VELKOMMEN TIL ØVRE ROMERIKE FORSVARSFORENING (ØRF)

DEN KRAFTFULLE OG VAKRE BAUTAEN I TRANDUMSKOGEN VIL FOR ALLTID MINNE OSS OM DE SOM GAV SITT LIV I KAMPEN FOR FRIHET OG FRED, OG SOM OFRET DET DYREBARESTE AV ALT, SITT EGET LIV.  MÅ DE ALDRI HA GITT SITT OFFER FORGJEVES!

trandumskogenbauta001

Øvre Romerike Forsvarsforening ble stiftet 6. november 1974                                                                      

Den 6. november 1974 ble det sendt ut innbydelse til mulige interesserte  på Øvre Romerike med tema:

«FORSVARSFORENING PÅ ØVRE ROMERIKE?
INNKALLING TIL KONSTITUERENDE MØTE!»

Forberedelsene hadde foregått en tid, og initiativtager var major Sigbjørn Witdth Nordbak, med god hjelp fra de øvrige personer i «aksjonsutvalget»; kaptein Mikal Bordal, økonomidirektør Hans Bratfos og disponent Hans Chr. Tangen.

Den 17.november lå alt tilrette for å stifte en Forsvarsforening for bygdene,på Øvre Romerike: Eidsvoll, Gjerdrum, Hurdal, Nannestad, Nes og Ullensaker.

Stiftelsesmøte ble holdt i befalsmessen på Sessvollmoen den 20. november 1974, og mer enn 40 forsvarsinteresserte møtte fram.Saksliste og forslag til vedtekter var utsendt på forhånd, og aksjonsutvalget fikk medhold i sitt forslag om å stifte en forsvarsforening på Øvre Romerike med følgende formål:

«å arbeide for at forsvarsviljen og vår sivile beredskap, til enhver tid er levende i det norske folk, og for at Norge til enhver tid har et troverdig forsvar som verner landets suverenitet,  frihet, uavhengighet, vårt demokrati og fred for våre innbyggere.»

Foreningen er kontinuerlig søkende etter nye medlemmer som kan bidra til vårt arbeid i fredens og demoratiets tjeneste. Årlig holdes det åpne  konferanser, foredrag, og møter hvor forsvarspolitiske og terrorrelaterte utfordringer diskuteres. Møtene annonseres i lokalpressen på Øvre Romerike, og holdes i egnede lokaler på Jessheim. Styret er sammensatt av kompetente medlemmer med en god kontaktflate i nærmiljøet, og vi vil sette stor pris på om du tar nærmere kontakt med en av oss. Vi lover å ta godt vare på deg!

                                       Styret 2015/16

Styreleder: Knut Erling Skreden

                            Nesleder: Odd M. Holter

                            Sekretær: Eldri Ulven

                            Kasserer: Arnt-Finn Bøvre

                            Styremedlem: Ove Dullum

                            Varamedlemmer: Arne Moe og Hans Østvold

Foreningspost sendes til styreleder på følgende adresse:             gripex@online.no

Styreleder kan kontaktes på mobil; 900 88 620, 

Nestleder på mobil; 900 19 707

Informasjon:

Foreningen har, av «tekniske» årsaker, ikke vedlikeholdt denne hjemmesiden i tråd med målsettingen. Vi er nå, forhåpentlig vis på banen igjen, og vil annonsere våre aktiviteter i 2015 fortløpende.

2015:

Mandag 9. mars ble Årsmøte gjennomført i kantinen på Gjestad Bo og Aktivitetssenter, Jessheim. Her hadde vi besøk av Generalsekretæren i Norges Forsvarsforening, Christian Bugge Hjorth som foredro med tema; «Spinonasje-Terror-Beredskap-Nato.»

8. Mai Frigjøringsdagen.

Denne dagen har vår forening, sammen med Veteranforeningen i Tysklandsbrigaden og Sessvoll Garnison ansvaret for markeringen i Trandumskogen. Vi har et planleggngsmøte på Sessvoll den 9. april, og vil etter hvert legge ut programmet for markeringen på denne hjemmesiden. Det er på denne dagen, 70 år siden Tyskland kapitulete, og dette vil bli behørig markert.

Program for minneghøytideligheten i Trandumskogen.

Sermonien starter kl 1100 med musikk fra Jessheim/Hovind/Mogreina skolekorps.

Åpning ved Øvre Romerike Forsvarsforening                           Styreleder Knut Erling Skreden

Tale for dagen ved Forsvarets Sanitet                                                   Kontreadmiral Jan Sammerfelt-Pettersen

Andakt ved Feltprest Forsvarets Sanitet                                               Major Hanna Brow

Kransnedleggelse   

Nasjonalsangen synges akkompagnert av skolekorpset

Skolekorpset spiller til avslutning 

Minnehøytideligheten forventes å avsluttes ca kl 1200.

Avreise til Sessvollmoen Garnison for lunsj for medlemmer med ledsagere som er påmeldt.

17. mai

Tradisjonen tro, vil vår forening bekranse både 1814 bautaen og monumentet for de falne 1940-1945. Lokale speidetre heiser flagget, musikken spiller og det blir tale ved monumentene. Tiden er kl 0800

Tale og nedleggelse av blomster ved monumentene ved Tom Staahle, ordførerkandidat i Ullensaker

Tirsdag 2 juni har vi et større arrangement i Jessheim Rådhus, hvor det fokuseres på vår beredskap rundt den økende terrorfare. Tema er terror, terrorbekjempelse og radikalisering. Møte legges opp med innleder fra FFI og et panel bestående av 6 deltagere. Dette er et åpent møte hvor alle interesserte kan delta, og vil bli annonsert lokalt. Det legger opp til et møte med godt rom for diskusjon.og spørsmål. Møtet starter kl 1800 i Ullr, Jessheim Rådhus, og forventes avsluttet kl 2100.

