Sjefen for Luftforsvaret, Tonje Skinnarland, bekrefter at dagens utdanningstakt vil gi underdekning i forhold til det antall teknikere til F-35 som trengs i 2025. Hun vil ikke kalle underdekningen for en krise, men bekrefter at underdekningen er en utfordring og at trenden må snus.

– Luftforsvaret har iverksatt en rekke tiltak for å øke tilgangen på flyteknikere de neste årene, sier hun.

Hovedveien til flyteknikeryrket både sivilt og militært er lærlingordningen. Hovedutfordringen er underdekning av elever som kvalifiserer ut fra flyfaglig linje på videregående skole for å dekke det samlede behovet til Forsvaret, forsvarsindustrien og sivil luftfart. Søknaden til flyfag har falt dramatisk de siste årene.

– Denne trenden må snus, sier Skinnarland.

Luftforsvaret har iverksatt en rekke tiltak i tett samarbeid med Kongsberggruppen som strategisk industripartner innen flyvedlikehold. Det iverksettes også ekstraordinær militær teknisk grunnutdanning i tillegg til lærlingordningen for å øke utdanningsvolumet raskt mot 2025, og det pågår en dialog med utdanningsinstitusjoner for å øke utdanning og kvalifisering av antall elever fra flyfaglinjene i årene som kommer.

– Målet er å sikre robuste og bærekraftige løsninger som gir tilstrekkelig tilgang på flyteknisk personell i samfunnet, saier Skinnarland.

I tillegg jobber Luftforsvaret med en rekke tiltak for å beholde egne teknikere og motivere dem til å bli med over på nye systemer fra nye baser. Det arbeides også med å rekruttere teknikere som tidligere har jobbet i Luftforsvaret.

Innfasingen av F-35 går i henhold til planen, ifølge Skinnarland.

– Vi har gjennomført omfattende test, evaluering og opptrening for å oppnå begrenset operativ evne for suverenitetshevdelse og krisehåndtering. Vår erfaring så langt er at F-35 har bedre ytelse enn forventet. Vi jobber planmessig videre mot full operativ evne med alle 52 kampfly i 2025. På veien dit styrker vi gradvis vår operative evne med flere fly, mer personell med riktig kompetanse i alle kategorier, flere våpen samt trening og øving som kvalifiserer til et økende oppgavespekter. F-35 er en strategisk kapasitet som styrker den samlede forsvarsevnen og bidrar avgjørende til nasjonal og Nato avskrekking.

Når det gjelder dagens situasjon understreker Skinnarland at situasjonen er under kontroll.

-De tre siste ukene har våre kampfly ivaretatt beredskapsoppdrag for NATO både hjemme og ute. Luftforsvaret har gjennomført NATO Air Policing på Island i tillegg til normal kontinuerlig beredskap for suverenitetshevdelse med kampfly fra Bodø og kontroll og varsling fra Sørreisa. I en tid der koronakrisen påvirker oss alle, er Luftforsvarets hovedfokus fortsatt å opprettholde vakt, beredskap og operativ evne fra alle baser med alle våre kapasiteter, og bidra som enkeltpersoner og som samfunnsaktør for å begrense smitten, sier Skinnarland.