Basert på erfaringene og kunnskapen fra det siste året, kan ikke dagens Forsvar la seg videreføre på mellomlang og lang sikt. Ambisjonsnivå, struktur og tilgjengelige ressurser er under stort press, og vil komme i ytterligere ubalanse hvis vi ikke gjør tydelige veivalg, sa statssekretær Øystein Bø i Forsvarsdepartementet på Forsvarsforeningens konferanse om bemanning og utvikling av Forsvaret. Arrangementet ble gjennomført i samarbeid med Norges Offisersforbund.

– Jeg tror ingen vil bestride at vi ved inngangen til 2015 er omgitt av større sikkerhetspolitisk uro enn på veldig lenge. Utfordringer vi trodde var håndtert dukker opp igjen på vårt kontinent, og nye trusler er oppstått på Europas dørterskel. De brå skiftene vi ser i våre sikkerhetspolitiske omgivelser forsterker endringsbehovene i vårt eget forsvar, sa Bø.

Basert på erfaringene og kunnskapen fra det siste året, kan ikke dagens Forsvar la seg videreføre på mellomlang og lang sikt, sa han.

I løpet av det siste året har vi grundig gjennomgått Forsvarets driftssituasjon, struktur og bemanning.

Denne gjennomgangen bekrefter at viktige deler av vår struktur ikke har den reaksjonsevnen og utholdenheten som de store endringene omkring oss krever at vi bør ha.

Summen av de funn og sårbarheter vi har funnet og kartlagt, innebærer at vi må innrette Forsvaret annerledes. Vi har behov for et spissere forsvar med høyere beredskap, med evne til rask styrkeoppbygging, med større utholdenhet, og med et sterkere sivilt-militært samspill, sa Bø.

Møtet i Norges Forsvarsforening dreide seg også om personellsituasjonen i Forsvaret.

– Nesten 60 % av Forsvarets årlige driftsutgifter er personellrelatert. Det illustrerer først og fremst hvordan personellet er selve kjernen i Forsvaret. Sektorens rundt 20.000 ansatte gjør en utrolig jobb. Med det betyr samtidig at vi løpende må vurdere hvordan vi utdanner og rekrutterer, sa Bø.

– Vi må skape en ordning som gir mulighet for å ha en karriere innenfor et spesialfelt. På denne måten ivaretas både den enkeltes og Forsvarets behov.

Arbeidet som er gjort for å forberede etableringen av en ny personell- og befalsordning, er et svar på dette. Vi foreslår innføringen av et spesialistkorps i Forsvaret. Målet er å styrke kontinuiteten, kompetansen og den operative evnen. Reduserte kostnader forbundet med stadig å produsere ny kompetanse som blir værende for kort tid i stillingen, er i så fall en kjærkommen tilleggseffekt av det.

Statssekretæren gikk også inn på hvordan Forsvarets nå konkret skal gå inn på en ny ordning for militært personell.

Dagens ordninger er unødvendig kompliserte og har et detaljeringsnivå som ikke gir tilstrekkelig fleksibilitet til å foreta nødvendige tilpasninger i tråd med nye behov, sa Bø.

– Én av endringene som vil bidra til denne tilpasningen er at flere ordninger slås sammen til én ordning for militært personell.  Vi foreslår videre at denne ordningen skal omfatte grenaderer og konstabler (vervede), befal og offiserer. Dette vil bidra til å forenkle forvaltningen. Det pågår også et arbeid med å slå sammen flere av Forsvarets personellover – vernepliktsloven, forsvarspersonelloven og heimevernsloven, ikke minst oppdatere språkdrakten for å gjøre disse enklere og mer leservennlige. I sum vil dette gjøre lovgrunnlaget mer oversiktlig og tilgjengelig, opplyste statssekretær Bø.

Les mer om hva som kan bli morgendagens ordninger for personellet her.