Entre kr 100

                                       oooooOOOooooo                                                         

INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2013:

Mandag 4. mars 2013 kl.1900

Møtested: Lykkebo`s lokaler på Jessheim

Dagsorden for årsmøte:

 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden.
 2. Behandling og godkjenning av styrets beretning for 2012.
 3. Behandling og godkjenning av regnskap for 2012.
 4. Behandling av innkomne forslag.
 5. Valg.

Etter den formelle gjennomføring av årsmøte, har vi gleden av å presentere kveldens foredragsholder Tor Bukkevoll fra FFI. Tema er De politiske og militære forhold i Russland og Ukraina. Et aktuelt og interessant tema, når vi ser på den planlagte militære oppbygging i nordområdene. Det avsettes tid til spørsmålsstilling.

Deretter vil foreningens sekretær, Knut E. Skreden presentere en mulig ramme rundt en militærhistorisk tur til Ukraina/Russland.

Styret satser på en god oppslutning fra medlemmene til årsmøte, og til et hyggelig sosialt møte blant forsvarsvenner.

Det vil bli servert kaffe og kaker.

Med vennlig hilsen

Styret

                                       oooooOOOooooo

Styrets beretning for 2012

Bank:

ØRF har følgende bankkonto 1606.23.57960

Styremøter:

 • Det er gjennomført 7 styremøter i perioden.

Årsmøte 2012:

 • Holdt 26. mars på Lykkebo. Vi hadde besøk av Generalsekretær i NFF, Christian Bugge Hjorth som presenterte Forsvarsforeningens nye grafiske profil på tidsskriftet, samt orienterte om de framtidige planer i en revitalisert forening.
 • Styret har i perioden hatt følgende sammensetning: (valgt for 2 år)

Formann:             Ole-Haavard Rogstad

Nestforman:        Odd Magne Holter

Kasserer:              Finn-Arnt Børve

Sekretær:            Knut Erling Skreden

Styremedlem:    Ove Dullum

             Varamedlem:    Arne Moe          (for ett år)

                                         Einar Stokstad   (for ett år

            Revisor:               Kåre Syltevik (for ett år)

            Valgkomiteen består av Mikal Bordal og Hans Bratfos

Medlemmer:

I samarbeid med NFF er det gjennomført en ryddejobb i medlemsmassen, og med følgende resultat:

 • ØRF har pr 31. 12. 2012 totalt 60 betalende medlemmer med korrekte postadresser. Av disse er 28 medlemmer også registrert med elektronisk postkasse (e-mail).
 •  Utviklingen i samfunnet går mot elektronisk media og e-post, og det henstilles til medlemmene å tilrettelegge for elektronisk post. Vi får redusere våre utgifter til porto, papir og konvolutter, samtidig som vår kommunikasjon med medlemmene blir mer effektiv. I tillegg vil vi ha en miljøgevinst.

Konferanser/Åpne møter:

14. mai: 

Åpent møtemed Forsvarssjef Harald Sunde i Kommunestyresalen, Rådhuset på Jessheim. Tema: «Forsvaret-Status og Utfordringer». Forsvarssjefen samlet en tilnærmet full sal.                                                                                                 

5. september: 

Sårbarhetskonferanse 2012.Holdt i gamle logen i Oslo. Styret deltok med formann og sekretær.

24. oktober:

«Veterandager, Kongelunden, Trysil». Styret deltok ved foreningens formann.

Dette var et arrangement i regi av Trysil Kommune for krigen i 40-45, og militære oppdrag i utlandet.

29. oktober:

Åpent møte med Presidenten i NFFGeneralmajor Lars Sølvberg.

Tema: Fred, frihet og avhengighet, om forsvarsevne og forsvarsvilje i Norge etter Afghanistan.

Øvrige markeringer av ØRF:

8. mai:Trandumskogen: 

Foreningen deltok i minnehøytideligheten, nå som et permanent opplegg.

17. mai:Minnebauta ved Herredshuset. Nedleggelse av blomster av varaordfører Eli Stensby

2. juni:Markedsdagene på Jessheim: ØRF deltok med egen informasjonsstand.

Bedrifts-/museale besøk:

30. januarBesøk på Trandum.

Divisjon vedlikehold/Romerike teknisk vedlikehold.

20. novemberForsvarsmuseet, omvisning i nytt utstillingsområde for utenlandske operasjoner, samt foredrag av oberst Sverre Olstad innen IT.

Oberst Olstad er ansvarlig for forsvarets nysatsing innen IT med HR i SAP, en løsning som skal implementeres høsten 2013. Ved implementering vil forsvarets ressurser få en mer effektiv utnyttelse i kommunikasjon vertikalt og horisontalt.

Øvrig:

Hjemmesiden til ØRF.

Besøk gjerne vår hjemmeside på: Forsvarsforening.no og klikk deretter på Øvre Romerike Forsvarsforening. Siden oppdateres jevnlig i tråd med våre aktiviteter.

Kommuneregistrering av ØRF.

Info om ØRF ble lagt inn i kommunens database 2. juli.

