Sikkerhetsloven har et bredt spekter av virkemidler og kan bli brukt i forbindelse med salget av Bergen Engines til russiske interesser. Dette slår forsvarsminister Frank Bakke-Jensen og justis- og beredskapsminister Monica Mæland fast i en melding som er sendt ut søndag. At Bergen Engines leverer produkter til flere av våre allierte, gjør at saken også har interesse ut over Norges grenser, heter det i meldingen.

I meldingen heter det at det er økende bekymring i Norge og andre vestlige land knyttet til at investeringer og oppkjøp som kan utgjøre en sikkerhetstrussel og at signeringen av avtalen med den russiskeide TMH Group om planlagt salg av Bergen Engines AS reiser problemstillinger som kan ha betydning for nasjonale sikkerhetsinteresser. Partene forventer å sluttføre salget i andre halvdel av 2021.

Regjeringen ønsker ikke å konkludere før alle fakta er lagt på bordet.

Her er det både handelspolitiske, forsvarspolitiske og sikkerhetspolitiske hensyn som må vurderes, opplyses det i meldingen fra de to statsrådene.

FÅR IKKE VEDLIKEHOLDE
Men en ting er klinkende klart ifølge Bakke-Jensen og Mæland: Det er ikke aktuelt å la et russisk firma vedlikeholde sensitivt forsvarsmateriell.

I meldingen opplyses det spesielt at sikkerheten rundt E-tjenestens fartøy Marjata er ivaretatt, men at hvis vedlikeholdet av Kystvaktens fartøy blir vurdert som en sikkerhetsrisiko, så har man virkemidler for å håndtere dette.

Regjeringen har innført eierskapskontroll for virksomheter som er underlagt sikkerhetsloven. Frem til nå har imidlertid ikke Bergen Engines vært underlagt loven, men loven kan likevel bli brukt i forbindelse med salget opplyses det.

YTTERLIGERE TILTAK
I meldingen viser statsrådene til Samfunnssikkerhetsmeldingen som nå ligger til behandling i Stortinget, der det blant annet pekes på at investeringer og oppkjøp kan bli brukt som virkemiddel for å få innsikt i sensitiv informasjon knyttet til for eksempel beredskapsordninger, kritisk infrastruktur og politiske beslutningsprosesser. Her peker regjeringen på behovet for ytterligere tiltak, blant annet sterkere internasjonalt samarbeid.

Regjeringen jobber nå for å kartlegge alle forhold rundt det mulige salget av Bergen Engines. Beslutninger som fattes i denne saken kan være av prinsipiell betydning og ha langsiktige konsekvenser. Vi må derfor sørge for at vi står støtt i vår beslutning, heter det til slutt i meldingen.

Foto: Forsvaret