Underdimensjonert, underfinansiert, eller begge deler?

Av Christian Bugge Hjorth
Generalsekretær i Norges Forsvarsforening

Gjennom en rekke år har Forsvaret både vært underdimensjonert og underfinansiert. Underdimensjonert fordi Forsvaret ikke har svart til de -sikkerhetspolitiske utfordringene. Underfinansiert fordi politikerne ikke har villet betale for det forsvaret de selv har vedtatt.

Hovedproblemet med det siste er at bevilgningene ikke har fulgt kostnadsveksten i forsvarssektoren. Rundt regnet dobles kostnadene til kjøp og drift av forsvarsmateriell i løpet av en 20-årsperiode.

Selv om forsvarsbudsjettene øker i kroner og øre, synker kjøpekraften litt etter litt. Vi får stadig mindre igjen for pengene, Forsvaret blir stadig mindre og forsvarsevnen reduseres gradvis.

Tidligere forsvarssjef Sverre Diesen sier rett ut at hvis politikerne fortsetter å redusere de faktiske bevilgningene, kan Forsvaret like gjerne avvikles.

Problemet er ikke nytt. Allerede i 1984 kunne forsvarssjef Fredrik Bull-Hansen dokumentere en dramatisk under-finansiering av Forsvaret. Investeringsbehovet som fulgte den daværende forsvarskommisjon, kunne ikke dekkes innenfor de gjeldende økonomiske rammer, sa han.

Nå har dagens forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen lagt frem sitt råd til regjeringen. Han skisserer hvordan Fors-varet bør struktureres de -kommende år. Mandatet har vært å legge frem en struktur som bygger på tre alternativer:

  1. et kompensert, videreført 2015-budsjett
  2. et økende budsjett som utgjør en reell vekst på 0,5 prosent
  3. å angi sine prioriteringer dersom Forsvaret tilføres -ressurser ut over økningen på 0,5 prosent per år.

De to første alternativene har Forsvarssjefen valgt å slå sammen til én kortfattet skisse på slutten av dokumentet under overskriften «Videreføring av dagens budsjettnivå». Hovedvekten er lagt på «Forsvarssjefens anbefalte struktur», noe han skal ha honnør for.

Forslaget er nøkternt, tilpasset førstelinjeforsvaret av Norge, tilrettelagt for å ta imot hjelp fra allierte hvis det blir nød-vendig.

Strukturen vil koste 180 milliarder kroner mer over en 20-års periode, og det foreslås en gradvis opptrapping av budsjettet.

I forslaget har forsvarssjefen også beskrevet konsekvensene av å videreføre dagens budsjettnivå. Konsekvensene er dramatiske. Vi vil i realiteten få et forsvar under minimum av hva som trengs for å opprettholde en troverdig forsvarsevne.

Nå er det opp til politikerne. Enkelte politikere har uttrykt at vi budsjettmessig vil havne et sted midt imellom. Vi vil betegne dette som nærmest uansvarlig. Alternativene vil da være at vi enten får et forsvar som sakte men sikkert forvitrer, eller et forsvar som ikke lenger er relevant.

Da kan man like gjerne ta Sverre Diesens medisin.