Forsvarets seniorforbund:

ØRF fikk invitasjon til medlemsmøte 31. oktober, og stilte med formann, kasserer og sekretær. Formål å finne fellesnevnere i et mulig framtidig samarbeid     

                                        ooooooOOOoooooo

Aktivitet og arbeidsplan fram til 1. september 2013.

 • Styremøter:Det tas sikte på 5 til 6 styremøter i angitte periode.
 • Grunnlovsmarkering 2014:ØRF er representert i en arbeidsgruppe med mandat til å utarbeide en plan/budsjett for Grunnlovs-markering i Ullensaker.

Mandag 4. mars:   Årsmøte med foredrag av Tor Bukkevoll fra FFI.

Lørdag 20. april:   Ullensaker kulturuke. Innendørs informasjonsstand.

Onsdag 8. mai:      Trandumskogen og bekransning av minnebauta 1940-1945.

                                 ØRF er nå fast ved fremtidige minnehøytideligheter 8.mai

Lørdag 8. juni:       Landsmøte på Hamar. 

Styret deltar med 2 representanter med en overnatting fra lørdag til søndag.

Juni:                      Medlemstur til Høytorp Fort, Mysen. Dato ikke fastsatt.

                              Hjemmeside Høytorp Fort: www.forthøytorp.com

Mandag 26.aug.:  Åpent møte i Ullensaker Rådhus.

                             Tema: Terror-Beredskap-Forsvar.  

 Samtlige politiske partier er invitert til å sitte i panelet i den påfølgende debatten. Med høstens valg like rundt hjørnet, regner vi med meget god oppslutning. Arrangementet vil bli godt markedsført i forkant.

                                 

Ved siden av disse aktiviteter, jobber styret kontinuerlig med å trekke nye medlemmer til ØRF. (Vi er i dag 60 medlemmer.)

 

Finner medlemmene en krigshistorisk tur til Østfonten interessant, vil det også bli nedlagt et betydelig arbeid i denne sammenheng. Dette diskuteres nærmere på Årsmøte 3. mars.

 

Vår hjemmeside blir jevnlig oppdatert med informasjon om våre aktiviteter. Gå inn på

www.Forsvarsforening.no, klikk inn på «lokale foreninger», og du finner Øvre Romerike Forsvarsforening. Nok et klikk, og du er inne i både historisk- og i nåtid.

Med vennlig hilsen

Styret

00000O00000

Program ved Forsvarsmuseet, Akershus Festning

tirsdag den 20. november 2012.

16 av våre medlemmer hadde avsatt denne tirsdagen til et minnerikt program ved museet. Museet er nå oppgradert med stands som også viser Norger engasjement fra samtlige av våre internasjonale operasjoner, og det var en forventningsfull gruppe som gledet seg til ØRF`s annonserte program inne på festningen.

Vi fikk en flott omvisning av en dyktig og kunnskapsrik militærhistoriker, og stor var overraskelsen, da vi fikk vite at Norge hadde bidratt med ca 100.000 mann siden vi starten på våre bidrag internasjonalt. Virkelig imponerende av vårt lille Norge!

Oberst Sverre Olstad var vårt vertskap denne dagen, og etter den museale omvisning ble vi loset gjennom det omfattende dataverktøyet med hovedvekt på HR i SAP som forsvaret skal implementere høsten 2013. Oberst Sverre Olstad har hovedansvaret for dette prosjektet, og gav oss en pedagogisk glimrende innføring i utfordringer, muligheter og de fordeler dette programmet vil bidra med i form av effektivisering og samkjøring. Strategisk er det ikke gjort bruk av ekstern kunnskap og kapasitet innen data, og man satser utelukkende på forsvarets egne folk. Sikkert et klokt valg da ekstern «hjelp» ofte sprenger oppsatte budsjetter og målsatte «dead lines.» Oberst Sverre Olstad imponerte oss med sin presentasjonsteknikk som bidro til at selv de av oss med minimal kunnskap om data, utbrøt: «Jøss, dette var råbra!»

Foredraget ble avsluttet med at obersten sang opera på russisk for oss, og derved ble det stående applaus fra en jublende forsamling. Med slike ledere, er vårt land i de beste hender.

En meget fornøyd gjeng returnerte så til Jessheim!

ØRF retter en stor takk til Oberst Sverre Olstad for en minnerik dag!

Knut E. Skreden

Sekretær ØRF

gripex@online.no

ØRF deltok på Medlemsmøte i FSF-ØR onsdag 31.oktober på Sessvollmoen.

(FSF-ØR står for Forsvarets Seniorforbund, avd. øvre Romerike.)

Etter spesiell invitasjon deltok 3 representanter i fra styret i ØRF, etter å ha blitt invitert med tanke på et mulig framtidig samarbeid på områder av felles interesse. Vi ble tatt vel imot i en hyggelig og avslappet atmosfære. Melemsmøtets høydepunkt var et meget interessant foredrag av tidligere journalist i Eidsvold Blad, John Granly. Tema var Ullensakers forsvarshistorie med et historisk tilbakeblikk fra 1600-tallet og fram til i dag. Daværende kong Christian Quart var den som fikk fart på utbygging av anlegg for forsvaret, en utbygging som allerede i fra starten av var med på å stimulere den lokale økonomi, samtidig som Ullensaker fikk en markert plass på kartet.

Intet område i Norge kan skilte med en tilsvarende tidshorisont i forhold til Ullensaker, og det er med denne bakgrunn fullstendig uforstående at Ullensaker ikke har et monument eller et museum i kommunen som markerer dette faktum. Flymuseet er et flott tiltak, en sann perle, drevet av entusiastiske medlemmer som jobber gratis på fritiden. Men dette museet deker kun 100 år av en gren i forsvaret, flyvåpenet: Hva med de snart gjenstående 350 års historie sett fra hærens side. Her må det kunne gjøres en hederlig innsats av både frivillige, kommunene og forsvaret.

