forberedt på å klare seg selv i en uke mot tre døgn i dag. DSB har bedt om å få kommentarene innen slutten av januar så en må anta at rådene vil bli ferdigstilt og utgitt i løpet av 2024.

Ellers blir det flere interessante webinarer om forsvar- og sikkerhetspolitiske tema i løpet av januar. Norges Forsvarsforening vil holde et møte 23. januar (kl 1900). Webinaret 23. januar går ut.

Norsk Reservistforbund (NROF) vil gjennomføre et åpent møte den 29. januar (kl 1800) om «Status og utvikling i romdomenet i Norge». Se NROFs hjemmeside for mer informasjon.

Årsmøte 2024

Publisert 10. januar 2024. Oppdatert 17. januar

Hedemarken Forsvarsforening (HFF) avholder sitt årsmøte tirsdag 30. januar 2024 kl 1800-2000 i Kantina, Forsvarets Personell og Vernepliktsenter, adresse: Storhamargt. 100, 2315 Hamar.

Møtet innledes med et foredrag om den aktuelle sikkerhetspolitiske situasjonen og om Norges Forsvarsforening (NFF).

Foredraget blir holdt av NFFs president Arne Bård Dalhaug. Dalhaug er pensjonert general og en profilert forsvarsdebattant som har hatt en rekke toppstillinger i inn- og utland.

Etter foredraget blir det pause med servering og vinlotteri. Benytt helst VIPPS for kjøp av lodd.

Årsmøte blir gjennomført i samsvar med Foreningens vedtekter:

Dokumentene finnes ved å klikke på den blåfargede lenken bak hvert agendapunkt.

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet, må meldes til Styret innen 17.01.2024. Mailadresse: hedemarkenforsvarsforening@outlook.com.

Utdypende forklaring til saken om justering av HFFs vedtekter
Norges Forsvarsforening (NFF) har bedt alle lokalforeningene om å tilpasse sine vedtekter til den oppdaterte malen som NFF publiserte i 2023 og som en finner på NFFs nettside: Lokalforeninger – Generelt – Vedtekter. Blå tekst er innhold som NFF ber lokalforeningene om å benytte, resten er rådgivende.
HFFs styre har gjennomgått denne malen og laget et forslag til reviderte vedtekter for HFF. Se lenke ovenfor. Vi har lagt inn den teksten som NFF vil skal stå i vedtektene og tilpasset strukturen til NFFs mal. For øvrig har vi beholdt innholdet i HFFs gjeldende vedtekter. Endringene innebærer en presisering av lokalforeningenes forpliktelser ovenfor NFF og noen mindre justeringer som ikke innebærer noen endringer av HFFs praksis eller drift.

Velkommen til årsmøtet!

Med hilsen fra styret i Hedemarken Forsvarsforening:

Tor E. Sæther, Tor Skraastad, Stig Johannessen, Stein Arild Utby, Finn Jota og Ronald Slaatmo.

 

 

Jul- og nyttårshilsen

Hedemarken Forsvarsforening ønsker alle sine «følgere» en fortsatt god julefeiring og et godt nytt 2024! Vi må håpe at neste år blir et fredeligere år enn 2023, og at vi får en langtidsplan (LTP) for Forsvaret som ivaretar de store sikkerhetspolitiske utfordringene som Norge står overfor.

 

Forsvarsskyting for ungdom

Publisert 6. desember 2023 av Tor E. Sæther

Tirsdag 5. desember arrangerte Brumunddal og Nes skytterlag årets forsvarsskyting for ungdom fra Hedmarken. I år foregikk skytingen i skytterhallen på Moelv ungdomsskole, og det deltok til sammen 42 skyttere.

Forsvarsskytingen er en årlig konkurranse primært for ungdom i alderen 8-18 år i Hedmark skyttersamlag. Skytingen er inndelt i klasser etter alder, og den foregår med rifle (kaliber 22) på 15 meter avstand.

Det er Hedmark skyttersamlag som organiserer disse årlige skytingene, og arrangementet gjennomføres på omgang mellom de lokale skytterlagene på Hedmarken. Hver skytter skjøt fem serier á fem skudd med tidsbegrensning. I år var det fem klasser som deltok. Beste skytter i de konkurrerende klassene:

 • Rekrutt (11-13 år): Linus Leander Torve, Stange og Romedal skytterlag
 • Eldre rekrutt (14-15 år): Eivind Hansen, Stange og Romedal skytterlag
 • Junior (16-17 år): Magnus Engen Østhagen, Løiten skytterlag.
Hedemarken Forsvarsforening besørget premieringen i alle klasser. De to beste i hver klasse fikk premie (bilde til høyre) , og alle i klasse «Nybegynner ung» fikk premie.

 

Beste skytter totalt i de konkurrerende klassene ble Eivind Hansen fra Stange og Romedal skytterlag med 243 poeng. Gratulerer!

Beste skytter flankert av undertegnede (th) og Erik Ween (tv).

I tillegg var det to klasser for nybegynnere: «Nybegynner ung» og «Nybegynner voksen».

Det var også veldig god skyting blant nybegynnerne som skjøt liggende med støtte, og den beste var Emma Frydenlund Svenningsen, Tangen skytterlag (bildet til høyre).

I tillegg til premiene gir Hedemarken Forsvarsforening økonomisk støtte til arrangementet. Hensikten med Forsvarsforeningens støtte er å bidra til at ungdommene lærer å bruke våpen, og at ungdommene får en positiv holdning til å forsvare landet. Dessuten håper vi at skytingen bidrar til økt interesse for førstegangstjenesten. Derfor har Forsvarsforeningen bidratt til disse arrangementene i mange år.

Takk til Erik Ween, HFF som også i år har vært bindeleddet mellom Forsvarsforeningen og skytterlagene. Takk til Brumunddal og Nes skytterlag for utmerket samarbeid om arrangementet, og takk til alle skytterlagene for at dere fremmer skyttersporten og utvikler skyttere!

 

Medlemsmøte om cybersikkerhet

Publisert 1. desember 2023 av Tor E Sæther

Torsdag 30. november gjennomførte HFF et medlemsmøte om cybersikkerhet i Ridehuset, Hamar. Det deltok 18 medlemmer og førsteamanuensis Nils Kalstad fra NTNU holdt et meget interessant foredraget for oss.

Kalstad forklarte at cybersikkerhet kan oversettes med digital sikkerhet på norsk, og han viste til de viktigste aktørene som skal sikre vårt samfunn: PST, E-tjenesten og Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM). Disse utgir årlige trusselvurderinger som han viste til og som er tilgjengelig på internett.

Kalstad fremhevet at den teknologiske utviklingen skjer meget raskt og skaper betydelige utfordringer. Det er meget viktig at alle foretak utvikler risikovurderinger. Det er en bekymring for angrep på såkalte industrielle kontrollsystemer. Dessuten er informasjonskonfrontasjon et sentralt tema i digital sikkerhet: viktig å skape bevissthet rundt hva som er sann informasjon og at kildene til informasjonen er identifiserbare. Det kommer også en lov om digital sikkerhet.

Møtet ble gjennomført på tradisjonelt vis med foredrag, deretter pause med servering og utlodning, og vi avsluttet med en spørsmål/kommentarperiode. Takk til Nils Kalstad som utvilsomt ga oss økt innsikt i et kompleks tema, og takk til alle medlemmer som deltok på møtet!

Hvis opptaket av foredraget ble vellykket, vil styret vurdere å gjøre det tilgjengelig for alle medlemmene.
Her er lenke til plansjene som Kalstad benyttet under foredraget: 2023-11-30 Cybersikkerhet_N_Kalstad

 

 

Medlemsmøte om cybersikkerhet
torsdag 30. november kl 1800

Vi hører til stadighet om cyberangrep mot offentlige instanser og private foretak, noe som kan true samfunnssikkerheten i landet vårt. De siste årene har vi hatt angrep mot Østre Toten kommune, mot Stortinget og Norsk Hydro for å nevne noen tilfeller.

Med dette som bakgrunn ønsker styret i Hedemarken Forsvarsforening (HFF) å invitere til et medlemsmøte om cybersikkerhet (digital sikkerhet) i et samfunnsperspektiv. Hvilken risiko er det for cyberangrep som kan ramme viktige samfunnsfunksjoner i Norge, hvor godt beskyttet er disse mot slike angrep og hva bør forbedres?

Møtet vil finne sted torsdag 30. november kl 1800-2000 i Kantina, Ridehuset, Hamar. (Adr: Storhamargt. 100, 2315 Hamar).

Vi har vært så heldige å få førsteamanuensis Nils Kalstad til å holde foredraget for oss. Han er leder for Institutt for informasjonssikkerhet og kommunikasjonsteknologi ved Fakultetet for informasjonsteknologi og elektronikk , NTNU Gjøvik.

Møtet blir gjennomført på tradisjonelt vis med foredraget først, deretter pause med servering og utlodning, og vi avslutter med en spørsmål/kommentarperiode.

Styret håper at mange har anledning til å delta på møtet. Det er gratis parkering og inngang.

Velkommen til et meget spennende og aktuelt foredrag!

 

Opprop til politikerne

Publisert 3. november 2023 av Tor E. Sæther

For vel en uke siden sendte styret i Hedemarken Forsvarsforening et opprop til Innlandets stortingspolitikere og til den politiske ledelsen i Innlandet fylkeskommune der vi uttrykte stor bekymring for at opptrappingen til styrking av Norges forsvarsevne er altfor beskjeden.  

Vi begrunnet bekymringen med at det er en reell fare for at Norge i fremtiden kan bli utsatt for alvorlige krisesituasjoner og militær aggresjon. Norge har ikke en tilstrekkelig evne til å håndtere disse, og det vil ta lang tid å forbedre forsvarsevnen. Dette er godt dokumentert av både Forsvarskommisjonen og Forsvarssjefen. Budsjettforslaget for forsvarssektoren for 2024 og budsjettutsiktene videre fremover (2%-målet skal nås først i 2026), tyder på at satsingen ikke blir tilstrekkelig for å oppfylle anbefalingene. 

Innlandet fylkeskommune responderte på HFFs oppfordring med å vise til Fylkesutvalgets kommentarer til både Forsvarskommisjonens- og Totalberedskapskommisjonens rapporter. Utvalget påpekte der at styrking av Forsvarets kapasiteter i Innlandet vil være rasjonelt og gunstig på grunn av infrastrukturen som allerede eksisterer. De understreket blant annet HVs viktige betydning og at det bør etableres en Brig S.   

To av stortingspolitikerne har så langt takket for innspillet og sagt at de støtter vårt syn.

Som kjent skal Regjeringen utarbeide en ny langtidsplan (LTP) for forsvarssektoren i løpet av vinteren. Styret i HFF håper med disse innspillene at Innlandets politikere vil engasjere seg i dette arbeidet for en satsing på forsvar som er mer i samsvar med anbefalingene fra Forsvarskommisjonen og Forsvarssjefen. Det blir også viktig med en stor politisk enighet for at LTP-en skal bli realisert.

En forkortet versjon av oppropet ble publisert på debattsidene i Hamar Arbeiderblad den 2. november. 

 

Medlemstur til Nammo

Publisert 25. oktober 2023 av Tor E. Sæther

Tirsdag 24. oktober deltok 29 HFF-medlemmer på en tur til Nammo, Raufoss der hensikten var å få økt innsikt i deres virksomhet og rolle i norsk sikkerhetspolitikk.

Vi fikk informative orienteringer med påfølgende omvisninger i ammunisjon,- og rakettproduksjonen.

Nammo har 3000 ansatte fordelt på 27 lokasjoner i 12 land og en omsetning i 2022 på ca 7,5 mrd kr. Foretaket er en høyteknologisk og samfunnskritisk virksomhet som hovedsaklig produserer mange forskjellige typer ammunisjon og rakettkomponenter.

Etterspørselen etter Nammos produkter har økt betydelig som følge av at mange land donerer våpen og ammunisjon til Ukraina, deriblant Norge. Dette har ført til utfordringer med kapasiteten på grunn av begrensinger i råvareleveransene og fordi produksjonsapparatet er for lite. Derfor var Nammos hovedbudskap at de trenger statlige midler for å gjøre nødvendige investeringer.
Ellers ble det fremhevet at Nammo er et viktig sikkerhetspolitisk verktøy for Norge fordi aktiviteten styrker forholdet til viktige allierte, særlig USA, og fordi den styrker den teknologiske kompetansen som Norge kan tilby. Finsk og svensk medlemskap i Nato vil også bli en betydelig fordel fordi det vil øke muligheten for nordisk samarbeid innenfor forsvarsindustrien.

Totalt sett en meget interessant og lærerik tur som oppfylte hensikten fullt ut. Vi er meget takknemlig for at Nammo velvillig tok i mot oss på en profesjonell og åpenhjertig måte i en ellers travel tid for Nammo. Det er åpenbart at Nammo har en imponerende kompetanse og teknologi, og bedriften er en meget viktig aktør for norsk sikkerhet og forsvar.

 

Spennende og utfordrende bok om forsvars- og sikkerhetspolitikk

Publisert 15. oktober 2023 av Tor E Sæther

Tidligere forsvarssjef Sverre Diesen har nylig utgitt en bok med tittelen «Krig, konflikt og militærmakt» (Gyldendal).

I boka beskriver Diesen endringene i konfliktenes natur og at det ikke lenger er et klart skille mellom krig og fred, mellom venn og fiende og mellom tap og seier. Han drøfter blant annet hvordan globaliseringen og den teknologiske utviklingen har bidratt til dette.

Videre diskuterer han hvilke konsekvenser endringene vil kunne få for trusselen mot Norge, for norsk sikkerhetspolitikk og for behovet for å endre Forsvaret. Han fremhever også betydningen av økt nordisk samarbeid, for å nevne noe.

Boka tar dermed opp mange tema som er svært sentrale i utformingen av norsk forsvars- og sikkerhetspolitikk i årene fremover. Ikke minst for arbeidet med den nye langtidsplanen for forsvarssektoren.

Diesen fremfører en del synspunkter som sikkert kan provosere, men det gjør boka ekstra interessant ved at den utfordrer til å reflektere over «gamle sannheter». Derfor har jeg opplevd det meget verdifullt å lese boka, og jeg anbefaler alle med interesse i- eller tilknytning til forsvarssektoren å gjøre det samme.
Norges Forsvarsforening har også omtalt boka i Norges Forsvar nr 4/2023, side 36-39.
For de som vil bestille boka, så har den ISBN 978-82-05-59257-5. Den kan sikkert også lånes på bibliotekene (og som e-bok).

Interessant seminar på nett

Publisert 21. september 2023 av Tor E. Sæther

Onsdag 20. september holdt Norges Forsvarsforening (NFF) et seminar på nett (webinar) for å styrke kompetansen til lederne og styrene i lokalforeningene. Temaet var den overordnede sikkerhetspolitiske situasjonen og utviklingen i verden med særlig fokus på Kina.

Det var NFFs president Arne Bård Dalhaug som holdt et meget innsiktsfullt foredrag, og generalsekretær Knut Helge Hamre ledet møtet. Ca 50 tilhørere var pålogget for å følge sendingen, og det ble anledning til å kommentere og stille spørsmål etter at Dalhaug hadde gitt orienteringen. Da kom vi også inn på situasjonen i Ukraina.

Etter mitt syn ble dette en flott og fremtidsrettet anledning for NFF til å formidle og diskutere både faglige og administrative emner med lokalforeningene. Det var litt tekniske problemer i starten ved at ikke alle tilhørerne stilte sine mikrofoner på lydløs (mutet), men dette bedret seg etter noen minutter.

NFF vil fortsette med slike seminarer fremover. Neste foredrag finner sted 24. oktober kl 1930, og temaet er den sikkerhetspolitiske situasjonen i Europa. Påloggingsinformasjonen blir sendt ut til lokalforeningenes ledelse. For øvrig viser jeg til Norges Forsvar nr 4/2023, side 43 som kommer ut til alle NFFs medlemmer denne uken.

NFF vil legge ut sendingene på nettet slik at foredragene blir tilgjengelig etter den direkte sendingen. Det kommer nok mer informasjon om dette om kort tid. Slik jeg har forstått Generalsekretæren, akter de også å åpne for at alle medlemmer som vil, kan logge seg på for å delta i direktesendingene. Hvis det skjer, vil vi sende ut påloggingsinformasjon til alle medlemmene.

Seminarene (webinarene) kan bli et stort løft av kompetansen om forsvarsrelaterte tema for alle oss som er medlemmer i NFF.

 

Orientering om kvinners innsats under andre verdenskrig
onsdag 20. september kl 1900

Publisert 4. sept. 2023 av Tor E. Sæther

Norges veteranforbund for internasjonale operasjoner (NVIO), avdeling Hamar har invitert HFFs medlemmer til en orientering om kvinners innsats under andre verdenskrig. Møtet finner sted onsdag 20. september kl 1900 i kantina på Ridehuset (Forsvarets personell- og vernepliktssenter), Hamar. Det er Britt Tove Berg Brestrup som vil holde orienteringen.
Orienteringen vil være et fint supplement til orienteringen vi hadde om Eva Kløvstad i 2021. Det er gratis adgang for HFFs medlemmer.
Her er et utdrag fra NVIOS invitasjon:
Britt Tove Berg Brestrup er pensjonert oberst i Forsvaret og tidligere president i NVIO. Hun er utdannet fra Krigsskolen og har gått Hærens stabsskole og Forsvarets høgskole. Brestrup har erfaring fra internasjonale operasjoner for Forsvaret i FN og NATO og humanitære operasjoner for Utenriksdepartementet og Norges Røde Kors i Midt-Østen og på Balkan.Brestrup har viet mye oppmerksomhet mot kvinners deltakelse i krig, et område det har vært svært lite fokus på. Det er kjent at kvinnene i siste verdenskrig, for eksempel, var aktive i både produksjon og distribusjon av illegale aviser, men de bidro også i en rekke andre farlige operasjoner fullt ut på linje med menn. En rekke kvinner i Norge var spioner og kurerer og gjennomførte farlige oppdrag. Slik innsats fikk en rekke menn æresbevisninger for etter krigen.Kvinnene var i stor grad usynlige i denne sammenhengen. Det skulle også ta svært lang tid før kvinnene fikk økt fokus på sine bidrag – og ikke minst anerkjennelse for det.Med utgangspunkt i sin bok «Usynlig i krig og fred – Motstandskvinnen Solveig Lystad» gir Brestrup oss innsikt i hvordan kjærligheten og lojaliteten til fedrelandet ga motstandskvinnen Solveig styrke til å holde ut ekstrem tortur og lidelse – tortur og lidelser som ble fortrengt til hun var langt opp i 70-årene. Krigen kostet for motstandskvinnene, og Solveig ble til slutt tatt. Hun satt først på Grini, og fra 14. oktober 1943 ble det kvinneleiren Ravensbrück – et helvete på jord. Boken bygger på mange timers intervju med veteranen Solveig Lystad. I boken nevner Brestrup blant annet de brutale og smertefulle gynekologiske undersøkelsene som fangene i kvinneleiren ble utsatt for. Solveig var selv overbevist om at hun var blitt steril, men i en alder av nesten 42 år fikk hun en datter. Datteren har bidratt sterkt til den informasjonen Brestrup har innhentet om motstandskvinnen og krigsveteranen Solveig Lystad – en motstandskvinne og en krigsveteran som først fikk Deltakermedaljen i 1995 – og det i posten!Det loves en fortelling som overskrider mang en kriminalroman. Brestrup er en eminent foredragsholder.
Det vil være mulighet til å kjøpe boka.

Møte om Forsvarssjefens fagmilitære råd (FMR) torsdag 21. september

Publisert 4. sept 2023

Elverum og Omegn Forsvarsforening har invitert medlemmene i Hedemarken Forsvarsforening til et åpent møte om Forsvarssjefens fagmilitære råd (FMR) torsdag 21. september kl 1900-2030. Møtet holdes i auditoriet på Glomdalsmuseet i Elverum.

Forsvarssjefen offentliggjorde sitt fagmilitære råd på forsommeren i år der han ga sine anbefalinger til Regjerningen om Forsvarets fremtid. Dette rådet skal sammen med Forsvarskommisjonens- og Totalberedskapskommisjonens rapport danne hovedgrunnlaget for Regjeringens neste langtidsplan for Forsvaret. Langtidsplanen skal utarbeides i løpet av vinteren og vedtas i Stortinget i 2024.

