Arbeiderpartiet vil beholde Telemark bataljon som én enhet lokalisert på Rena. Partiet slår samtidig fast at Hæren har vært forsømt over flere år, og stiller deg dermed bak kritikken fra tidligere etteretningssjef Kjell Grandhagen. Det er lederen for Stortingets Utenriks- og forsvarskomité, Anniken Huitfeldt (Ap) som opplyser dette til Norges Forsvarsforening i forbindelse med sitt besøk i Rena leir i dag. Huitfeldt bekrefter også at Arbeiderpartiet sier nei til å slå sammen Hæren og Heimevernet.

– Landmaktsutredningen viser at det var behov for investeringer i kampvogner og artilleri, slik Stortinget fattet vedtak om allerede i 2012. De siste fire årene har regjeringen utsatt viktige investeringer, og Norge er nå langt på etterskudd i den helt nødvendige moderniseringen av Hæren. Det er uforståelig at regjeringen har valgt å utsette disse investeringene, sier Huitfeldt.

– Arbeiderpartiet vil at HV skal bestå som egen enhet og med egen ledelse, sier hun. – Vi har ikke sett noen gode argumenter for en slik sammenslåing. Tvert om er det helt nødvendig at Heimevernet beholdes som en sterk enhet, for å løse oppgaver i krig, krise og fred, slår hun fast. Det er behov for et kvalitetsløft for HV.

I de foreløpige konklusjonene fra Landmaktutredningen går utvalget inn for at Telemark bataljon forblir på Rena og halveres til fordel for styrker lenger nord. Her ser man for seg at panserbataljonen på Setermoen i Troms beholdes og at den mekaniserte bataljonen på Skjold baseres på reserver som skal kunne mobiliseres på 48 timers varsel.

Ved å basere seg på reserver, sammen med andre grep på personellsiden, ønsker man å frigjøre kostnader til en verdi av ca. 450 millioner kroner i året, eller ni milliarder over 20 år. Dette er midler som kan brukes på mer luftvern, stridsvogner, artilleriinnkjøp slik det var planlagt, med «smartere ammunisjon» og langtrekkende missiler, et våpensystem Norge ikke har i dag.

– Vil dette bety at Arbeiderpartiet i tillegg til å beholde Telemark bataljon går inn for å forsterke styrkene i nord, slik Landmaktutredningen skisserer?

– Ja, Arbeiderpartiet vil forsterke tilstedeværelsen i nord. Dette er helt nødvendig, og helt i tråd med så vel forsvarsfaglige tilrådninger så vel som den internasjonale situasjonen.

Huitfeldt slår også fast at Arbeiderpartiet sier nei til å slå sammen Hæren og Heimevernet.

– HV skal bestå som egen enhet med egen ledelse, sier hun til Norges Forsvarsforening.

– Betyr det at sjefen for HV skal rapportere direkte til forsvarssjefen, eller til en sjef for landmakten som blir ansvarlig både for HV og Hæren, slik Landmaktutredningen så langt har lagt opp til?

– Dette konkrete spørsmålet må vi komme nærmere tilbake til, sier Anniken Huitfeldt.