Styret Historiske Interesse
Aktiviteter Foreningens historie Innmelding

 

Raade

Seremonien ved «minnebautaen» på Frigjøringsdagen 8. mai

Råde Forsvarsforenings styre i 2016  har bestått av:

Formann                                 Bjørn Strømnes
Nestformann                          Aina Åsheim
Styremedlem                          Einar Smedsvig
Styremedlem                          Kjell Berntsen
Styremedlem                          Trond W. Johansen
Varamedlem                           Arild Norum
Varamedlem                           Kjell Jakobsen
Revisor                                    Espen Engebretsen
Revisor                                    Hans Kr. Wæraas

Det nye styret vedtok at kasserer- og sekretærfunksjonen ivaretas av Einar Smedsvig.

Museumsstyret
Eivind Engebretsen
Kåre Jan Borge

Valgkomite årsmøtet i 2017

Arnold Thorvaldsen                           leder
Knut Nordskog                                    2 år
Steinar Bernes                                     ny- for 3 år

 

Medlemstall

Det totale medlemstallet i Råde Forsvarsforening høsten 2016 er 45. Antall betalende medlemmer er synkende. Nyrekruttering til foreningen er meget lav.
Foreningen har ikke fullstendige email-lister over alle medlemmene.  Styrets medlemmer er tilgjengelig på e-mail.

Møtevirksomhet
Årsmøtet ble avholdt 5. mars 2016 med 15 av foreningens 45 medlemmer til stede.
Styret har avholdt 4 styremøter og benytter i stor grad email.
”Samarbeidsgruppen” mellom Våler, Rygge/Moss og Råde Forsvarsforeninger ble re-aktivert høsten 2015. Vestby Forsvarsforening er også med i dette samarbeidet.
Viseformannen i RFF representerer foreningen i dette samarbeidsforumet
Fellesmøter med Forsvarsforeningene i lokalområdet ble arrangert 25. februar i Son (Forsvarssjefen) og i Moss 28. september (Forsvarsministeren). Disse møtene fikk medieomtale og var godt besøkt.

Frigjøringsdagen 8. mai
Seremonien ved Bautaen på Kirkegården ble gjennomført etter tradisjonelt mønster i samarbeid med Råde Rød Kors.

  1. mai
    Kommunen ønsker fortsatt at Foreningen gjennomfører en kort seremoni 17. mai ved minnebautaen. Denne ble gjennomført med Leder 17. mai komiteen som taler. Blomster ble lagt ned av Bygdekvinnelaget ved gravsteinene til falne i 2. verdenskrig

Markedsdagen
Foreningen var aktiv på Markedsdagen og Bygdedagen (9-10 juni) . ”Teltebua” var åpen. .
”Teltebua” ble også holdt åpen på Høstmarkedsdagen i september.  «Kanontroppen» deltok  under Råde Parkfestival

Våpenhula (Milorgs våpenhule i Taskenskogen)
Dugnad (generell opprydding) ble utført rundt «hula i september. DNT besøkte «hula»14. september.
Historielaget «historisk vandring» 25. september ble avsluttet ved «hula». Det var god oppslutning på et meget vellykket arrangement

Medlemsturer
Det har ikke vært arrangert egne turer for medlemmene av Råde Forsvarsforening.

Samarbeid med lokale Forsvarsforeninger
Det organiserte samarbeid mellom lokale Forsvarsforeninger ble gjenopptatt i 2015 og videreført med godt resultat i 2016.
I 2016 ble det arrangert to fellesmøter. Et i Son 25. februar  med Forsvarssjefen som foredragsholder og et i Moss 28 september med Forsvarsministeren
Vi får sporadiske invitasjoner til møter og arrangementer fra andre foreninger i nærområdet.

Samarbeid med Råde Historielag
Kontakten og samarbeidet med Historielaget har vært økende i 2016, med temamøte og felles styremøter. RFF og Historielaget har flere sammenfallende interesser i Råde, og et nærmere samarbeid er tjenlig for RFF.

Registrering i Brønnøysundregistrene
Råde Forsvarsforening er registrert i Brønnøysundregistrene. Hensikten er å kunne få inntekter gjennom ”grasrotandelen” til Norsk Tipping. .
Foreningen organisasjonsnummer er: 994 045 784. Styret vil på det sterkest anmode at alle medlemmer kobler dette nummer opp til Norsk Tipping.

