LOVER FOR NORGES FORSVARSFORENING

Vedtatt på NFFs landsmøte i Arendal, 11. juni 2023.

Kapittel I – Formål

§ 1 Formål

Norges Forsvarsforening er et landsforbund av forsvarsforeninger som har til formål å arbeide for at forsvarsviljen til enhver tid er levende i vårt folk, og for at Norge alltid må ha et forsvar og en sivil beredskap som på en betryggende måte verner landets frihet, fred, uavhengighet og samfunnssikkerhet.

§ 2 Verdigrunnlag
Norges Forsvarsforening er en partipolitisk nøytral forening som arbeider for et forsvar og en beredskap som trygger vårt lands befolkning og verdier basert på menneskerettigheter, demokrati, internasjonal rett, konvensjoner og forpliktelser overfor organisasjoner som Norge er medlem av. Foreningen er en saklig og aktiv pådriver i arbeidet med å utvikle et framtidsrettet sterkt forsvar som sammen med sivil beredskap effektivt bidrar til å skape trygge og robuste samfunn.


Kapittel II – Medlemskap

§ 3 Medlemskap

a. Medlemmer av Norges Forsvarsforening er lokale forsvarsforeninger som slutter seg til ovenstående formål og verdigrunnlag, og som er villige til å samarbeide innenfor den ramme og med de forpliktelser som disse lover innebærer.

b. Personer som velges inn i, eller sitter i, NFFs sentrale og lokale komiteer eller i lokalforeningenes styrer, skal være medlemmer av Norges Forsvarsforening.

c. Dersom en lokal forening besluttes nedlagt eller ikke lengre tilfredsstiller kravene etter § 19, bør Presidentskapet medvirke til at foreningen slås sammen med en annen forsvarsforening.

d. Norges Forsvarsforening kan ha personlige medlemmer og bedriftsmedlemmer.


Kapittel III – Organisasjon

§ 4 Organer

Norges Forsvarsforenings organer er:

 1. Landsmøte
 2. Ledermøte
 3. Presidentskap
 4. Kontrollkomité

Kapittel IV – Landsmøtet

§ 5 Landsmøtet

a. Landsmøtet er Norges Forsvarsforenings høyeste myndighet og holdes hvert annet år, normalt innen utgangen av juni måned.

b. Presidentskapet skal innkalle til landsmøte minst fire måneder før landsmøtet skal holdes.

c. Når tid og sted for Landsmøtet er fastsatt, kunngjøres dette for medlemmene på passende måte.

§ 6 Utsendinger

a. Følgende deltar i Landsmøtet med stemmerett:

1. Medlemmer av Presidentskapet.

2. Representanter for de lokale foreningene, valgt etter følgende fordelingsnøkkel:

 • Foreninger med inntil 50 medlemmer: 1 representant
 • Foreninger med inntil 100 medlemmer: 2 representante
 • Foreninger med inntil 300 medlemmer: 3 representanter
 • Foreninger med inntil 500 medlemmer: 4 representanter
 • Foreninger med over 500 medlemmer: 5 representanter

b. Foreninger som ikke har levert årsregnskap og årsberetning for to av de tre siste årene forut for landsmøtet, har ikke anledning til å velge representanter.

c. Hver representant har en stemme. Representasjon beregnes på grunnlag av antall betalende medlemmer i Norges Forsvarsforening pr. 31. desember året før landsmøtet holdes.

d. Dersom en lokal forening ikke er representert eller ikke møter med full representasjon, kan stemmefullmakt gis en annen stemmeberettiget representant, dog slik at ingen stemmeberettiget har mer enn to stemmer.

e. Presidentskapet har ikke stemmerett ved godkjennelse av beretning og regnskap som det selv har vedtatt.

§ 7 Tale- og forslagsrett

Følgende kan møte på landsmøtet med tale- og forslagsrett:

 1. Æresmedlemmer
 2. Innehavere av Hederstegnet
 3. Kontrollkomiteen
 4. Valgkomiteen
 5. Generalsekretæren
 6. Redaktøren av Norges Forsvar
 7. Nettredaktør
 8. Statsautorisert revisor

§ 8 Talerett

Representanter for samarbeidende organisasjoner som støtter Norges Forsvarsforenings formål, og andre innbudte, kan delta med talerett.