Det er lederen for Forsvarssjefens fagmilitære utredning, brigader Lars Huse som vil orientere om FMR. Huse har en meget allsidig militær bakgrunn og erfaring fra Hæren, Heimevernet, Forsvarsstaben, NATOs kommandostruktur og tjeneste i Afghanistan.  Av utdanning har Lars etter Krigsskolen gått Hærens Stabsskole, Forsvarets Stabsskole og to studier ved Forsvarets Høgskole.

Lars Huse vil i sitt foredrag dekke:

-Rammefaktorer som påvirker Forsvarets utvikling.

-Beskrive Forsvarets rolle i dag, i fremtidig virksomhet, integrasjon med allierte, totalforsvaret og teknologisk.

-Anbefalinger fra FMR om forsvarets struktur i grovt med vekt på landmakten.

Det blir anledning til å kommentere og stille spørsmål mot slutten av møtet. Det er gratis inngang og parkering. Enkel bevertning.

Denne invitasjonen og den ovenfor fra NVIO, er et resultat av det gode samarbeidet som de forsvarsrelaterte foreningene har i vårt område der vi inviterer hverandres medlemmer til egne møter. HFF sendte tilsvarende invitasjon til både Elverum og Omegn Forsvarsforening og NVIO da vi hadde orienteringer om Forsvarskommisjonens- og Totalberedskapskommisjonens rapport tidligere i år.
Jeg håper at mange av våre medlemmer har anledning til å delta på møtet. Selv om vi har fått hovedtrekkene fra FMR via media, vil orienteringen helt sikkert gi flere detaljer og bedre innsikt i bakgrunnen for anbefalingen.
Tor E. Sæther
leder HFF

Informasjon fra Styret

Publisert 25. august 2023 av Tor E. Sæther

Vel overstått sommer så langt!

Denne uka hadde HFFs styre sitt første møte etter sommeren så jeg tenker det kan være nyttig med en oppdatering. På møtet oppsummerte vi status etter vårens møter om kommisjonsrapportene og vi diskuterte hvilke aktiviteter vi bør ha i høst.

Krigen i Ukraina har fortsatt gjennom hele sommeren og det ser ut til at det er meget krevende for den ukrainske offensiven å bryte gjennom russernes vel etablerte forsvarsstillinger. Det er meget positivt for evnen til å ha luftherredømme at flere land, inklusive Norge, nå tilbyr kampfly til Ukraina. Men det vil ta tid å få flyene operative og de vil neppe ha avgjørende betydning for den ukrainske offensiven. Så det ser ut til at krigen vil fortsette i månedene fremover uten avgjørende resultat.

Arendalsuka: Norges Forsvarsforening og andre forsvarsinteresserte foreninger arrangerte flere forsvarspolitiske debatter under Arendalsuka der de fleste politiske partiene deltok. Etter å ha fulgt debattene på video, fikk jeg inntrykk av at det er bred enighet om å få til et forsvarspolitisk forlik i arbeidet med langtidsplanen som skal pågå kommende vinter. Forsvarsministeren var også tydelig på at forsvarsbudsjettet vil øke neste år, men det ble ikke gitt signaler om at økningen blir i nærheten av hva Forsvarskommisjonen anbefalte. Så både NFF og vi i lokalforeningene har en jobb å gjøre for å påvirke politikerne til å følge kommisjonenes anbefalinger.

HFFs aktiviteter: Vi har de siste årene hatt meget god erfaring med at HFF og andre forsvarsrelaterte foreninger inviterer hverandres medlemmer til sine arrangementer. Det vil fortsette utover høsten:

-19 eller 20. september (kveld): Norges Veteranforening for Internasjonale Operasjoner (NVIO), Hamar arrangerer et foredrag om kvinners motstandskamp under andre verdenskrig. Det er NVIOs tidligere president, oberst (p) Brit Brestrup som vil holde foredraget. Invitasjon kommer.

-21. september (kveld): Elverum og Omegn Forsvarsforening arrangerer foredrag om Forsvarssjefens militærfaglige råd som ble offentliggjort i vår. Sted Auditoriet i Glomdalsmuseet, Elverum. Invitasjon kommer.

-Uke 42 (tentativt 25. okt- dagtid): HFF arrangerer medlemstur til NAMMO, Raufoss. Denne turen var tidligere annonsert 27. september, men den må flyttes til uke 45 på grunn av annen aktivitet hos NAMMO.

-November: HFF medlemsmøte om et aktuelt tema, forslagsvis om cybersikkerhet.

I tillegg vil Styret lage et skriftlig debattinnlegg der vi vil argumentere for at kommisjons-rapportenes anbefalinger må innarbeides i den nye langtidsplanen for Forsvaret. Vi vil forsøke å få dette i HA og samtidig sende en appell til de sentrale politikerne i fylket.

Styret vil også i år støtte forsvarsskyting for ungdom på Hedmarken i desember. Dessuten starter vi nå planleggingen av neste års skoleseminarer for ungdom i Mjøsområdet.

Vennlig hilsen

Tor E. Sæther

styreleder

«Nå er det alvor»

Publisert 21. juni 2023 av Tor E. Sæther

Tirsdag 20. juni hadde Hedemarken Forsvarsforening (HFF) et møte om Totalberedskapskommisjonens anbefalinger.

Det var i underkant av 120 tilhørere tilstede i Auditoriet i Vikingskipet, Hamar hvor møtet ble arrangert.

Kommisjonens leder Harald Sunde holdt foredraget. Han belyste utfordringene med samfunnssikkerheten og redegjorde for de hovedanbefalingene som rapporten inneholder. Sunde fremførte budskapet med stor entusiasme og og fremholdt at «Nå er det alvor».

 

Etter en kort pause ble foredraget kommentert av flere tilhørere som hadde synspunkter på innholdet i rapporten, I tillegg ble det stilt en god del spørsmål som fikk fyldige svar fra Sunde.

Rapporten fra Totalberedskapskommisjonen er nå ute på offentlig høring. Flere tilhørere uttrykte en bekymring for at denne rapporten og Forsvarskommisjonens rapport ikke blir tatt på alvor av de politiske myndighetene, noe Sunde sa seg enig i.
 

Styret i HFF «reklamerte» for medlemskap i foreningen både før og under møtet. Vi håper dette vil gi resultater. Bortsett fra litt tekniske problemer med visning av presentasjonen under foredraget, ble møtet meget vellykket. Det var også en journalist fra Hamar Arbeiderblad (HA) tilstede så vi håper møtet blir omtalt i HA en av de nærmeste dagene.

HFF er kjent med at ledelsen i Norges Forsvarsforening ser det som sin hovedoppgave nå å påvirke de sentrale myndighetene til å realisere anbefalingene i rapporten fra både Totalberedskapskommisjonen og Forsvarskommisjonen.

 

 

NFFs landsmøte 2023

Publisert 12. juni 2023 av Tor E Sæther

NFFs landsmøte ble gjennomført i Arendal 9-11. juni. Foruten NFFs ledelse, deltok det 29 lokalforeninger. Fra HFF deltok Mona Stormoen som også er i NFFs presidentskap, og undertegnede. I tillegg deltok HFF-medlem og forsvarskommisjonsmedlem Benedicte Røvik. Hun presenterte Forsvarskommisjonens rapport for landsmøtet. Jeg presenterte Rekrutteringskomiteens rapport om å forbedre rekrutteringen i NFF.

Som det fremgår av NFFs nettside, ble pensjonert general Arne Bård Dalhaug valgt som ny president etter Lars Myraune. Det gjør nok at NFF blir mer synlig utad, noe som er sterkt ønsket av Landsmøtet.

 

Krigen i Europa og kommisjonsrapportene om Forsvaret og Totalforsvaret preget sakene på møtet. Landsmøtet ga sin fulle tilslutning til begge rapportene og til Forsvarssjefens fagmilitære råd som nylig ble lagt frem.

Basert på disse rapportene, vil NFF i det neste året konsentrere seg om å påvirke arbeidet med den neste langtidsplanen for Forsvaret som skal utvikles og behandles i Stortinget i løpet det neste året. Det blir også mer satsing på rekruttering. Målet er å øke medlemsantallet med 10% årlig og særlig rekruttere flere kvinner. 

Resolusjonen fra landsmøtet ligger på NFFs nettside.

 

Flott omtale av skoleseminarene

Publisert 28. mai 2023
Hedemarken Forsvarsforening gjennomfører årlig et seminar for over 40 avgangsklasser fra de videregående skolene i Mjøsområdet. Hensikten er å informere om andre verdenskrig og dermed skape forståelse for viktigheten av å ha et godt forsvar og en god beredskap i dag.
Skolelederforbundets fagblad «Skolelederen» har i sitt siste nummer en tosiders artikkel som beskriver seminarene på en meget flott måte. Dette tidsskriftet går til mange tusen skoler og lærere i Norge. Dermed blir informasjonen om seminarene spredt over hele landet, noe som kanskje kan inspirere andre til å lage tilsvarende aktiviteter for ungdom.
Torsdag 25. mai hadde Stangeavisa også en fin reportasje om årets skoleseminarer. Det er fint både for elever, skoler og HFF at skoleseminarene blir bekjentgjort.

Orientering om Forsvarskommisjonens rapport

Publisert 13. mai 2023 av Tor E. Sæther

Torsdag 11. mai gjennomførte Hedemarken Forsvarsforening et åpent møte om Forsvarskommisjonens rapport.

Det var kommisjonens leder Knut Storberget som holdt foredraget, og det var ca 160 personer som var tilstede i Auditoriet i Vikingskipet. Det var meget gledelig at så mange deltok, ikke minst personell i uniform og fra andre foreninger.

Storberget fremhevet at den sikkerhetspolitiske situasjonen for Norge er meget alvorlig og at norske myndigheter må tenker helhetlig og handle nå.

 Han belyste de tre «løftene» som rapporten beskriver og at disse bør starte samtidig. Kommisjonen har lagt fram gode argumenter for at løftene ikke er urealistiske selv om det dreier seg om store ressurser.
Storberget oppfordret til å høre podcasten om Kommisjonens rapport. Det skal være første gangen at en norsk offentlig utredning (NOU) er lest inn som lydbok.

 

Storberget hadde også et råd til Forsvarsforeningen: utfordre problemstillinger i rapporten til debatt, for eksempel styring og ledelse av forsvarssektoren.

Etter selve foredraget kom det både spørsmål og kommentarer fra salen. Storberget ble berømmet for et meget godt foredrag og for den ærlighet som preger rapporten.

Neste møte blir tirsdag 20. juni om Totalforsvarskommisjonens rapport som kommer i begynnelsen av juni.

 

Åpent møte om Forsvarskommisjonens rapport 11. mai

Publisert 27. april 2023

Hedemarken Forsvarsforening (HFF) har invitert Forsvarskommisjonenes leder Knut Storberget til å orientere om kommisjonens konklusjoner og anbefalinger,  og hvilken betydning rapporten kan ha for Innlandet. Forsvarskommisjonens leder Knut Storberget vil holde orienteringen og svare på spørsmål.  Vi regner med at han vil berøre forhold som norsk basepolitikk, forsvarspolitisk samarbeid i Norden og endringer (styrking!) av Forsvarets struktur, volum og rammevilkår.

Orienteringen er åpen for publikum og holdes i Auditoriet i Vikingskipet den 11 mai fra kl 1800. Gratis inngang og parkering.

 

Finland som Natomedlem – positivt for norsk sikkerhet

Publisert 6. april 2023 av Tor E. Sæther

Nå er Finland blitt medlem av Nato. Dette er den største sikkerhetspolitiske endringen for Norge, hvert fall siden Sovjetunionen ble oppløst. Endringen innebærer at Natos «frontlinje» mot Russland i nord blir hovedsaklig langs den finsk-russiske grensen. Natos forsvar av Nord-Norge vil dermed starte lenger øst enn før og få større dybde. Nord-Norge med sine havner og flyplasser vil øke sin betydning som mottaks- og oppmarsjområder for Natos operasjoner i nord i tilfelle et angrep fra Russland. 

Finlands Nato-medlemskap vil kunne få særlig betydning for Etterretningstjenesten, Luftforsvaret og Hæren ved at det nå blir økte muligheter for mer samordning av kapasiteter, operasjoner og trening/øving på tvers av landegrensene. Samordning av logistikk blir også meget viktig. Jens Stoltenberg treffer spikeren på hodet når han sier at Finlands Natomedlemskap styrker både Nato og Norges forsvar. 

 

Norsk utenrikspolitikk i endring?

Publisert 22. mars 2023 av Tor E. Sæther

Tirsdag 21. mars ble det gjennomført en konferanse kalt «Respons» for å sette søkelyset på norsk utenrikspolitikk i en ny tid med krig i Europa. Konferansen var et samarbeid mellom Norsk utenrikspolitisk institutt og Utenriksdepartementet, og det skal gjennomføres lignende konferanser rundt omkring i landet med ulike tema, deriblant i Elverum. Hensikten med dette innlegget er å gi et innblikk i noe av det som ble diskutert. Hele konferansen er å finne på YouTube (søk på NUPI – Respons).

Statsministeren innledet med å oppfordre til å diskutere fremtidige norske interesser i lys av dagens situasjon. Han pekte på områder som forholdet til Russland, til Europa, til Nato og til Norden, i tillegg til hvordan Norge skal nå klimamålene.

Støre slo fast at Norges geografiske plassering er uendret med Russland som nærmeste nabo. Nordområdene og Russland vil derfor være dimensjonerende for norsk forsvar og sikkerhet. Samarbeid med EU blir viktigere, men vil ikke erstatte Nato. Finsk og svensk Nato-medlemskap vil gi økte muligheter for samarbeid i Norden både militært og på andre områder, men Norden har for få ressurser til å ivareta egen sikkerhet alene. Avskrekking- og beroligelsespolitikken som Norge følger, må trolig endres hvis Finland og Sverige forholder seg til Nato på en annen måte.

Det ble understreket at krigen mot Ukraina er «Putins war of choice», og at det er bare han som bestemmer Russlands mål og innsats i krigen. Det er neppe mulig med forhandlinger nå siden begge parter mener de kan vinne. Det var enighet om å støtte Ukraina, men unngå eskalering.

Det var mange forskjellige aspekter som ble diskutert på konferansen, ikke minst forholdet til Kina og Norges posisjon som energileverandør og som bidragsyter til klimautfordringene. Det blir interessant å se om norsk utenrikspolitikk blir endret som følge av den endrede situasjonen både globalt og regionalt.

 

Styret planlegger årets arrangementer

Publisert 9. mars 2023 av Tor E. Sæther

Tirsdag 7. mars hadde det nye styret i HFF sitt formelle oppstartsmøte etter årsmøtet tidligere i år. Styret har to nye medlemmer og en ny vararepresentant.

Etter selve konstitueringen, fikk styret en oppdatering om skoleseminarene som pågår for fullt i Det krigshistoriske formidlingssenteret i Moelv. Seminarene går etter planen, og nå gjenstår det 15 klasser før årets gjennomføring er fullført.

Styret begynte å planlegge årets arrangementer på dette møtet. Forsvarskommisjonen skal legge fram sin rapport i begynnelsen av mai, og Kommisjonen leder, Knut Storberget har sagt seg villig til å orientere om deres anbefalinger. Derfor planlegger vi med et åpent møte i Hamar i løpet av mai, og vi håper at det vil være stor interesse for dette møtet i hele distriktet.


Fra venstre mot høyre: Tor E. Sæther, Ronald Slaatmo, Stein A. Utby, Finn Jota, Stig Johannessen og Claes R. Petersen. Tor Skraastad var ikke tilstede da bildet ble tatt.

Styret tar også sikte på å få til en orientering om Totalberedskapskommisjonens rapport etter at den blir utgitt i begynnelsen av juni. Dessuten planlegger vi en medlemstur tidlig på høsten der vi ønsker å besøke forsvarsindustrien i Raufoss. Så vi er i gang.

 

Totalforsvaret

Publisert 6. mars 2023

Skrevet av Svein Haavard Svendsen, tidligere nestleder i HFF

Noen vet hva totalforsvaret er, hva det består av og hva som er formålet med dette, mange vet ikke.
Vi ønsker, på en kortfattet måte, å sette lys på samfunnssikkerhet nå når det fortsatt pågår en fullskalakrig i Ukraina. Foruten, ufattelige lidelser for det ukrainske folket med store tap av sivile og militære liv, samt massiv ødeleggelse av livsviktig infrastruktur, har krigen bidratt til utrygghet og et underskudd på basale nødvendigheter slik som kraftforsyning for folket i Europa og Norden.

Under den kalde krigen hadde vi et totalforsvarskonsept som var godt innarbeidet. Forsvarskommisjonen av 1946 var starten på totalforsvarskonseptet vi hadde frem til 1990-årene, hvor grunnlaget var utredningen «Den totale krig» som ble utarbeidet under okkupasjonsårene 1940-45.
Med Sovjetunionens fall, troen på at den evige fred var ankommet og en påfølgende betydelig reduksjon av Forsvaret, forvitret totalforsvaret.
I 2016 startet man igjen å utarbeide et totalforsvarskonsept. Mange mener at det konseptet som i dag foreligger er ufullstendig og mer en samlebetegnelse enn et konsept. Denne problemstillingen blir ikke berørt her.
Det er flere nyanser på definisjon av totalforsvarskonseptet. For de som ønsker å studere Totalforsvaret nærmere, kan man gå inn på kildene vi har oppgitt og mere til ved for eksempel å google totalberedskap og/eller samfunnssikkerhet.

Totalforsvaret er en fellesbetegnelse for det militære forsvaret av og den sivile beredskapen i Norge. Det går under nasjonal samfunnssikkerhet og skal være planlagt, implementert og øvet i fred for kunne iverksettes raskt i kriser og krig. Samfunnssikkerhet betyr å ivareta innbyggerne på en tryggest mulig måte, ha tilfluktsrom, være selvforsynt over tid av mange typer råvarer som for eksempel jordbruksprodukter, forsyningslagre av dagligvarer, vann, medisiner og drivstoff. Befolkningen skal kunne ha best mulig tilgang til det livsnødvendige gjennom åpne butikker. Det offentlige plikter å ha lokale, regionale og nasjonale kriseberedskapsplaner. Industrielt er det viktig å tilstrebe at samfunnet fungerer etter hensikten både i kriser og krig. Elektrisk kraft er selvfølgelig kardinalt å ha tilgang til. I det hele, samfunnsmaskineriet i fred skal virke så godt som mulig i krise og krig. Det er ikke mulig å forutse alt av hva som kan hende.

Totalforsvaret består i stort av regjeringen, stortinget, departementer, etater, nødetater, alle fylkeskommuner og kommuner, Sivilforsvaret, Forsvaret og vitale funksjoner slike som helsetjenester og sykehus. Sentrale departementer vil være Justis- og beredskapsdepartementet og Forsvarsdepartementet. I krig er alle offentlige virksomheter og det private næringsliv dedikert til å støtte opp under forsvarskampen ved å bidra etter forordninger og etter klare prioriteringer.
Forsvaret, for eksempel Heimevernet, skal støtte det sivile samfunnet ved behov i kriser, og det sivile samfunnet skal støtte Forsvaret i krise og krig. Sivilforsvaret har en meget viktig rolle i å gi sivilbefolkningen beskyttelse i kriser og krig.

Befolkningen oppfordres, i fred, til å ha et lite kriseberedskapslager hjemme med det mest livsnødvendige så som vann, hermetikk, frysetørret mat og holdbar tørrmat. Noe å lage mat og drikke på, for eksempel primus eller gassbluss er selvfølgelig lurt å ha. Et førstehjelpsskrin likeså.

Det er på nytt satt fokus på totalberedskap fra regjeringshold og Totalberedskapskommisjonen, som ble oppnevnt 21. januar 2002, skal legge frem sin rapport i juni i år. Kommisjonsmedlem Benedicte Benedicte Røvik ga oss, under årsmøtet, et godt innblikk i det omfattende mandatet de har. Vi venter i spenning på rapporten

Noen kilder:
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)
Totalforsvaret | Statsforvalteren i Innlandet
Boken om “Totalforsvaret I praksis»
Totalforsvaret – fra konsept til samlebetegnelse (stratagem.no)
Støtte og samarbeid, En beskrivelse av totalforsvaret i dag (regjeringen.no)
totalforsvaret – Store norske leksikon (snl.no)
Egenberedskap – dette er lurt å ha hjemme – Hamar kommune Totalberedskapskommisjonen – regjeringen.no

 

Årsmøte 2023 er gjennomført

Hedemarken Forsvarsforening gjennomførte sitt årsmøte om kvelden mandag 30. januar i Ridehuset, Hamar. Det deltok 27 medlemmer.

