styret-ringerike-ff

Årsmøte i Ringerike Forsvarsforening

Den 6. juni avholdt Ringerike Forsvarsforening sitt ekstraordinære årsmøte på Grand Hotel, med 9 medlemmer tilstede. Hensikten var å revitalisere foreningen etter flere uvirksomme år, samt velge nytt styre.

Etter en kort innledning av sittende formann, ble det gjennomført en presentasjonsrunde av de fremmøtte. Deretter gikk man over til valg av nytt styre, der alle forslåtte kandidater hadde sagt seg villige i forkant.

Etter valget ser styret slik ut:

Leder Harald Bjørgo, Nestleder Viera Frydenlund

Styremedlemmer:

Per D. Jensen (Kasserer)

Arne Broberg (Sekretær)

Elsa-Lill Piltingsrud Strande

Vara Ole Sannes

Etter valget takket den nye lederen for tilliten, og gikk gjennom de viktigste sakene som det nye styret måtte ta tak .Det var ajourføring av medlemslisten og nyrekruttering, gjennomgå vedtektene, og registrere foreningen i Frivilligregistret.Han fastslo at foreningens økonomi er tilfredstillende og under kontroll.

Etter årsmøtet var det åpent møte med kaffe, og foredrag av presidenten i Norges Forsvarsforening Lars Myraune.Årsmøte i Ringerike Forsvarsforening

 

INNKALLING ÅRSMØTE 2017
TID: Torsdag 15. februar 2018 kl 1930
STED: Østre messe, Øvre leir Hvalsmoen

AGENDA ÅRSMØTE

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
2. Valg av møteleder
3. Valg av referent
4. Styrets Årsberetning
5. Regnskap/budsjett/handlingsplan
6. Valg
7. Innkommende saker
Saker som ønskes behandlet må være kommet til styret senest 10. februar.
Årsberetning og Regnskap utleveres på årsmøte.

NB: For å gjøre kommunikasjonen mellom oss billigere så anmodes alle som har e-mail og ikke har sendt inn sin mailadresse om å gjøre det snarest til harald.bjorgo@hadeland-energi.net

Harald Bjørgo (sign)
Leder

FØR MØTE FOREDRAG AV NY SJEF HEIMEVERNET. ( SE NEDENFOSR)

ÅRSBERETNING 2017

1. Styrets sammensetning
Leder Harald Bjørgo 2018
Nestleder Viera Rozmara-Frydenlund 2019
Sekretær Arne Broberg 2019
Kasserer Per D. Jensen 2018
Styremedlem Elsa Piltingsrud Strande 2018
Varamann Ole Sannes 2019

2. Antall betalende medlemmer: 50

3. Virksomhet
-Onsdag 15 feb 2017 la Genlt Robert Mood frem sitt syn på landmaktstudien og hvordan forsvaret og hæren bør se ut.
-8 juni status på landmaktstudien ved flaggkommandør Nils Helle. Dette foredraget var i samarbeide med Ringerike Høyre.
-19 okt fikk vi et foredrag om status på totslforsvaret ved sjef Buskerud sivilforsvarsdistikt Johan Audestad.

4. Styrets Virksomhet.

-Vi har hatt 3 styremøter ved siden av telekontakt og mail
-Foredrag
– Verving
5. Representasjon
Foreningen deltok ikke på forsvarsforeningens landsmøte i Tromsø ijuni 2017

6. WEBside
Styret har oppdatert Websiden. http://dev.forsvarsforeningen.no/lokalforeninger/ringerike-forsvarsforening/

7. Økonomi
Styret betrakter foreningens økonomi som tilfredsstillende. Regnskap deles ut på årsmøte.

Harald Bjørgo    Viera Frydenlund    Per D Jensen   Arne Broberg
Leder                 Nestformann            Kasserer              Sekretær

Elsa Lill P. Strande             Ole Sannes
Styremedlem                      Varastyremedlem