Under NATO-møtet i Vilnius i sommer ble det bestemt at Norge skal flyttes fra NATOs hovedkvarter i Brunssum i Nederland til den nye styrkekommandoen i Norfolk. Sjefen for NATOs militærkomite, admiral Rob Bauer, har samtidig bekreftet at alle de nordiske landene er tenkt innlemmet i den samme kommandoen. Det vil bety en ny æra i det nordiske forsvarssamarbeidet.

Til nå har Norge tilhørt Natos Allied Joint Force Command Brunssum i Nederland, men Norges spesielle rolle som sjønasjon, vår geografiske beliggenhet og Finland og Sveriges inntreden i NATO, har ført til at man nå legger kabalen på nytt.

SAMLET BLOKK
Å legge hele Norden inn under styrkekommandoen i Norfolk i USA er også den løsningen norske myndigheter har gått inn for. Gjennom løsningen fremstår Norden som en samlet blokk, noe som vil styrke Nordens posisjon og generere mer fokus på nordområdene. Samtidig vil et samlet Norden i NATO gi store operative muligheter for de nordiske landene.

De nordiske landene har allerede grepet muligheten.

Allerede i dag fremstår Norden som en stormakt på luftsiden. Nylig inngikk luftforsvarene i de nordiske land en intensjonsavtale om å kunne opptre som en felles luftstyrke med felles øving, felles støtteapparat, logistikk og planverk. Samarbeidet inkluderer ulike kapasiteter, som overvåkingsfly, helikoptre, patruljefly, radarsystemer og luftvern.

FELLES LUFTOPERASJONSSENTER
En milepel på veien vil være øvelsen Nordic Response 24, som skal koordineres samlet fra luftoperasjonssenteret på Reitan ved Bodø. Ifølge generalmajor og sjef for Luftforsvaret Rolf Folland, er det stor interesse i NATO for nye nordiske samarbeidet.

Så langt har luftoperasjonene i Norden vært ledet av hver enkelt nasjon, men nå er altså tiden kommet for bedre løsninger enn hva som har vært mulig tidligere.

STORMAKT I LUFTEN
Alt i alt vil Norden råde over nesten 150 femtegenerasjons kampfly. I tillegg kommer svenskenes 60 nye fly av typen JAS Gripen E, samtidig som svenskene vil beholde 60 fly av den gamle typen, JAS Gripen C/D. Med nyanskaffelsene vil Sverige eie den største kampflyparken i Norden.

OGSÅ HÆREN
Også Hæren er godt i gang med samarbeidet, med stadige møter på øverste nivå. Det har vært avholdt et utall møter som har munnet ut i en felles erklæring fra de tre hærsjefene i Finland, Sverige og Norge. Av materialet går det frem at man allerede i dag har begynt å oppdatere planverket «for operasjoner på Nordkalotten», som om også Sverige er medlem av Nato. Dette med basis i en trilateral avtale om å utvikle en felles militær situasjonsforståelse.

NORDKALOTTEN
Et problem her er selvfølgelig at det ikke finnes større svenske og finske mobile hærforband på Nordkalotten, bare territorielle styrker bundet til sitt oppsetningsområde.

Militært sett går vi fra relativt begrenset å samarbeide om logistikk, bruk av hverandres territorier, deling av etterretning osv., slik vi i dag gjør gjennom NORDEFCO, til å utvikle en felles Nordisk forsvarsplan som vil ha betydning for de investeringene som gjøres fremover.

Vi snakker ikke da bare om kapasiteter som fly, skip, stridsvogner og luftvern. For å sikre alliert mottak vil det bli et betydelig behov for å bygge ut havner, jernbane, broer, veier og annen infrastruktur, i forbindelse med etablering eller videreutvikling av områder for mottak av allierte militære forsterkninger til hele Norden.

Foto (Forsvaret): Fra et tidliigere møte mellom Hærsjefer i Noden