Ifølge forskning ved det svenske Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) er ikke de vesteuropesiske forsvarene vesentlig styrket siden 2017 selv om forsvarsutgiftene har økt.

– Det meste som har gitt utslag i tilgjengelige enheter og beredskap, er ting som amerikanerne har gjort. Der har det vært en påtagelig aktivitetsøkning, ifølge forskerne. Franskmennene er opptatt av Afrika, britene av Brexit og Tyskland sitter på gjerdet. Svært lite skjer, sier Robert Dalsjö ved FOI til Niclas Vent i det svenske Aftonbladet. Saken er gjengitt i en artikkel i VG.

Det forskere ved FOI har forsøkt å finne ut, er hva som faktisk kan brukes av stridsenheter og materiell. Her mener man det er det store hull hos de vesteuropeiske maktene.

– Omtrent bare halvparten av enhetene er i hovedsak oppfylt med personell og materiell. I løpet av en tremånedersperiode er bare halve krigsmaktene tilgjengelige, sier Krister Pallin, som leder forskningsprosjektet.

Storbritannia bedømmes for eksempel til å ha halvparten av sine bakkestyrker operative i løpet av tre måneder, men muligens 2/3 av marine- og flyvåpenstyrkene, ifølge Pallin. For Tyskland dreier det seg om 1/3 av bakkestyrkene og halvparten av marine/flyvåpenstyrkene.

Alle landene har problemer med å holde på personellet.

Oberstløytnant Palle Ydstebø ved Forsvarets høgskole i Norge sier til VG at dette er et bilde det ikke er stor uenighet om.

– Det har vært en dreining i Nord- og Sentral-Europa i retning av å revitalisere det konvensjonelle forsvaret etter fredseuforien på 1990-tallet og utenlandsdeployeringene de siste to tiårene.

– Det er to ulike utfordringer. Den ene er å bygge ned utenlandsdimensjonen både mentalt og materiellmessig. Å snu tenkningen går rimelig raskt, men å endre de institusjonelle mekanismene som ble bygget opp for å drive utenlandsdeployeringene tar litt mer tid, forklarer oberstløytnanten til VG.

Samtidig med denne utviklingen har forsvarsutgiftene faktisk økt i Europa. Ifølge en studie ved det samme institutt, økte de europeiske landenes forsvarsutgifter med 8,3 prosent fra 2015 til 2016. Dette er et klart trendskifte i og med at forsvarsutgiftene i Europa har vist en synkende tendens gjennom de seneste 20 år.

Økningen fordeles på 31 land. I de øst- og sentraleuropeiske landene er økningen på 19,9 prosent, sørøst i Europa er økningen på 9,2 prosent, i Vest-Europa 2,7 prosent og i de nordiske landene er økningen 1,6 prosent ifølge instituttet. Disse økte kostnadene kan i sin tur bidra til å øke den militære kapasiteten i de europeiske landene.
Amerikanerne omrokkerer nå sin styrker i Europa. Blant annet flyttes 11.900 soldater og et militært hovedkvarter ut av Tyskland. 6.400 soldater blir hentet hjem for å være i beredskap for andre områder i verden, mens 5.600 blir stasjonert andre steder i Europa. Omrokkeringen har også konsekvenser for tilstedeværelsen i Norge, i og med at det nåværende konseptet med en rotasjonsstyrke på ca. 700 soldater nå endres. I stedet ønsker amerikanerne å knytte sin vintertrening opp mot øvelser, noe man mener er mer rasjonelt og gir større læringseffekt.

Foto (Forsvaret): Amerikanske soldater fra U.S. Marines gjør seg klar for «Battle of Oppdal» under Trident Juncture 2018.