Hvis de norske Orionflyene fases ut, vil Norges mulighet til å følge russiske ubåter i Barentshavet bli svekket. USA vil heller ikke se med blide øyne på en slik innsparing. 

Av Dag Tangen Olsen

For å spare penger vil forsvarssjefen trolig i sitt militærfaglige råd kutte ut de maritime patruljeflyene P-3 C Orion. Andøya flystasjon kan -dermed bli  lagt ned om fire år. Det vil gi store økonomiske innsparinger, for flyene er dyre i drift.

Planen er å bygge opp en ny overvåkningsenhet på Evenes som vil bestå av sivile fly og ubemannede fly – såkalt droner. Problemet er at disse flyene bare kan følge med på hva som skjer på overflaten og vil ikke ha mulighet til å følge situasjonen under vann.

De fire nyeste Orionflyene fikk Norge på 80-tallet og USA sto for om lag 2/3 av innkjøpskostnadene. Begrunnelsen for USAs støtte var at de var sterkt interessert i å holde øye med de russiske ubåtene i norske nærområder.

Selv når ubåtene går sakte forplanter lyden seg flere hundre kilometer under vann. Denne lyden fanges opp av sjøkabler og lyttestasjoner, men også Orion er viktig for å kunne følge ubåtene. I praksis betyr det at Orion slipper ut 5-6 sonarbøyer fra luften. På den måten kan flyene overvåke ubåttrafikken i et meget stort område.

Overvåkning av russiske ubåter i nord var under hele den kalde krigen en norsk etterretningsspesialitet og noe som bidro til å styrke våre spesielle relasjoner til USA.

I det forsvarspolitiske ekspertutvalget som la fram sin innstilling i april i år gikk man sterkt inn for å beholde de maritime patrulje-flyene slik at Norge kan opprettholde evnen til både å overvåke og bekjempe ubåter fra luften. Dette mente utvalget kunne skje i samarbeid med Tyskland som har 8 Orionfly og muligens Storbritannia, hvis landet anskaffer slike fly. (Storbritannia faset ut sine Maritime overvåkningsfly for noen år siden, men vurder nå å anskaffe nye).

Det  å ”gi noe på overvåkningssiden” vil kunne bidra til en bredere amerikansk interesse for nordområdene, mente ekspertutvalget, som la fram sin innstilling om Forsvaret tidligere i år og utvalget la til:  ”Norsk innsats på mange plan trengs for å pleie forholdet og tilskynde amerikanerne til å engasjere seg i nordområdene”. Det er viktig at Norge og ikke supermakten USA påtar seg oppgaven med å overvåke om-rådene mot Russland. ”Det bidrar til lavspenning i nord”, mente ekspertutvalget som også understreket: ”Antiubåtkrigføring må prioriteres når Norge nå søker å binde alliansen tettere til seg. Forsterkning må kunne bringes nordover uten å bli nedkjempet av russiske ubåter og andre våpen”.

Orion-flyene oppgraderes nå for 1,2 milliarder kroner, noe som betyr nesten nye skrog, nye vinger, ny avionikk og sensorer. Det siste av de fire oppgraderte Orion-flyene vil stå ferdig i år, og Lockheed -Martin garanterer at flyene kan være operative fram til 2030. Det som flyene, mangler er imidlertid oppdatert sensorkapasitet for ubåter. Ut fra det Norges Forsvar kjenner til lå dette inne i budsjettet for 2015, men det ble strøket da årets forsvarsbudsjett ble betydelig lavere enn det som var forventet.

Det å følge med de russiske ubåtene i nordområdene har fått økt betydning nå som det sikkerhetspolitiske klimaet er blitt kaldere. Selv om det russiske forsvaret er rustet opp og nå foretar raske forflytninger av store troppestyrker, er Russland konvensjonelt svakt. Derfor satser Kreml i økende grad på atomvåpen som avskrekking. Dette gjenspeiler seg i det tøffe språket som benyttes av de politiske toppene i Moskva, og NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg har advart mot det han kaller Kremls ”atomretorikk”.

Særlig US Navy er opptatt av hvor de russiske strategiske ubåtene med atom-raketter befinner seg og hvilke tekniske forbedringer som finner sted på ubåtsiden. Både fremtredende amerikanske politikere og offiserer har derfor oppfordret Norge til å fortsette med sin ubåt-overvåkning av Barentshavet. Legg så til: Nå som Norge flyter over av oljepenger mener mange amerikanske politikere at det er ”pay-back time”. Også norsk E-tjeneste er en sterk tilhenger av Orion.  Faser man ut flyene, slik det nå foreslås,  fjerner man en av de sentrale bæresøylene i det norsk- amerikanske samarbeidet også kalt ”en allianse i alliansen”.

 De fire P-3 Orionflyene på Andøya er oppgradert, men flyene mangler imidlertid oppdatert sensorkapasitet for ubåter. Det ble strøket da årets Forsvarsbudsjett ble betydelig lavere enn det som var forventet.