Møtet ble innledet med et foredrag om Forsvarskommisjonen.

Det var kommisjonsmedlem Benedicte Røvik fra Hamar (bildet til høyre) som holdt foredraget. Hun ga oss et meget godt innblikk i arbeidet som Kommisjonen gjør for å komme fram til en anbefaling. Kommisjonen har reist mye for å få innsikt i de forskjellige enhetene i forsvarssektoren, og de har besøkt flere steder i utlandet, deriblant Nato-hovedkvarteret.

Kommisjonen skal levere sin rapport i begynnelsen av mai.

Etter foredraget ble det en god spørsmåls- og diskusjons-periode før vi tok en pause med servering og utlodning.

Etter pausen behandlet årsmøtet temaene på sakslisten i samsvar med foreningens vedtekter. Årsmøtet vedtok årsberetningen og regnskapet for 2022 samt planene for 2023. Til slutt ble det gjennomført valg, og årsmøtet godkjente alle forslagene fra Valgkomiteen. De avtroppende styremedlemmene og en av revisorene ble takket av, og deretter ble møtet hevet.

Styret vil takke alle møtedeltakerne for oppmøtet, for støtten til styrets forslag, samt for bidragene i diskusjons-perioden!

Vi takker også Ridehuset for at vi fikk låne Kantina.

Protokoll fra årsmøtet 2023: Protokoll årsmøte 30.01.23

 

Årsmøte i 2023 – innkalling

Hedemarken Forsvarsforening avholder sitt årsmøte for 2023 mandag 30. januar kl 1800-2000 i Kantina i Ridehuset
Adresse: Storhamargt. 100, 2315 Hamar.

Møtet innledes med et foredrag om Forsvarskommisjonens arbeid.
Benedicte Røvik som er medlem i Forsvarskommisjonen vil holde foredraget.

Deretter blir det pause med servering og vinlotteri.
Benytt helst VIPPS for kjøp av lodd.

Møtet avsluttes med selve årsmøtet i samsvar med foreningens vedtekter:

Du kan se Styrets forslag ved å klikke på lenken bak agendapunktene ovenfor. Det er gjort en redaksjonell tilføyelse til Årsberetningen (s. 3, nederst) etter møtet. 

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet, må meldes til Styret innen 17.01.2023. Mailadresse: hedemarkenforsvarsforening@outlook.com.

Velkommen til årsmøtet!

Medlemsmøte med æresbevisning til Harald Sunde

Tirsdag 29. november hadde Hedemarken Forsvarsforening (HFF) medlemsmøte i Det Krigshistoriske Formidlingssenter i Moelv. Hensikten var å oppleve utstillingen om andre verdenskrig som Formidlingssenteret har og å bli orientert om krigens grusomheter i vårt distrikt. Det deltok 33 personer og tidligere forsvarssjef Harald Sunde holdt foredraget. Som alltid imponerte han med sine historiekunnskaper og sin entusiasme. Harald nevnte også litt om Beredskapskommisjonens arbeid som han leder.
På slutten av møtet ble Harald Sunde tildelt Forsvarsforeningens æresbevisning for sitt arbeid med skoleseminarene som Forsvarsforeningen gjennomfører i samarbeid med Ringsaker historielag.

Æresbevisningen består av en diplom og et jakkemerke og den skal gis til personer som enten har utført fremragende arbeid for forsvars-saken i vårt distrikt (Hedmarken), eller har hjulpet HFF på en særdeles fortjenstfull måte.

 

Harald Sunde fikk tildelingen for særdeles imponerende innsats og fremragende pedagogisk tilnærming som foredragsholder under skoleseminarene for de videregående skolene i Mjøsområdet i 2016-2021. Styret i HFF gratulerer med en velfortjent påskjønnelse!

Også takk til alle som deltok på møtet!

 

Medlemsmøte tirsdag 29. november

Hedemarken Forsvarsforening (HFF) vil holde et medlemsmøte om andre verdenskrig og dens betydning for dagens behov for forsvar og beredskap. Det blir en enkel servering under møtet.

Tidspunkt: tirsdag 29. november kl 1800-2000. 

 Sted: Møtet holdes i Det Krigshistoriske formidlingssenter i Moelv (Garveriet) som har en kjempeflott utstilling om krigen både nasjonalt og lokalt på Hedmarken. Det er der HFF gjennomfører seminarene for alle avgangsklassene fra de videregående skolene i Mjøsområdet hvert år med over 40 klasser tilsammen.

Foredragsholder: Tidligere forsvarssjef og leder for Beredskapskommisjonen Harald Sunde vil holde foredraget og gjennomføre omvisning i Formidlingssenteret. Han vil sikkert si litt om status i arbeidet i Beredskapskommisjonen også.

Adresse og transport: Det blir gratis transport fra Hamar for de som ønsker det.

Oppmøte Vikingskipet, Hamar innen kl 1730. Mulighet for påstigning på Esso-stasjonen i Brumunddal hvis dette oppgis i påmeldingen.

For den som kjører selv: Det Krigshistoriske formidlingssenteret er i 2. etasje i Garveriet som ligger i Storgaten 119, Moelv (stor murbygning på sørsiden av gaten, vis a vis Vinmonopolet). Inngangen og parkeringen er på baksiden av bygningen. Kjør forbi selve bygget i retning Næroset på RV 216 og ta deretter av første vei til høyre, så høyre igjen med det samme.

 Påmelding: Av plasshensyn må vi ha påmelding innen 27. november til mailadresse: hedemarkenforsvarsforening@outlook.comeller SMS til Stein Arild Utby tlf 478 90 460. Oppgi om du kjører selv eller ønsker transport.

Velkommen!

Styret i HFF

Møte om Nato-utvidelsen

Publisert 26. oktober 2022 av Tor E Sæther

Tirsdag 25. oktober gjennomførte Hedemarken Forsvarsforening et åpent møte om utvidelsen av Nato og betydningen for Norden og Norge.

Møtet ble gjennomført i Kulturhuset, Hamar. Det deltok 58 personer hvorav ca halvparten var HFF-medlemmer.

Møtet startet kl 1800 og ble avsluttet kl 2000.

Tidligere statssekretær og norsk ambassadør til Nato, Øystein Bø, UD innledet om utviklingen i Nato og mulige sikkerhetspolitiske konsekvenser for nordisk og norsk sikkerhet. Deretter holdt oberst Torger Gillebo, Forsvarsstaben, et foredrag om mulige konsekvenser for forsvaret i Norge og de nye medlemslandene. Etter foredragene og en pause med litt servering, stilte begge foredragsholderne opp for å besvare spørsmål og motta kommentarer på innholdet i foredragene.
De tilhørerne som ikke var medlemmer, ble oppfordret til å bli medlemmer. Vi gjennomførte også en spørreundersøkelse for å undersøke hvordan den enkelte var blitt kjent med arrangementet slik at vi kan promotere slike arrangement på en best mulig måte i fremtiden.

Ut fra styremedlemmenes vurdering og tilbakemeldinger fra enkelte medlemmer, ble dette et lærerikt arrangement som oppfylte hensikten med møtet. Styret er også godt fornøyd med oppmøtet, særlig fordi vi konkurrerte med et større arrangement i nabosalen.

Totalt sett et meget vellykket arrangement.

Takk for oppmøtet til alle som deltok!
Takk til styret for arrangementet!

 

Johan Edvard Mellbye er død

Det var med stort vemod at styret i HFF mottok meldingen om at HFF-medlem Johan Edvard Mellbye døde 11.oktober 2022. Johan var formann i HFF i 1986-1987, og han har utført flere andre oppgaver for HFF. Vi føler med hans familie, og styret vil uttrykke sin medfølelse med en bårebukett til hans begravelse 28. oktober.

 

Internasjonal Kvinneliga for Fred og Frihet inviterer til film og samtale om atomvåpen

Internasjonal Kvinneliga for Fred og Frihet, avdeling Innlandet v Kari Nes har sendt HFF følgende informasjon og tilbud om film og samtale om atomvåpen:

FN-dagen 24. oktober nærmer seg. FNs aller første resolusjon gjaldt avskaffelse av atomvåpen. Krigen i Ukraina har økt frykten for atomkrig – og etter vårt syn økt behovet for en alternativ sikkerhetspolitikk med fokus på dialog, ikke opprustning.

Derfor viser vi den danske dokumentarfilmen «Mannen som reddet verden» på FN-dagen mandag 24. oktober kl 18 i Klubbscene Rolf Jacobsen, Hamar kulturhus(ved siden av biblioteket). Gratis adgang. Vi starter med en kort introduksjon til filmen og inviterer til samtale etterpå. Om filmen:

Når en alarm indikerer at fem amerikanske atomraketter er fyrt av mot Sovjetunionen, følger et medlem i den sovjetiske hæren magefølelsen sin og motsetter seg ordre. Han overbeviser de væpnede styrkene om at trusselen er falsk alarm og redder dermed verden fra atomkrig. Dette er den utrolige historien om oberstløytnant Stanislav E. Petrov, mannen som i noen kritiske minutter holder verdens skjebne i sine hender.

 

Elverum og omegn forsvarsforening: foredrag om hybride trusler

Elverum og Omegn Forsvarsforening (EOFF) inviterer til møte onsdag 26 oktober klokken 1800 i kantina Elverum Tekniske Verksted. Adresse Torolf Storsveens veg 1, 2411 Elverum.

Tema for møte – «Hybride trusler og vår digitale hverdag – Trusler, sårbarheter og håndtering.»Det vil være to foredragsholdere. Det første om Hybride trusler med foredragsholder fra Politiets Sikkerhetstjeneste (PST) og den andre vil være fra Norsk Senter for Informasjonssikkerhet (NorSiS). Medlemmer i Hedemarken Forsvarsforening er invitert til å delta.
Påmelding til Thor Arne Engebretsen på telefon +4790191555 innen 23 oktober.

Åpent møte om Norge og Natoutvidelsen 25. oktober

Publisert 3. oktober av Tor E. Sæther

Selv om Tyrkia har stilt flere betingelser til finsk og svensk Nato-medlemskap, ser det ut som at det planlegges for at det blir en realitet. Derfor vil Hedemarken Forsvarsforening (HFF) invitere til et åpent møte tirsdag 25. oktober kl 1800-2000 om betydningen av finsk og svensk Nato-medlemskap for Norge. Møtet blir arrangert i Hamar kulturhus. Øystein Bø vil innlede om utviklingen i Nato og mulige sikkerhetspolitiske konsekvenser for nordisk og norsk sikkerhet. Øystein Bø har vært statssekretær i Forsvarsdepartementet, norsk Nato ambassadør inntil nylig, og nå arbeider han med nordisk sikkerhetspolitikk i UD. Deretter vil oberst Torger Gillebo reflektere over mulige konsekvenser for Forsvaret. Gillebo arbeider i Forsvarsstaben med nordisk samarbeid, og han har bred operativ erfaring i Forsvaret. Etter en kort pause med servering blir det åpnet for spørsmål fra salen. Møtet blir åpent for alle, og det blir kunngjort i media. HFF-medlemmene vil få tilsendt egen invitasjon pr e-post.

Tur til Rena leir onsdag 28. september

Det ble en interessant og vellykket militær dag i Rena leir under feiringen av at leiren er 25 år i år. Vi var totalt ca 60 personer som fikk oppleve en utstilling av dagens materiell betjent av motiverte og staute unge soldater og befal. Foredragene av Ordfører Hørstad og plasskommandant oberst Skaret viste at det har vært et meget godt samarbeid mellom Åmot kommune og Forsvaret gjennom 25 år. Foredraget av Hærens våpenskole ga god innsikt i Hærens status og fremtid.Sammen med flere hundre soldater og befal spiste vi et godt måltid i en gedigen matsal i leiren.

Turen ble gjennomført i et samarbeid mellom HFF, Elverum forsvarsforening og Norges veteranforening for internasjonale operasjoner. Takk til Rena leir for god service, takk til alle som ble med på turen! Også takk til bussjåfør André fra BB- buss som loset oss trygt og behagelig til og fra.

Ordføreren for en av Norges største forsvarskommuner, Ole Erik Hørstad
Som ordføreren selv sa, Kommunen gikk fra å være en jordbruks- og kartongkommune til å bli en forsvarskommune. Noe som var en bratt overgang, men som gikk fint med felles innsats. Som han også sa, Forsvaret representerer en meget stor arbeidsplass.

 

Plasskommandanten oberst Skaret.
8 oktober 1997 ble Rena leir åpnet av Kong Harald. Oberst Skaret vektla hvor viktig det er å ha et godt samarbeid med Kommunen på mange områder.

 

Deltakelse på Frivillighetens dag

Søndag 11. september arrangerte Hamar kommune Frivillighetens dag for frivillige organisasjoner på Stortorvet i Hamar. Hensikten var å vise mangfoldet med det store antallet slike organisasjoner som finnes i Hamar. Det var påmeldt over 30 foreninger/organisasjoner.
Hedemarken Forsvarsforening (HFF) deltok på en stand sammen med Norges Veteranforbund for internasjonale operasjoner (NVIO). Vi informerte forbipasserende om vår forening og virksomhet, og kanskje fikk vi rekruttert noen nye medlemmer også. Tor Skraastad som er vararepresentant til vårt styre, serverte kaffe og lefser på vegne av HFF.
Et flott tiltak av Hamar kommune og en fin anledning for HFF til å markedsføre seg.

HFFs stand med Tor E Sæther og Finn Jota foran teltet.
(Foto: Reidar Melhuus)

 

Tur til Rena leir onsdag 28. september

Oppdatering 11. september: Turen blir gjennomført på ettermiddagen med avmarsj fra Hamar ca kl 1300. Retur innen ca kl 2100. Det blir middag underveis i stedet for lunsj.
Vi sender ut detaljene i løpet av de nærmeste dagene.
Hedemarken Forsvarsforening (HFF) er invitert til Rena leir onsdag 28. september i forbindelse med at det er 25 år siden leiren ble etablert.
Turen gjennomføres i samarbeid med Elverum og Omegn Forsvarsforening.
Rena leir er Hærens hovedbase i Sør-Norge med deler av Brigade Nord og Hærens våpenskole som er Hærens kompetanse-, utdannings- og utviklingsavdeling.
I tillegg er Rena leir en av hovedbasene for spesialstyrkene.
Under besøket vil vi få en orientering om Hærens status og utvikling, og vi vil få se Hærens hovedmateriell og noen av utdanningsfasilitetene.
HFF vil organisere busstransport fra Hamar. En må påregne å betale en egenandel for transporten og lunsjen.
Alle medlemmer er velkommen til å delta på turen, og det er mulig å ta med nære pårørende eller venn(er) så langt vi har plass i bussen.
Detaljer om påmelding og program kommer litt seinere. Men sett av dagen allerede nå for en interessant og informativ dag på Rena!

 

HFF deltar på Frivillighetens dag 11. september

Søndag 11. september arrangerer Hamar kommune Frivillighetens dag på Vestre torg i Hamar mellom kl 1200 og 1500.
Det er vel 30 foreninger/organisasjoner som er påmeldt.

HFF vil ha en egen stand sammen med NVIO. Hensikten er å promotere foreningen og rekruttere nye medlemmer.

Det er flott om noen av våre medlemmer stikker innom og kanskje bidrar med å rekruttere noen nye medlemmer!?

 

Debatt om konsekvensene av finsk og svensk medlemskap i Nato

Publisert 24. august 2022 av Tor E Sæther

Det er for tiden mange innslag i mediene om Finland og Sverige blir medlemmer i Nato, og hvilke konsekvenser det vil kunne ha for Norden og Norge. Hvert medlemsland i Nato må godkjenne nye medlemmer, og som kjent har Tyrkia satt noen betingelser for å akseptere Finland og Sverige som nye medlemmer. Dette skjedde i avtalen som ble inngått mellom disse tre landene i slutten av juni.

Når det gjelder mulige konsekvenser av det økte medlemsantallet i Nato for Norden og Norge, har vår tidligere forsvarssjef Sverre Diesen skrevet en meget innsiktsfull og interessant artikkel om dette. Lenke til artikkelen: Norsk og nordisk forsvar etter Ukraina (stratagem.no)

Artikkelen anbefales!

Nato trygger vårt land og vårt demokrati

Debattinnlegg i Hamar Arbeiderblad torsdag 14. juli 2022

Den 7. juli fremsetter Kirsti Hougen og Thor Krefting Nissen flere feilaktige påstander om Nato i HA. De påstår blant annet at Nato er en kynisk allianse, og Krefting Nissen beskriver Nato som en aggressiv krigsallianse som kun støtter USAs løgnaktige og oppdiktede kriger.

Kirsti Hougen spør hvilke verdier som Nato forsvarer etter at Finland og Sverige inngikk en avtale med Tyrkia i forkant av Natomøtet i juni. Hun hevder at avtalen vil innebære at Finland og Sverige overlater prisen for sitt Nato-medlemskap til kurderne.

Avtalen ble inngått mellom Finland, Sverige og Tyrkia, og ikke med Nato. Dessuten fokuserer avtalen på PKK som er ansett som en terrororganisasjon, og på andre terrororganisasjoner. Tyrkia ber om utlevering av personer som Tyrkia mistenker for terrorvirksomhet, og ikke fordi de er kurdere. Avtalen sier også at utlevering av personer fra Finland og Sverige skal kun skje etter nasjonal lov og i samsvar med den europeiske utleveringskonvensjonen.

Nato er en forsvarsallianse av frivillige land som samarbeider om forsvar og sikkerhet. Natos verdier er tuftet på de felles verdier som medlemslandene har. Selv om et par medlemsland har utviklet seg i en autoritær retning, er likevel Natos medlemsland blant de mest demokratiske og liberale i verden. Og for at Nato skal kunne ta en beslutning, for eksempel om en militær operasjon, må alle medlemmene være enige i det. Derfor blir det feil å hevde at Nato mangler demokratiske verdier eller at Nato er et redskap for USA.

Hvis Nato er slik en kynisk allianse som begge hevder, hvorfor har ingen meldt seg ut? Det motsatte har skjedd. Medlemsantallet har fordoblet seg siden den kalde krigen.

Vi skal være glade for at Nato eksisterer og at Norge er medlem. Russlands angrep på Georgia og Ukraina viser hvor utsatt Russlands naboer kan være. Nato trygger vårt land, vårt demokrati og våre verdier.

Tor Sæther

Hedemarken Forsvarsforening

 

Natos toppmøte var meget positivt for Norge

Publisert 2. juli 2022 av Tor E Sæther

Denne uken gjennomførte Nato sitt toppmøte i Madrid. Hovedsakene på agendaen var et nytt strategisk konsept, utvidelse av Alliansen, økt militær tilstedeværelse i Europa og økt støtte til Ukraina.

Sett med norske øyne, er to av sakene svært betydningsfulle. Den ene er Finlands og Sveriges  medlemskap hvis det blir en realitet. Det vil få stor betydning for forsvarssamarbeidet i Norden med økt utveksling av etterretninger, felles forsvarsplanlegging, økt samarbeid om logistikk og materiell, og ytterligere samarbeid om øving/trening, for å nevne noe. Dessuten vil flere nordiske land, hvorav to med lang grense mot Russland, få større innflytelse i Nato.

President Erdogan varslet på slutten av møtet at det er ikke sikkert at Tyrkia vil godkjenne medlemskapet når alle landene nå skal behandle søknaden fra Finland og Sverige. Så det blir spennende.

Den andre saken med stor betydning for Norge, er økningen av Natos hurtige reaksjonsstyrke fra 40 000 til 300 000 soldater. Det vil innebære at en større NATO-styrke vil kunne komme Norge til unnsetning dersom en krise oppstår. Dessuten lovet NATO-landene, og særlig USA å styrke sin tilstedeværelse i Europa for å avskrekke Russland fra å angripe de øst-europeiske landene. 

For øvrig virket det som om samholdet i Nato ble styrket gjennom toppmøtet, noe som også er bra for Norge. I tillegg er det svært viktig for Norge at USA viser så stor vilje til å forsvare Europa etter at Trump sådde tvil om dette. 

