Hallo til medlemmer og venner av Nordre Follo og Omegn Forsvarsforening(tidl. Ski- og omegn Forsvarsforening)

Søndag 7. juni kl 18

Velkommen til en minnemarkering for Unionsoppløsningen i 1905

i den gamle magasinleieren her i Ski med sin historie tilbake til hendelsene frem til junidagene i 1905.

Program

Åpningstale  ved ordfører  

Anne Kristine(Tine) Linnestad

  ssof-minnetale

Dagens tale ved  stortingsrepresentant  Gunvor Eldegard om hendelsene som førte frem til unionsoppløsningen og om vedtaket i Stortinget i 1905

  Magasinleieren i Ski – strategisk betydning for 110 år siden

Det strategiske artillerivåpenet ble flyttet fra Fredrikstad til Ski i 1896. Flyttingen hadde sin dramatiske historie helt tilbake til 1814. De politiske stridighetene med Sverige og kongeforholdet opp gjennom 1800-tallet resulterte fra ca 1890 i en betydelig skjerpelse av Norges forsvarsevner.  

Vi får en orientering om leierens betydning, omfang, utrustning og bruk bl.a. 

 skal vi omtale de helt spesielle bygningene i jernplater, oppført i 1902-1903. 

Vi hygger oss avslutningsvis til lett servering med kaffe, te og Dagbokringle.

Det er selvfølgelig bestilt sol og godt vær….

Finne frem: Magasinleien ligger til Monsrudveien, vest for Ski stasjon.

Til fots:fra jernbanestasjonen over gangbro og Gamleveien, ta til venstre  ned Monsrudveien, første til høyre og inn gjennom de gamle portene.  Med bil: Fra Vestveien, rundkjøringen ved politistasjonen opp Monsrudveien og 3. vei til venstre. Godt med parkering.

Vel møtt, hilsen Ski- og omegn Forsvarsforening 

i samarbeide med

Ski Historielag og NROF- Follo 

Nyheter og aktiviteter

Minnehøytidelighet ved Ski middelalderkirke
for de falne – frigjøringsdag 1945 og veterandag

torsdag 8. mai 2014 kl 18

Program
Dagens taler ved minnestøtten:
ordfører Tine Linnestad.
Kranspåleggelse og honnør
etterfulgt av allsang: ”Ja vi elsker”
ved hjelp fra
Finstad Gla’Brazz og Ski Mannskor

..Vi rusler til Waldemarhøy…..
minnemøte med fokus på Ski og
hendelser i vårt nærområde.
Minnetale ved
stortingsrepresentant Gunvor Eldegard
og
minnetale fra Ski HV ved Terje Fossli Pedersen

Kortfilm fra krigens dager i Ski og Follo
Waldemarhøy starter vi med sikringskost (kr30)
kringle, kaffe/ te og kanskje bløtkake.

Arr: Ski- og omegn Forsvarsforening.
Ski Historielag, Ski kommune,
Reserveoffiserene NROF-Follo, Ski HV
Ski Sanitetsforening

——–
Medlemstur lørdag 24. mai til
Odalen Værk i Skarnes

v/ historielagets Tur- og opplevelseskomite
Påmelding til Tom, tel: 412 33 432 innen 19. mai.

Se http://www.odalsverk.no/

Mer info etterhvert, oppmøtested, tid og pris.
Vi kjører med hverandre.

Ski Historielag 

 Onsdag 8. mai – frigjøringsdagen.

Minnestund ved Ski middelalderkirke kl 18.

Program:

1: Kl 17.45 Finstad Gla’Brazz innleder med musikk.

2: Kl 18.00 Velkommen, og kort om programmet.

3: Minnetale for dagen ved ordfører Tine Eikebråten. 

4: Kranspåleggelse og honnør.

5: Avslutningsvis allsang ”Ja vi elsker”1. verssammen

med Ski Mannskor til toner fra Finstad Gla’Brazz.

6: Enkel kaffe / teservering, Dagbokringle og kjeks.

7: Kl 18.30 Slutt.

Parkering og stoler til trette ben.

Arrangør: Ski- og omegn forsvarsforening,

NROF-Follo, Ski Historielag, Ski kommune.

Send videre til venner og kjente.

Søndag 2. september kl 11.30

NASJONAL KULTURMINNEDAG

Årets tema: HISTORISKE MØTEPLASSER 

Bli kjent i vår kommune

Bli med historielaget på en spennende rusletur fra kirkebakken ved Kråkstad kirke.
Start kl 11.30.

          

 

På turen skal vi guides av arkeolog Lill Gustafsson, Knut Solberg og Bjørn Myrvoll. Vi skal høre om møteplasser og kokegropenes mystikk. I kommunen vår er det rikt med kokegroper og andre fornminner. Kanskje du har en kokegrop under blomsterbedet i hagen din.  Vi skal høre om kirkebakkens betydning som møteplassi historisk tid og om det gamle militære telthuset som står plassert ved kirken.

For å sette oss tilbake til historisk tid,
blir det stev og folkeviser
med Ingebjørg Lognvik Reinholdt.

