De siste årene har utfordringsbildet endret seg betydelig og raskt på samfunnssikkerhets- og beredskapsområdet, dessverre i negativ
retning, skriver Cecilie Daae, direktør i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) i direktoratets årsberetning som nå er offentliggjort. – Samordning og koordinering krever kontinuerlig og langsiktig satsing og har vært et viktig satsingsområde for DSB, går det frem av beretningen.

– For å sikre god og troverdig samfunnssikkerhet og beredskap er vi avhengig av at aktører i privat, offentlig og frivillig sektor tar ansvar og samarbeider, skriver Daae.

Sivil støtte til Forsvaret
DSB har gjennom året blant annet bistått i Forsvarets planarbeid og etablering av planer for sivil støtte til Forsvaret. Fokuset har vært å sikre at relevante samarbeids- og beredskapsorganer tilpasses utfordringer i forbindelse med sikkerhetspolitiske kriser og væpnet konflikt, heter det blant annet.

DSB har også bistått med å sikre at sivil støtte til Forsvaret i større grad integreres i øvingsvirksomhet og tas inn i sivile og militære øvingsprogrammer. Øvelse Trident Javlin ble gjennomført i november og ga oss viktig læringspunkter på veien mot Øvelse Trident Juncture i 2018, skriver Daae. Trident Juncture vil teste våre evne til å motta alliert støtte i en sikkerhetspolitisk krise. Den sivile deltakelsen i denne øvelsen er omfattende og blir en viktig milepel i arbeidet med å videreutvikle totalforsvaret.

Rutiner for kommunikasjon
Øvelsen Trident Javlin er tett knyttet sammen med øvelse Trident Juncture som gjennomføres 2018, og er en forberedelse til denne, heter det ellers i rapporten. Øvingsmålene for 2017 fokuserte i hovedsak på å få på plass og prøve ut rutiner for kommunikasjon og kommunikasjonsplattformer. Dette er rutiner som må være på plass for øvelsen i 2018. Funn og læringspunkter fra øvelsen i 2017 skal benyttes i forberedelsene til øvelsen i 2018, samt i arbeidet med å revidere planverk, opplyses det.

Veledningsmateriell
Siden 2016 har DSB arbeidet med å utvikle veiledningsmateriell knyttet til planlegging, gjennomføring og evaluering av øvelser, gårt det frem av rappiorten. Veiledningsmateriellet består av en grunnbok og flere metodehefter, blant annet for ulike type øvelser. I 2017 ble det ferdigstilt et metodehefte for evaluering av øvelser. Dette skal publiseres i 2018. I tillegg er det under utarbeidelse et metodehefte for kontrollerfunksjonen/ lokal øvelsesleder. En felles tilnærming til arbeidet med øvelser vil bidra til at det blir enklere å øve sammen, både på lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt nivå

Ivareta egen sikkerhet og beredskap
Befolkningen er DSBs viktigste målgruppe. Å spre kunnskap om hvordan alle som bor i Norge kan ivareta egen sikkerhet og beredskap, har vært viktig i 2017. Det arbeidet vil bli enda mer synlig i 2018. Samfunnssikkerhet og beredskap handler nemlig om å bygge utholdenhet og motstandskraft i personer, systemer og funksjoner – både lokalt, regionalt og nasjonalt. Og i fred, krise og krig. Det vil kreve både investeringer og prioriteringer for å møte dette helhetlige krevende utfordringsbildet, skriver Cecilie Daae i årsberetningen.

Last ned rapporten her.

Foto: Frederik Ringnes/Forsvaret. Soldater fra panserbekjempelses troppen i 2. bataljon i Brigade Nord trener på strid i bebygget område i Oslo.