Framtidens forsvar avgjøres nå

Av Lars Myraune

President i Norges Forsvarsforening

Etter den kalde krigen har mange trodd at krig og ufred i vår del av verden var utenkelig. Historien har dessverre vist oss at konflikt og ufred mellom nasjoner, folkegrupper eller kulturer har en tendens til å gjenta seg med ujevne mellomrom.

Den stabile freden noen -trodde hadde kommet for å bli i Europa, ser nå ut til ikke å være så stabil lenger. Bruk av militærmakt for å oppnå territoriell kontroll over om-råder i et annet land kom overraskende på mange, og økt terrortrussel fra ekstremistgrupper setter troen på varig fred på prøve.

Mange stiller i dag spørsmålet om vårt forsvar er i stand til å forsvare landet vårt i fram-tiden, og med nåværende bevilgninger til forsvarssektor-en svekkes denne forsvarsevnen for hvert år.

Forsvarssjefen har nylig lagt fram en plan for et nøkternt forsvar – et minimumsforsvar, som han selv kaller det. Dette krever vesentlig høyere bevilgninger i årene som kommer enn dagens forsvarsbudsjett. Alternativet er en kontrollert og villet nedbygging av Forsvaret.

Forsvarssjefen har beregnet kostnadene for dette minimumsforsvaret til å utgjøre en økning på 180 mrd. kroner over de neste 20 årene. Dette er fortsatt langt under den 2 % økningen  Norge har forpliktet seg til i NATO, og som Norges Forsvarsforening mener er en absolutt måls-etting.

Forsvarssjefen er beskjeden og ber om kun 3 mrd. kroner per år de nærmeste fire årene.

Det vil sikkert komme mange innspill på enkelthetene i forsvarssjefens plan. Noen vil ha fokus på arbeidsplasser i lokalmiljøet. Andre vil, med god grunn, trekke fram og argumentere for kapasiteter som i hans plan er blitt borte.

Uansett hva slike diskusjoner og kommentarer vil føre til, vil det ikke redusere behovet for de midlene han ber om, men snarere øke.

Forsvarssjefens anbefaling ligger under to-prosentmålet til NATO.

Erfaringsmessig blir forsvarsbudsjettet viet liten oppmerksomhet  på Stortinget, og det kan bli krevende å få politisk støtte til forsvarssjefens plan.

Her har Forsvarsforeningen en stor og viktig oppgave. Jeg vil derfor oppfordre våre lokalforeninger rundt omkring i landet til å engasjere seg.

Arangement og møter omkring forsvarssjefens militærfaglige råd, der både lokale og sentrale politikere inviteres, vil være et godt bidrag  til å få større oppmerksomhet omkring behovet for et nødvendig og kraftig løft i bevilgningene til Forsvaret.

Dette er et  «Bære eller Briste» for Norges forsvar i framtiden. Tiden til å påvirke er nå!