Så gjenstår det å se om statslederne klarer å oppfylle forpliktelsene fra møtet når de kommer hjem. 

Vellykket møte om Ukraina-krigen

Publisert 10. mai 2022 Av Tor E Sæther

Møtet om Ukraina, Norge og Norden ble et vellykket arrangement med et meget godt oppmøte.

Tor Bukkvoll og Peter Stenlund ga to gode foredrag som ga oss noe av bakteppet for Putins angrep, og som tok for seg selve krigen i Ukraina og konflikten på kort og lengre sikt.

I følge Stenlund er det meget sannsynlig at Finland og Sverige blir NATO-medlemmer. «Saken er klar», sa han. Og Finland er ikke særlig bekymret for de russiske reaksjonene som måtte komme.

Hva Putin velger å gjøre fremover er vanskelig å si, men Bukkvoll la frem flere mulige alternativer.

Gode og varierende spørsmål fra tilhørerne på slutten av møtet.

(Venstre bilde: Tor Bukkvoll, høyre bilde: Peter Stenlund)

Det var meget uheldig at ventilasjonsanlegget i salen ikke var i drift. Det ble både varmt og dårlig luftkvalitet. Det viste seg at dette var en programmeringsfeil, noe Hamar katedralskole har sterkt beklaget i dag. Som plaster på såret, fikk HFF ettergitt leien som vi skulle betale.

Takk til foredragsholderne og takk til alle fremmøtte og vel blåst til Styret.

 

Åpent møte om krigen i Ukraina

Hedemarken Forsvarsforening arrangerer et åpent møte om krigen i Ukraina mandag 9. mai kl 1800-2000 på Hamar katedralskole. Hvordan vil krigen fortsette og hvilke konsekvenser vil krigen kunne få for Norge og Norden? Tor Bukkvoll og Peter Stenlund vil innlede og debattere temaet. Det er gratis inngang og det blir åpent for spørsmål fra publikum.

Tor Bukkvoll er sjefsforsker ved Forsvarets forskningsinstitutt. Bukkvoll har fulgt konflikten i Ukraina siden den begynte og han har kommentert utviklingen i krigen i flere media. Han har publisert en rekke studier av russisk og ukrainsk forsvars,- og sikkerhetspolitikk.

Peter Stenlund er finsk diplomat/embetsmann (pensjonert). Stenlund har blant annet vært finsk ambassadør til Sverige og Norge, og fungert som utenriksminister i Finland i 2014-2018 da Krim ble annektert. Dermed kjenner han konflikten svært godt.

Vel møtt!

 

Ledermøte i NFF – HFF gratuler Mona Stormoen med medalje

Publisert 25. april 2022 av Tor E Sæther

Norges Forsvarsforening hadde ledermøte i helga 23-24 april hvor undertegnede deltok. Vi fikk interessante oppdateringer om konflikten i Ukraina og om HV. Dessuten fikk vi en kort innføring i det nye medlemsregisteret (styreweb) som NFF nå innfører. Det vil forenkle samordningen og oppdateringen av medlemsinformasjonen mellom NFF og lokalforeningene.

Under møtet ble HFF-medlem Mona Stormoen, Hamar tildelt NFFs medalje for sin innsats som medlem i foreningen. Mona har vært sekretær i HFF, hun var den første kvinnelige lederen i HFF, og hun har vært medlem av NFFs presidentskap siden 2019.

HFF gratulerer så mye! Vel fortjent, Mona!

NFFs president Lars Myraune deler ut medaljen

Møtet laget også en resolusjon om konflikten i Ukraina som ligger på NFF nettside: «Det er vår moralske plikt å bidra til å stoppe krigen i Ukraina.»

 

Årsmøte og 90 års-markering gjennomført

Publisert 2. april 2022 av Tor Sæther

Endelig Protokoll årsmøte 010422

HFF_Årsberetning_2021

I går gjennomførte vi et vellykket årsmøte med en markering av HFFs 90-års dag og et interessant foredrag av NFFs generalsekretær Knut Helge Hamre. Vi avsluttet kvelden med servering og hyggelig sosial samling i Ridehusets ærverdige lokaler.
Vi sier nok en gang tusen takk til Ridehuset (FPVS) for god service og all støtte og hjelp, for å gjøre arrangementet vellykket.
Vi takker vår generalsekretær for besøket og det er ikke dårlig at en gjeng med flott og musikalsk ungdom «ofrer» 😊fredagskvelden for å underholde eldre generasjoner 👍. Det var en klasse fra Stange videregående skole som stod for dette. En påskjønnelse fikk de selvsagt.
Til styret, vel blåst!

NFFs generalsekretær Knut Helge Hamre holder foredrag

 


Erik Ween mottar NFFs medalje for sin innsats i HFF. Styret gratulerer!

 

Per-Øivind Sandberg mottar HFFs æresbevisning for sin innsats for skoleseminarene.
Han var den først som mottok denne erkjentligheten. Styret gratulerer!

 

Bengt Lindman orienterer om HFFs historie.
Han imponerte stort med sine kunnskaper om foreningen.

 

Gratulerer med dagen 1. april

Styret i Hedemarken Forsvarsforening gratulerer alle sine medlemmer med dagen i anledning av at Foreningen er 90 år i dag (1. april)!
Det er fortsatt anledning til å delta på arrangementet i kveld om det skulle ha dukket opp en mulighet for noen av dere som ikke er påmeldt. Meld i så fall fra til sms nr 478 90 460.
Vennlig hilsen
Tor Sæther
styreleder

Møte om Ukraina på Rena

Hedemarken forsvarsforening inviteres herved til åpent møte med foredrag av oberstløytnant Tormod Heier om den siste tidens hendelser i Ukraina i ÅMOT KULTURHUS FREDAG 25. MARS KL. 17.00-18.30

Møtet arrangeres i regi av Åmot og Omegn Forsvarsforening i samarbeid med Åmot kommune.

Tormod Heier er forskningsleder ved Forsvarets høgskole. Heier har utgitt en rekke bøker om norsk og europeisk forsvars- og sikkerhetspolitikk i inn- og utland og holder jevnlig forelesninger og foredrag for universiteter og organisasjoner. Den siste tiden har han vært ofte å se på NRK TVs nyhetssendinger om krigen i Ukraina.

Med hilsen Finn Nygård, leder

 

Invitasjon til 90 års-markering og årsmøte

Styret i Hedemarken Forsvarsforening (HFF) har gleden av å invitere medlemmene til en kombinert 90-årsmarkering og årsmøte
 fredag 1. april kl 1800-2300 i Forsvarets personell- og vernepliktsenter sine lokaler, Storhamargt. 100, 2315 Hamar.

Møtet innledes med et foredrag om den sikkerhetspolitiske situasjonen i Europa med fokus på krigen i Ukraina.
Det er generalsekretæren i Norges Forsvarsforening (NFF), Knut Helge Hamre som vil holde dette foredraget, og han vil også informere litt om NFF.
Deretter vil tidligere formann Bengt P. Lindman orientere om HFFs historie før vi gjennomfører selve årsmøtet. Til slutt (ca kl 2030) inviterer vi til sosialt samvær med underholdning, utlodning og servering av et kveldsmåltid. Baren vil være åpen.
Påmelding innen 28. mars til Stein Arild Utby, e-post: sautby@hotmail.com eller SMS tlfnr.: 478 90 460.
Styret håper mange har anledning til delta i arrangementet – velkommen! 
(Og dette er ikke en aprilsnarr!)

Vennlig hilsen

Styret i HFF

 

Nato er ingen trussel mot Russland men avgjørende for Norges sikkerhet

Publisert 26. februar 2022 av Tor E Sæther

Denne uken har Russland iverksatt et fullskala angrep på nabolandet Ukraina. En totalt uforståelig og uakseptabel handling og et særdeles grovt brudd på folkeretten. Med denne krigshandlingen er den sikkerhetspolitiske situasjonen i Europa forandret.

Hele Vesten fordømmer angrepet og vi tenker på de ukrainske soldatene og landets befolkning som nå kjemper og lider på grunn av kampene.

President Putins hovedbegrunnelse for å angripe Ukraina er å forhindre at landet skal bli Nato medlem og dermed utgjøre en påstått trussel mot Russland. Dette var også et av Putins hovedkrav før invasjonen.

Denne begrunnelsen er kun et skalkeskjul for å rettferdiggjøre angrepet. Putin vet meget godt at Nato er en defensiv organisasjon som har konsensus som prinsipp for sine avgjørelser. Det betyr at om en Nato-operasjon skal kunne iverksettes, kan ingen medlemmer motsette seg dette. Og det er helt utenkelig at ikke minst ett av de 30 stort sett demokratiske Natoland vil nedlegge veto mot et angrep mot Russland. Bortsett fra dersom et medlemslands eksistens er alvorlig truet. Selv nå når nabolandet Ukraina er angrepet, er det ingen Nato-land som vurderer en Nato-operasjon for å støtte Ukraina.

Derimot illustrerer angrepet på Ukraina hvor viktig det er for et lite land som Norge å være medlem av Nato. Bare gjennom et godt nasjonalt forsvar og Nato-medlemskapet kan vi som nabo av Russland føle oss trygge. De baltiske landene er nok også svært glade nå for sitt Nato-medlemskap. Russland betrakter Finland og Sverige som randstater på lik linje med Ukraina og har truet dem med alvorlige tiltak hvis de søker medlemskap i NATO.

 

Dramatisk utvikling for Ukraina og Europa

Publisert 23. februar 2022 av Tor E Sæther
Mandag ettermiddag tok konflikten om Ukraina en ny dramatisk vending da Russland anerkjente utbryterrepublikkene i Øst-Ukraina. Deretter lovet president Putin å sende inn «fredsbevarende styrker», noe som ser ut til å skje. Dette er en svært tragisk utvikling for Ukraina som på nytt blir tvunget til å avgi deler av landet sitt. I tillegg viser Russlands handlinger at Putin er villig til å bryte Folkeretten og samarbeidet med Vesten for å få kontroll med sitt nære utland.
Hendelsene de siste dagene viser også at etterretningene fra USA de siste ukene har truffet ganske godt selv om «angrepet» så langt har fortonet seg noe «smartere» enn en klassisk militæroperasjon.

Det store spørsmålet er hva som skjer videre:

Begge utbryterrepublikkene er nå delt i to deler av frontlinjen der utbryterne kontrollerer østsiden og ukrainske styrker sikrer vestsiden. Russland sier at deres anerkjennelse gjelder hele Donetsk og Luhansk. Det vil trolig bety at de «fredsbevarende styrkene» vil angripe for å ta kontroll over hele utbryterrepublikkene.

 

Kartet viser pr nå utbryterrepublikkene i grått(Krimhalvøya det samme) og hva som gjenstår av «Fylkene» Luhansk og Donesk farvet med grønt. Regionen heter Donbas og ble i Sovjettiden kalt Unionens jernsmie.

Dernest er spørsmålet hvorvidt Russland vil bruke makt for å ta kontroll over større deler av Ukraina. Skal en dømme etter president Putins tale mandag kveld, er det en reell fare for det.
Så langt ser det ut til at Russland vil begrense konflikten geografisk til Ukraina. Det er likevel naturlig at Norges samarbeid med Russland i nordområdene vil kjølne noe som følge av de internasjonale reaksjonene som Norge slutter seg til. Norge har vært og vil fortsatt være gode til å balansere forholdet uten at vi blir servile.

Aktiviteter i 2022

Publisert 12. januar 2022 av Tor E Sæther

Godt nytt år!

Styret i HFF hadde sitt første styremøte i 2022 tirsdag 11. januar. Vi godkjente årsberetningen og regnskapet for 2021, og vi besluttet Styrets innstilling til aktivitetsplan for HFF i 2022. Den ligger som lenke til linjen ovenfor under «HFF Aktivitetsplan 2022».

HFF er 90 år i 2022 og Styret har besluttet å markere dette med et utvidet medlemsmøte. Koronasituasjonen forhindrer oss i å gjennomføre årsmøtet i slutten av januar når vi pleier å ha det. Derfor satser vi nå på ett arrangement som kombinerer både markeringen og årsmøtet, og vi håper å kunne gjennomføre dette i månedsskiftet mars-april.

HFF har som tidligere år planer om å arrangere over 40 skoleseminarer for de videregående skolene i samarbeid med Ringsaker historielag i første kvartal. Styret er spent på om koronasituasjonen vil tillate gjennomføringen. Vi håper de reviderte restriksjonene som kommer snart vil gjøre det mulig å gjennomføre som planlagt.

HFFs styremøte pleier å diskutere sikkerhetspolitiske tema på slutten av møtet. 11. januar gikk vi gjennom konflikten Russland -Ukraina.
Det beste som Europa kan håpe på, er antakelig en status qua der Russland fortsetter å holde konflikten med Ukraina «varm» gjennom støtte til opprørsstyrkene i Donbass-regionen. Dermed forhindres Ukraina i å gjenerobre denne delen av landet, og landet «skremmes» fra i tilnærme seg Nato. Så kan en også håpe at det på sikt blir forhandlet fram nye våpenavtaler i Europa igjen med gjensidige forpliktelser mellom stormaktene.

Det virker mindre sannsynlig at Russland iverksetter et større angrep inn i Ukraina. Det vil kunne føre til store tap på begge sider, økt vilje til Natomedlemskap blant ikke-medlemmer, flere Natostyrker i Baltikum/Polen og kraftige økonomiske sanksjoner mot Russland. Det er det stikk motsatte av det Putin ønsker å oppnå.

 

Årets forsvarsskyting for ungdom gjennomført med flott resultat

Publisert 12. desember 2021 av Tor E. Sæther

Torsdag 9. desember 2021 arrangerte Stange og Romedal skytterlag årets forsvarsskyting for ungdom fra Hedmarken på Brynitjennet skytterbane. Forsvarsskytingen er en årlig konkurranse for ungdom i alderen 8-18 år i Hedmark skyttersamlag som består av seks lokal-lag. Gjennomføringen går på omgang blant lokal-lagene.

Skytingen er inndelt i fem klasser etter ungdommenes alder, og den foregår med rifle (kaliber 22) på 15 meter avstand. Skytterne skyter tilsammen 25 skudd fordelt på tre serier med tidsbegrensing. I år var det totalt 30 skyttere som var påmeldt, men dessverre oppstod det korona-utbrudd som førte til at skytterne fra Lismarken og Åsheim måtte holde seg hjemme i karantene. Totalt møtte 19 skyttere til start, deriblant seks jenter, og det var deltakere i alle klasser.

 

De beste i hver klasse:

 • Eldre junior (18-19 år): Espen Mostue Edvardsen Løiten
 • Junior (16-17 år): Ola Strand Nystuen, Løiten
 • Eldre rekrutt (14-15 år): Magnus Engen Østhagen Løiten
 • Rekrutt (11-13 år): Linus S. Bratvoldengen Stange og Romedal
 • Nybegynner ung: Ivan Alvseike Løiten

Se Det Frivillige Skyttervesens hjemmesider for alle resultatene.

Bak fra venstre: Ola Strand Nystuen, Christian Bråten Triggs, Amalie Nergård, Magnus Engen Østhagen.
Foran fra venstre: Tage Rogstad Bekkevold og Ådne Olsen Andersen

 

Beste resultat fikk Magnus Engen Østhagen, fra Løiten skytterlag (bilde til venstre)

Han oppnådde imponerende 250 poeng av 250 oppnåelige.

Hedemarken Forsvarsforening gratulerer med de flotte resultatene!

Hensikten med Forsvarsforeningens støtte er å bidra til at ungdommene lærer å bruke våpen, og at ungdommene får en positiv holdning til å forsvare landet. Hedemarken Forsvarsforening gir årlig økonomisk støtte og premier til arrangementet. Stange og Romedal skytterlag har allerede takket for støtten til årets arrangement. Det er Erik Ween som også i år har vært bindeleddet mellom Forsvarsforeningen og skytterlagene. Takk til Erik!

 

Medlemsmøte 25. november 2021

Publisert 26. november av Tor E. Sæther

Torsdag 25. november arrangerte Hedemarken Forsvarsforening (HFF) medlemsmøte i Ridehuset.

Temaet var Heiemevernets status, fremtid og utfordringer.

Nestkommanderende i HV og stabssjef i HV staben, brigader Morten Eggen holdt foredraget.
Foredraget var meget interessant og informativt.

Eggen belyste HVs oppgaver i Totalforsvaret og den fremtidige strategien mot 2030 som skal gjøre HV «Klar for fremtidens krav» som er HVs visjon.

Eggen orienterte også om HVs innsats under pandemien og bistanden etter skredet i Gjerdrum.

En av utfordringen som han pekte på, var den manglende pariteten mellom de geografiske grensene for HV, politiet og fylkene.

Totalt sett en vellykket kveld med et spennende foredrag, gode spørsmål fra salen, utlodning og god kringle fra FPVS’ kantine.

 

Gratulasjon til Ullmar Wollan

Publisert 22. november 2021 av T.E. Sæther

Torsdag 18. november ble vårt medlem og pensjonert oberstløytnant Ullmar Wollan fra Tangen tildelt Hærens fortjenestmedalje under en seremoni i Trandum leir.
Han fikk medaljen for sin innsats som rollemodell og mentor i hele sin karriere og som pensjonist.

Hedemarken Forsvarsforening gratulerer! Vi er stolte av deg, Ullmar!

 

Foredrag om Heimevernet 25. november

Heimevernet (HV) fyller 75 år i år. Derfor inviterer styret i HFF sine medlemmer til et foredrag om HVs status, utvikling og utfordringer.

Tid: torsdag 25. november kl 1800-2000.

Sted: Kantina, Ridehuset, Storhamargt. 100, 2315 Hamar.

Brigader Morten Eggen vil holde foredraget. Han er stabssjef i Heimevern-staben og «nestor» i HV for hele landet. Han vil også orientere om HVs innsats under korona-pandemien.

Det blir enkel servering og loddsalg (helst med vipps) i pausen.

Vi vil sørge for godt smittevern i lokalet, og vi håper mange vil møte for å høre et spennende foredrag!

Vel møtt!

 

Interessant seminar om krisehåndtering 21.oktober

Seminaret ble som forventet med gode og interessante innlegg fra inviterte foredragsholdere, samt en debatt med gode spørsmål og svar. Koronakommisjonens rapport om myndighetenes håndtering(NOU 2021: 6) gir ros, men er også meget kritisk, bl a på dette med at myndighetene var informert om pandemien, men ikke forberedt. Professor Øverenget har vært – og er kritisk til at mydighetene i en slik dramatisk situasjon ikke fokuserer nok på konsekvensene av inngripende tiltak for enkeltmennesket. Knut Storberget fortalte om en svært hektisk tid med å bygge opp kriseberedskap, det å fokusere på liv og helse, samarbeid nedover, oppover og over landegrensen til Sverige. Han sa seg enig i mye av det som både Øren og Øverenget kom med. Alle var enige om at det er helt nødvendig å være bedre forberedt, og ikke minst ha et planverk som også møter nye og andre typer kriser og pandemier. Ingen krise er like. Debattleder Carsten Bleness loset oss gjennom seminaret på en proff og god måte. Kulturhuset med sine medarbeidere er proffe og lokalene er flotte. Kjøkkenet AS leverte in time med god kringle og fin servering.
Alt i alt et vellykket arrangement selv om vi gjerne hadde sett at flere deltok.

 

Seminar om krisehåndtering torsdag 21. oktober

Koronakommisjonen kom med til dels sterk kritikk av beredskapen og evnen til å koordinere krisen/tiltak på tvers av sektorer i sin rapport som kom våren 2021.

Hedemarken Forsvarsforening arrangerer et seminar om krisehåndteringen og samfunnssikkerheten torsdag 21. oktober kl 1800-2000 i Hamar Kulturhus.

Seminaret vil fokusere på forberedelser og håndtering/styring av kriser ut fra generelle prinsipper og retningslinjer for krisehåndtering i Norge.

Seminaret innledes med tre korte foredrag:

 • Koronakommisjonens konklusjoner, ved avdelingssjef Joakim Øren, Sivilombudet/medlem i Koronakommisjons sekretariat
 • hvordan kriser påvirker vårt samfunn, ved professor Einar Øverenget, Høgskolen i Innlandet
 • erfaringer på regionalt nivå, ved statsforvalter i Innlandet Knut Storberget.

