hallingporten_hedding

VELKOMMEN TIL NEDRE HALLINGDAL FORSVARSFORENING

rosemellom

srbarhetskonferanse

INVITASJON

NHFF inviterer til åpent møte på NOR KRO BROMMA – festsalen, ONSDAG 7. MARS 2012 KL 1800.

Historikeren Bjørn Geirr Harsson forteller om krigen på Ringerike og oppbygningen av Heimestyrkene i distriktet. Han har gjort et stort og viktig historisk arbeid om Heimestyrkene og flyslipp til dem. Sammen med Per Chr. Hurum har han skrevet 2 bøker. I ”Med MilorgD 14.2 på skauen 1944-45, Ringerike, Hadeland og Hallingdal”(1995), gir forfatterne en fullstendig oversikt over alle celler og kvarterer i distriktet og de som bodde der. De har befart alle og satt opp merker der.

Boken”De kom om natten, Fallskjermslipp til Milorg D14.2 i 1942-1945” (2004) omhandler alle flyslipp som kom, og forfatterne har vært i Storbritannia og besøkt alle flyplasser som slippflyene kom fra. Mange av disse flyplassene er i dag nedlagt.

ÅRSMØTE

Tid:   ONSDAG 7. MARS 2012 KL 1930

Sted:NOR KRO, festsalen, Bromma 

Saker til behandling:

Sak 1           Godkjenning av møteinnkalling og sakliste
  ”   2           Valg av møteleder
  ”   3           Valg av referent
  ”   4           Årsberetning
  ”   5           Revidert regnskap
  ”   6           Valg
  ”   7           Arbeidsprogram for 2012
for Nedre Hallingdal Forsvarsforening
Halvard Kleven
leder

Årets utflukt

Familietur til våren vil bli til Valdres. Nærmere om tid, innhold og pris vil komme senere.

forsvarssjef-general-harald-sundeVELLYKKET MØTE MED FORSVARSSJEFEN

”Dersom noen spør om jeg vil slå sammen Hæren og Heimevernet, er mitt svar nei!”. Det sa forsvarssjef Harald Sunde på et møte som nylig ble arrangert i Vassfaret Bjørnepark i Flå av Nedre Hallingdal Forsvarsforening. Dermed beroliget nok forsvarssjefen mange  Heimevernsvenner i den fullsatt salen. Blant de frammøtte var presidenten i NFF Lars Johan Sølvberg, distriktssjefen i HV 03 oberstløytnant Vidar Dahl, flere områdesjefer i HV, samt politifolk og lokalpolitikere.

I foredraget sitt tok generalen utgangspunkt i de store endringer som har skjedd i Forsvaret etter at Den kalde krigen tok slutt. Overgangen fra invasjonsforsvar til innsatsforsvar med betydelig norsk deltakelse i internasjonale operasjoner stiller nye krav til personell, organisasjon og utstyr. Forsvarssjefen orienterte grundig om nye våpen, kjøretøyer og annet materiell som hver forsvarsgren nå utrustes med, og han understreket at de til dels kompliserte våpensystemene skaper behov for opplæring av personell som kan tjenestegjøre over lengre tid. Han nevnte også at særlig Sjøforsvaret merker økt konkurranse fra oljevirksomheten som kan gi høgt utdannet personell bedre lønnsbetingelser enn militær tjeneste.

Forsvarssjefen roste soldatene i Afghanistan for deres verdifulle og krevende tjeneste, og han var imponert over den måten de hadde løst sine oppdrag på.  Han berømmet jagerflygernes innsats i Libya, og hevdet at våre flygere har vist at de er blant de beste i Nato. Dette var også oppfatningen på høyt nivå i Nato og USA.

Hallingdal er et viktig kommunikasjonsområde. Bergensbanen går gjennom dalen, og tre viktige veger binder Østlandet til Vestlandet. I dalen er det mange dammer og kraft- og trafostasjoner som i tre linjer forsyner store deler av Østlandsområdet med elektrisk kraft som skaper milliardverdier for storsamfunnet. Nedbyggingen av Heimevernet er uheldig, tidligere var det fem HV-områder i dalen, nå er det bare ett, og evnen til forsvare de viktige kommunikasjonslinjene er dermed sterkt svekket. I august 2010 uttalte GIHV generalmajor Kristin Lund på et møte i NHFF at HV ikke hadde ressurser til å forsvare kraftlinjene, ”det må kraftselskapene sørge for selv”, sa hun. Men forsvarssjefen kunne berolige med at man ville være i stand til å forsvare området med andre styrker, ikke minst med fly.

Generalen var i storslag denne kvelden, og fikk så mange spørsmål fra de engasjerte og interesserte tilhørerne at han gikk betydelig ut over tidsrammen han selv hadde satt for møtet. Møte ble avholdt mandag 14. november i Vassfaret Bjørnepark i Flå.