Hjemmesiden
Sekretæren og Aina Åsheim vedlikeholder foreningens hjemmeside. Den er rimelig oppdatert.   Det er en god del informasjon om Foreningen som ligger fast, og oppdatering av aktiviteter er sporadisk.

FaceBook
Råde Forsvarsforening har egen side. Den benyttes i økende grad av Sekretæren for å informere om aktiviteter. Det er rimelig god respons på innlegg.

Leieavtale (teltebua) med Historielaget
RFF har siden 1. januar 1996 hatt en leieavtale med Historielaget om 1.etasje i ”teltebua”. RFF kan benytte denne etasjen til ”museale” formål.  Lovpålagt alarmsystem har resultert i betydelige utgifter for Historielaget.  Selve «husleien» er ikke endret, men RFFs andel av kostnader for alarmsystemet har sett en vesentlig økning

RFF  videreførte i 2016 avtalen med Historielaget, og betalte i 2016  kr 10.656 –  for leie i  2016.
RFF sa i april opp gjeldende leiekontrakt. Ny leiekontrakt med Historielaget ble fremforhandlet i løpet av 2016. Den ble underskrevet og gjort gjeldene fra 2017. Årlig Husleiebeløp som RFF skal innbetale til Historielaget er redusert til ca kr 3000- , som er 80% av strømforbruket.

RFF Inventarforsikting («teltebua»)
Gjennom IF har RFF hatt en egen inventarforsikring, som dekker tyveri og brann. Årlig betalte RFF kr 2017- for denne forsikringen. Styret har fra sommeren 2016 sagt opp denne forsikringen sett i lys av innholdet (museumsgjenstander) og den generelle brannvarsling ivaretatt av Historielaget.

Museet i Teltebua
Foreningen holdt ”teltebua” åpen for alle interesserte samtlige lørdager i juli. Museet var åpnet både på Markedsdagen, Bygdedagen samt på Høstmarkedsdagen.

Antall besøkende er lavt..

RFF mottar jevnlig gaver til samlingen, noe som er meget positivt

”Kanontroppen 1905»
Det har ikke vært arbeidet med å anskaffe «forvogn/trekkvogn» i 2016.  Det har ikke vært kontakt mellom Styret og Forsvarsmuseet i 2016

Tilskudd i 2015
Foreningen mottok fra Kommunen kr 1000-, betydelig lavere enn ansøkt. Dette har sin årsak i endrede rutiner fra Kommunen.
Tilskuddet fra Norges Forsvarsforening er medlemsavhengig. RFF mottok i 2016  kr 4900-
Inntektene fra Norsk Tipping, grasrotandel, var kr 1926-

Økonomi
Det vises til egen orientering om regnskap for 2016 og budsjett for 2017.
Foreningens driftsbalanse i 2016 er et underskudd på kr 5175- .

Foreningens økonomi, med reforhandlet  til husleie for «teltebua», er marginal, men  bærekraftig.

11. februar 2016

Bjørn Strømnes
Formann
Råde Forsvarsforening

____

ÅRSRAPPORT FOR 2014

Råde Forsvarsforenings styre i 2014 har vært

Formann                    Bjørn Strømnes
Nestformann             Aina Åsheim
Sekretær/kasserer    Einar Smedsvig
Styremedlem            Trond Johnsen
Styremedlem            Kjell Berntsen

Varamedlem             Oddmund Borgheim
Varamedlem             Kåre Borge

Revisor                      Espen Engebretsen
Revisor                      Hans Kr. Wæraas

Valgkomite årsmøtet 2015    l
Bjørn Hovland          Leder
Arnold Thorvaldsen
Eivind Engebretsen   ny for 3 år

Museumsstyret
Eivind Engebretsen
Kåre Jan Borge

Medlemstall
Det totale medlemstallet i Råde Forsvarsforening høsten 2014 er 45. Foreningen har ikke fullstendige email-lister over alle medlemmene.  Styrets medlemmer er tilgjengelig på e-mail.