§ 9 Saker til behandling

Landsmøtet konstitueres i henhold til vedtatte forretningsorden.

a. Det skal behandle:

 • Kontrollkomiteens rapport for landsmøteperioden
 • Årsberetninger, regnskaper og revisjonsberetninger for landsmøteperioden
 • Innkomne saker og forslag
 • Kontingentfastsettelse
 • Ramme for virksomheten frem til neste Landsmøte
 • Valg
 • Anke i saker om eksklusjon eller avvikling av lokalforening

b. Saker som ønskes fremmet for Landsmøtet, må være innkommet til sekretariatet senest seks uker etter at innkallingen er sendt ut. Dersom Landsmøtet med 2/3 flertall bestemmer det, kan saker som er kommet inn senere, bli behandlet. Dette gjelder ikke lovendringsforslag. Innkomne saker og forslag sendes ut fire uker før Landsmøtet.

c. Landsmøtet fastsetter følgende kontingenter:

 • For hovedmedlemmer
 • For pensjonistmedlemmer (fra 67 år) eller uførepensjonister
 • For familiemedlemmer
 • For ungdomsmedlemmer (under 30 år)

Under fastsetting av kontingentens størrelse, bør landsmøtet ta hensyn til den alminnelige lønns- og prisutvikling.

Kontingent for NFFs bedriftsmedlemmer fastsettes av Presidentskapet. Presidentskapet kan etablere prøveordninger i forhold til grensesetting for medlemskategorier og særskilte kontingenter i bl.a. vervingsøyemed. Hvis slik prøveordning skal bli varig, må den fremlegges for det første påfølgende Landsmøte og vedtas der.

d. Landsmøtet velger:

 1. President og Visepresident ved særskilte valg
 2. Ytterligere seks til åtte medlemmer av presidentskapet
 3. Kontrollkomité tre medlemmer og to varamedlemmer. Leder velges særskilt
 4. Tre medlemmer og to varamedlemmer til Hederstegnkomitéen. Leder velges særskilt
 5. Statsautorisert revisor
 6. Valgkomité på tre medlemmer med to varamedlemmer. Leder velges særskilt

e. Alle faste sentrale tillitsvalgte bør ikke sitte i Presidentskapet, Kontrollkomitéen, Valgkomitéen og Hederstegnkomitéen for mer enn tre (3) på hverandre følgende perioder. Valgperioden tilsvarer Landsmøteperioden.

f. Oppgave over innkomne forslag på tillitsvalgte og valgkomitéens innstilling sendes ut fire uker før Landsmøtet.


Kapittel V – Ekstraordinært landsmøte

§ 10 Ekstraordinært Landsmøte

Ekstraordinært Landsmøte innkalles på initiativ fra Presidentskapet, eller når minst 1/3 av de lokale foreningene forlanger det.


Kapittel VI – Ledermøtet

§ 11 Ledermøtets sammensetning

Lederne i de lokale foreningene og Presidentskapets medlemmer trer sammen hvert år – mellom landsmøtene – etter innkalling av Presidentskapet. Møteleder velges blant foreningslederne.

§ 12 Ledermøtets plikter

Ledermøtet skal:

 1. Bidra til at Landsmøtets vedtak blir gjennomført
 2. Gjennomgå og drøfte saker fremmet av de lokale foreningene og presidentskapet, eller saker Landsmøtet har forutsatt drøftet på Ledermøtet
 3. Være et forum for utveksling av idéer, erfaringer og samarbeid om tiltak på lokalt, regionalt og sentralt nivå

Kapittel VII – Presidentskapet

§ 13 Presidentskapet

a. Presidentskapet består av President, Visepresident og seks til åtte medlemmer, som alle velges av Landsmøtet.
b. Foreningen tegnes av et medlem av Presidentskapet og generalsekretæren samlet.
c. Presidentskapet leder foreningen i samsvar med retningslinjer og vedtak av Landsmøtet.