I sin tid, uten lokale kjennskap til detaljene, var hotellkongen Buchart inne i bildet med forslag til et prosjekt ved Flysamlingen. Dette prosjektet ble skrinlagt, og det er på tide at forsvarsvenner i Ullensaker tar opp ballen på nytt og blåser liv i ideen om et varig «minnesmerke» for ettertiden. Et «minnesmerke» som vil kunne trekke interesserte fra både eget land og i fra utlandet. Det er ingen grunn til at vi skal finne oss i at forsvarshistorie gjennom mer enn 400 år ikke skal få sin rettmessige plass i kommunens historie.

Hva med alt materiell som står lagret på ymse plasser, og som i dag forsvaret betaler rundt kr 50 mill i året for, bare i lagringskostnader. Disse pengene måtte det jo være langt bedre å plassere i anlegg som gir inntekter på sikt. Ballen er kastet, og jeg sier som Henrik Ibsen; «Jeg spørger kun, mitt kall er ei at svare.»

Gode innspill i fra personer som har kunnskap og kan bidra til å belyse de muligheter som finnes, mottas med stor takk! mail: Gripex@online.no

Knut E. Skreden

sekretær ØRF

Invitasjon til 29.oktober 2012, kl 1900

Presidenten i Norges Forsvarsforening

Generalmajor Lars Sølvberg

Kommer til Ullensaker Rådhus mandag 29. oktober. Kl. 1900.

Han vil snakke om forsvaret.

Fred, frihet og avhengighet

Om forsvarsevne og forsvarsvilje i Norge etter Afghanistan

Møtet er åpent for alle .

Entre kr. 100.

Vel møtt.

Øvre Romerike Forsvarsforening.

Styret.

00000O00000

Åpent møte på Jessheim mandag 29. oktober 2012.

I godt over en time holdt Presidenten i Norges Forsvardsforening, Lars Sølvberg de 30 frammøtte i sin hule hånd med et dyptgående og på mange måter annerledes foredrag om Fred, frihet og avhengighet.

«Hva er det som bidrar til at det er trygt der vi bor? Dette bør oppta alle innbyggere i landet vårt!» Det vi tar som en selvfølge, ser vi daglige eksempler på ikke gjelder for svært mange av klodens befolkning.

Foredraget tok utgangspunkt i FFI og Macciavelli, med FFI`s dype forsvarsvitenskaplige innsikt, i motsetning til Mocchiavellis dype forsvarspolitiske innsikt.

Dagens situasjon krever spesialister på alle områder,og dette stiller helt nye krav til det personell som skal betjene et stadig mer teknisk krevende materiell, en utfordring den gamle modellen med værneplikt ikke greier å møte med den korte tiden de få værnepliktige er ute. Spesialister på alle områder er det eneste som gjelder. Tankemessig betyr dette blant annet en spesialisert, mekanisk hær bestående av ca 7000 mann, leses «ansatte», splittes på 3500 som er på jobb kontinuerlig, og en mobiliseringsenhet på 3500, dette i kombinaskjon med et intensivt treningsnivå. Skal dette kunne fungere tilfredsstillende i henhold til målsetting, er en modernisering av HV også av vital betydning for å kunne lykkes. Poenget her er at vi må være villige til å gå i diskusjon vedrørende værnepliktens og HV`s rolle i framtiden.

Videre er et lite land, uansett teknisk avansert utstr, avhengig av å knytte allianser man må kunne stole på vil kunne bidra i form av effektiv hjelp i en trengt situasjon. En av forutsetningene for varig fred, er at våre allianser holder «vann», og her kommer kravet om at vi må være kompetente for våre allierte, at vi kan tilby tilleggskvaliteter ut over det som forventes,i blant annet et modernisert HV.

Uomtvistelig er det av den aller største viktighet, at de Intra-nasjonale-allianser, politi, brannvesen,helsesektoren,sivilforsvaret, forsvaret, ambullansetjenesten, hvordan man får disse til å jobbe effektivt sammen når det virkelig gjelder.

Historien viser med all tydelighet, også et par årtusen før Macciavelli, at det må være et godt samspill/forhold mellom folket og hæren om forsvarsevnen skal være god. Svikter dette, viser historien gang på gang at samfunn bryter sammen og imperier faller.

Hvordan stimulerer vi forsvarsviljen, og får folk til å engasjere seg i disse viktige spørsmål? Her kommer blant annet de lokale forsvarsforeninger inn i bildet, sammen med de gjennomført profesjonelle ideelle organisasjoner vi har rundt oss. Her kan mye oppnås!

Vi må være klare over, at Kunnskap/ekspertise er nøkkelen til å kunne øve innflytelse på framtidige beslutninger som skal gi oss trygghet i samfunnet, og dette bør som innledningsvis sagt, være av den største interesse for oss alle.

Etter foredraget fikk Generalsekretæren spørsmål og betraktninger i fra egasjerte tilhørere.

Vi takker Presidenten i NFF, Generalmajor Lars Sølvberg for et meget interessant foredrag.

Sekretær i ØRF

Knut E. Skreden

Forsvarssjef Harald Sunde gjorde mandag 14. mai 2012 til en spesiell opplevelse!