Magne Akervold
Nestleder NHFF

rosemellom

Generalinspektøren for heimevernet, general Kristin Lund, besøkte Nedre Hallingdal Forsvarsforening 30. august 2010.

Kristin LundMøtet ble holdt i Vassfaret Bjørnepark i Flå. Det var mange som ville høre GIHV`s orientering etter den store omorganiseringen som skjedde etter 2004. Blant tilhørerne var bl.a. distriktssjefen for Buskerud og Telemark HV- distrikt 03, oberstløytnant Vidar Dahl.

Hovedbudskapet til GIHV var i korthet slik:

 • Heimevernet blir et ”Kystvern”. HV må prioritere de ”verdiskapende” regionene i hovedstadsområdet og på Vestlandet. Hallingdal er ikke viktig nok for HV.
 • Heimevernet har derfor ikke lenger noen konkrete oppgaver i Hallingdal
 • Hallingdal har store damanlegg, kraftstasjoner, transformatorstasjoner og overføringslinjer som representerer milliardverdier. Men GIHV ga klart uttrykk for at HV ikke har noen kapasitet til å sikre disse anleggene. Det må selskapene sørge for selv.
 • GIHV anmoder alle kommuner om å ha med HV i sine beredskapsplaner.
 • Heimevernet er nå organisert i en ”Innsatsstyrke”, en ”Forsterkningsstyrke” og en ”Oppfølingsstyrke”. Innsatsstyrken har fått navnet ”Gunnerside” etter tungtvannsaksjonen på Rjukan under krigen.
 • Heistadmoen ved Kongsberg er senter for all drift av heimevernet i Buskerud og Telemark (HV-03). All trening innenfor HV-03 skjer også der. Trening av HV-soldater i Hallingdal er historie.
 • Det går med ca. 1 milliard kroner til drift av HV i ett år.
 • For å trene hele styrken koster det mellom 2 og 300 millioner kroner. Bare 1/5-del er bevilget.
 • Hennes målsetting var å få trenet hele styrken på 45.000 mann i 2012, men det blir kanskje penger til å øve bare halvparten av styrken. Det er vedtatt en struktur som ikke blir finansiert.
 • Heimevernets slagord har før vært ”Over alt alltid”. Dette er nå erstattet med ”Verner, Vokter, Virker”
 • GIHV var sikker på at heimevernet vil bestå.

Som det bl.a. fremgikk av lederen i Hallingdølen etter GIHV`s besøk er det Heimevernet som har vært det lokale forsvaret her i landet. Det er riktig å endre organisering og strategi i takt med utviklingen ellers i samfunnet. Men en kan ikke organisere seg vekk fra realitetene – svekket sikkerhet og beredskap i områder som Hallingdal. Det står ingen klare til å overta ansvaret når heimevernet har trekt seg ut.

rosemellom

Utstilling i Vassfaret Bjørnepark 2011

NHFF hadde i 2011 en utstilling i Vassfaret Bjørnepark av innsamlede effekter etter krigen. Utstillingen hadde et stort innhold og viste

veldig godt hvordan det var under krigen rasjoneringskort, våpen, kontainere fra flyspill m.m.

utstilling

rosemellom

NHFF er aktiv med for å få fredet Falkenhorst Brücke

Falkenhorst Brücke eller Von Falkenhorst Brücke var ei provisorisk jernbanebru over Hallingdalselva på Bergensbanen, bygd av tyskerne etter at det norske forsvaret hadde sprengt og ødelagt Svenkerud Bru (både veibrua og jernbanebrua) under krigshandlingene 27. april 1940. I løpet av kort tid bygde tyskerne Falkenhorst Brücke ved Hallibakken, ca. 600 meter sør for de sprengte bruene, på grensa mellom Nes og Gol kommuner. Falkenhorst Brüke fikk en kort virketid som midlertidig bru, for gjenoppbyggingen av de ordinære veg- og jernbanebruene ved Svenkerud ble igangsatt igjen umiddelbart, og den gjenoppbygde Svenkerud bru var ferdigstilt og tatt i bruk igjen i løpet av vinteren 1940/41.

Navnet på den tyskbygde brua skal komme av at øverstkommanderende for de tyske invasjonsstyrkene i Norge, Nikolaus Von Falkenhorst overvar åpningen av brua.

Av Falkenhorst Brücke eksisterer ennå store betongfundamenter i og på sidene av Hallingdalselva, samt ei stor steinfylling. Nedre Hallingdal Forsvarsforening, med støtte fra Nes Historielag, henvendte seg i 2010 til Nes og Gol kommuner med ønske om at restene av Falkenhorst Brücke skulle fredes som krigsminnesmerke.

falkenhorst_brcke