Velkommen til møte om sivil beredskap onsdag 8. februar kl. 18:00

Mer om møtet «Sivil beredskap i lokalsamfunnet»

Norges forsvarsforening er en partipolitisk nøytral organisasjon. Målet med foreningens arbeid er å bidra til at Norges frihet, uavhengighet, fred og sikkerhet ivaretas gjennom et godt militært forsvar, troverdige allianser, en god samfunnssikkerhet og sivil beredskap.

Vi er nå vitne til en brutal krigføring, samt en russisk terrorbombing av det sivile samfunnet, i Ukraina. Det er da betimelig å stille spørsmål om hva sivil krigføring i Ukraina har å si for sivil beredskapsplanlegging i en by som Kongsberg.

Hva innebærer egentlig sivil krigføring? Vi har sett bombing av rene sivile mål som boligblokker, skoler, tilfluktsrom og sykehus, bombing av sivil infrastruktur som strømforsyning og vanntilgang, voldtekt brukt som våpen mot forsvarsløse kvinner og barn, rene henrettelser av sivile i gatene i tillegg til hybrid krigføring gjennom cyberkriminalitet og kommunikasjonsforstyrrelser. Alt i et forsøk på å skape flyktningestrømmer og utstrakt sosial uro, ikke bare i Ukraina, men også i landene rundt som forsøker å hjelpe de krigsutsatte.

I hvilken grad har en slik endret krigføring, endret måten vi planlegger vår sivile beredskap her hjemme, på lokalt plan? Hva forventer myndighetene at lokalbefolkningen på Kongsberg skal kunne utføre i egenberedskap om det aller verste skulle skje? Og hva forventer vi som sivilister at myndighetene tar hånd om?

Formålet med dette møtet er ikke å bedrive skremselspropaganda, men nøkternt og konkret å stille spørsmål om hva vi som en liten by med strategisk viktig forsvarsindustri, bør ha planlagt for i forkant av en eventuell hendelse. Hva gjør vi dersom strømforsyningen blir satt ut av spill over dager og kanskje uker? Finnes det beredskapsplaner hos myndighetene for lagre og distribusjon av noe så enkelt som ved? Hva med forurensning av vannforsyningen? Hva ville skjedd om vi står uten strøm og BBS-tilgang samtidig og over tid? Hvem tar ansvar for beredskapslagre for matforsyning og tildeling av drivstoff? Hvor får man pålitelig informasjon dersom Internett/telenett og rikskringkasting hackes? Hvor søker man eventuelt tilflukt ved flyalarm eller gassangrep? Er helseforetakene våre forberedt på potensielt mange skadde? Hva med politiets planer i situasjoner med stor sosial uro når kaos råder og primærbehov er truet? Er vi selvforsynt med medisiner og vaksiner hvis EU’s hjelpende hånd faller bort? Har vi planer for sammensatte øvelser ved sammensatte hendelser? Hva med vakthold og sikkerhet rundt viktige institusjoner og arbeidsplasser lokalt?

Vi tror det er viktig at lokalsamfunnet nå gjør en bevisst vurdering av sin egenberedskap, og av hva de forventer at myndighetene gjør.

Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap (DSB) arrangerte i uke 44 en egenberedskapsuke med fokus på hva den enkelte bør gjøre. Enkle grep slik at vi kan ta vare på oss selv i minst 3 døgn. På den måten er vi alle en del av beredskapen i Norge.

For mer detaljerte opplysninger så finnes dette på: sikkerhverdag.no

Dette er viktige spørsmål som Kongsberg og omegn Forsvarsforening ønsker å sette fokus på.