Totalt var det 63 forventningsfulle tilhørere og forsvarsvenner samlet i Herredstyresalen Ullensaker Rådhus denne kvelden.

En engasjert forsvarssjef tok de frammøtte med på en reise gjennom den modernisering og omstrukturering som har preget forsvaret gjennom de siste 10 år. Foredraget tok utgangspunkt i vårt, nå foreldede mobiliseringsforsvar, og fram mot et forsvar basert på elektronisk kommunikasjon og styringssystemer i cyberspace.

Forsbvarssjefen la vekt på at denne omstrukturering ikke hadde vært mulig uten sterk medvirkning i fra forsvarets eget personell, og han berømmet alle våpengrener for deres bidrag som har ført fram til dagens moderne forsvar.

Resultatet er blitt et forsvar vi alle, med rette, kan være stolte av, og som i dag ligger i det øvre skikt i Europa. Med avanserte kommunikasjons og styringssystemer, stiller imidlertid vårt «high teck» forsvar nye krav til bruk av og utdannelse av profesjonelt mannskap. Her kommer våre internasjonale operasjoner inn som et viktig bidrag i kombinasjon med den utdannelse som kontinuerlig foregår ved det moderne Rena Leir i Østerdalen, og ute i avdelingene.

Gledelig var det å høre,at det også er bevilget elstra midler, ut over opprinnelig budsjett, til forsvaret de kommende år.

Øvre Romerike Forsvarsforening sender en varm takk til Forsvarssjefen som avsatte tid til oss denne mandagen,og gir ham kreditt for en levende,profesjonell og fengende presentasjon. Vi ønsker ham lykke til videre i sitt virke som forsvarssjef.

Sekretær ØRF

oooooOooooo

Styremøte, torsdag 10. mai, 2012 Referat:

Følgende saker ble behandlet:

14. mai: Åpent møte på Jessheim:

I forbindelse med Forsvarssjefens foredrag på det åpne møte mandag 14. mai, forbereder leder Ole-Haavard Rogstad en presentasjon av Øvre Romerike Forsvarsforening, og foreningens virke, før forsvarssjef Harald Sunbde introduseres som kvelens foredragsholder.

Etter foredraget, henstills det til kort og presis spørsmålsstilling til forsvarssjefen, slik at flest muligf\ge slipper til med spørsmål, uten unødvendig belstning av forsvarssjefens tid.

2. juni: vår stand på Jessheimdagene:

Foreningen vil også i år være tilstede med egen informasjonsstand.

12. mai: minnemarkering Ullensaker Historielag

Det invitees til minnemarkering etter flystyrten på Gardermoen 10. mai 1945. Markering ved Flysamlingen, Gardermoen kl 1530.

Øvrige saker ble behandlet:

– Refundertmedlemskontigent ble kr 5.700

– Tilbakemelding fra ledermøte på Gardermoen 5. – 6. mai. Møtet bar preg av tidspress,noe som medførte uheldige konsekvenser ved at planlagte innlegg for debatt ble avbrutt/klubbet av møteleder. Vårt syn på dette blir sendt sntralledelsen, NFF. Neste ledermøte blir på Hamar i juni 2013.

Forsvarssjef Harald Sunde til Jessheim mandag 14. mai 2012.

Mandag 14. mai kl 1830 inviterer Øvre Romerike Forsvarsforening (ØRF) alle forsvarsinteresserte til åpent møte i Herredstyresalen Ullensaker Rådhus.

Forsvarssjefen vil holde foredrag om;

«Forsvaret-status og utfordringer» 

Det vil bli anledning til spørsmål og kommentarer. Inngang kr 100 pr person som inkluderer enkel servering under pausen. Arrangementet er markedsført i invitasjons form til President og Generalsekretær i Norges Forsvarsforening, en rekke forsvarsrelaterte foreninger, politi og lensmannsetaten, organisasjoner for sivil beredskap, politikere og pressen. I tillegg kommer annonsering i lokalpressen uken før arrangementet.

Vi forventer stor interesse rundt foredraget,og ønsker en fullsatt sal som hilser Forsvarssjef Harald Sunde, hjertelig velkommen!

Trandumskogen tirsdag 8. mai

ØRF skal i år være tilstede ved den tradisjonelle minnehøytidligheten i Trandumskogen,

Foreningen vil for første gang få anledning til å legge ned blomster ved minnebauta.

Styret inviterer de av våre medlemmer som har anledning, til å delta ved markering av dennne viktige frihetsdagen.

Høytideligheten starter presis kl 1100, og vi henstiller til at de som har anledning, møter opp i god tid, og helst ikke senere enn kl 1030.

Noen forsvarstanker ved inngangen til 2012.

Regjeringens forsvarsbudsjett for 2012 er ca 40,5 milliarder, en økning på 289 millioner. Et skritt i riktig retning, men fortsatt avstand mellom vedtatt struktur og bevilgning. Materielle investeringer er ca. 8 milliarder!

Driftsbudsjettet på 30,5 milliarder fordeles til forsvarsgrenene, heimevernet og kystvakten.

Norges geografiske beliggenhet er i forsvarssammenheng spesiell, og det må forsvarsbudsjett og forsvarspolitiske holdninger bære preg av.

Hvem ville vel ha trodd at denne økningen hadde kommet fra en regjering der ”mor Nato partiet SV er med”? Opposisjon og ansvar er to forskjellige ting,

Ja, da har vel forsvaret nok for en stund, så mye at vår marine kan seile, flyvåpenet overvåke og hær og heimevern øve?

Terrorberedskapen er en del av vårt totalforsvar.

