Sivilbefolkningen har krav på beskyttelse etter folkeretten, men Sivilforsvaret vil ikke kunne beskytte befolkningen i tilstrekkelig grad, går det frem av en rapport utarbeidet av Forsvarets forskningsinstitutt, FFI.

I rapporten går det frem at de sivile beskyttelsestiltakene samfunnet vil kunne gi befolkningen i krisesituasjoner er mangelfulle.

I fredstid skal Sivilforsvaret være forsterkningressurs for nød- og beredskapsetatene ved større ulykker og naturkatastrofer.

I krigstid skal Sivilforsvaret beskytte sivilbefolkningen mot skader ved krigshandlinger og store hendelser.

I krisesituasjoner har Sivilforsvaret ansvar for informasjon til sivilbefolkningen, varsling med sirener, drift og tilsyn av tilfluktsrom og evakuering av sivilbefolkningen.

En endret sikkerhetssituasjon
– Vi har vært i fredstid og hatt lite oppmerksomhet på denne typen beskyttelsestiltak. Med den endrede sikkerhetssituasjonen vi har nå, må vi igjen tenke på de klassiske beskyttelsestiltakene, sier direktør Cecilie Daae i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) til Verdens Gang. Det er DSB som er Sivilforsvarets overordnede instans.

VG har begjørt innsyn
VG har begjært innsyn i rapporten både hos FFI, DSB og Justisdepartementet, men fått avslag «av hensyn til nasjonale forsvars- og sikkerhetsinteresser».

Velger å offentliggjøre et sammendrag
I stedet har DSB laget et sammendrag av rapporten. Du kan laste ned sammendraget her.

Foto: Forsvaret