Justis- og beredskapsdepartementets samordning og styring av arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap har betydelige svakheter.  – Samlet er dette alvorlig, sier riksrevisor Per-Kristian Foss.

Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetenes arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap ble overlevert Stortinget i dag.

Svakhetene omfatter blant annet oppfølgingen av flere departementer, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og fylkesmennene. – Det iverksettes flere tiltak, men det er for tidlig å si om de vil gi de nødvendige forbedringene, sier riksrevisor Foss.

Justis- og beredskapsdepartementet er gitt klarere hovedansvar for samfunnssikkerhet og beredskap etter 2011. Riksrevisjonens undersøkelse viser at alvorlige svakheter ved departementets samordning og styring svekker arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap generelt.

– Tre departementer, også Justis- og beredskapsdepartementet selv, har i liten grad fulgt opp anbefalinger etter DSB-tilsyn, det er begrenset læring av øvelser og hendelser, og det er svak styring og oppfølging av fylkesmennenes beredskapsarbeid, framholder Foss.

Riksrevisjonen anbefaler Justis- og beredskapsdepartementet å forbedre oppfølgingen etter tilsyn av eget og andre departementers beredskaps¬arbeid, sørge for bedre samsvar mellom styringssignaler og ressurser til fylkesmennene, og systematisk kartlegge og utnytte læring fra hendelser og øvelser.

– DSB har i hovedsak vært styrt med krav om gjennomføring av aktiviteter uten at dette har vært godt forankret i overordnede mål. Vi anbefaler departementet å stille tydeligere krav til måloppnåelse og effektiv ressursbruk, sier Foss.

DSB forvalter betydelige ressurser, som er økt i de senere årene, men har manglende kunnskap om egen måloppnåelse og ressursbruk. Dette gjør det vanskelig å vurdere om direktoratets arbeid med samfunnssikkerhet bidrar til ønskede resultater.

Justis- og beredskapsministeren mener at Riksrevisjonens undersøkelse gir et begrenset bilde av departementets samordningsrolle innen samfunnssikkerhet og beredskap, og at det ikke er grunnlag for å konkludere at utøvelsen av samordningsansvaret har alvorlige svakheter.

Dokumentet kan lastes ned gjennom denne lenken.

Hør også riksrevisorens kommentar gjennom denne linken.