Etter innledningene vil foredragsholderne diskutere sentrale aspekter ved samfunnssikkerheten og beredskapen. Publikum får anledning til å stille spørsmål eller kommentere.

Debattleder blir Carsten Bleness, tidligere redaktør i HA.

Seminaret er åpent og gratis for alle interesserte.

Vel møtt!

NFFs Landsmøte 24-26. september 2021

NFF gjennomførte sitt landsmøte i Tønsberg 24.-26. september 2021. Det var 34 lokalforeninger som deltok i tillegg til Presidentskapet (=styret i NFF), komiteer og en del gjester og observatører. Mona Stormoen, som er i presidentskapet, og leder i Hedemarken Forsvarsforening, Tor E. Sæther deltok fra HFF.

Landsmøtet behandlet tradisjonelle landsmøtesaker som årsberetninger (2019 og 2020), regnskap, vedtektsendringer og valg. Fra dette bør nevnes at Presidentskapet ble utvidet, og Landsmøtet vedtok en uttalelse om aktuelle saker i tiden. Den er gjengitt i NFFs nyhetsmelding 26.09 på NFFs hovedside: «Norges Forsvarsforening styrker seg politisk og militært.»

Landsmøtet vedtok også et arbeidsprogram for de neste to årene, og det omfatter både NFF sentralt og lokalforeningene. Fra dette programmet nevnes at lokalforeningene skal holde kontakt med lokal militær ledelse og lokalpolitikere, støtte lokalt veteranarbeid, arbeide for synlighet i lokalsamfunnet og ha to arrangementer årlig.

Å rekruttere nye medlemmer opptar NFF og lokalforeningene. Medlemstallet i NFF har gått ned med 4,7% de siste tre år. Rekruttering vil derfor bli en sak på NFFs ledermøte i 2022.

Tur til Roseslottet

Publisert 21. september 2021 av Tor E. Sæther

Tirsdag 21. september arrangerte Hedemarken Forsvarsforening en tur til Roseslottet i Oslo.

Roseslottet er en kunstinstallasjon om okkupasjonen av Norge under andre verdenskrig.

Hovedarkitekten bak utstillingen er Vebjørn Sand som har malt alle bildene.

Det er enkeltmenneskets lidelser som står i sentrum, og installasjonen fremhever behovet for å verne om demokratiet, rettstaten og humanismen.

Det deltok 42 personer som fikk se en flott utstilling av store malerier og skulpturer.

Inntrykket er at alle ble meget imponert over kvaliteten og omfanget av utstillingen, og de budskap som kunstneren uttrykker gjennom maleriene.

 

Etter oppholdet på Roseslottet, spiste vi middag på Mortens kro på Gjelleråsen før vi returnerte til Hamar.

Alt i alt en meget vellykket tur i godt høstvær. Utstillingen anbefales!

Markering av Eva Kløvstads 100 års-dag ble vellykket tross striregn

Publisert 11. juli av Tor E. Sæther

Lørdag 10. juli gjennomførte Hedemarken Forsvarsforening en markering av Eva Kløvstads 100-årige fødselsdag i Strandgateparken Hamar. Hensikten var å hedre Evas innsats og belyse kvinners rolle og muligheter i «Kongens klær» i dag.

 

Markeringen ble innledet med dagens hovedtaler, tidligere forsvarssjef Harald Sunde. Han orienterte om motstandsbevegelsen på Hedmarken og Evas rolle i denne under 2. verdenskrig. Som vanlig fremførte Sunde gjennomgangen med stor glød og med imponerende kunnskaper.

 

Deretter ble Evas liv og innsats levendegjort på en svært imponerende måte gjennom en monolog fremført av Kirsti Hougen med musikk av Frode Berntzen, begge vel kjent fra kulturlivet i regionen.

 

Det tredje innslaget bestod av en tale om kvinners rolle og muligheter i Forsvaret i dag. Dette ble utmerket fremført av Cathrine Thorshaug Wang som har lang erfaring fra Forsvaret som kvinnelig offiser.

 

Markeringen ble avsluttet av Frøydis Sund fra Likestillingssenteret i Hamar. Hun ga oss mange gode beretninger om andre kvinners krigsinnsats og manglende anerkjennelse under krigen.

Til tross for striregnet, møtte det ca 100 tilhørere, deriblant Hamars varaordfører, Knut Fangberget og Evas datter Ellen Kløvstad Iversen. Ellen var meget takknemlig for at HFF ga hennes mor slik oppmerksomhet. Fangberget ga også ros til HFF for markeringen.

Her ser vi Ellen mottar blomster. Og et glimt av publikum.

Markeringen har fått bred omtale i media i form av annonser, intervju med Ellen Kløvstad (HA 10/7) og på HAs nettside samme kveld. Vi forventer en reportasje i HA neste uke, og NRK P1 Innlandet vil også dekke markeringen i sin morgensending mandag 12. juli.

 

Totalt sett er styret i HFF meget godt fornøyd med gjennomføringen, med oppslutningen og med omtalen i media. Det var flott å komme i gang igjen etter en lang korona-pause.

Her ser vi et vått styre etter klargjøringen.

Årsmøte for 2021 er gjennomført

Onsdag 16. juni gjennomførte Hedemarken Forsvarsforening sitt årsmøte for 2021. Det var opprinnelig planlagt i slutten av januar, men det har blitt utsatt på grunn av pandemien. Nå lot det seg gjennomføre med fysisk fremmøte med strenge smitteverntiltak.

23 medlemmer deltok på møtet, og i første del som var åpent for alle interesserte, deltok en håndfull ikke-medlemmer i tillegg.

Møtet ble innledet kl 1800 med et meget godt foredrag om Norge og Nordområdene av professor Tormod Heier fra Forsvarets Høgskole. Han ga oss en meget god innsikt i den sikkerhetspolitiske utviklingen fra 2. verdenskrig og frem til i dag.

 

 

Etter pausen fortsatte det ordinære årsmøtet i samsvar med foreningens vedtekter og saksliste. Alle redegjørelser og forslag fra styret ble vedtatt av årsmøtet. Hele styret fra 2020 fortsetter, med tillegg av to nye vararepresentanter; Tor Skraastad og Svein Arild Utby. Møtet ble hevet kl 2010.

 

Årsmøte med foredrag 16. juni

Styret i Hedemarken Forsvarsforening arrangerer årsmøte for sine medlemmer onsdag 16. juni kl 1800-2000 på hotell Scandic, Vangsveien 121 i Hamar.

Møtet innledes med et foredrag som er åpent og gratis for alle: «Norsk basepolitikk i lys av økt amerikansk tilstedeværelse i Norge og nordområdene».  Professor Tormod Heier vil holde foredraget.

Etter foredraget blir det pause med enkel servering før selve årsmøtet.  Innkalling med agenda og tilhørende informasjon ble sendt ut til medlemmene 26. mai.

Styret følger opp smittevernreglene, og vi krysser fingrene for at smittesituasjonen på Hedmarken ikke forverrer seg før møtet.

Vel møtt!

 

Møte i Arktisk råd – også viktig for sikkerheten i nord

Publisert 24. mai 2021 av Tor E. Sæther

I forrige uke var det møte i Arktisk råd i Reykjavik der utenriksministrene fra de åtte medlemslandene møttes blant annet for å feire at Rådet er 25 år.

Miljøspørsmål og bærekraftig utvikling har vært de mest sentrale tema i alle år. I år vedtok de en strategisk tiårsplan med felles målsetninger og visjoner for å videreføre en bærekraftig utvikling, ivareta miljøet og utøve «good governance». Planen skal gi føringer for Rådets arbeid de neste ti årene (The Barents Observer).

Foto: Arktisk råd

Arktis råd har kun en rådgivende funksjon, men det har medvirket til viktige bidrag til internasjonalt miljø- og klimasamarbeid opp gjennom årene. Rådet har også ført til flere forpliktende avtaler som for eksempel avtalen om maritim søk og redning.

I tillegg har Arktis råd en meget viktig funksjon som møtested for uformelle samtaler utenom agendaen. På dette møtet var det første gang at USAs nye utenriksminister Antony Blinken og Russlands utenriksminister Sergej Lavrov møttes. Under disse bilaterale møtene diskuteres alle tema som opptar deltakerne for tiden.

På forhånd og under møtet var tonen hard mellom Russland og USA, og Russland uttrykte sterk misnøye overfor Norge med alliert tilstedeværelse i nord. Men i følge Aftenposten sa Lavrov at møtet med Blinken hadde vært konstruktivt, og Blinken uttrykte at USA ønsker samarbeid med Russland. Det kan gi grunn for forsiktig optimisme i forholdet mellom USA og Russland.

Havisen i Arktis krymper som følge av betydelige klimaendringer. Dette gir muligheter for mer næringsutvikling i Arktis og økt skipstrafikk gjennom nordøst-passasjen. Men disse mulighetene har også ført til økt stormaktsinteresse for nordområdene i den senere tid. Selv om militære spørsmål og sikkerhetspolitikk ikke er tema for Arktisk råd, danner disse emnene likevel et bakteppe for arbeidet, og de diskuteres i de uformelle samtalene. Derfor har Arktisk råd også en viktig funksjon for sikkerheten i nordområdene.

Kilde: Arktisk råd

Arktisk råd er et samarbeidsorgan blant statene som har tilknytning til Arktis: Canada, Danmark, Finland, Island, Norge, Russland, Sverige og USA. I tillegg har Rådet representanter for arktiske urfolk. Flere internasjonale organisasjoner og andre land har observatørstatus, deriblant Kina. Rådet møtes på utenriksministernivå hvert andre år. Ledervervet går på omgang blant medlemslandene og varer i to år. Island har ledet Rådet de to siste årene, og nå overtok Russland.

Selve arbeidet foregår i seks arbeidsgrupper med hvert sitt programområde. Sekretariatet ligger i Tromsø.

Markering av Frigjørings- og veterandagen 8. mai

Publisert 5. mai 2021 av Tor E. Sæther
Hamar kommune og lokalforeningen til Norges Veteranforening for internasjonale operasjoner (NVIO) vil gjennomføre en begrenset seremoni av Frigjørings- og veterandagen lørdag 8. mai. Det skjer ved veteran-monumentet i Strandgateparken i Hamar kl 1200. Sjefen for Forsvarets personell- og vernepliktsenter (FPVS), brigader Gunn Elisabeth Håbjørg vil holde tale, og ordføreren i Ringsaker er vert i år. NVIO vil også dele ut Int-ops medaljer. Publikum må holde én meter avstand. Det blir ingen tilstelning for veteranene etter seremonien på grunn av koronasituasjonen.  HFFs styre vil være representert under seremonien.

Oppdatering om planlagte aktiviteter i HFF

Av Tor Sæther
Heldigvis ser det ut til at pandemien er på retur(?) og at stadig flere blir vaksinert. Forutsatt at smitteverntiltakene tillater det, håper styret i HFF at vi kan gjennomføre følgende aktiviteter utover sommeren og høsten:
onsdag 16. juni kl 1800-2000: Årsmøte som starter med et foredrag om norsk basepolitikk og økt amerikansk tilstedeværelse i Norge/nordområdene. Det er professor Tormod Heier ved Forsvarets høgskole som vil holde foredraget.
lørdag 10. juli kl 1300-1400 vil HFF markere at det er 100 år siden Eva Jørgensen (gift Kløvstad) ble født. Hun hadde en lederrolle i motstandsarbeidet under krigen på Hedmarken. Markeringen vil bestå av taler, sang og skuespill og det vil finne sted i Strandgateparken i Hamar sentrum hvor det er etablert en info-plate til minne om henne.
slutten av august: medlemstur; fortrinnsvis til Vebjørn Sands utstilling «Visjonen» på Roseslottet i Oslo.
Vi sender ut invitasjon til hvert arrangement når tiden nærmer seg, men merk tidspunktet allerede nå hvis du ønsker å delta.
I tillegg arbeider styret for at foreningen skal kunne utnytte digitale medier på en bedre måte. Til høsten vil vi tilby et kurs i bruk av internett og sosiale medier til medlemmer som ønsker dette.

Styremøte i Det krigshistoriske formidlingssenter

Publisert 10. mars 2021 av Tor E. Sæther

Tirsdag 9. mars hadde styret i Hedemarken Forsvarsforening (HFF) et møte som var lagt til Det krigshistoriske formidlingssenteret i Garveriet i Moelven sentrum.

Møtet ble innledet av tidligere forsvarssjef Harald Sunde som ga en svært «levende» orientering om formidlingssenteret og skoleseminarene som Ringsaker historielag og HFF samarbeider om.
 

Det er nå gjennomført 15 seminarer dette året for avgangsklasser fra de videregående skolene i regionen, og Harald Sunde er foredragsholder på alle disse seminarene. Styret var meget imponert over både innholdet i seminaret og hvordan Harald Sunde formidler budskapet.

Etter orienteringen fortsatte styret med et ordinært styremøte der vi i hovedsak diskuterte fremtidige aktiviteter og rekruttering. Styret planlegger med årsmøte i slutten av mai.

 

Medlemsnytt

Publisert 2. mars 2021 av Tor E Sæther, leder HFF

Årsmøtet utsettes igjen

Styret i Hedemarken Forsvarsforening (HFF) har nok en gang funnet å måtte utsette årsmøtet i 2021. I januar utsatte vi det til mars måned, men smittesituasjonen nå er fortsatt så labil at vi vil avvente situasjonen. Vi håper å kunne gjennomføre årsmøtet i løpet av mai måned, og det vil bli sendt ut egen innkalling.

Å utsette årsmøtet er selvsagt uheldig, men styret har utarbeidet alle dokumenter som kreves til årsmøtet, og styret forbereder aktivitetene som vi håper å komme i gang med fra sommeren av. Valgkomiteens innstilling til årsmøtet tilsier også at hele styret vil fortsette. Derfor er ikke utsettelsen noe hinder for at vi kan få til en aktiv høst i foreningen.

Skoleseminarer

På grunn av smittesituasjonen måtte vi gjøre et opphold i gjennomføringen av skoleseminarene for de videregående skolene i første del av februar. Så langt har 12 klasser gjennomført, og vi krysser fingrene for at vi får gjennomført med de resterende 17 klasser i løpet av våren.

HFF gjennomfører disse seminarene i samarbeid med Ringsaker historielag på det Krigshistoriske formidlingssenter i Moelv, og tidligere forsvarssjef Harald Sunde er foredragsholder.

Digitalt foredrag

Norges Forsvarsforening har invitert forfatter, statsviter og Nobelkomite-medlem Asle Toje til å orientere om utviklingen i verden og hvilke konsekvenser dette har for Norge (tidligere annonsert for strømming 4. februar, se nedenfor). Foredraget er nå å finne på Norges Forsvarsforenings YouTube-sider (åpne You-Tube-appen og søk på «norges forsvarsforening»).

 

Endring av foredrag 4. februar

Den 27. januar sendte Hedemarken Forsvarsforening (HFF) ut en e-post som blant annet inneholdt informasjon om et digitalt foredrag torsdag 4. februar kl 1800-2000 med tittelen: «Hvordan skal Norge forholde seg til en verden i hurtig endring?»  På grunn av koronasituasjonen i Oslo-området blir ikke foredraget sendt direkte i kveld 4. februar, men det blir lagt ut på Norges Forsvarsforenings Facebook-side om noen få dager.  HFF vil også legge ut informasjon på vår Facebook-side om hvor en finner foredraget.


Hva betyr president Biden for norsk sikkerhet?

Publisert 1. februar 2021

Det er knyttet stor spenning til hvordan den nye ledelsen i USA vil forholde seg til omverden. Det er bred enighet blant ekspertene om at president Biden i første omgang må konsentrere seg om hjemlige forhold, men at USA også vil gjenoppta sitt internasjonale samarbeid og arbeid for felles internasjonale løsninger.

 

Foto: Matt Rourke AP

Biden har gjort det klart at han er en varm tilhenger av Nato og det transatlantiske samarbeidet. Det stadfestet han også i samtalen med generalsekretæren i Nato, Jens Stoltenberg nylig. Dermed fjerner han tvilen som Trump introduserte om den kollektive sikkerhetsgarantien. Det betyr at Nato vil forbli den sikkerhetsgarantien for Norge som alliansen har vært i mange tiår.

Det er flere analytikere som påpeker at Biden vil forvente at de europeiske medlemmene i Nato yter sin del av byrden (fair burdensharing) slik Trump gjorde, om enn noe mer diplomatisk. Dessuten sier seniorforsker Svein Melby ved Institutt for forsvarsstudier at «vi kommer neppe til å se et USA som aksler ledertrøyen med den vilje til å ta de tunge løft i alliansen slik vi før var vant til.» Han begrunner dette med USAs hjemlige utfordringer og fokuset mot Asia/Kina.

For Norge betyr dette en forventing om at vi bevilger minst 2% av vårt bruttonasjonalprodukt til Forsvaret, og at våre militære styrker må være organisert, tilpasset og trent for Nato-operasjoner. Særlig gjelder dette bidrag til Natos ledelsesapparat, reaksjonsstyrker og stående styrker. Norge må også være forberedt på å bidra mer i form av kompetanse, utvikling og øvingsvirksomhet i tråd med vårt lands andel i alliansen.

Videre antyder Svein Melby at «Biden også kommer til å fremme et ønske om en større grad av felles allierte opptreden for å påvirke den globale relative maktfordeling.» Det kan bety at Biden vil foreslå en større involvering av Nato i å utøve sikkerhetsoperasjoner og å vise tilstedeværelse globalt. Særlig overfor Russland og Kina som betraktes som hovedutfordrere. Det vil bety at norske styrker blir mer etterspurt til flere internasjonale operasjoner hvorhen de måtte oppstå.

Biden har flere ganger fremhevet viktigheten av dialog og samarbeid med sine allierte. Lloyd James Austin understreket det samme da han var i høring i Senatet for å bli godkjent som forsvarsminister i forrige uke. Dette er et positivt trekk for Norge.

I 2020 gjennomførte USA flere militære avskrekkings-manøvre i Russlands nærområde i Barentshavet uten at vi fikk inntrykk av at dette skjedde i samråd med norske styresmakter. En stor del av Russlands strategiske slagkraft har sine baser på Kola-halvøya, og Nordflåten er styrket. Kina har vist økende interesse for Arktis i lengre tid, og klimaendringene vil føre til økt skipstrafikk mellom Asia og Europa (nordøstpassasjen). Disse forholdene tilsier at USA fortsatt vil ha militær tilstedeværelse i nordområdene. Med Biden-administrasjonen er det håp om god koordinering med Norge slik at tilstedeværelsen samsvarer bedre med norsk forsvars- og sikkerhetspolitikk om både avskrekking og beroligelse.

Norsk sikkerhet er styrket med Biden som president. USA vil fortsatt ha interesser og tilstedeværelse i nordområdene. Biden vektlegger Nato-forpliktelsene mer enn sin forgjenger, og han ønsker samarbeid for å finne felles løsninger. Men Norge må sammen med sine alliansepartnere antakelig påregne å yte mer til Nato i form av budsjettmidler, interoperatible styrker og ledelse av alliansen. Svaret får vi kanskje under Natos toppmøte seinere i år.

Tor E. Sæther/leder Hedemarken Forsvarsforening

Oppdatering om aktiviteter pr januar 2021

Publisert 27. januar 2021 av Tor E. Sæther

Årsmøte
Styret i Hedemarken Forsvarsforening hadde planlagt å holde årsmøte i begynnelsen av februar. På grunn av den usikre smittesituasjonen og gjeldende restriksjoner, har vi måttet utsette årsmøtet til 23. mars (med forbehold om at smittesituasjonen tillater det da).

Det vil bli sendt ut egen innkalling til årsmøtet. Møtet innledes med et foredrag om den vedtatte langtidsplanen for Forsvaret. Hva betyr den for Forsvaret og er den gjennomførbar?

Skoleseminarer
Styret har gjort alle forberedelser for å gjennomføre årets skoleseminarer for avgangsklassene i de videregående skoler i Mjøsområdet slik som tidligere år. Første klasse startet mandag 25. januar. I samråd med medarrangøren Ringsaker historielag har vi besluttet å gjøre et opphold minst til 8. februar på grunn av den usikre smittesituasjonen.

Digitalt foredrag
Siden det for tiden ikke er mulig å gjennomføre fysiske møter, er det stadig flere som tilbyr foredrag digitalt.