Etter det forferdelige som skjedde 22. juli, må en stille spørsmål ved beredskapen. I etterpå klokskapens ånd, var den ikke god nok. Hvis forsvaret holde mål! Ja, da hadde vi oss sjøl å takke.

Norge er blitt litt mer alene – Vår hovedallierte NATO partner, USA prioriteter annerledes. De retter sine interesser mot Asia. Siste avgåtte amerikanske utenriksminister, Robert Gates, sier at hans generasjon er den siste av amerikanere som har 2den verdenskrig som en oppdatert del av historien.

Flankestatene i nord må berede sin grunn og beskikke sitt bo, som han uttrykker det. Dette er en tankevekker, men neppe representativt for USA.

Nordområdene. Her blir det større og større økonomiske interesser fra våre naboer i øst. Den norske sikkerhetspolitikken må heretter i langt større grad sees i forhold til dette. Internasjonale forpliktelser opprettholdes og Natos kjerneverdier må tilbake i fokus. Art. 5 må praktiseres som den står. Da er vi ved alliansens opprinnelighet.

Vår store nabo i øst, Russland har store eksportinntekter av mineraler og olje fra nordområdene. Militært har de her sin nord flåte som gjør landet til en stormakt, selv om strukturen ikke er så stor som under den kalde krigen.

Vi har i dag, et alminnelig godt forhold til Russland. Men dette landets indre anliggende må sees i historisk sammenheng. Demokratiet er skjørt, den alminnelige russer vil ikke ha konflikter, men den eksisterende mafiavirksomhet er uberegnelig. Vi har utveksling og inspeksjoner på begge sider av grensen, og det er bra.

I Petsjenga, en liten by 10 – 12 mil fra grensen, har russerne militære forlegninger. Disse har siste året blitt byttet ut med en motorisert infanteribrigade som spesielt trenes for militære aksjoner i arktiske strøk. Dette ses på som en sabelrasling og maktdemonstrasjon. Er dette nødvendig? Dette er meget ubehagelig for Norge.

Men i det store bildet er nok verken Nato eller Norge glemt. Vi er tross alt nordflanken.

Inneværende år blir det igjen aktuelt med mill. øvelse hvor USA deltar. Dette er betryggende. Strategisk er ikke dette ment som noen demonstrasjon. Det er viktig i enhver forsvarssituasjon å vise fasthet og tilhørighet, spesielt når det gjelder å ivareta landets interesser nettopp her.

Fokus på nordområdene er ikke ment som noen ”kald krig”, men å tenke to skritt fram.

Ole Haavard Rogstad

2012, Første halvårs planer:

I styremøte 24. januar ble det lagt opp til følgende aktivitetsplan.

 • Mandag 30. januar. Medlemstur til Trandum ved Romerike Tekniske avdeling/divisjon vedlikehold og logistikk.
 • Mandag 26. mars. Årsmøte gjennomføres på Lykkebo, Jessheim. Dette blir et ekstra interessant Årsmøte, da vi har lykkes i å få President i Norges Forsvarsforening Lars Sølvberg som foredragsholde, og vi håper derved på et ekstra stort frammøte.
 • Torsdag 17. mai blir ivaretatt på tradisjonelt vis med, flaggheising, morgentale og blomsternedleggelse ved bauta ved Herredshuset, Jessheim.
 • Målsetting i løpet av våren: Gjennomføring av et åpent møte med Forsvarsjef  general  Harald Sunde som foredragsholder. Her vil ØRF spesielt invitere Politi, lensmenn, forsvarsfolk og politikere. Aktiviteten vil bli behørig annonsert i lokalpressen, og vi forventer en meget god oppslutning rundt dette arrangementet. Møtet gjennomføres mandag 14. mai.

2011:

Åpent møte om Afghanistan.

Sted: Lykkebo – Jessheim onsdag 09.11.2011 kl. 1900.

Major Morten Bjornenak med 3 ars tjeneste i Afghanistan vil gi oss noen betraktninger om Norges innsats og engasjement.

Har den internasjonale innsats lykkes?
Veien videre etter det internasjonale engasjement?
Hvor lenge vil norske styrker bli i Afghanistan?

Sporsmal og diskusjon.

Alle interesserte, ogsa de som ikke er medlemmer, er hjertelig velkomne.

Inngangspenger kr. 50,00

Møtet ble annonsert og omtalt i lokalpressen.

Mvh.
Ovre Romerike Forsvarsforening.
Ole Haavard Rogstad.
Formann
63990562 / 97199843.

oooooOOoooo

Årsmøte.

Årsmøte ble holdt på Jessheim, Peppes Pizza onsdag 23. 2011. Det møtte 12 av medlemmene. Tradisjonen tro, hadde vii også denne gangen en interessant foredragsholder, nemlig Helge Lurås ved NUPI

Tema var Norges engasjement i Afganistan, og vi fikk et godt innblikk i de polisiske og etniske problemstillinger våre soldater står overfor.

En takk til Helge Lurås for et interessant foredrag.

Årsberetning for 2010:

Styremøter:

* Det er gjennomført 6 styremøter i perioden

Årsmøte:

* Årsmøte ble holdt i møtelokalet Peppes Piza, Jessheim 15. mars hvor Visepresidenten for NFF Anne Margrethe Bollman kåserte om «Hvilke vei går Forsvarsforeningen og hvilken vei går Forsvaret?»

Bedriftsbesøk:

* 3. mai besøkte medlemmene Flystasjonen på Gardermoen, hvor 335 Skvadronen var vertskap. Målsetting var gjennomgang av den nye Herkules, og svadronens arbeidsområde.  Et meget interessant program for flyinteresserte forsvarsvenner.

