– Samarbeidet mellom Forsvaret og politiet har «svært alvorlige» mangler. Justis- og beredskaps- departementet og Forsvarsdepartementet samarbeider ikke godt nok om beskyttelse av viktige nasjonale institusjoner, mener riksrevisor Per-Kristian Foss.

– Både dette og for dårlig sikring av informasjonssystemer gir risiko for at viktige samfunnsfunksjoner kan bli satt ut av drift, sier riksrevisoren til Aftenposten.

Rivalisering og konfliktnivået har vært så høy mellom de to etatene at de ikke engang klarte å gjennomføre en felles kontraterrorøvelse. De to etatene var uenige om hvem som skal ha ansvaret for terrorbekjempelse til havs, og en store årlige fellesøvelsen Gemini måtte deles i to separate øvelser, skriver avisen.

– Vi ser det som svært alvorlig at Justis- og beredskapsdepartementet og Forsvarsdepartementet ikke har sørget for å styrke og bedre samarbeidet. Det er risiko for at politiet og Forsvaret ikke vil være i stand til å gi viktige objekter god nok beskyttelse og sikring i en trusselsituasjon, konstaterer Foss.

Riksrevisjonen påpeker også at de to departementene ikke har sørget for å få på plass permanent sikring av egne bygg slik det er krav om i sikkerhetsloven og forskrift om objektsikkerhet, og at Kommunal- og moderniseringsdepartementets tiltak for departementenes lokaler er forsinket og fortsatt ikke ferdig.

Riksrevisjonen understreker at lignende forhold også ble påpekt for ett år siden. Riksrevisjonen har oversendt en separat, sikkerhetsgradert rapport om politiets og Forsvarets arbeid med objektsikring til Stortinget.

Forsvarsminister Ine Marie Eriksen Søreide erkjenner overfor Riksrevisjonen at kritikken og situasjonen «er svært alvorlig». Hun lover å gi Forsvaret pålegg om å forbedre samarbeidet med politiet og sikring av egne anlegg og bygninger.

Også justis- og beredskapsminister Anders Anundsen tar selvkritikk. Han «ser svært alvorlig på Riksrevisjonens merknader og funn, de svakhetene som påpekes og det faktum at instruks om sikring og beskyttelse av objekter ved bruk av sikringsstyrker fra Forsvaret og politiet i fred, krise og krig ikke er fulgt opp av Politidirektoratet (POD) og Justis- og beredskapsdepartementet på en fullt ut tilfredsstillende måte.»