Arbeiderpartiet vil støtte regjeringens forslag om å nedlegge Luftforsvarets base på Andøya. Dette ble klart etter at stortingsgruppen i partiet i dag kom sammen for å diskutere hvorvidt nye momenter tilsier at basen bør opprettholdes. Samtidig viser det seg at Forsvarets operative hovedkvarter i et gradert dokument har uttrykt at man fortsatt trenger rullebanen på Andøya.

Basen på Andøya ses i sammenheng med det arbeidet Forsvaret nå arbeider med et helhetlig basekonsept. Det går ut på å beskrive hvordan ulike flyplasser og lufthavner skal utnyttes ved en alliert forsterkning av Norge. Samtlige lufhavner og flyplasser vil kunne spille en rolle i denne sammenheng, også flystripen på Andøya. I praksis betyr dette at man vil beholde kapasiteten slik at det blir mulig å gjennomføre operasjoner med allierte forsterkninger.

Det er tidligere opplyst fra Forsvardeparetementet at det vil foreligge en rapport om dette til høsten. Kritikere har ment at beslutninger som knytter seg til nedleggelse eller opprettholdelse av Andøya som flybase bør vurderes i sammenheng med dette. Nå har imidlertid Arbeiderpartiet fulgt regjeringens innstilling som går ut på å plassere de maritime overvåkningsflyene på Evenes, sammen med de nye kampflyene av typen F-35, som skal stasjoneres der.

I Klassekampen i dag vises det til et «hemmeligstemplet dokument» der Forsvarets operative hovedkvarter (FOH) som Klassekampen hevder spenner ben under store deler av den innsparingsplanen som var grunnlag for etableringen av Evenes som base både for de maritime overvåkingsflyene og F-35. Dette gir imidlertid bare et delvis riktig bilde av situasjonen, fordi det ikke nødvendigvis betyr at man ønsker å reversere beslutningen og likevel stasjonere overvåkningflyene av typen P-8 på Andøya. Det betyr snarere at Andøya kommer inn som en faktor når man skal vurdere mottaksapparatet for allierte styrker.

At saken er «hemmeligstemplet» er nok også en overdrivelse i og med at dette har vært en prosess som har pågått en tid og som regjeringen, ved forsvarsminister Frank Bakke-Jensen, har uttalt seg om ved flere anledninger, blant annet ved å annonsere at vurderingen knyttet til alliert mottaksapparat vil foreligge for Stortinget til høsten.

I en epost til Klassekampen poengterer sjef FOH nettopp dette, idet han skriver at «fra hans ståsted som operativ styrkesjef, så spiller de operative flatene på Andøya en viktig rolle i en krisesituasjon der vi er avhengige av å motta alliert støtte».

Han legger til at det pågår «et arbeid rundt bruken av baser/infrastruktur knyttet til beredskap og alliert forsterkning. Sjef FOH har i denne sammenheng gitt sine innspill til Forsvarssjefen, og saken er nå til behandling i Forsvarsdepartementet. Vi kan ikke kommentere enkeltheter i dette arbeidet».

Hvor mye av arealene, og hvilken infrastruktur som fortsatt skal være tilgjengelig etter at stasjonen legges ned er ikke bare et operativt spørsmål, men også et kostnadsspørsmål som blir kommunisert til Forsvarssjefen, heter det i en uttalelse fra fellesoperatriv styrkesjef. Videre heter det at fellesoperativ styrkesjef nok alltid vil se et større behov for både styrker og infrastruktur enn det forsvarssjefen har penger til, derfor er dette harde prioriteringer som legges til forsvarssjefen.

Etter dagens beslutning, sier leder for Stortingets utenriks- og forsvarskomite, Anniken Huitfeldt, sier i dag til Dagbladet:

– Vi har nå vendt hver stein, vi har stilt mange spørsmål for å belyse denne saken og ta alle innsigelser på alvor. Men på et eller annet tidspunkt må vi også konkludere og gå videre. Det har vi gjort nå og Arbeiderpartiet står ved sin opprinnelige beslutning fra 2016, sier Huitfeldt til Dagbladet.

– Evenes er fortsatt det beste alternativet for framtidas forsvar av landet, spør Dagbladet.

– Ja. Og det er spesielt to grunner til det. Den ene er at Evenes får beskyttelse gjennom missilvern. Det er veldig viktig. Og så har Forsvaret vært preget av ressurssamling de siste åra. Da er det naturlig å samle ressursene på Evenes, sier Huitfeldt.

Les også gårsdagens artikkel

Foto: Forsvaret