Torsdag 4. februar kl 1800-2000 arrangerer Asker og Bærum Forsvarsforening sammen med flere foreninger et foredrag med tittelen: «Hvordan skal Norge forholde seg til en verden i hurtig endring?» Det er statsviter og forsker Asle Toje som holder foredraget. Foredraget kan følges direkte ved å klikke på en lenke på Norges Forsvarsforenings Facebook-side 4. februar kl 1800.

Meget bra skyting blant ungdom på Hedmarken

Publisert 16/12-2020 av Tor E. Sæther, HFF

Torsdag 10. desember 2020 gjennomførte Tangen skytterlag den årlige forsvarsskytingen for ungdom på Hedmarken. Etter planen skulle skytingen foregå i skytterhuset til Tangen skytterlag, men på grunn av korona-pandemien gjennomførte hvert lokal-lag skytingen for sine medlemmer på deres hjemmebaner. Deretter rapporterte lokal-lagene inn sine resultater til Tangen skytterlag som vil forestå premieutdelingen.

I år deltok det hele 45 ungdommer i alderen 8-19 år.

Beste skytter ble Ola Strand Nystuen fra Løiten skytterlag med 250 poeng av 250 mulige!
Nest best ble Heine Østli fra Tangen skytterlag med 248 poeng.

I tillegg var det fem andre skyttere som oppnådde 245 poeng eller bedre.

Hedemarken Forsvarsforening gratulerer med det flotte resultatet!

Forsvarsskytingen er en konkurranse for ungdom i alderen 8-18 år i Hedmark skyttersamlag som består av seks lokal-lag. Skytingen er inndelt i fem klasser etter ungdommenes alder, og den foregår med rifle (kaliber 22) på 15 meter avstand. Skytterne skyter tilsammen 25 skudd fordelt på tre serier med tidsbegrensing.

 

Skytterlagene har meget moderne anlegg for skyting. Skytterne skyter på elektroniske skiver, og de kan få øyeblikkelig anvisning på skjermen ved siden av seg.

 

Tilskuerne kan oppholde seg i et rom utenfor selve skytehallen og se resultatene komme opp fortløpende på egen skjerm hvor alle skivene vises.

Forsvarsskytingen for ungdom i Hedmark skyttersamlag foregår årlig, og gjennomføringen går på omgang blant lokal-lagene. Hedemarken Forsvarsforening (HFF) gir årlig økonomisk støtte og premier til arrangementet. Hensikten med HFFs støtte er å bidra til at ungdommene lærer å bruke våpen, og at ungdommene får en positiv holdning til å forsvare landet. Det er Erik Ween som også i år har vært bindeleddet mellom HFF og skytterlagene.

 

Saker fra Natos utenriksminister-møte

Publisert 8. desember 2020, av Tor E Sæther, leder HFF

Nato hadde utenriksminister-møte (virtuelt) 1-2. desember. Følgende var tema:

-Natos fremtid
-fremtidig engasjement i Afghanistan
-Russlands militære oppbygging
-Kinas fremvekst og global maktbalanse
-sikkerheten i Svartehavsområdet og i Middelhavet.

Natos fremtid
For vel et år siden påstod den franske presidenten at Nato var hjernedød. En ekspertgruppe som Stoltenberg nedsatte etter dette, har levert sin rapport med mange forslag om hvordan Nato bør tilpasse seg. Møtet konkluderte med at Stoltenberg vil fortsette arbeidet med «Nato 2030» og fremlegge sine forslag på Natos ledermøte (statslederne) neste år. Et sentralt element vil fortsatt være det kollektive forsvaret (artikkel 5) basert på det transatlantiske samarbeidet. Stoltenberg antydet at Natos strategiske konsept fra 2010 bør revideres.

Afghanistan
USA har kunngjort at det vil fortsette å redusere sine styrker ned til ca 2000 soldater i landet. Møtet besluttet å fortsette sitt engasjement med å trene og støtte de afghanske sikkerhetsstyrkene inntil videre. (Norge vil fortsette med ca 95 soldater.) Basert på utviklingen i landet, vil Nato fortsette diskusjonen på Natos forsvarsministermøte i februar neste år.

Russland
Russlands fortsatte militære oppbygging og utplassering av nye våpen (herunder atomvåpen) var et av temaene på møtet. Utenriksministrene støttet det internasjonale arbeidet med å begrense atomvåpen og få til et mer omfattende kontroll-regime av atomvåpen. Avtalen om strategiske atomvåpen (New Start) mellom USA og Russland går ut i 2021 med mindre den forlenges. Nato og USA ønsker å inkludere Kina i denne avtalen uten at det har lyktes.

Kina
Møtet diskuterte Kinas fremvekst og ministrene erkjente at Kina representerer både muligheter og utfordringer i fremtiden. Stoltenberg fremhevet at «likesinnede» demokratier må samarbeide for «å forsvare sine verdier, styrke motstandsevnen og bevare internasjonale avtaler».

Svartehavsområdet og Middelhavet
Utenriksministrene avsluttet med et møte med utenriksministrene fra Georgia og Ukraina (Nato partners) om sikkerheten i Svartehavsområdet. Nato vil fortsette å støtte reformprogrammene i disse landene.
Stoltenberg opplyste på pressekonferansen etter møtet at det nå er etablert tillitsskapende tiltak (bl a en hotline) mellom Hellas og Tyrkia etter at det oppstod en spent situasjon i havområdet mellom disse landene tidligere i høst.

Fredsavtale i Kaukasus – vil den holde?

(Publisert 18. november 2020. Av Tor E Sæther, leder HFF)

Nylig ble det inngått en fredsavtale om Nagorno-Karabach (N-K) mellom Armenia og Aserbajdsjan med Russland som tredjepart. N-K er en liten region i Aserbajdsjan med ca 145 tusen innbyggere, hovedsaklig armenere.

Fredsavtalen ble til etter seks uker med intense kamphandlinger og etter at Aserbajdsjan hadde erobret byen Shusha som ligger strategisk til på hovedveien mellom Armenia og hovedstaden          i N-K.

Aserbajdsjan overtar nå kontrollen over områdene rundt N-K som Armenia erobret i krigen i 1992-94, samt byen Shusha. Russland skal sette inn en fredsbevarende styrke på ca to tusen soldater. Styrken skal sørge for at avtalen overholdes og sikre korridoren mellom Armenia og N-K. Partene skal også utveksle krigsfanger.

Vil fredsavtalen holde?

Siden krigen i 1992-94 har det kun eksistert en våpenhvile mellom Aserbajdsjan og Armenia til tross for vedvarende forsøk på å få til en fredsavtale. Det har også vært flere alvorlige brudd på våpenhvilen. Derfor spørs det om fredsavtalen vil holde?

Armenia med sine 2,9 millioner innbyggere har ikke kapasitet til å gjenoppta kampene nå. Styrkene i N-K ble tvunget i kne og de har lidt store tap. Derfor er innholdet i fredsavtalen det beste som Armenia kan oppnå.

Aserbajdsjan har bygget seg opp militært over lengre tid, og under krigen har landet hatt støtte fra Tyrkia i form av materiell, trening og syriske leiesoldater. Derfor har landet antakelig kapasitet til å ta kontrollen over hele N-K. Men Aserbajdsjan tar nok ikke sjansen på å bryte fredsavtalen fordi de vil neppe risikere en konfrontasjon med Russland og dets fredsbevarende styrker.

Det var Russland som fikk tvunget gjennom fredsavtalen, noe som viser at Russland ikke vil oppgi kontrollen i dets nære utland. Dette understrekes av den militære basen Russland fortsatt har i Armenia, og den militære støtten Russland har gitt til begge landene. I tillegg vil nok Russland sikre transporten og omsetningen av oljen fra regionen, noe som best skjer under fredelige forhold.

Tyrkia har også store fordeler av at avtalen opprettholdes. Med sin støtte til Aserbajdsjan har landet oppnådd større innflytelse i regionen og økte handelsmuligheter østover. Avtalen innebærer at Tyrkia nå får en handelsrute gjennom Armenia til Aserbajdsjan og videre i Asia. Tyrkia vil nok ikke miste denne muligheten. Derfor vil Tyrkia påvirke Aserbajdsjan til å holde seg til fredsavtalen.

Disse forholdene taler for at fredsavtalen vil kunne vare selv om området betegnes som en kruttønne. Skulle fredsavtalen bli brutt, vil det sannsynligvis være på grunn av misnøye blant armenske grupperinger. De vil kunne utføre blodige aksjoner og terrorhandlinger i Aserbajdsjan eller mot deres styrker. Det vil kunne starte en spiral av hendelser som kan ende i at hele avtalen veltes.

 

Aktiviteter høsten 2020

Oppdatering: Foredraget om Russland 17. november må avlyses på grunn av smittesituasjonen i regionen. Vi forsøker å få til et videoopptak av foredraget i stedet for et fysisk møte. Det vil bli annonsert pr e-post.

Hedemarken Forsvarsforening (HFF)  inviterer medlemmer til en sosial samling på Torp kafé onsdag 21. oktober kl 1800. (Jamfør e-post fra HFF 2. oktober.) Vi har kaféen for oss selv, og en kan komme og gå når en vil. Vi avslutter senest kl 2000. Det vil være muligheter for å kjøpe noe å spise og drikke.

Mandag 9. november kl 1900-2000  inviterer vi medlemmer til en orientering og omvisning i Det krigshistoriske formidlingssenter i Garveriet, Moelv. Formidlingssenteret har en fin utstilling om 2. verdenskrig av både nasjonale og lokale hendelser. Tidligere forsvarssjef Harald Sunde vil orientere om senteret og hvordan han formidler kunnskap om verdenskrigen under skoleseminarene som Ringsaker historielag og HFF gjennomfører årlig for de videregående skolene i Mjøs-området.
Det er begrenset med plass så vi må ha påmelding pr e-post innen 8. november (besvar denne e-posten).  Oppgi fullt navn og tlf.nr. Plass bekreftes fortløpende (first come, first served) , alle får svar.

Tirsdag 17. november kl 1800-2000 vil HFF arrangere et foredrag om Russlands pågående aktiviteter i «dets nære utland». Egen invitasjon kommer pr e-post, og arrangementet vil bli kunngjort i media.

Sett i lys av nyhetene fra Ukraina, Hviterussland og Kaukasus, blir foredraget meget interessant. Så sett av tidsrommet allerede nå!

Alle arrangementene vil selvsagt etterleve smittevernreglene.

 

Den nye langtidsplanen for Forsvaret er utgitt på nytt

Publisert 20. oktober 2020 av Tor E. Sæther

Fredag 16. oktober presenterte Regjeringen den reviderte langtidsplanen for Forsvaret. Planen ble opprinnelig lagt fram i april 2020, men opposisjonen på Stortinget ville ha svar på en rekke spørsmål som de mente ikke var tilfredsstillende besvart. Derfor ble den sendt tilbake til Regjeringen.  Nå er den overlevert Utenriks- og forsvarskomiteen som skal forberede sin innstilling til Stortinget. Det er forventet at planen skal behandles i Stortinget før jul. Link til regjeringens nettside og omtale av langtidsplanen: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/regjeringen-styrker-forsvaret/id2770724/

 

Sosial samling

Styret minner om invitasjon til en uformell sosial samling for medlemmer torsdag 24. september kl 1500 på Torp kafé, Hamar. Se e-post datert 15.09.2020. Velkommen!

Hvor går Hviterussland?

Publisert 1/9-20 av Tor Sæther

Den 9. august var det presidentvalg i Hviterussland. I følge det offisielle valgresultatet, ble den sittende presidenten siden 1994, Alexandr Lukasjenko, gjenvalgt med 80% av stemmene.

Både utenlandske eksperter og opposisjonen i landet mener at resultatet skyldes valgfusk, noe som har ført til store demonstrasjoner flere steder i landet, senest nå sist helg. Demonstrasjonene har i hovedsak vært fredelige og i stor grad bestått av ungdom. Likevel har Lukasjenko satt inn opprørspoliti som har arrestert og banket opp mange demonstranter, og flere har blitt drept. Det har opprørt mange av landets 9,5 millioner innbyggere, noe som har forsterket viljen til å demonstrere.

Opposisjonen krever en ny demokratisk ledelse og økonomiske reformer. Men Lukasjenko motsetter seg dette med uforholdsmessig stor maktbruk, og hans utfordrer i presidentvalget, Svetlana Tikhanovskaya, har måttet rømme landet. Hun har organisert et nasjonalt, koordinerende råd fra sitt eksil i Litauen for å forhandle et fredelig maktskifte.

Lukasjenko har beskyldt Nato for å prøve å splitte folket og å forberede en militær styrkeoppbygging langs Hviterusslands grense. Som mottrekk informerte han nylig om at Hviterusslands militære styrker er satt i høy beredskap. Natos generalsekretær, Jens Stoltenberg, avkreftet i forrige uke med all tydelighet at Nato driver en slik styrkeoppbygging, og han uttrykte at Lukasjenko bruker slike påstander for å kunne slå ned på demonstrasjonene. Videre sa Stoltenberg at folket i Hviterussland har rett til å bestemme sin egen fremtid uten påvirkning fra utlandet. Dette var nok myntet både på påstanden om vestlig påvirkning og Russlands engasjement i Hviterussland.

EU har også uttrykt at valget verken var fritt eller rettferdig, og EU vil innføre sanksjoner mot landet, særlig på grunn av volden mot demonstrantene. Samtidig har Tysklands forbundskansler, Angela Merkel, understreket at EU ikke vil blande seg inn i utviklingen i Hviterussland.

Hviterusslands president har stor makt og Lukasjenko styrer etter sovjetiske prinsipper med en statsstyrt økonomi, stor grad av sensur og brudd på menneskerettighetene. Han kan oppløse nasjonalforsamlingen, han er regjeringssjef og han har ansvaret for utenrikspolitikken. Dessuten kan han nedlegge veto mot nye lover, utnevne og si opp dommere og utstede dekreter.

Det store spørsmålet er om Lukasjenko klarer å beholde makten fremover og lede landet som før? Mye taler for det. Han har lojale sikkerhetsstyrker som ser ut til å hamle opp med demonstrantene. Han har også betydelig støtte blant pensjonister og ansatte i statsforetakene selv om en del fabrikkarbeidere har demonstrert mot ham i det siste. Disse gruppene frykter dårligere kår om Lukasjenko må fratre presidentvervet.

Dessuten har Hviterussland nære bånd til Russland gjennom sin geografi (naboland – «det nære utland»), historien, befolkningen (det bor ca 8% russere i Hviterussland), handelsvirksomhet og ikke minst forsvarssamarbeidet. Selv om det har vært enkelte motsetninger mellom Russlands president Putin og Lukasjenko, vil Putin neppe tillate at Lukasjenko blir fjernet som president og Hviterussland blir vestlig orientert. Om det skulle begynne å skje, vil vi antakelig se en russisk involvering som i Ukraina. Putin er sikkert også bekymret for smitteeffekten til egen befolkning om han tillater demonstranter å overta makten i nabolandet.

I tillegg sier flere eksperter at opposisjonen er løselig organisert slik at den har begrenset evne til å kjempe for sine krav. Derfor kan den svekkes gradvis gjennom regimets maktbruk, og Lukasjenkos diktatur vil kunne fortsette fremover. Det er fem år til neste presidentvalg.

 

Blir Putin Russlands «evige» president?

(Publisert 28/7-2020 av Tor Sæther)

Nylig hadde The Economist en interessant artikkel om folkeavstemningen i Russland som fant sted i slutten av juni i år.

Folkeavstemningen omfattet 206 forslag til endringer i grunnloven og i det russiske samfunnet. Blant disse var et forslag om at Putins tidligere presidentperioder skulle sees bort fra slik at han kan gjenvelges ved neste presidentvalg i 2024.

I følge The Economist var dette den egentlige hensikten med avstemningen. Dagens russiske grunnlov sier at presidenten ikke kan gjenvelges etter to påfølgende perioder. Derfor må Putin egentlig gå av som president i 2024. Forslaget betyr at Putin kan være president fram til 2036.

The Economist påpeker en rekke svakheter ved folkeavstemningen som gir den preg av manipulering. Folket var bedt om å ta stilling til hele pakken på over 200 forslag. Derfor kunne de ikke si sin mening om de enkelte forslagene slik den russiske grunnloven tilsier når den skal endres.

Forslaget om presidentperiodene og presidentens maktøking var «gjemt» blant en rekke populære forslag som inflasjonsjusterte pensjoner, minstelønn, forbud mot homo-ekteskap og en beskyttende status for det russiske språket.

Dessuten ble det benyttet stimulerende tiltak for å få folk til å stemme: stemmegivere blant annet i Moskva og Sibir, deltok automatisk i et lotteri med store gevinster. Arbeidsgivere påla arbeidere å stemme, og det ble benyttet mobile stemmelokaler på sportsarenaer og langs veier.

Stemmegivningen ble delvis gjennomført elektronisk, noe som i følge The Economist ga gode muligheter for fusk. Det var heller ingen uavhengige observatører tilstede.

78% stemte for forslagspakken der valgdeltakelsen var på 65% (i følge nyhetsbyrået Tass). Det paradoksale med resultatet er at en uavhengig meningsmåling viste at 3/4 av russerne er i mot at Putin får fortsette som president etter 2024.

Putin blir stadig mer upopulær. Det har i lengre tid foregått protester mot hans styre, og covid-19 krisen har ytterligere svekket hans posisjon. Kanskje klarer han dermed ikke å bli gjenvalgt i 2024? Eller blir den politiske motstanden kneblet slik at valgresultatet er gitt?

 

Hvordan bør langtidsplanen for Forsvaret forbedres?

(Publisert 28. mai 2020 i Hamar Arbeiderblad)

Like etter påske la regjeringen fram den nye langtidsplanen for Forsvaret. Nylig ble det klart at opposisjonen i Stortinget vil sende planen tilbake til regjeringen. Hva er det så som bør forbedres?

Forsvarssjefen (FSJ) har i sine kommentarer til langtidsplanen påpekt flere negative konsekvenser av den foreslåtte planen. Som et minimum bør politikerne forbedre disse forholdene:

 • Regjeringen foreslår en bemanningsøkning som er lavere og skjøvet lengre ut i tid enn det FSJ anbefalte. Det vil ha negative følger for reaksjonsevnen og utholdenheten i Forsvaret, og gjøre det vanskelig å utføre Forsvarets viktigste oppgaver.
 • Satsingen på luftvern er lavere enn FSJ anbefalte. Det vil medføre en mangelfull beskyttelse mot trusler fra langtrekkende våpen og således øke sårbarheten. Dette vil særlig gjelde vår nye kampflybase, men også andre baser og kritisk infrastruktur.
 • Ingen helikoptre til Hæren. Det er neppe realistisk at Norge kan ha en militær helikopterkapasitet for å forflytte store avdelinger, men Hæren bør ha evne til å forflytte mindre enheter, foreta evakuering og etterforsyne med helikoptre.
 • Regjeringen foreslår en interneffektivisering på to milliarder kroner de neste fire årene. Dette mener FSJ er for ambisiøst. Forsvaret har gjennomført betydelige effektiviseringstiltak gjennom mange år, og FSJ savner en konkretisering av hvordan effektiviseringen skal foregå.

I en tid hvor Staten må ivareta samfunnet med kostbare tiltak på grunn av koronakrisen, kan det hevdes at vi må redusere utgiftene til Forsvaret. Men som Jens Stoltenberg nylig påpekte: Sikkerhetsutfordringene har ikke forsvunnet på grunn av COVID 19. Derfor må ikke koronaviruset svekke viljen til å ha et godt forsvar.

Tor E. Sæther, leder Hedemarken Forsvarsforening

Langtidsplanen for Forsvaret blir sendt tilbake til Regjeringen

Oppdatering 2. juni 2020: I følge Aftenposten 29. mai 2020, må Regjeringen legge frem en ny plan for Forsvaret innen 15. oktober 2020.

(Publisert  20.mai 2020)

Mandag 18. mai ble det klart at et flertall i Stortinget vil at Regjeringen skal forbedre Langtidsplanen for Forsvaret som ble lagt frem like etter påske. I følge Aftenposten mener stortingsflertallet at Langtidsplanen er for lite forpliktende, og at det er for stort sprik mellom Forsvarssjefens fagmilitære råd og den fremlagte planen. Spriket omfatter både de økonomiske rammene, opptrapping av bemanningen og investeringer i materiell og kapasiteter som helikoptre og luftvern.

