Invasjonen av Ukraina reiseren rekke berettigede spørsmål om vårt Forsvar og særlig landmakten, heter det i en resolusjon fra Elverum og omegn
Forsvarsforening vedtatt på årsmøtet i lokalforeningen. Foreningen mener Hæren og Heimevernet er kommet under kritisk masse og må økes i størrelse.

Den russiske invasjonen i Ukraina er en uhyggelig påminnelse om hvor viktig det er å ha et troverdig forsvar med nødvendige kapasiteter, volum og utholdenhet. Siden århundreskiftet har det skjedd en sterk reduksjon i volum. Heimevernet er nesten halvert, og Hæren består i dag av en brigade med flere kapasitetsmangler, utilstrekkelig ildkraft og manglende løfte- og forflytningskapasitet, heter det i resolusjonen.

LANG TID Å BYGGE OPP
– Å bygge ned et forsvar går fort i motsetning til å bygge opp. En oppbygging tar lang tid, koster mye og medfører mange vanskelige politiske prioriteringer og avveininger i forhold til andre samfunnsoppgaver. Det er derfor viktig at Forsvarets struktur har et langsiktig perspektiv og ligger fast i et 20 – 40 års perspektiv som samsvarer med levetiden på de største og dyreste kapasitetene.

I dette perspektivet vil den nye etablerte forsvarskommisjonen og arbeidet i kjølvannet av denne være viktige premissgivere for den fremtidige organisering av vårt forsvar. Uansett tidsperspektiv og levetid på kapasiteter må man klarlegge minimumsbehov på kapasiteter og volum for den fremtidige strukturen.

FOR LITEN LANDMAKT
– Invasjonen av Ukraina reiser etter vår mening en rekke berettigede spørsmål om vårt Forsvar og særlig landmakten om den er blitt for liten i volum og derved har for liten utholdenhet og evne til tilstedeværelse flere steder i landet samtidig. Vi mener Hæren og Heimevernet er blitt for liten og er kommet under kritisk masse og bør derfor økes sett i et langsiktig perspektiv. Hæren bør derfor vurderes økt ved at det først etableres en stående brigade lokalisert i Nord-Norge. Dernest etableres en brigade i henholdsvis Trøndelag og Østlandet på mobiliseringsbasis, skriver foreningen.

I resolusjonen heter det videre at en rekke kortsiktige strakstiltak bør iverksettes, som å få erstattet panservernvåpnene som ble sendt til Ukraina. Dernest må man få tettet kapasitetshull og mangler i Brigade Nord, noe som kan gjøres ved å fremskynde prioriterte materiellprosjekter og anskaffelser.