*  5. oktober gikk medlemsturen til NAMO på Raufoss, en hypermoderne bedrift med  høyteknologiske produkter til forsvar og forskning. Et profesjonelt opplegg foreningens medlemmer satte stor pris på.

Medlemsmøter:

* 14. januar ble det i samarbeid med FF-foreningene på Nedre Romerike og Eidsvoll arrangert et fellesmøte i store rådhussal på Jesseheim med tema » Smittevernberedskapen på øvre Romerike».  Et dagsaktuelt tema, som burde ha samlet et betydelig større antall interesserte. Arrangementet ble profesjonelt gjennomført.

* 22. november samlet 23 medlemmer seg på Lykkebo, Jessheim til det interresante tema:» Nordområdene-Hjemmeforsvar og Årets Forsvarsbudsjett.» Foredragsholder og innleder var Flaggkommandør Jacop Børresen.

Markedsdagen på Jessheim

ØRF deltok med egen informasjonsstand

17. mai 2010

* Foreningen nedlegger blomster ved bautaen, Herredshuset på Jessheim ved foreningens sekretær Knut E. Skreden. Bautaen her er et minnesmerke over de soldater i fra Ullensaker som fallt under 7-årskrigen med Sverige, og som førte til vår feiring av 17nde mai.

oooooOOOooooo

Program for mai 2011:

8. mai Frigjøringsdagen. VETERANARRANGEMENT SØR – GARDERMOEN. Denne, av året nye markering, ble tilrettelagt av STIFTELSEN MILITÆRHISTORISK FORUM ØSTLANDET (SMFØ), og gikk parallelt med de tradisjonelle programmene i Trandumskogen og på Eidsvoll.

Appell for dagen 

  ble holdt av Reidun Furuseth, nå sokneprest i Ullensaker, og ØRF gjenngir her, med hennes tillatelse, appellen i sin helhet.

Gratulerer med dagen!

-til oss alle som «tok en personlig risiko for å gjøre verden til en et litt bedre sted å være.»

Er du veteran? Sa min mor da jeg fortalte at jeg skulle på veterandagen. Hun fortsatte: » Det har jeg aldri tenkt over, jeg forbimder det mest med min fars krigstjeneste.» Min morfar var med under 2. verdenskrig. Min morfar var veteran, og det er jeg også.

Så her står jeg, kanskje ikke den du plasserer i veteranbåsen når du passerer meg på gata-småbarnsmor og sokneprest-men jeg er likefullt veteran, i betydningen av at jeg har utført 6 måneder utenlands tjeneste i Kosovo Force.. En veteran er en som på vegne av den norske stat har deltatt i en militær operasjon , sto det i annonsen for denne dagen. Vi landet på Pristina flyplass i juni 2004 som en del av FIST L/H 1 for å avløse FIST 2. Helt siden norske jagerfly deltok i krigen mellom NATO og det tidligere Jugoslavia våren 1999, har Norge vært et synlie i Kosovo. Sommeren 2004 reduserte regjeringen det norske bidraget i KFOR. I dag er det 3-4 offiserer i KOFOR HQ.

I et halvt år bodde jeg på Camp Bondesteel sammen med det norske bidraget som var tre-fire helikoptere – og tilhørende operativt  og teknisk personell, samt en liten vakt enhet. Camp Bondesteel er den største amerikanske militærbasen siden Vietnamkrigen, med plass til 7000 soldater.

Jeg tok med meg medaljen min i dag, fordi jeg vil si noen ord om den. Den har ligget i en skuff siden jeg kom hjem i desember 2004. Jeg har sett den når jeg skal ha noe annet som også er lagt bort i denne skuffen. Men jeg lan aldri si at  jeg har vært stolt av den, og det har forundret meg. Det er som om jeg hører ordene » du valgte det jo selv», «du fikk godt betalt for det», «det er galt å gå til krig, vi bør heller bruke fredlige virkemidler», når jeg ser medaljen. Jeg er helt enig i at fredelige virkemidler er det beste, men verden er ikke ideell! For meg ble tjenesten en god innføring i virkeligheten – fattigdom og etniske konflikter finner også sted i vår del av verden. Kosovo er en del av Europa.

Tilbake til tjenesten i Kosovo: Jeg vet at jeg gjorde en god jobb i de 6 mnd jeg var ute. Vi hadde lange arbeidsdager og få fridager. Kameratskapet var meget godt. Jeg husker kveldene i baren (det ble kun serverty mineralvann) – det var billiard, norske aviser, TV og gode samtaler. Jeg husker det som et godt og krevende halvår.

Jeg sluttet raskt å fortelle fra tjenesten, fordi familie og venner manglet referanser for å forstå. Minnene er fortsatt mange å sterke.Og belastningen på parforholdet var i perioder krevende under tjenesten. Min mann og jeg hadde ikke barn den gang, og jeg var over 30 år da jeg reiste ut. I bagasjen hadde jeg et stykke livserfaring og en lang utdannelse. Jeg klarte å fordøye inntrykkene!

Hva med de vi sender ut, og som ikke har så mye livserfaring – vi har et stort ansvar. Og ansvaret ligger ikke bare i forberedelser til utreise som kulturell kjennskap og militær samtrening. Vi har også et ansvar når soldatene kommer hjem. Først av alt skal vi si TAKK for tjenesten de har vært villige til å utføre for Norge. Det handler om mennesker, det handler om din kone, din bror, din datter, din venn. VERDSETT OSS VETERANER. Det er godt å ha en dag i året hvor vi veteranert får høre at vår innsats har betydd noe for landet vårt.