Møtevirksomhet
Årsmøtet 2014 ble avholdt 5. mars 2014 med 13 av foreningens 64 medlemmer til stede.
Kvelden foredrag omhandlet utviklingen i Heimevernet. Bjørn

Styret har avholdt 4 styremøter.

”Samarbeidsgruppen” mellom Våler, Rygge/Moss og Råde Forsvarsforeninger har ikke vært aktiv. Moss/Rygge forsvarsforening inviterte til felles medlemsmøte i regi av Norges Forsvarsforening i oktober 2014

Frigjøringsdagen 8. mai
Seremonien ved Bautaen på Kirkegården ble gjennomført etter tradisjonelt mønster i samarbeid med Råde Rød Kors.

17. mai
Kommunen anmodet Foreningen om å gjennomføre en kort seremoni 17. mai da det var 200 årsmarkering for Grunnloven. Denne ble gjennomført med John Grimstad som taler. Blomster ble lagt ned av Bygdekvinnelaget  ved gravsteinene til falne i 2. verdenskrig

Markedsdagen
Foreningen var aktiv på Markedsdagen og Bygdedagen (9-10 juni) . ”Teltebua” var åpen.  .
”Teltebua” ble også holdt åpen på Høstmarkedsdagen i september.  «Kanontroppen» deltok  under Råde Parkfestival

Våpenhula
Det ble i 2014 IKKE  arrangert  «åpen hule» ved Milorgs våpenhule i Taskenskogen.
Fuktighet medføre at «hula» over tid vil forfalle mer og mer.

Medlemsturer
Det har ikke vært arrangert egne turer for medlemmene av Råde Forsvarsforening.

Samarbeid med lokale Forsvarsforeninger
Det har ikke vært tatt initiativ til organisert samarbeid i 2014.
Vi får sporadiske invitasjoner til møter og arrangementer fra andre foreninger i nærområdet.

Registrering i Brønnøysundregistrene
Råde Forsvarsforening er registrert i Brønnøysundregistrene. Hensikten er å kunne få inntekter gjennom ”grasrotandelen” til Norsk Tipping. .
Foreningen organisasjonsnummer er: 994 045 784. Styret vil på det sterkest anmode at alle medlemmer kobler dette nummer opp til Norsk Tipping.
Totalt har Råde Forsvarsforening i 2014 mottatt kr  1565- fra Norsk Tipping

Hjemmesiden
Sekretæren og Aina Åsheim vedlikeholder foreningens hjemmeside. Den er rimelig oppdatert. Men, vi har problemer med å få lagt inn nytt stoff.  Det er en god del informasjon om Foreningen som ligger fast.

FaceBook
Råde Forsvarsforening har egen side. Den benyttes av Sekretæren for å informere om aktiviteter.

Leieavtalen med Historielaget
RFF har siden 1. januar 1996 hatt en leieavtale med Historielaget om 1.etasje i ”teltebua”. RFF kan benytte denne etasjen til ”museale” formål.  I denne summen er del av strømutgifter, dekning utgifter til alarm og ”husleie” på kr 1500- .  RFF har egen inventarforsikring.
Hvert 5. år kan leiekontrakten med Historielaget reforhandles.

Lovpålagt alarmsystem har resultert  i  betydelige utgifter for Historielaget.  Selve «husleien» er ikke endret, men RFFs andel av kostnader for alarmsystemet har sett en  vesentlig økning

RFF har videreført ordningen med Historielaget, og betalte i 2014 kr 8688-  for leie i  2013.

Museet i Teltebua
Foreningen holdt ”teltebua” åpen for alle interesserte samtlige lørdager i juli. Museet var åpnet både på Markedsdagen, Bygdedagen  samt på Høstmarkedsdagen.
Antall besøkende er lavt..

RFF mottar jevnlig gaver til samlingen, noe som er meget positivt

”Kanontroppen 1905»
Foreningen har ved tett samarbeid med Halden Artillerihistorisk Forening anskaffet TO uniformer med luer (kepi). Uniformene er «stykkjunker» og menig (artilleri 1905).  Diverse utstyr er også anskaffet. Uniformer og utstyr oppbevares hos Bjørn Strømnes.  Det ble ikke innkjøpt utstyr eller  «1905-uniformsefekter» i 2014.