For å unngå såkalt stortingsregjereri, blir planen sendt tilbake til Regjeringen for videre bearbeidelse før den må behandles på nytt i Utenriks- og forsvarskomiteen. Dermed er det håp om en bedre og mer forpliktende langtidsplan for Forsvaret.

Ny forsvarssjef

Hedemarken Forsvarsforening gratulerer Eirik Kristofforsen med utnevnelsen som forsvarssjef og ønsker ham lykke til med tjenesten!

Veteran- og frigjøringsdagen 8. mai blir streamet

(Publisert 7. mai 2020 av Tor Sæther)

På grunn av koronarestriksjonene vil det i år kun bli et begrenset antall personer til stede i Strandgateparken i Hamar hvor markeringen av 8. mai foregår hvert år.

Markeringen vil bli streamet (tatt opp på video) og lagt ut på Hamar kommunes hjemmeside cirka kl 1900.
Se www.hamar.kommune.no, og under «Nyheter» finner du artikkelen om 8. mai. I den
legges det  en lenke som en kan klikke på for å se opptaket av markeringen. 

Veteranmonumentet i StrandgateparkenKommunene på Hedmarken har en avtale om en felles markering av 8. mai som er en tradisjonsrik merkedag der veteraner fra andre verdenskrig og fra internasjonale operasjoner hedres.
I år er det også en 75-årsdag for frigjøringen av Norge etter 2. verdenskrig. Under seremonien i år vil kommunen spesielt hedre Eva Kløvstad, født Jørgensen (1921 – 2014). Hun var ledende motstandskvinne i Hamar fra høsten 1944 til frigjøringen, og representerer de mange kvinnene som ikke ble hedret for sin innsats i motstandsarbeidet under 2. verdenskrig før mange tiår senere.

Endringer i aktivitetsplanen for 2020

(Publisert 27. april 2020 av Tor Sæther)

På grunn av korona-restriksjonene har Styret i HFF vedtatt å gjøre følgende justeringer i Foreningens aktivitetsplan for 2020 (se ovenfor):

-skoleseminarene opphørte 12. mars og vil neppe bli gjenopptatt i år. Styret har startet arbeidet med neste års gjennomføring.

-medlemsmøtet og den sosiale samlingen i april er utsatt på ubestemt tid.

-kommunenes markering av 8. mai blir uten gjester tilstede og HFF blir ikke involvert.

Styret forbereder høstens aktiviteter så langt det lar seg gjøre i håp om at de kan gjennomføres. I tillegg prioriterer vi å fremme debattinnlegg om Regjeringens langtidsplan for forsvarssektoren (Stortingsproposisjon 62 S) i lokale media for å bidra til en best mulig Stortings-beslutning for Forsvaret.

Her er link til det siste som er publisert:

Alliertes syn på norsk forsvars- og sikkerhetspolitikk

(Publisert 2. april 2020 av Tor Sæther)

Forsvarsdepartementet (FD) har nylig offentliggjort en forskningsrapport om alliertes syn på norsk forsvars- og sikkerhetspolitikk.

Det er FD som har bestilt rapporten, og den beskriver de mest aktuelle truslene mot Norge og nordområdene. Den peker på hvordan allierte oppfatter Norges forsvarsevne og hvordan Norge bidrar til den samlede forsvarsevnen i NATO.

Rapporten skisserer også hvordan Norge kan styrke avskrekking og forsvar i nord. Essensen i disse forslagene er (fritt oversatt):

 • Det viktigste er å ha et sterkt nasjonalt forsvar som kan avskrekke og nedkjempe aggresjon og som dermed også bidrar til å sikre Natos nordflanke.
 • Øke evnen til å motta, støtte og operere sammen med allierte forsterkninger.
 • Utvikle kapasiteter som kan forstyrre en motstanders operasjoner og dermed skape usikkerhet om motstanderen vil lykkes. Dette bør balanseres med beroligelse, dialog og samarbeid.
 • Videreutvikle totalforsvaret for å håndtere nye trender, trusler og teknologi, og for å bevare forsvarsviljen.
 • Fastholde sine bidrag til Nato og utnytte sin innflytelse både i Nato og overfor enkeltstater (Finland og Sverige) i sikkerhetspolitiske spørsmål.

Rapporten påpeker også at punktene ovenfor vil kunne forsterke hverandre, og at Norge må fortsette sin balansegang mellom avskrekking og beroligelse.

Hele rapporten finnes på FDs hjemmeside under «Nyheter». Den heter «Enhancing deterrence and defence on NATO’s northern flank», og den er skrevet av en internasjonal forskningsorganisasjon som heter RAND.  http://www.regjeringen.no/contentassets/b6f5ea0d2d6248b4ae4131c554365e93/rand-rr-4381-enhancing-deterrence-and-defence-on-natos-northern-flank.pdf

Rapporten har et sju-siders «Summary» som anbefales dersom en ikke vil lese hele rapporten. God lesning!

***  T I D L I G E R E    A RTIKLER  ***

Skoleseminarene i full gang

Oppdatering pr 13. mars 2020: Skoleseminarene er blitt stanset på grunn av koronaviruset og stengte skoler. 33 av 46 klasser fikk gjennomført seminaret.

Årets gjennomføring av skoleseminar for avgangsklassene ved de videregående skolene i Mjøsområdet er i full gang.

Seminaret foregår klasse-vis over ca to timer, og det gjennomføres i Ringsaker Historielags Krigshistoriske Formidlingssenter i Moelv sentrum. Hittil har 14 klasser gjennomført, og 32 klasser gjenstår innen vi avslutter like før påske.

Harald Sunde engasjerer elevene

Hensikten med seminaret er å formidle informasjon om 2. verdenskrig, og gjennom dette illustrere behovet for et godt forsvar for å beskytte demokratiet, menneskerettighetene og håndtere dagens sikkerhetspolitiske utfordringer.

Seminaret gjennomføres som en kombinasjon av foredrag, rollespill og dialog mellom elevene og foredragsholderen Harald Sunde. Sunde forteller og engasjerer elevene på en svært imponerende måte, og han benytter krigshistoriske illustrasjoner og effekter fra 2. verdenskrig for å få frem poengene.

Både elever og lærere som følger klassene, er meget godt fornøyd med opplegget. Elevene får også tilbud om å ta med seg et eksemplar av «Norges Forsvar» og informasjon om Hedemarken Forsvarsforening.

Hedemarken Forsvarsforening og Ringsaker Historielag samarbeider om å gjennomføre disse seminarene. Ut fra tilbakemeldingene er det god grunn til å anta at seminarene bidrar til at forsvarsviljen holdes levende blant ungdommen i Mjøsområdet.

Hamar, 15. februar 2020. Skrevet av Tor Sæther, HFF

Som takk for seminaret sang en musikk-klasse fra Stange vgs «Kringsatt av fiender» av Nordahl Grieg til Harald Sunde.

Årsmøte gjennomført tirsdag 28. januar 2020

Hedemarken Forsvarsforening (HFF) gjennomførte sitt årsmøte tirsdag 28. januar 2020 i Ridehuset, Hamar. Det deltok 29 medlemmer på årsmøtet.

Før selve årsmøtet holdt Norges Forsvarsforenings generalsekretær Christian Bugge Hjort et foredrag som han kalte «I klem mellom stormakter.» Foredraget omhandlet Norges sikkerhetspolitiske situasjon samt Forsvarets status og fremtid.

Årsmøtet startet med en gjennomgang av årsberetningen for 2019 som ble godkjent. Den viktigste aktiviteten har vært skoleseminarene hvor 42 klasser fra ni videregående skoler i Mjøsområdet har deltatt. For øvrig har vi gjennomført tre informasjonsmøter og to medlemsturer samt støttet skyting for ungdom fra Hedmarken. Årsberetning 2019

Regnskapet for 2019 ble også gjennomgått og godkjent. Ved utgangen av 2019 har Foreningen fortsatt en solid avsetning. Noe av dette er øremerket ungdomsarbeid.

Videre godkjente årsmøtet en aktivitetsplan med tilhørende budsjett for 2020. Aktivitetene i 2020 vil bli omtrent som i 2019. Aktivitetsplanen for 2020 ligger som egen link øverst på denne nettsiden.

Årsmøtet godkjente også reviderte vedtekter for HFF. Hensikten med revisjonen har vært å tilpasse lovene til NFFs vedtekter og til dagens språkform, samt konkretisere punktene om årsmøtet og styrets arbeid. Benevnelsen på dokumentet er endret til «vedtekter» mens den opprinnelige skrivemåten av Forenigens navn beholdes (Hedemarken Forsvarsforening). Vedtektene ligger som egen link øverst på denne nettsiden.

Til slutt var det valg. Takk til Valgkomiteen under Erik Weens ledelse for meget godt arbeid!

Styrets nåværende sammensetning er gjengitt øverst på nettsiden.

Takk for deltakelsen på årsmøtet!

Tor Sæther
styreleder

Årsmøte 28. januar 2020

Christian Bugge Hjorth er generalsekretær i Norges Forsvarsforening, redigerer Forsvarsforeningens nyhetssider og er ansvarlig redaktør for magasinet Norges Forsvar.

Vi avholder årsmøte tirsdag 28. januar kl. 1800 i kantinen på Forsvarets personell- og vernepliktsenter (Ridehuset) på Hamar.
 • PROGRAM
 • Velkommen til årsmøte
 • Foredrag med Christian Bugge Hjorth, generalsekretær i Norges Forsvarsforening
  På sensommeren i år gjennomførte den russiske marine en storøvelse rett utenfor kysten av Norge. Det er første gang Russland så tydelig demonstrerer sin strategi om å etablere en fremskutt forsvarslinje i området mellom Island, Grønland og Storbritannia, det såkalte GIUK-området. Strategien innebærer at dersom det skulle utvikle seg til en konflikt mellom stormaktene kan Norge komme bak Russlands forsvarslinjer.   Hvordan skal Norge forholde seg til denne og andre aktuelle sikkerhetspolitiske utfordringer?  Hvilke trusler står vi overfor på land, til sjøs, i luften eller i cyberdomenet, og hvordan kan vi møte dem?
 • Pause med servering og vinlotteri
 • Årsmøte

Dagsorden på årsmøte:

 1. Åpning
 2. Konstituering av årsmøtet
 3. Styrets beretning Årsberetning 2019
 4. Revidert regnskap for 2019 Revidert årsregnskap
 5. Styrets forslag 2020 Aktivitetsplan 2020 Budsjett Vedtekter godkjent styremøte 07012020
 6. Innkomne forslag
 7. Valg Innstilling valgkomiteen
 8. Avslutning

Forslag til årsmøte sendes hedemarkenforsvarsforening@outlook.com eller til Hedemarken Forsvarsforening, Att.: Mona Stormoen, Kvennvegen 10c, 2322 Ridabu.
Frist: 14. januar 2020

Hilsen styret

Forsvarsskyting for ungdom

Forsvarsskyting for ungdom 2019 ble arrangert av Brumunddal skytterlag 2. desember 2019. Det var 38 ungdommer som deltok.

Blant skytterne var det 16 aspiranter. Deltakerne kom fra seks forskjellige skytterlag på Hedmarken. Hedemarken forsvarsforening bidro med premier til de to beste skytterne i hver av tre klasser. HFF bidro også med deltakerminne til aspirantene og arrangørlaget ble tildelt kr 4.000 til videre ungdomsarbeid. Erik Ween representerte HFF på arrangementet.

Arrangementet er årlig og går på omgang blant skytterlagene på Hedmarken. Skytinga foregår innendørs på 15 m hold og long-rifte ammunisjon. Beste skytter ble Ådne Hulleberg (eldre rekrutt) fra  Åsheim SKL med 250 poeng av 250 mulige.

Hulleberg tildeles også NFFs ungdomsmedalje. Fremragende skyting, gratulere!

03.12.19
Erik Ween

Forsvarsskyting for ungdom er et ungdomsstevne i samarbeid mellom Norges Forsvarsforening og Hedmark skyttersamlag.

 

Oppsummering av seminar om hybrid krigføring

Hedemarken forsvarsforening (HFF) gjennomførte et seminar om hybrid krigføring og falske nyheter (fake news) torsdag 17. oktober 2019 fra kl. 1800. Seminaret var åpent for alle og det ble gjennomført i lokalene til Storhamar videregående skole, Hamar. Det deltok tilsammen 63 personer, hvorav 22 er medlemmer i HFF.

Seminarets første del bestod av to innledningsforedrag og det første ble holdt av oberstløytnant Geir H. Karlsen fra Forsvarets Høgskole. Han ga en generell orientering om hybrid krigføring, eller aktiviteter som han benevnte det. Han tok utgangspunkt i dagens russiske innflytelse og påvirkning i Europa. Han mente at den russiske målsetningen er å redusere samholdet i Nato og EU, samt få fjernet sanksjonene mot landet. Hans vurdering var at Russland ikke har lyktes særlig godt med sin påvirkning siden Nato og Norge forsterker sin forsvarsevne.

I en konfliktsituasjon kan det i følge Karlsen bli benyttet mange forskjellige trusler og virkemidler mot Norge. Det kan være cyber-angrep, militære styrkedemonstrasjoner og øvelser nært Norge, bruk av ukonvensjonelle militære styrker, samt manipulering – særlig via sosiale medier. Det finnes såkalte trollfabrikker som har som oppgave å påvirke opinionen. Alt dette før et eneste skudd er avfyrt. I tillegg har Russland missiler som er meget treffsikre, påpekte Karlsen.

Det andre innledningsforedraget ble holdt av førsteamanuensis Petter Bae Brandtzæg fra Universitet i Oslo. Han orienterte om fenomenet falske nyheter (fake news) som ble et kjent begrep i forbindelse med valget i USA i 2016. Han konstaterte at det er meget enkelt å lage og spre falske nyheter. Selv bilder og stemmer kan forfalskes, og stadig flere land blir utsatt for falske nyheter. Han mente at manipulering av valg er den største trusselen mot demokratiet. Men han understreket at det sannsynligvis er vanskelig å manipulere det norske demokratiet fordi vi har verdens mest åpne samfunn. Dermed kan forsøk på manipulering bli avslørt.

Etter en pause fortsatte seminaret med spørsmål og diskusjon der både tilhørerne og debattlederen stilte spørsmål og ga kommentarer til innlederne. HAs redaktør Carsten Bleness var debattleder.

Styreleder Mona Stormoen avsluttet seminaret med å takke både innlederne og debattlederen for bidragene, og hun takket tilhørerne for oppmøtet og engasjementet. Hun oppfordret ikke- medlemmer til å bli medlem i HFF. Seminaret ble avsluttet ca kl 2015.

Seminaret ble omtalt i Hamar Arbeiderblad (HA) lørdag 19. oktober (side 5): «Hybrid krigføring og fake news». Dessuten hadde HFF en kronikk om «Hybrid krigføring, en skjult trussel» i HA 16. oktober (side 22).

Totalt sett mener Styret i HFF at vi har fått belyst temaet «hybrid krigføring» meget godt gjennom seminaret og gjennom omtalen i media.

Hamar, 21. oktober 2019
Tor Sæther
Nestleder HFF

Bilder fra seminaret (klikk på bilder for større størrelser):

 

Hybrid krigføring og falske nyheter

Hybrid krigføring har fått mye omtale etter at konflikten Ukraina brøt ut i 2014. «Dagens trusselbilde er hybrid», uttalte politidirektør Benedicte Bjørnland nylig. Hun viste til at Norge kan bli hardt rammet dersom noen klarer å manipulere et demokratisk valg, og at den mest alvorlige, langsiktige trusselen mot samfunnet vårt er den som kan true demokratiet.

Dette er bakgrunnen for at Hedemarken forsvarsforening vil gjennomføre et seminar om hybrid krigføring. Begrepet hybrid krigføring beskriver tilfeller der både konvensjonelle og ukonvensjonelle metoder for krigføring benyttes. Anonymiserte styrker, propaganda, aktivt diplomati, desinformasjon, elektronisk krigføring, nettmanipulering, undergraving og sabotasje står sentralt og benyttes koordinert og målrettet.

Seminaret som blir gjennomført torsdag 17. oktober kl. 1800-2000 i Atriet ved Storhamar videregående skole, Mabel Sandbergs veg 25 i Hamar.

Seminaret gjennomføres med to innledningsforedrag:

 1. Hva er hybrid krigføring og hvordan det kan arte seg i en spent sikkerhetspolitisk situasjon?
  Foredraget vil bli holdt av oberstløytnant Geir H. Karlsen som til daglig tjenestegjør ved Forsvarets høgskole.
 2. Hvordan blir falske nyheter utformet og spredt og kan manipulere befolkningen, også i forbindelse med valg? Hvordan vi kan oppdage og motvirke slik påvirkning?
  Det er førsteamanuensis Petter Bae Brandtzæg, Institutt for medier og kommunikasjon ved Universitetet i Oslo som vil holde dette foredraget.

Etter en kort pause blir det debatt med innlederne ledet av Carsten Bleness, redaktør i Hamar Arbeiderblad. Publikum må gjerne stille spørsmål og kommentere. Seminaret er åpent og gratis for alle interesserte. Det blir enkel servering i pausen. Hedemarken forsvarsforening ønsker alle interesserte hjertelig velkommen!

Søndagstur til Rauskjørkoia

Det var omlag 100 personer som ble med på vår søndagstur til Rauskjørkoia søndag 22. september. Tidligere forsvarssjef, general Harald Sunde holdt et imponerende og engasjerende foredrag om motstandsbevegelsen i området vårt, «gutta på skauen» og hendelsene som førte til at Rauskjørkoia ble «Hotell Norge».

Milorgbasene på Hamarsæterhøgda var den største «gutta på skauen»-basen i vårt område. Høsten 1944 gjennomførte tyskerne flere aksjoner i området, og hele basekomplekset ble avslørt med stor dramatikk. Det eneste stedet tyskerne ikke fant, var ei lita koie hvor flere motstandsmenn holdt til. Dette var Rauskjørkoia, også kalt hotell Norge, et lite stykke fritt Norge som aldri ble tatt. I dag er koia bygd opp igjen og er et yndet turmål.
Bilder fra turen: (klikk på bilde for full størrelse)

Forsvarsforeningen på Frivillighetens dag i Hamar

Søndag 1. september 2019 arrangerte Hamar kommune Frivillighetens dag på Stortorget i Hamar. Dette er et årlig arrangement hvor lag og foreninger kan presentere seg. I år var det over 40 lag og foreninger som var representert, deriblant Hedemarken forsvarsforening (HFF).

Forsvarforeninga hadde egen stand hvor vi orienterte om Foreningas formål og aktiviteter. I tillegg tilbød vi medlemskap ved å utgi medlemsfolderen, og vi delte ut «Norges forsvar» (tidsskrift) til interesserte forbipasserende.

Vi var tre fra styret som bemannet vår stand: Styreleder Mona Stormoen, nestleder Tor Sæther og styremedlem Toril M Nysæter. Det var tidvis folksomt mellom bodene så vi fikk anledning til å snakke med mange og diskutere behovet for et godt forsvar. Det er å håpe at innsatsen fører til flere medlemmer i Forsvarsforeninga.

 

 

OPPSUMMERING FRA MEDLEMSTUR TIL JØRSTADMOEN 18. JUNI 2019

Tirsdag 18. juni arrangerte Hedemarken forsvarsforening (HFF) sin årlige medlemstur som i år gikk til Jørstadmoen militærleir utenfor Lillehammer. Det deltok 25 medlemmer. Hensikten med turen var å få en orientering om Cyberforsvaret som har isn hovedbase på Jørstadmoen.

Oppholdet på Jørstadmoen startet med lunsj i spisemessa. Deretter fikk vi en orientering om den militære historie i området etterfulgt av Cyberforsvarets organisasjon og oppgaver. Vi fikk også en oppdatering om den nye befalsordningen samt en redegjørelse om Cyberforsvarets støtte til Nato-øvelsen Trident Juncture som ble gjennomført i Norge i fjor høst. Oppholdet ble avsluttet med en omvisning i leiren der vi fikk innsyn i bygningsmassen og hva den benyttes til i dag.

Det var oberstløytnant Silje Nythun og kommandersersjant Roland Sels-Agersten fra Cyberforsvaret som orienterte oss. Vi ble meget godt mottatt og opplegget var profesjonelt gjennomført.