Og med stolthet skal jeg en dag ta fram medaljen fra skuffen, fortelle mine barn at mamma gjorde en innsats for å gjøre verden til et litt sted og være!

Takk for meg.

ØRF beklager at vi ikke har et bilde av Reidun Furuseth i anledning dagen.

veterandagen8mainr2

Tale ved Flymuseet 8. mai av Kåre Syltevik

(ØRF tar her med et kort referat fra Kåre Sylteviks tale, og beklager at vi også her ikke har et kvalitetsbilde å publisere.)

Kåre Syltevik tok oss med fra siste krig hvor Milorg i krigsårene fra Nannestad og Gjerdrum besto av 104 personer, hvorav det i dag kun er 4 igjen. I Ullensaker var det 200 aktive, hvorav kun 8 er igjen.

Han beskrev opplevelsene ved at krigen kom til Norge 9. april, oppmarsen på Karl Johan i Oslo, eskortert av norsk ridende politi, en uvirkelig tilstand! Opplevelsen av de første dødsdommene i 1941, hvor norsk rettsvesen ble satt ut av spill, og krigsretten overtok. Ofrene fra Trandumskogen ble nevnt som bevis på krigens grusomheter og total mangel på empati og medfølelse for ofrene.

Men det var også episoder der menneskelige gode egenskaper styrte over råsklapen. Her ble episoden hvor to fly skjøt hverandre ned på fjellet over Grotli, tyske Horst Schopis og engelske Major Patridge som møttes i en hytte etter nødlandingen, og hvordan de i mange år etter krigen møttes i all vennskapelighet.. Gode venner og full forsoning.I år møttes de igjen på Flymuseet på Gardermoen og så på den resturerte Heinkelen Schopis hadde fløyet.

Kåre Syltevik har holdt kontakten med den engelske flykapteinen, Douglas Coxell, som var den første til å lande på Gardermoen da frigjøringen kom, og Coxell hadde med en hilse til Norge på denne vaå frigjøringsdag: «Happy liberation day!»

Syltevik stilte spørsmålet;  «Hva kan gjøres for å unngå krig?»

Et godt forsvar vil utvilsomt få en eventuell motstander til å tenke seg grundig om, før han går til angrep, og ansvaret for å sikre våre landegrenser og interesser ligger ene og alene hos våre politikere som legger budsjettrammene for at et avskrekkende forsvar kan opprettholdes.

Talen ble avsluttet med en klar appell til Staten om å sørge for et sterkt og effektivt forsvar, slik at fred og frihet fortsatt kan bevares  i Norge!

17.mai kl 0800 Bautaen ved Ullensaker Herredshuset, Jessheim

I år var det ordfører Harald Espelund som holdt minnetalen og la ned blomster ved Bautaen på vegne av ØRFF. ØRFF har som tradisjon å legge ned blomster ved dette minnesmerke hver 17nde mai. Minnesmerket er en hedring av de tre Ullesokninger som falt i slagene ved Lier og Matran i 1814 i 7-års krigen med Sverige, og som førte til at vi i dag kan feire vår Grundlov som en  fri og selvstendig nasjon.

ordforerved-bauta17mai

 28. mai  Markedsdagen på Jessheim  

ØRFF stiller også på dette årets Markedsdager med bemannet informasjonsstand.

Besøk oss pår stand nr 24 på torget ved Jessheim Storsenter til en hyggelig og uformell prat rundt vår virksomhet på Øvre Romerike.

RENA LEIR, Østerdal garnison. Medlemstur 22. september

Den 22. september var en sjelden mulighet til å se en av Norges, og klanskje en av Europas mest moderne militære leire. Her finner vi de fleste av hærens materielltunge avdelinger. 

Hærens befalskole og Telemark bataljonen utdanner og trener befal og soldater til krigføring under internasjonale operasjoner. Denne gangen var vi så altfor få som hadde anledning til å utnytte muligheten til å besøke leiren. Men, selv om vi var få, fikke vi en utrolig god mottagelse med egen omviser, en offiser som hadde tjenestegjort i Rena Leir. 

De nye våpen og systemer er blitt så teknisk avansert, at det ble vanskelig å få med seg detaljenr i løpet av de få timene besøket varte. Men imponerende, det var det til gangs. Bussturen ut i skytefeltet og Regionfelt Østlandet var overveldende med skytebaner til forskjellige infanterivåpen og store øvelsesområder.

Selve hovedskytefeltet gir mulighet for bruk av grovkalibret artilleriskyts med skytelengde opp til 30 km. En titt inn i ildledingstårnet var som å komme til en annen verden, selv for gamle artelirister.

En topp moderne idrettspark med mulighet for å drive de fleste idretter var det også på området. Her er det er lagt tilrette for et godt samarbeid med Åmodt kommune, hvor bygdas idrettslag kan bruke idrettsparken i sin helhet.

På god militær tradisjon ble det servert lapskaus, kaffe og kake i messa. 

Besøket var tilrettelagt og gjennomført i forbindelse med «åpen dag» i leiren, og forsvarets personell skal ha all mulig takk for at vi ble godt mottatt.

Slike besøk «innenfor gjerdet» gir inspirasjon til de som arbeider for forsvarets sak og formål i samfunnet, og det var bare så synd at kun få av oss kunne delta denne dagen.

Men, vi få, fikk et minne for livet!