Styret

Styremedlemer Tlf
Vidar Broch (leiar) 916 40 032
Ole Larsen (Sekretær) 900 48 799
Jan steinar Larsen 994 26 124
Svein Bjørge 900 71 781
Robert Wollan (kasserer) 926 67 086
Olav Nesse Nordvik 913 13 219
Ole-Christian Skålevik 413 61 670
Varamedlemer Tlf
Arne Hansen 917 15 583
lngolf Ræstad 932 17 627
Hans Kr. Tveit 907 67 338
Bjarte Fjell 930 04 800
Arne Øvretveit 416 03 127
Revisor: Johnny Eide 413 05 375
Vararevisor: Margit Apelthun 922 20 265

 

Forsvarsarbeid er fredsarbeid

Sotra og Øygarden Forsvars forening (SØF) ble stiftet 3. januar 1990 som en upolitisk sivil org  anisasjon, som på fritt grunnlag kan og skal uttale seg i forsvarssammenheng og fredsarbeid. Foreningen skal arbeide for forsvarsviljen og holde den i hevd i det norske folk, arbeide forat Norge til enhver tid har et troverdig forsvar som verner om landets frihet, uavhengighet ogfred. SØF skal også arbeide aktivt for å holde våre krigsminner i hevd og markere 8. mai, samt bistå våre krigsveteraner.

Les mer.