Inntrykket jeg sitter igjen med, er at Cyberforsvaret har en meget viktig rolle for at resten av Forsvaret skal fungere. Det er nå også blitt et eget domene (operasjonsområde) på linje med land-, sjø- og luftforsvars-operasjoner.

Nils Håkon Hveberg var turleder. Han har tjenestegjort på Jørstadmoen i flere perioder over mange år, herunder som sjef. Med sin store lokalkunnskap «krydret» han turen med mye informasjon om både Jørstadmoen og om bebyggelsen langs E6 på veien din. En stor takk til Nils for utmerket innsats!

Deltakerne viste også meget stor interesse for Cyberforsvaret og Jørstadmoen ved at det ble stilt mange spørsmål underveis i orienteringene. Takk til alle som deltok!

Hamar, 19. juni 2019
Tor Sæther
nestleder HFF

 

INVITASJON TIL MEDLEMSTUR, CYBERFORSVARET

Hedemarken forsvarsforening arrangerer en medlemstur til Jørstadmoen og Cyberforsvaret tirsdag 18. juni. Hensikten med turen er å få informasjon om Cyberforsvaret og gjennom turen tilrettelegge for en sosial sammenkomst for HFFs medlemmer.

Vi har bedt om å få en orientering om hva Cyberforsvaret består av, hvilke kapasiteter det har, samt evnen til å beskytte offentlig, gradert informasjon. Videre om evnen til å avverge/stanse cyberangrep og om offensive kapasiteter. Dernest se/få innblikk i Cyberforsvarets overvåkningssenter.

Programmet 18. juni

 • 1000: Avreise fra Hamar, Vikingskipets parkeringsplass
 • 1120: Ankomst Jørstadmoen, adgangskontroll i vakta
 • 1130-1230: Lunsj på Jørstadmoen (Altana) (inkl. do-besøk og prat over kaffen)
 • 1230-1330: Orientering
 • 1330-1415: Omvisning
 • 1430-1500: Avmarsj – retur
 • Ca 1600: Ankomst Hamar/Vikingskipet.

Nils Hveberg, som har vært sjef på Jørstadmoen har sagt seg villig til å være turleder.

Transport: Det går buss fra parkeringsplassen ved Vikingskipet, Hamar kl. 1000.
Bussen stopper ved Esso/McDonalds i Brumunddal og i Moelv sentrum hvis det er medlemmer som ønsker på- og/eller avstigning der.

Egenandel: Kr 100,- pr person. Innbetales til VIPPS # 542371 i forkant, eller kontant betaling på bussen. HFF dekker resten av kostnadene.

Antrekk: Fritidsantrekk. Ta med paraply hvis utrygt for nedbør. Ta med legitimasjon (førerkort etc.)

Bindende påmelding til turleder Nils Hveberg enten pr telefon: 99015461 eller e-post : nhveberg@bbnett.no innen tirsdag 13. juni 2019. Oppgi påstigningssted og fullt navn!
Velkommen til en interessant og trivelig tur til Jørstadmoen!

Vennlig hilsen
Styret HFF

FOREDRAG OM FORSVARETS FREMTID, 9. APRIL 2019
Oppsummering

Klikk for større bilde

Hedemarken forsvarsforening gjennomførte et møte tirsdag 9. april i Hamar rådhus. Møtet var todelt: Første del var åpent for alle interesserte hvor tidligere forsvarssjef og nå forskningssjef ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) Sverre Diesen holdt et foredrag om Forsvarets fremtid. Det var 50 tilhørere under foredraget.

Den andre delen var et ekstraordinært årsmøte kun for Forsvarsforeningens medlemmer der hensikten var å gjennomføre et utsatt valg til tillitsverv. Våre medlemmer får en egen protokoll fra det ekstraordinære årsmøtet. Derfor omtales ikke denne delen av møtet nærmere her.

Regjeringen skal fremlegge en ny langtidsplan (LTP) for Forsvaret våren 2020. Som innledning til dette arbeidet, ba Forsvarsdepartementet i fjor høst FFI om et grunnlag for den nye LTP. Dette grunnlaget ble overlevert FD tidligere i år, og det var dette grunnlaget som Sverre Diesen orienterte oss om.

Diesen innledet med å beskrive de viktigste rammefaktorene for en ny LTP. Norge er en randstat til Russland og president Putins ambisjon er å gjenreise Russland som stormakt. Som småstat og nabo til en stormakt, kan Norge bli utsatt for politisk og militært press og aggresjon. Derfor er Norge helt avhengig av allierte. Følgelig er Forsvarets primære rolle å avskrekke russisk aggresjon gjennom en troverdig evne til å utløse og motta allierte forsterkninger.

Videre fremholdt Diesen at Forsvarets største økonomiske utfordring er den teknologidrevne kostnadsutviklingen som er betydelig større enn den ordinære prisveksten. Det aller viktigste for Forsvaret er stabile budsjetter over tid i forhold til BNP slik at en har forutseenhet. Natos målsetning er 2% av BNP til forsvar innen 2024. I forhold til dagens forsvarsbevilgninger vil en økning til 2% av BNP, medføre et økonomisk mulighetsrom på tilsammen 500 mrd kr over 20 år.

Basert på rammefaktorene har FFI skissert forskjellige konseptuelle retninger for det fremtidige Forsvaret. Som utgangspunkt forutsetter en at Forsvaret skal forsterkes. Da kan en velge mellom økt alliansesamarbeid eller styrking av nasjonal forsvarsevne. Dersom en velger det siste, kan en prioritere mellom krisehåndtering eller styrket evne til å utkjempe krig. Innenfor sistnevnte kan en velge mellom en nektelsesambisjon eller en kontrollambisjon i forhold til motstanderen, noe som er en særlig relevant problemstilling i Finnmark.

Etter foredraget var det mange spørsmål og Diesen tok seg god tid til å besvare disse før det åpne møtet ble avsluttet. Foredraget med spørsmålsrunden ga oss økt innsikt i problemsstillingene som den nye LTP må ta stilling til. Dessuten er det alltid en fornøyelse å lytte til Sverre Diesen som en utmerket pedagog med enestående innsikt i forsvarsspørsmål.

Hamar, 10. april 2019
Tor Sæther
Nestleder HFF

 

Norge må oppfylle 2% målet!

Nato har uttrykt bekymring for Forsvarets manglende utholdenhet. Dessuten har president Trump antydet at sikkerhetsgarantien som ligger i Nato-pakten, er i fare for de land som ikke oppfyller målsetningene. Som et lite og utsatt land i forhold til Russland og den økte aktiviteten i Arktis, er Norge avhengig av Nato med USA som garantist for vår sikkerhet. Derfor er det høyst rimelig at vi oppfyller Natos målsetninger.

I 2014 bestemte Nato at alle medlemslandene skulle bevege sine forsvarsbevilgninger mot 2% av sitt brutto nasjonalprodukt (BNP) innen 2024. I følge Nato benyttet Norge de to siste årene 1,62 % av BNP på Forsvaret. Årets forsvarsbudsjett utgjør 1,59% av BNP.

Det var forverringen av den sikkerhetspolitiske situasjonen i Europa og særlig Russlands aggresjon mot Ukraina som utløste Natos beslutning i 2014. Russland har rustet opp sin militære kapasitet, og landet har anvendt militær makt både mot Georgia og Ukraina. I tillegg har vi den økte cyber-trusselen og GPS-jammingen som Norge er blitt utsatt for. Den internasjonale terrortrusselen har heller ikke opphørt selv om Al Qaida og ISIS er bortimot nedkjempet. Totalt sett har Norges sikkerhet blitt betydelig mer utsatt de siste årene.

Forsvarssjefen har nylig uttrykt at Forsvaret er for lite i forhold til utfordringer som Norge og Nato står ovenfor. Han har spesielt påpekt at det er for få operative avdelinger i Hæren og Marinen. Følgelig har det oppstått et økt misforhold mellom sikkerhetssituasjonen og vår evne til å håndtere mulige trusler.

Vår statsminister har kritisert Natos metode for å måle forsvarsbevilgningene fordi den er relatert til BNP. Kritikken kan være berettiget, men Norge har nå engang akseptert denne målemetoden. Norge bør heller forsøke å endre metoden enn å bruke den som argument for ikke å bevilge 2% av BNP.

Statsministeren har også hevdet at det ikke er økonomisk handlingsrom for å innfri Natos mål, og at bevilgningen til Forsvaret må balanseres med et bærekraftig velferdssamfunn. Vi har forståelse for at forsvarsbudsjettet må bestemmes ut fra en helhetlig vurdering av statens ressursbruk. Men sikkerhet er grunnleggende for andre funksjoner i samfunnet. Derfor må denne oppgaven veie tyngre enn de fleste andre formål. Det økonomiske handlingsrommet er et spørsmål om prioriteringer og ikke manglende ressurser.

Norges sikkerhet er mer utsatt enn før mens Forsvaret er utilstrekkelig for å håndtere mulige trusler i fremtiden. Nato forventer at vi oppfyller våre forpliktelser for at vi skal kunne få hjelp i en krisesituasjon. Derfor må vi innen 2024 bevilge 2% av vårt brutto nasjonalprodukt til forsvaret av Norge.

Hedemarken forsvarsforening
Tor Sæther, nestleder

Leserinnlegget er sendt til lokalavisene i Hedmark uten at det er tatt inn, dessverre.

__________________________________________________________________________________________

 

OPPSUMMERING AV TOTALFORSVARSKONFERANSEN

Hedemarken forsvarsforening (HFF) arrangerte en konferanse om totalforsvaret torsdag 1. november 2018 i Hamar kulturhus. Konferansen var åpen for alle, og det deltok i alt 67 personer.

Konferansen ble innledet med et foredrag om øvelse Trident Juncture av general Michiel van der Laan som leder landstyrkene i sør-partiet under

Konferansier Ingrid Aune i samtale med general Michiel van der Laan.

øvelsen. Han belyste hensikten med øvelsen og han understreket verdien av å operere i Norge, særlig mestring av topografi- og klimautfordringene. Videre beskrev han behovet for støtte som Nato trenger i en eventuell operasjon i Norge. Han nevnte spesielt behovet for flyplass/havnekapasitet, transport av styrkene, trafikkregulering, sikringsstyrker (HV), samt etablering og drift av «camp-er» for styrkene. Han var meget godt fornøyd med støtten fra Norge under øvelsen.

Etter en pause og servering fortsatte konferansen med paneldebatt som fokuserte på den sivile delen av totalforsvaret. Ingrid Aune, som er ordfører i Malvik kommune og tidligere politisk rådgiver i FD, var konferansier og ledet debatten.

Panelet bestod av:

 • Seniorrådgiver Kjell Erik Kristiansen fra Fylkesmannen i Hedmark
 • Visepolitimester Arne Hammersmark fra Innlandet politidistrikt
 • Divisjonsdirektør Geir Kristoffersen fra Helse Innlandet
 • Avdelingsdirektør Aud Riseng fra Statens vegvesen
 • Distriktssjef Morten Aalborg fra Eidsiva
 • Seksjonsleder Svein Reistad fra Telenor.

Paneldeltakerne innledet med en orientering om egne oppgaver og ansvar i totalforsvaret.

Klikk for større bilde

De fleste i panelet uttrykte at øvelse Trident Juncture har bidratt til å forbedre totalforsvaret siden de fleste aktørene i totalforsvaret har vært tungt involvert i å planlegge og gjennomføre øvelsen. Samarbeidet mellom aktørene fungerer bra selv om det ble påpekt at det er uheldig med forskjellige geografiske ansvarsområder for aktørene i totalforsvaret. Det ble også uttrykt bekymring for at totalforsvaret er mer og mer avhengig av private og internasjonale aktører.

Ut fra debatten må en kunne konkludere med at Nato er helt avhengig av støtte fra totalforsvaret for å kunne operere i Norge.

Debatten ble en god ordveksling mellom panelet og publikum, men som konferansieren oppsummerte; det er nok behov for å arbeide mer med totalforsvarets oppgaver i krise og krig.

Distriktssjef Kaare Kveset fra Hedmark sivilforsvarsdistrikt meddelte at sivilforsvarets hovedoppgave er å beskytte sivilbefolkningen i krise og krig, og han nevnte at hele den sivile nasjonale kriseledelsen skal øves seinere i november.

Styret i HFF er godt fornøyd med gjennomføringen av konferansen, og vi er meget takknemlig for innsatsen fra alle som bidro under konferansen. Vi kunne ha ønsket oss et enda større publikum under konferansen, og at media som hadde meldt sin ankomst, hadde deltatt og dekket innholdet.

Hamar, 5. november 2018

Tor Sæther
Nestleder
HFF

KONFERANSE OM TOTALFORSVARET 1. NOVEMBER 2018

Hedemarken forsvarsforening setter fokus på totalforsvarets rolle i en konfliktsituasjon som øvelse Trident Juncture illustrerer. Det er særlig de sivile deltakerne i totalforsvaret som vil bli diskutert.

Sted: Pauline Hall, Kulturhuset i Hamar
Klokkeslett: 17:30-20:30

Totalforsvaret består som kjent av både det militære forsvaret og den sivile beredskapen i Norge. Det omfatter den gjensidige støtten og samarbeidet mellom Forsvaret og det sivile samfunn om forebygging, beredskap og operative forhold.

I slutten av oktober og begynnelsen av november pågår Nato-øvelsen Trident Juncture i Sør-Norge. Samarbeidet mellom forsvar og det sivile samfunn vil være en del av øvelsen. Derfor vil Hedemarken forsvarsforening (HFF) gjennomføre en konferanse om Totalforsvaret torsdag 1. november kl. 1730-2030 i Hamar kulturhus (Pauline hall). Er Totalforsvaret i stand til å understøtte en konfliktsituasjon som øvelsen illustrerer?

Konferansen innledes med et foredrag om øvelse Trident Juncture og hvordan disse operasjonene ville ha fortonet seg i en krisesituasjon hvor Norge har bedt Nato om støtte. Basert på dette foredraget, vil forskjellige regionale aktører i Totalforsvaret diskutere hvordan de ville kunne løse sine oppgaver. Med denne konferansen håper vi å oppnå en større bevissthet hos våre regionale myndigheter og i lokalbefolkningen om Totalforsvarets viktige rolle og eventuelle svakheter.

Ingrid Aune som er ordfører i Malvik kommune og tidligere rådgiver i Forsvarsdepartementet, vil være konferansier og lede debatten.
Den nederlandske generalen Michiel van der Laan vil innlede om øvelse Trident Juncture. Han leder Natos landstyrker i Sør-Norge under øvelse Trident Juncture, og han skal lede landstyrkene i Nato Reaction Force (reaksjonsstyrker) i 2019 hvor Norge skal delta med betydelige styrker.
Totalforsvaret vil bidra med regional sivil ekspertise eller ledelse fra fylkesmannen/sivilforsvaret, politi, helse, veimyndigheter, el-forsyning og telekommunikasjon.

Konferansen er gratis og åpen for alle så langt vi har plass, og både sentrale og lokale myndigheter og politikere er invitert. Tilhørerne vil få anledning til å stille spørsmål eller kommentere fra salen.

Velkommen til konferanse!

Oppsummering medlemsmøtet 11. september 2018

Medlemsmøtet ble avholdt i Ridehuset, Hamar tirsdag 11. september, og det deltok 31 personer.
Trident Juncture 18Undertegnede ledet møtet og oberstløytnant Ivar Olsbø fra Forsvarsstaben orienterte om øvelse Trident Juncture 18 som skal foregå i Norge i høst.

Øvelse Trident Juncture skal øve forsvar av Natos territorium (såkalt artikkel V operasjon) i en konfliktsituasjon mellom fiktive stater der det blir behov for å utføre kamp-/høyintensitets-operasjoner. Landstyrkene skal operere i Sør-Norge, mens sjø- og luftstyrkene vil benytte hele landet og havområdene utenfor. Det er Nato som leder øvelsen mens Norge er vertsnasjon. Styrkene er allerede i ferd med å komme til Norge, og de skal gjennomføre trening og operasjoner i perioden 25. oktober – 7. november. Det deltar 31 nasjoner med tilsammen ca 40 000 soldater (ca 22000 på land), og en rekke sivile sektorer i totalforsvaret (f. eks politi, helse, DSB, Bane Nor, Avinor) er tungt involvert i tillegg til mange kommersielle aktører.

Vi hører en del skepsis til øvelsen i media for tiden. Øvelsen vil skape forsinkelser i trafikken, det er en fare for trafikkulykker og skader på privat grunn/infrastruktur, og mobilnettene kan bli forstyrret. Disse bekymringene er fullt forståelig, og noen blir nok rammet av slike effekter av øvelsen.

Da er det bra at øvelsen vil gi positive virkninger for Norge som stat. Basert på Olsbøs foredrag, er det god grunn til å påstå at øvelsen vil styrke Natos evne til å bistå Norge i en konfliktsituasjon. Norge får revitalisert totalforsvarkonseptet som har vært nedprioritert etter den kalde krigen. Nato og Norge får trent planverket for forsvaret av Norge og havområdene, ikke minst evnen til å deployere styrker og motta forsterkninger. Mesteparten av Forsvaret skal delta på øvelsen, hvilket betyr at det får god samtrening med allierte styrker. Og Norge blir satt på kartet i Nato. Så selv om øvelsen vil medføre noen ulemper og skader, vil den ha meget positive, sikkerhetspolitiske effekter for Norge. Dessuten vil nok næringslivet i Sør-Norge oppleve økt omsetning.

1. november vil HFF gjennomføre sitt neste møte om øvelsen. Da skal vi sette fokus på totalforsvarets rolle i en konfliktsituasjon som øvelse Trident Juncture illustrerer. Det er særlig de sivile deltakerne i totalforsvaret som vil bli diskutert.

Hamar, 13. september 2018
Tor Sæther, nestleder HFF

 

Guidet tur til Tapptjerndalen

Hedemarken forsvarsforening arrangerer tur til krigsminnesmerket i Tapptjerndalen, Gausdal vestfjell søndag 22. juli. Frammøte ved Værskei kafe kl. 8:30. Turen går fra Grytsetra om Skjellbreia og videre inn til Tapptjerndalen. Beregnet gangtid er ca. 5 timer tur/retur. Ta med drikke og niste til turen. Kontakt turleder ved evt. spørsmål: Hans O. Haugen, telefon 995 73 627

Vel møtt!

Medlemsmøte 17. april 2018: Defensive cyberoperasjoner

Sted: Kantinen hos Forsvarets personell- og vernepliktssenter (Storhamargata 100, Hamar)
Tid: Tirsdag 17. april kl. 1800-2000

Major Dyrkolbotn, CYFOR. Cyberforsvaret ble offisielt etablert av forsvarsminister Espen Barth Eidie i Stoltenberg IIregjeringen 18. september 2012

Oppsummering fra medlemsmøtet av Jørgen Galtestad, styremedlem HFF

Det møtte 29 medlemmer fra Hedemarken-, Elverum og omegn- og Lillehammer Forsvarsforening. Styreleder Mona Cicilie Stormoen ledet møtet. Major/førsteamanuensis Geir Olav Dyrkolbotn holdt foredraget  Defensive cyberoperasjoner, med innledning om NTNU/CCIS på Gjøvik under disse overskriftene:

 • Samarbeid NTNU/CCIS og CYFOR
 • Malware (skadevare)
 • Defensive cyber operasjoner (defensive cyberoperasjoner)
 • Computer network defence (forsvar av datanettverk)
 • Advanced persistent threat (trusselbildet)
 • Cyber domenet og Kill Chain (hvordan tenker motstanderen og hva gjør vi med det?)

Etter en pause med kaffe, kringle og vinlotteri ble det stilt spørsmål fra de fremmøtte og foredragsholderen svarte på disse.  Undertegnede takket foredragsholderen og han fikk en liten oppmerksomhet fra foreningen.

Biri, 18. april 2018 Jørgen Erik Galtestad

 

ÅRSMØTE

Hedemarken Forsvarsforening avholdt sitt årsmøte tirsdag 30. januar 2018 på Brukshuset, Svartmyrvegen 11 i Hamar. I forkant av årsmøtet holdt oberst Tor Olav Øen et interessant foredrag om hærens nye struktur og distinksjoner.

Protokoll årsmøtet 30 01 2018

Årsberetning 2017

Revidert årsregnskap 2017

 

2024-02-05T10:48:03+01:00

Del denne artikkelen!

Title

Go to Top