Det har ikke vært arbeidet med å anskaffe «forvogn/trekkvogn» i 2014. Årsmøtet anmodet Styret om å ta ny kontakt med Forsvaresmusset for mulig utdeponering av original vogn, som er lagret på Trandum. Det har ikke vært gjort fremstøt mot Museet.

Tilskudd i 2014
Foreningen mottok fra Kommunen kr 4223-, betydelig lavere enn ansøkt.
Tilskuddet fra Norges Forsvarsforening er medlemsavhengig, og RFF mottok i 2014 kun kr 4800-
Foreningen fikk etter søknad kr 7600- fra Marta Hestevold legat
Foreningen har også solgt noen få militære effekter

Økonomi
Det vises til egen orientering om regnskap for 2014 og budsjett for 2015.
Foreningens inntekter i 2014 var kr 19.539- som gir et lite overskudd på driftssiden.

18. februar 2015

Bjørn Strømnes
Formann
Råde Forsvarsforening

Protokoll fra årsmøtet 2012

Råde forsvarsforening avholdt årsmøte 1. mars 2012 kl 1900 i ”Biblioteket”, Karlshus.

Den nye ordføreren i Råde, Rene Rafshol, var invitert til årsmøtet.

12 av forenings 66 medlemmer deltok i årsmøtet

Innledning

Formannen, Arnold Thorvaldsen, ønsket alle hjertelig velkommen til årsmøtet. Det var ingen merknader til innkallingen.

Formannen ga deretter ordet til Rene Rafshol. Han innledet med å påskjønne Forsvarsforeningens aktiviteter for å bevare og levendegjøre den lokale kultur og historie knyttet opp mot forsvaret gjennom tidene. Ordføreren orienterte deretter meget engasjert om de forskjellige utfordringer kommunen har relatert til reguleringsplaner, byggeprosjekter, jernbaneutvidelse og Rygge Flystasjon. Han besvarte en rekke spørsmål fra medlemmene.

Lederen takket Ordføreren for at han hadde kommet og overrekte en blomsterbukett fra foreningen

Årsmøtet

Lederen konstituerte årsmøtet. Som ordstyrer ble Inge Wold valgt ved akklamasjon

Til referent ble sekretæren, Einar Smedsvig, valgt.

Til å signere protokollen ble Viggo Sundby og Kåre Jan Borge valgt

Årsberetningen for 2011

Årsberetningen var sendt til medlemmene ved innkalling til årsmøtet. Formannen gikk gjennom hovedpunktene.

Styrets årsberetning for 2011 ble godkjent av årsmøtet.

Regnskap

Ragnar Ørmen (revisor) orienterte om foreningens økonomiske status. Regnskapet er revidert og godkjent.  Kassereren (Einar Smedsvig) orienterte i litt mer detalj om de forskjellige tilskudd foreningen mottar og fremhevet ”grasrotandelen” fra Norsk Tipping. Inntekter i 2011 var med kontingenten fra NFF på kr 22.820-

Tilskudd fra Råde kommune (5500), og Norsk Tipping (grasrotandelen) forhindret ikke at foreningen hadde et driftsunderskudd på kr 7540- Foreningens egenkapital er ca kr 90.000- Tilsagn fra Eli Minges fond kommer i 2012. Store utgiftsposter i 2011 var husleien for ”teltebua”, forsikring, serverleie og landsmøtedeltakelse

Det var ingen merknader til regnskapet.

Årsmøtet godkjente regnskapet og ga styret ansvarsfrihet.

Aktuelle saker

Det er knyttet stor usikkerhet til det fremtidige leieforholdet av ”Teltebua”.  Historielaget og RFF hadde et møte med Ordfører i januar 2012. Foreningene vil fremme felles søknad om at kommunen dekker lovpålagte utgifter til alarmsystemet for Bygdetunet. Det er det lovpålagte kravet om brannalarm som driver disse kostnadene, også for ”teltebua”

Flere av medlemmene kommenterte det faktum at ungdomsskolen ikke benytter tilbudene om å besøke ”teltebua” og ”hula”. Leder ble anmodet om å ta dette opp med Ordfører.