Presidentskapet skal:

 1. Trekke opp retningslinjer for og følge Sekretariatets arbeid
 2. Fastsette foreningens årlige budsjett og disponere foreningens midler i samsvar med dette
 3. Ta opp i Norges Forsvarsforening lokale foreninger, personlige medlemmer og NFFs bedriftsmedlemmer
 4. Forberede og innkalle til Landsmøter og Ledermøter
 5. Ansette Generalsekretær og fastsette instruks for denne
 6. Utnevne æresmedlemmer og tildele NFFs Hederstegn
 7. Fastsette regler for tildeling av medaljer og andre utmerkelser
 8. Avgi uttalelser i forsvars- og sikkerhetspolitiske spørsmål til myndighetene og/eller offentligheten
 9. Behandle spørsmål og saker som ikke etter lovene eller sin karakter skal forelegges Landsmøtet eller Ledermøtet
 10. Fremme innstilling til Valgkomité på Landsmøtet

e. Presidentskapet kan:

 • Nedsette et arbeidsutvalg bestående av President, Visepresident og Generalsekretær
 • Nedsette faste utvalg som skal arbeide med nærmere bestemte sider ved foreningens virksomhet
 • Presidentskapet er beslutningsdyktig når minst fem landsmøtevalgte medlemmer, deriblant President eller Visepresident, er til stede.
 • Ved stemmelikhet har møteleder dobbeltstemme.

Kapittel VIII – Komitéer

§ 14 Kontrollkomité

Kontrollkomitéen består av leder, to medlemmer med to varamedlemmer. Den velges på landsmøtet.

Komitéen skal:

Kontrollere at Presidentskapet leder foreningen i samsvar med Norges Forsvarsforenings lover, gjennomgå økonomi og drift i forhold til foreningens arbeidsprogram vedtatt av landsmøtet og avgi rapport til Landsmøtet. Komitéen skal også rapportere om vesentlige avvik mellom budsjett og resultatregnskap samt om egenkapitalens utvikling.

Komitéen behandler anke i saker om eksklusjon av medlemmer.

Komiteen møter minst en gang per kalenderår.

§ 15 Hederstegnkomité

Hederstegnkomitéen består av leder, to medlemmer og to varamedlemmer. Komitéen velges av landsmøtet.
Hederstegnkomitéen behandler forslag til endringer i NFFs Statutter for Æresmedlemskap, Hederstegn og foreningens medalje, og skal gi råd slik at statuttene er mest mulig i tråd med tidsånden.

Hederstegnkomitéen skal forut for hvert landsmøte, eller ved behov, fremme innstilling til Presidentskapet, som beslutter tildeling av NFFs Hederstegn. For øvrig kan Hederstegnkomitéen forelegges andre forslag om dekorering til behandling.

§ 16 Valgkomité

Valgkomitéen består av leder, to medlemmer med to varamedlemmer. Den velges på landsmøtet.
Ingen kan sitte i valgkomitéen i mer enn tre på hverandre følgende perioder. Valgperioden tilsvarer landsmøteperioden.
Valgkomitéen skal fremlegge innstilling for valg av tillitsvalgte til landsmøtet. Jfr. § 9.


Kapittel IX – Sekretariatet, Revisjon og Publikasjoner

§ 17 Sekretariatet

Generalsekretæren leder Norges Forsvarsforenings virksomhet i henhold til spesiell instruks fastsatt av Presidentskapet.

Generalsekretæren tilsettes på åremål for inntil fem år med mulighet for fornyelse. Åremålsperioden bør ikke gå ut over fylte 70 år.

Generalsekretæren tilsetter sekretariatets medarbeidere, og har arbeidsgiveransvaret for disse.

§ 18 Revisjon

Presidentskapet fremmer forslag til Landsmøtet om valg av statsautorisert revisor.

§ 19 Publikasjoner

Norges Forsvarsforening gir ut Norges Forsvar, og andre publikasjoner etter behov. Generalsekretæren er ansvarlig for utgivelsen.


