I sivilforsvarets rapport – Framtidens sivilforsvar – som nå er levert Justisdepartementet, foreslår Direktoratet for samfunnssikkerhet, DSB, å opprettholder dagens styrke på 8.000, harmonisere distriktsgrensene med de nye regiongrensene og ruste opp tilfluktsrom.

– Sivilforsvaret er en etterspurt ressurs som løser sine oppdrag på en meget god måte, men det kreves vesentlig omstilling for å ruste Sivilforsvaret for dagens og fremtidens utfordringer, sier Cecilie Daae, direktør i DSB.

DSB lverte i 2016 en konseptutredning som nå har vært ute på en seks måneders høring. De anbefalinger som nå leveres departementet bygger på høringsnotater fra 170 respondenter.

I dag har Norge om lag 600 offentlige tilfluktsrom. Tilfluktsrommene har i dag en dekningsgrad på rundt 50 prosent av befolkningen. Tilfluktsromordningen har store mangler, spesielt på tre områder:

• Tilfluktsrommenes mekaniske eller fysiske tilstand.
• Planverk for klargjøring og drift.
• Ivaretakelse, vedlikehold og drift i fredstid og under beredskap.

Her er konklusjonene i rapporten:

• DSB anbefaler at beskyttelsestiltakene for sivilbefolkningen i fremtiden tar utgangspunkt i sonekonsept hvor beskyttelsen konsentreres til soner omkring definerte nøkkelmål og strategisk viktige områder.
• DSB anbefaler at antall tyfonanlegg i Sivilforsvaret bygges ut, og tilpasses nye bosetningsmønster og
risikoområder.
• DSB anbefaler at dagens varslingsanlegg kombineres med en nasjonal mobilbasert løsning for masseutsendelse
av SMS.
• DSB anbefaler at Sivilforsvaret dimensjoneres og utvikler planverk for å ivareta evakuering med
bistand fra politiet og kommunene.
• DSB anbefaler at de eksisterende tilfluktsrom rustes opp, og at tilsynet styrkes.
• DSB anbefaler at en eventuell nybygging dreies mer mot dekningsrom der du bor/jobber enn store offentlige rom.
• DSB anbefaler at det utarbeides råd til befolkningen om egenbeskyttelsestiltak i samråd med relevante fagmiljøer og etater. En befolkningskampanje om tiltak i fredstid arbeides det med. En informasjonsstrategi mot befolkningen knyttet til egenberedskap i sikkerhetspolitisk krise og krig krever en særskilt
tilnærming.

Les hele rapporten her.

Foto: Forsvaret