Hun tar utgangspunkt i møteplasser gjennom tidligere tider og betydningen av stev og visesang. Vi får høre morsomme, lystige og alvorlige og kanskje triste stev.

Vi rusler kongeveien til Prestegårdskogens. Vi ser på hulveier, gravhauger og steinring, Kråkstads første fotballbane ved Bernhus, vi går tilbake via Glenne med gravhauger og steinring, og ender på kirkebakken.

Det er ikke mange steinringer i landet, men her i Kråkstad har vi hele to. Svenskene kaller steinringene for ”domarringer” hva er det nå egenlig da?

Dagen byr på lett turrvei og litt i terrenget.
Underveis: kringle kaffe/te/mineralvann.

Vi har selvfølgelig bestilt sol og pent vær…

Ta gjerne med venner, dette er et åpent arrangement.

Vi har med stoler til trette ben.

Deltakeravgift kr 50, familie kr 100.

Arr: Ski Historielag i samarbeid med Ski- og omegn Forsvarsforening.

Magasinleieren i Ski 7. juni

Demokrati, fred og frihet kommer ikke av seg selv

Unionsoppløsningen med Sverige 7. juni i 1905 ble markert i den gamle magasinleieren i Ski sist torsdag 7. juni. På denne flotte junidagen og for 53 fremmøte åpnet ordfører Anne Kristine Linnestad med en velkomsttale før hun ga ordet videre til stortingsrepresentant Gunvor Eldegard som holdt dagens minnetale.

Hovedpunktene ordfører Anne Kristine kom inn på i sin åpningstale:
Det er nå mer enn 100 år siden vi fikk vår selvstendighet som nasjon, etter 91 års union med Sverige. For 107 år siden halte vi det svensk-norske flagget, også kalt «sildesalaten», for siste gang og heiste det rene, norske flagget (Ski Historielag: første gang 9. juni 1905) på alle våre forsvarsverk. Jeg tror det er viktig for en nasjon en gang i blant å stoppe opp og reflektere over hvordan vårt land har utviklet seg. Det å bygge en demokratisk og moderne stat tar tid og byr på mange utfordringer. Vår løsrivelse fra Sverige var ikke et resultat av heroiske slag, men først og fremst utfordrende, hardt politisk og diplomatisk arbeid fra både Norge og Sveriges side og Kong Oscar II var en klar motstander av at Norges ønske om selvstendighet skulle munne ut i en åpen, militær konflikt. I en opphetet politisk situasjon mellom to land vil det ofte oppstå en militær opptrapping, men militær aksjon kan ikke bli annet enn en nasjons siste virkemiddel for å løse overnasjonale politiske problemer. Slik er det i dag og slik var det også ved starten på det 20. århundre.

Gratulerer med dagen!

Vi skal gjengi litt hva stortingsrepresentant Gunvor Eldegard sa i sin tale, hentet fra stortingets forhandlinger i 1905:
Den 7. juni er i Norge blitt ståande som eit symbol på frihet, sjølvbestemmelse og demokrati. Dagen da Stortinget erklærte Noreg som ein sjølvstendig nasjon etter at landet flerie århundrer hadde vore i union med sine naboland. Det me feirar i dag den 7. juni 107 år etter er faktisk en stor hending i vår historie. Det var Stortingssalen som var den sentrale arena for hendingane denne spesielle onsdagen i 1905: Klokken er 10.35, og stortingspresident Carl Berner opnar dagens fyrste møte. Han kan konstantere at alle dei 117 representantar har innteke plassane sine, og at det er fullt på publikumsgalleriet. Han gir straks ordet til Christian Michelsen, og dermed er eit av dei mest dramatiske – og kanskje best regisserte – møter i Stortingets historie innleia. Statsministeren gjer greie for konflikten som har oppstått mellom kong Oscar på den eine sida og regjeringa og Stortinget på den andre, som følgje av striden om ny konsulatlov. Stortinget har vedteke ei ny lov som skal etablere eit eige norsk konsulatvesen, men kongen har nekta å sanksjonere lova.

ssof-minnetale-1

Stortingsrepresentant Gunvor Eldegard, medlem i Ski Historielag, holder dagens minnetale om hendelsene 1905,

