13 forsvarsrelaterte organisasjoner, deriblant Norges Forsvarsforening, har nå sendt et brev til Stortingets Utenriks- og forsvarskomité med anmodning om en reell styrking av Forsvaret. Blant kravene er en vesentlig opptrapping av budsjettene i 2017, innfrielse av 2 prosentmålet og ingen endring av HV før en eventuell ny landmaktstruktur er vedtatt.

Som komiteen er kjent med har 13 forsvarsrelaterte organisasjoner med ca 175 000 medlemmer gjennom felles opprop og arrangementer tidligere gitt uttrykk for bekymring for situasjonen i Forsvaret. Spesielt er det store spriket mellom struktur, ambisjoner og finansiering kritisk. Dette er en oppfatning som synes å være delt av så vel Stortinget som regjeringen. Det er derfor uttrykt en klar erkjennelse pi faglig og politisk nivå at Forsvaret må styrkes, heter det i brevet.

I den avholdte komitehøringen om Langtidsplan for Forsvarssektoren (LTP), 24. august, gav de fleste av de 13 organisasjonene kommentarer, vurderinger og forslag. En rekke skriftlige innspill med nærmere redegjørelser, dokumentasjon og argumentasjon er oversendt komiteen. Her er en rekke forhold av overordnet prinsipiell karakter så vel som mer spesifikke saker tatt opp, naturlig relatert til den enkelte organisasjons interessefelt.

Som en oppfølging av de individuelt avgitte innspillene, har de 13 organisasjonene funnet det riktig i fellesskap igjen å påpeke de grunnleggende forutsetningene som de mener må legges til grunn for å muliggjøre en ønsket styrking av Forsvaret. Følgende, forhold er av avgjørende betydning:

• Norge må innfri 2-prosentmålet fra NATO-toppmøtet i Wales 2014 som medlemslandene har forpliktet seg til innen 2024.

• Forsvarssjefens budsjettmessige opptrappingsplan for årene 2017-2020 gjennomføres slik den er skissert i Forsvarssjefens Fagmilitære Råd (FMR). Budsjettet 2017 økes med 3 milliarder kroner i 2017, for deretter å øke til et nivå som er ca. 12 milliarder kroner høyere enn 2015-budsjettnivå i 2020.

• Stortinget må vedta at det skal legges inn en budsjettmekanisme i de årlige statsbudsjetter som bidrar til automatisk og årlig oppjustering av forsvarsbudsjettene i tråd med den reelle prisveksten i forsvarssektoren. Ordningen må være transparent.

• Heimevernets volum endres ikke fra dagens nivå før en landmaktstudie er sluttført og evt ny landmaktstruktur vedtatt.

Den foreliggende LTP har som ambisjon å korrigere de svakheter som er erkjent og styrke Forsvaret. Det er vår oppfatning at den foreliggende LTP ikke legger opp til en finansiering som er nødvendig for å få dette til. Det derfor å helt essensielt at de nevnte grunnleggende forutsetningene oppfylles. Forsvaret må ved behandlingen av LTP sikres stabile rammebetingelser, som gjør det mulig å holde en struktur og et aktivitetsnivå nødvendig for å løse de politisk pålagte oppdrag.

De 13 organisasjonene er:
Norges Forsvarsforening, Norges Offisersforbund, Befalets Fellesorganisasjon, Norges Reserveoffiserers Forbund, Kvinners Frivillige Beredskap, Institutt for Forsvarsopplysning, Norges Veteranforbund for internasjonale operasjoner, Norges Lotteforbund, Det Frivillige Skyttervesen, Luftmilitært Samfund, Sjømilitært Samfund, Norsk Tjenestemanslag/Forsvaret og Personellforbundet.