Sekretæren orienterte om ”samarbeidsgruppen” mellom Moss/Rygge, Våler og Råde forsvarsforeninger. Felles medlemsmøter hadde ikke vært arrangert i 2011. Gruppen har imidlertid gjenopptatt kontakten i januar 2012 og vil se på et fellesopplegg til Horten i forbindelse med 100 års markeringen for  STARTs flyging i Horten.

RFF har bestilt to ”1905 artilleri-uniformer” (ikke luer) gjennom Halden Artillerihistorisk forening

Råde Forsvarsforenings hjemmeside blir holdt oppdatert om aktuelle saker. NFF har lagt om ”design”, og RFF har for tiden problemer med oppdateringen. Dette vil bli tatt opp med NFF.

RFF har egen side på ”FaceBook”. Siden oppdateres av Aina Åsheim.

Valg

Valgkomiteens forslag til nytt styre ble enstemmig vedtatt ved akklamasjon

Råde Forsvarsforenings nye styre har i 2012  denne sammensetningen:

Formann                                  Arnold Thorvaldsen                 ikke på valg

Nestformann                            Kåre Jan Borge                      gjenvalg  2 år

Sekretær/kasserer                    Einar Smedsvig                       ikke på valg

Styremedlem                           Kjell Berntsen                         gjenvalg 2 år

Styremedlem                           Viggo Sundby                         gjenvalg 2 år

Varamedlem                            Aina Åsheim                           gjenvalg – 1 år

Varamedlem                            Oddmund Borgheim                gjenvalg  – 1 år

Revisor                                    Ragnar Ørmen                       gjenvalg – 1 år

Revisor                                    Hans Kr. Wæraas                    gjenvalg – 1 år

Valgkomite årsmøtet 2013    

Eivind G. Husebye                             leder

Bjørn Nordthug                                 2 år

Bjørn Hovland                                  ny – for tre år

Møteleder takket medlemmene for oppmøtet, og årsmøtet ble avsluttet med sosialt samvær med kaffe og vafler

4. mars 2012

Einar Smedsvig

Referent

Viggo Sundby                                                                    Kåre Jan Borge

Årsberetning for arbeidsåret 2011

rade

Råde Forsvarsforening i samarbeid med Røde Kors markerer Frigjøringsdagen 8. mai på tradisjonell måte

Råde Forsvarsforenings styre i 2011 har vært:

Formann                                  Arnold Thorvaldsen

Nestformann                            Kåre Jan Borge

Sekretær/kasserer                    Einar Smedsvig

Styremedlem                           Viggo Sundby

Styremedlem                           Kjell Berntsen

Varamedlem                            Oddmund Borgheim

Varamedlem                            Aina Åsheim

Revisor                                    Ragnar Ørmen

Revisor                                    Hans Kr. Wæraas

Valgkomite for årsmøtet 2012:

Inge Wold                                                    Leder

Eivind G. Husebye                                         2 år

Bjørn Nordthug                                            3 år

Museumsstyret

Eivind Engebretsen

Kåre Jan Borge

Medlemstall

Det totalt medlemstallet i Råde Forsvarsforening høsten 2011 er 66. Foreningen har ikke email-lister over alle medlemmene.  Styrets medlemmer er tilgjengelig på e-mail.

Møtevirksomhet

Årsmøtet 2011 ble avholdt 4. mars med 13 av foreningens medlemmer til stede. Ordfører Kjell Løkke  var kvelden foredragsholder.

Styret har avholdt 3  styremøter.   ”Samarbeidsgruppen” mellom Våler, Rygge/Moss og Råde Forsvarsforeninger har vært aktiv, men det har ikke vært avholdt noen felles arrangementer i 2011. Et planlagt møte i Moss/Rygge FF regi ble avlyst.  Siste fellesarrangement var turen til Forsvarsmuseet i desember 2010

Frigjøringsdagen 8. mai

Seremonien ved Bautaen ble gjennomført etter tradisjonelt mønster i samarbeid med Råde Rød Kors

Markedsdagen 

Foreningen var aktiv på Markedsdagen. ”Teltebua” var åpen.  .

”Teltebua” ble også holdt åpen på Høstmarkedsdagen i september

Bygdebokkomiteen

Sekretæren er medlem av Bygdebokkomiteen. Bind 4 vil omhandle Råde under okkupasjonen 1940-1945. Den militære motstandskamp vil inngå som en del av kapittel 3

Våpenhula

Det ble  arrangert en meget vellykket samling  ved ”hula” i  28. august 2011 med godt fremmøte. RFF serverte gratis pølser og drikke til de fremmøtte.

