Forsvaret vil styrke helikopterberedskapen ved å leie kapasitet fra sivile selskaper. I dag opererer den norske offshoreflåten 40 større maskiner.  

Av Jan-Petter Helgesen

Sola – Det er aktuelt å inngå et strategisk samarbeid med helikopterselskaper som opererer større helikoptre for oljevirksomheten. Også andre selskaper som opererer helikoptre over land, kan bli inkludert i samarbeidet, opplyser avdelingsdirektør Hallstein Bjercke i Forsvarets logistikkorganisasjon, kalt FLO. Kontakt er opprettet mellom partene. Det har vært arrangert møte hvor NHO Luftfart deltok på vegne av selskapene.

En test som ble gjennomført under vinterøvelsen Joint Viking 2017 i Finnmark i vår, var så vellykket at Forsvaret besluttet å gå videre med arbeidet om sivil helikopterstøtte. Testen ble gjennomført i Alta, der et stort offshorehelikopter av typen Sikorsky S-92 fra selskapet Bristow Norway på Sola ble benyttet til evakuering av syke og sårede, transport og frakt av forsyninger.

Det aktuelle helikopteret, Sikorsky S-92, er en stor maskin med betydelig lasteevne og rekkevidde. Det kan løfte19 personer med noe utstyr, laste inntil 3,5 tonn innvending eller som last hengende under helikopteret. Ved syketransport kan det fly inntil 12 pasienter på båre.

– Flere andre nasjoner bruker S-92 i sitt forsvar, blant annet vår allierte Canada, sier avdelingsdirektøren.

Han opplyser at håpet er at samarbeidsavtalen med helikopterselskapene kan være klar i løpet av inneværende år. Da kan Forsvaret bruke de store, sivile helikopt­rene under Nato-øvelsen som er planlagt på norsk grunn neste år. – Øvelsen blir en av de største militærmanøvrer som noen gang er holdt her i landet, sier Hallstein Bjercke.

Sivile helikoptre

– Bruk av sivile skip, fly, helikoptre og andre transportmidler bemannet med sivile, reiser en rekke spørsmål som må avklares, sier Bjercke videre. Tidligere, ­under mobiliseringsforsvaret under den kalde krigen, kunne de militære rekvirere sivile fartøy og registrere dem som militære. Samtidig beskikket man personellet som flygere, teknikere og logistikkansatte til militærtjeneste. Etter å ha evaluert situasjonen synes ikke dette å være noe problem.

Administrerende direktør Arne Roland i CHC Helikopter Service på Sola er i utgangspunktet positiv til militær utnyttelse av den sivile offshoreflåten av helikoptre. Utspillet fra Forsvaret om samarbeid er nokså nytt. Han etterlyser mer informasjon i den forbindelse.

– Folk trenger trening i å utføre militære oppdrag. Å fly offshore er noe helt annet enn å fly over land, sier Roland.

Pengemangel

– Bakgrunnen for på ny å søke sivil ­helikopterstøtte er at det under utarbeidelsen av forsvarsstudien ble klart at ­Forsvaret trenger et større antall helikoptre for å støtte sine behov, sier avdelingsdirektør Bjercke videre. Studien viste også at det ikke var penger til å kjøpe helikopt­re til spesialstyrkene, der behovet er størst. Regjeringen har imidlertid i langtids­meldingen lagt opp til styrking av totalforsvaret. Samtidig har de påpekt styrking av det sivilmilitære samarbeidet. Hensikten er å høyne beredskapen.

Flo har derfor startet arbeidet for å ut­nytte den store norske offshoreflåten av helikoptre. Totalt er det nærmere 40 større maskiner som kan være tilgjengelige.

– Dette er en meget stor ressurs. Stor­britannia er det eneste land i verden som kan stille med en tilsvarende kapasitet om nødvendig, påpeker Bjercke.

Han understreker at det ikke betyr noe at de største selskapene som Bristow Norway og CHC Helikopter Service, er eid av amerikanske interesser. – Alle helikoptrene i selskapene står i norsk luftfartsregister. Det er avgjørende, fortsetter han.

Av personellet er de fleste nordmenn. Mange har også militær bakgrunn med befalsgrad. Flere av pilotene har erfaring med taktisk flyging fra Luftforsvaret og trening i å frakte underhengende last.

Lik rederiavtale

En samarbeidsavtale med sivile heli­kopterselskaper vil bygge på og være nær en tilsvarende avtale som Forsvaret i 2015 gjorde med rederiet Wallenius Wilhelmsen. Avtalen gjør Wilh. Wilhelmsen-­gruppen med underleverandøren Norsea Group ansvarlig for både å oppbevare forsvarsmateriell og ved øyeblikkelig ­behov frakte det sammen med personell til utvalgte posisjoner over hele Norge (se artikkel om HV, side 25).

Fraktet en bataljon

Under den kalde krigen ble større nordsjøhelikoptre mobilisert ved flere repetisjonsøvelser og Nato-øvelser. Da mobili­serings­forsvaret ble avviklet, ble det også slutt på militær utnyttelse av off­shoreflåten.

Ved øvelse Vibe i Rogaland i september 1989 var fire helikoptre av typen Sikorsky S-61N mobilisert. Den gang fraktet de fire maskinen fra daværende Helikopter Service en bataljon på 600 mann med utstyr mellom Jæren til Egersund, en strekning på fire–fem mil, i løpet av noen timer.

Operasjonen ble gjennomført på utmerket måte. Blant de fornøyde i øvelsesledelsen var oberstløytnant Petter Jansen. Han er nå direktør og sjef for Forsvarets logistikkorganisasjon.

Pensjonert flykaptein Per Gram fra ­Stavanger var i 1989 utkalt til repetisjons­øvelsen som løytnant og pilot. – Jeg husker godt øvelse Vibe. Vi var omkring 20 personer med bakgrunn fra Luftfor­svaret som ble innkalt. Det samme var de fire maskinene fra Helikopter Service. Avdelingen som ble forlagt i Vatneleiren i Sandnes, dannet rep-av­delingen 752. skvadron.

– Under tjenesten oppfrisket vi grunn­leggende militære kunnskaper og fikk fornyet våpenkurs. Vi trente også på å fly evakuering av sårede og frakte under­hengende last som kanoner og kjøretøy, understreker Gram.

Han sier at samtlige innkalte i hans av­deling var motivert for oppgaven. Inn­satsen blant karene var hele tiden på topp.

På øvelse Vibe i 1989 ble det mobilisert sivile helikoptre. De løftet en bataljon i løpet av noen timer. (Foto: Per Gram)