Statsrådane har på si side søkt avskjed noko kongen ikkje har villa innvilga, fordi det ikkje var muleg for ham å etablere ei ny regjering med støtte i Stortinget. (Ski Historielag: Parlamentarismen innført i 1880-årene og krevet Stortingets oppslutning om regjeringen, en ordning den svenske Riksdagen fikk langt senere). Stortingspresident Berner tek så ordet. Han viser til at Stortinget har vore førebudd på situasjonen, og at alle har fått gitt uttrykk for sitt syn i tidlegare møter. Han oppfordrar representantane til å avstå frå debatt og einstemmig fatte det vedtak som skal bemyndige regjeringa til å fortsette i sine embete. Og så fatter Stortinget vedtaket som siden er blitt stående som ”7. juni – beslutningen”. Det konstanterar at regjeringa har lagt ned sine embete, at kongen har erklært seg ute av stand til å skaffe landet ei ny regjering, og at den konstitusjonelle kongemakt med dette har tredt ut av si verksemd. Stortinget bemyndigar difor regjeringa til å utøva den myndighet Kongen er tillagt etter grunnlova, med dei endringar som er nødvendig fordi unionen er oppløyst ”som følge av at Kongen har opphørt å fungere som norsk konge”, som det heiter i vedtaket. Både alvoret og høgtid pregard dei tilstadeverande. Etter at vedtaket er fatta, tek Michelsen imot regjeringsoppdraget og legg til: ”Vi stoler paa vor sags rettferdighet, paa stortingets faste og tilidtfulde støtte og hele det norske folks enstemmige og urokkelige vilje til at yde et hvilketsomhelst offer, som stillingen måtte kreve”.  Han avslutter med å utrykke ønsket om at vedtaket må bli til varig gavn og velsignelse for fedrelandet. Høgtidlig stillhet herskap i salen før samtlige representantar i salen reiser seg og på den måten syner si tilslutning til statsministarens innlegg. Det er ein taus, men kraftfull markering av samhold og besluttsomhet, og det vert sagt at Michelsen har problem med å halda tårene tilbake. Francis Hagerup noterar i dagboka si: ”Det ofisielle møde førløb meget værdig og gripende”. Møtet fortsetter så med at forslaget til adresse fra Stortinget til kong Oskar ble lest opp. I Adressa framholdes blant annet at unionen hadde sin berettigelse så lenge den kunne bidra til å fremme begge folks velferd og lykke, men at folkenes solidaritetsfølelse og frivillig samhold er viktigere en politiske forbindelse, og at unionen er blitt en fare for denne samfølelse. Med stort flertall vedtas denne adressen. Dermed var møtet over – det har tatt mindre enn ein halv time.

”Revulosjon i Norge” kunne man lese i avisene seinare same dag og i dagane som fulgte. Stortingsrepresentant Johan Castberg skrev: ”Aldri har vel historien sett en revulosjon utført så stillferdig, i så smukke, rolige for ikke å si høflige og elskverdige former som denne” Bak denna stillferdige forma låg imidlertid sterke politiske føringer.

Folkeavstemming

13. august i 1905 ble det for første gang holdt folkeavstemming i Norge, og temaet var over unionsspørsmålet. 85 prosent av de stemmeberettigede men deltok og avga 368.208 stemmer for JA til unionsoppløsningen, og 184 stemmer for NEI. Kvinnene, som ikke hadde stemmerett, organiserte en underskriftskampanje der ca 280.000 kvinner skrev under til støtte for ja til unionsoppløsningen.
Stortingsvedtaket skapte irritasjon i Sverige. Krefter i Sverige ville gå til militær aksjon mot Norge. Etter en spenningsfylt periode kom det denne gang ikke til noen form for militære stridshandlinger. Siste gang det var krigshandlinger mellom Norge og Sverige var langs Glommalinjen i augustdagene i 1814.

Om lokaliseringen i Ski

Knut Falla, styreleder i Historielaget og styreleder i Ski- og omegn Forsvarforening, orienterte om stedet vi var samlet – magasinleieren i det tidligere Artilleriregiment nr 1. (AR1). Valg av sted på denne minnedagen har med hva som skjedde opp mot 1905. Fredrikstad var opprinnelig fra 1700-tallet lokaliseringen for AR1, men ble overrent av svenske soldater under krigsoperasjonene i augustdagene i 1814. Artilleriet kom den gang under fiendens kontroll. Valget av Ski for ny lokalisering på slutten av 1800-tallet var ikke tilfeldig. Ski med sine jernbanespor mot syd, mot øst og mot nord innbød på fleksibilitet. Samtidig som plasseringen var bak forsvarsverket Glommalinjen fra Fredrikstad til Elverum. Mot vest hadde Oscarsborg sitt forsvarsverk fra Kråkstad – Ås til Oscarsborg over Hurum til over til vestsiden av Drammensfjorden.
De gamle lange grønne metallbygningene som ennå står i magasinleieren ble oppført i ca 1902 som vognstall for kanonlavettene. Lavettene var i tre og sterkt utsatt for brann. På 17 og 1800 tallet forsøkte man gjerne å tenne på fiendens vognstaller. Utbrente kanonlavetter gjør artilleriet ubrukelig som det strategiske våpen det var. Bygningene skal være en fransk ide. Det skal stå en slik tilsvarende bygning i Frankriket, og disse to her. Begge bygningene og plassen i mellom er vernet av riksantikvaren og vil forbli slik i all fremtid, antakelig, men bygningene krever nå sterkt til vedlikehold.
Falla takket for fremmøtet, og inviterte på kaffe, te og Dagbokringler til alle, og avsluttet med: la oss denne junikvelden minnes, demokrati, fred og frihet kommer ikke av seg selv.

Ski Historielag
Ski- og omegn Forsvarsforening
NROF-Follo (reserveoffiserene)
Ski HV