Medlemsturer

Det har ikke vært arrangert egne turer for medlemmene av Råde Forsvarsforening.

Samarbeid med lokale Forsvarsforeninger

Samarbeidet mellom Våler, Rygge/Moss og Råde har delvis vært lagt ned i 2011.  Vi får sporadiske invitasjoner til møter og arrangementer fra andre foreninger i nærområdet.

Registrering i Brønnøysundregisterene

Råde Forsvarsforening er registrert i Brønnøysundregistrene. Hensikten er å kunne få inntekter gjennom ”grasrotandelen” til Norsk Tipping. .

Foreningen organisasjonsnummer er: 994 045 784. Styret vil på det sterkest anmode at alle medlemmer kobler dette nummer opp til Norsk Tipping.

Hjemmesiden

Sekretæren og Aina Åsheim vedlikeholder foreningens hjemmeside. Den er rimelig oppdatert. Men, vi har problemer med å få lagt inn nytt stoff. Det jobbes mot NFF for å bedre dette.

FaceBook

Aina Åsheim har etablert og vedlikeholder en egen side for Råde Forsvarsforening. Dette er en mulighet for å nå flere forsvarsinteresserte, særlig yngre mennesker

Leieavtalen med Historielaget

RFF har siden 1. januar 1996 hatt en leieavtale med Historielaget om 1.etasje i ”teltebua”. RFF kan benytte denne etasjen til ”museale” formål. Årlige leieutgifter de senere årene er ca kr 6200- I denne summen er del av strømutgifter, dekning utgifter til alarm og ”husleie” på kr 1500- . RFF har egen inventarforsikring. Hvert 5. år kan leiekontrakten med Historielaget reforhandles. Lovpålagt alarmsystem har i 2011 påført Historielaget betydelige utgifter, og de tok kontakt med RFF for å diskutere en økning av husleiebeløpet. I et møte 25. mai ble RFF og Historielaget enige om å legge den gamle avtalen til grunn for årsbeløpet og ta kontakt med kommunen for mulig støtte til anskaffelse og drift av det lovpålagte alarmsystemet.

Møte med Ordfører Rafshol  25. januar 2012  førte ikke til noen lovnad om støtte. Det nye styret bør reforhandle avtalen med Historielaget

Museet i Teltebua

Foreningen holdt ”teltebua” åpen for alle interesserte 5 lørdager i juli. Museet var åpnet på Markedsdagen  samt på Høstmarkedsdagen. Antall besøkende er lavt.RFF mottar jevnlig gaver til samlingen, noe som er meget positivt

”Kanontroppen 1905”

Det har vært begrenset aktivitet rundt prosjektet.

Vi har møtt stor velvilje fra Forsvarsmuseet angående utlån av den originale forvognen til kanonen. Den var utlånt til oss og oppbevart hos Fast-Tech.  Det var ikke mulig å få laget en kopi av forvognen i løpet av sommeren/høsten 2011. Foreningen returnerte forvognen til Trandum (FMU) 27. september. Dette har medført  at RFF har redefinert ambisjonsnivå for prosjektet. RFF vil undersøke kostnader for anskaffelse av to  1905-uniformer i 2012.

Tilskudd i 2011

Vi mottok kr 5500- i kulturmidler fra Råde kommune. .

Tilskuddet fra Norges Forsvarsforening er medlemsavhengig, og RFF mottok i 2011   kr 6900-  Norsk Tipping (grasrotandelen) har i 2011 tilført Foreningen kr 1425-.

Eventuelt tilskudd fra Eli Minges fond vil bli utbetalt i 2012

Ekstern deltakelse/møtevirksomhet

Formannen deltok på Norges Forsvarsforenings årsmøte i Drammen

Økonomi

Det vises til egen orientering om regnskap for 2011 og budsjett for 2012.

Foreningens inntekter i 2011 var kr 15280-  Driftsutgiftene var kr 22820-

Arnold Thorvaldsen

Formann

Råde Forsvarsforening

26. januar 2012