Råde Forsvarsforenings  styre i 2017  består av:

Formann                                 Tond W. Johansen                  (ny- for 2 år)
Nestformann                          Aina Åsheim                          (ikke på valg)
Styremedlem                          Kjell Jacobsen                        (ny- for 1 år )
Styremedlem                          Kjell Berntsen                        (ikke på valg)
Styremedlem                          Arild Norum                           (ny – for 2 år)

Det nye styret vil på konstituerende styremøte utpeke
sekretær og kasserer blant de valgte styremedlemmer.

Varamedlem                           Einar Smedsvig                      for  1 år
Varamedlem                           Styret gis fullmakt til å oppnevne et  vara-medlem