Forsvarssjefen la i formiddag frem sitt fagmilitære råd til forsvarsminister Ine Eriksen Søreide. I realiteten gir forsvarssjefen Regjeringen valget mellom en dramatisk nedbygging av Forsvaret og vår forsvarsevne i årene som kommer, eller å øke forsvarsbudsjettet med 180 milliarder kroner frem til 2029.

Forsvarssjefen har utredet et forsvar som tar utgangspunkt i dagens budsjett, en budsjettøkning på 0,5 prosent og en anbefaling basert på hva han mener kreves for at Norge skal gjenvinne sin forsvarsevne. Forsvarssjefens eget forslag innebærer økte bevilgninger på totalt 180 milliarder frem til 2029.

Dersom man skulle basere seg på dagens budsjett, eller en økning på 0,5 prosent betyr det at Norge må forlate sin ambisjon om å kunne være i stand til å forsvare landet mot væpnet angrep, inntil forsterkninger fra andre NATO-land er på plass.

Anbefalingen fra forsvarssjefen forutsetter et enormt økonomisk løft for Forsvaret, men ligger likevel under NATOs mål om et forsvarsbudsjett på to prosent av BNP.

Den sikkerhetspolitiske utviklingen gjør at vi må tenke nytt om Forsvarets evne til å løse sine oppgaver. Vi må styrke Forsvarets evne til å kunne reagere raskt og med relevante midler i en krisesituasjon, heter det i forsvarssjefens råd til Regjeringen.

– Jeg har lagt frem et fagmilitært råd. Så er det opp til politikerne som må vurdere de øvrige hensynene, sier forsvarssjefen og understreket at formålet med rådet blant annet er å styrke Norges operative evne. Det innebærer blant annet styrking av etterretning og overvåking, øke respons- og beredskapsevnen, og øke kampkraften.

På konferansen beskrev forsvarsjefen et et Forsvar som ikke har vært finansiert i tilstrekkelig grad, noe som har ført til minimumsbemanninger, etterslep på vedlikehold og manglende reservedeler.

Forsvarssjef Håkon Bruun-Hansen var klar på at Forsvarets tilstedeværelse bør styrkes i nord: – Russland har vist vilje til å bruke militær makt for å nå politiske mål, uttalte han.

Har ga også eksplisitt uttrykk for at han ikke ønsket en reduksjon av antall kampfly:

– Det siste jeg ønsker å gjøre – er å redusere antall kampfly av typen F-35, sa forsvarssjefen blant annet.

– Jeg kommer ikke til å kommentere enkeltheter eller konkrete forslag fra rådet. Nå skal vi gå i dybden på det vi har fått. Vi skal se det i en helhet og tørre å ta vanskelig diskusjoner og beslutninger. Vi har en krevende høst og vinter foran oss, sa forsvarsminister Ine Eriksen Søreide da hun fikk overlevert forsvarssjefens råd.

Last ned kortversjonen av forsvarssjefens militærfaglige råd her

Hør forsvarssjefens begrunnelse her