Kapittel X – Lokale forsvarsforeninger

§ 20 Lokale Forsvarsforeninger

De lokale forsvarsforeninger utgjør selvstendige enheter som selv fastsetter sine vedtekter. Vedtektenes formålsparagraf må være i samsvar med formålet i § 1 i

Norges Forsvarsforenings lover. Medlemmene registreres av Norges Forsvarsforening

Krav for å registreres som lokal forening er et minimum på 10 betalende medlemmer og et valgt styre

Styrets ansvar er å innrapportere årsberetning og regnskap så snart disse foreligger, og senest innen 1. juni hvert år. Når årsberetning og regnskap fra en lokalforening er innsendt til sekretariatet, refunderes kontingentandelen

Kontingenten er lik for alle de lokale foreningene og fastsettes av landsmøtet for to år av gangen. Likeledes må de lokale foreningene følge NFFs rabattordninger

De lokale foreningene betaler ikke kontingent til NFF for andre grupper medlemmer enn hoved-, familie-, ungdoms-, pensjonist- og uførepensjonistmedlemmer

For disse medlemmene skjer kontingentinnkrevingen sentralt fra NFF.


Kapittel XI – Lovendring

§ 21 Lovendringer

Forslag til endring av disse lover kan vedtas av et Landsmøte etter forutgående organisasjonsmessig behandling, jfr. § 9.

Endringsforslag må oppnå 2/3 flertall av de fremmøtte stemmeberettigede for å være vedtatt. Endringer i § 1 og § 20 kan bare skje etter de regler som er fastsatte i §21 om oppløsning.


Kapittel XII – Eksklusjoner

§ 22 Eksklusjon av medlem

Presidentskapet kan ekskludere et medlem på grunn av uverdige forhold, eller virksomhet som er i strid med Norges Forsvarsforenings lover, Kapittel I.
Før vedtak om eksklusjon skal det gis skriftlig advarsel med begrunnelse, hvor det opplyses om mulighet for skriftlig kontradiksjon innen 6 uker.
Dersom beslutning om eksklusjon fattes kan avgjørelsen ankes til NFFs Kontrollkomité innen tre måneder fra beslutning om eksklusjon er fattet. Kontrollkomitéens avgjørelse er endelig.

I perioden fra skriftlig advarsel gis, til ankefrist utløper eller eventuell ankebehandling er avsluttet, er medlemmet suspendert fra foreningen.

§ 23 Eksklusjon av lokalforening

Presidentskapet kan ekskludere en lokalforening på grunn av uverdige forhold, eller virksomhet som er i strid med Norges Forsvarsforenings lover, Kapittel I. En lokalforening kan også ekskluderes dersom det ikke eksisterer et gyldig styre eller det ikke har vært virksomhet eller rapportering en hel landsmøteperiode.

Før behandling av eksklusjon skal det, om mulig, gis skriftlig advarsel hvor det opplyses om mulighet for skriftlig kontradiksjon innen 6 uker.

Dersom beslutning om eksklusjon fattes, kan avgjørelsen ankes til behandling på neste ordinære landsmøte. En representant fra angjeldende lokalforening har møte- og talerett under landsmøtets ankebehandling av eksklusjonsvedtaket.

Landsmøtets avgjørelse er endelig.


Kapittel XIII – Oppløsning

§ 24 Oppløsning

Norges Forsvarsforening kan oppløses dersom Landsmøtet, hvor minst halvparten av de stemmeberettigede etter § 6 er tilstede, med ¾ flertall finner at foreningens virksomhet ikke lenger kan drives i samsvar med formålsparagrafen (§1).

Dersom Landsmøtet ikke oppfyller betingelsene til fremmøte, innkalles til ekstraordinært Landsmøte, hvor beslutning kan fattes med ¾ flertall, uten hensyn til antall tilstedeværende.

Dersom Landsmøtet vedtar oppløsning, skal det fatte vedtak om disponering av foreningens midler. Disse skal tildeles en organisasjon eller institusjon som har et formål samsvarende med Norges Forsvarsforening.