Norges Forsvarsforening har spurt sjefen for Luftforsvaret, Tonje Skinnarland om vi ikke like gjerne kunne ha byttet ut F-35 med et annet fly, siden det er så dyrt i drift. Hun er ikke enig. Skinnarland mener det bare er positivt at Norges kampfly kalles for en luftens Ferrari.

Etter at Aftenposten i forrige uke publiserte en artikkel der avisen presenterer en oversikt fra forsvarsnettstedet Janes´s over hva det koster å fly ulike typer kampfly, rykker kritikerne igjen ut og kritiserer det norske kampflykjøpet.

Ifølge kritikerne er det kampflyet Norge har anskaffet altfor dyrt i drift og altfor flott for Norges behov. Vi har kjøpt en Ferrari, men kunne antakelig klart oss med en Lada, hevder kritikere.

IHERDIGE KRITIKERE
Dette er ikke akkurat nytt. Ved en rekke anledninger har det vært hevdet at det er store tekniske problemer med F-35, at det er lite egnet for norske forhold, at det er for dyrt, tar for store ressurser fra andre forsvarsgrener osv. Det har nærmest blitt en vane for Luftforsvaret å tilbakevise slike påstander fra iherdige kritikere.

Som støtte for påstandene om at Norge har kjøpt feil fly, eller kjøpt for mange fly, legges det denne gangen til grunn noen uttalelser fra sjefen for US Air Force, general Charles Q. Brown. For en tid tilbake uttalte Brown at USA har behov for en enklere flytype som kan brukes på oppdrag som ikke krever den kapasiteten som F-35 har.

Ut fra dette har man trukket den slutning at også Norge har bestilt for mange, eller feil fly.

RELEVANT FOR NORGE?
Norges Forsvarsforening har spurt sjefen for Luftforsvaret, generalmajor Tonje Skinnarland om tilsvarende tenkning er relevant for Norge.

– Bakgrunnen for Browns uttalelse var ønsket om et lettere kampfly som er billigere i drift, for oppdrag som ikke krever et så avansert system som F-35. Han har også presisert at F-35 fortsatt vil være hjørnesteinen i US Air Force og at de flyene han ønsker seg i tillegg skal komplementere F-35 i en differensiert kampflyflåte.

Skinnarland uttaler at det er lite relevant å overføre en slik tankegang til et lite land som Norge. Det Norge trenger er et avansert mulitrolle kampfly som kan løse både defensive og offensive oppdrag, slik at vi kan hevde vår suverenitet, avskrekke og forsvare både Norge og NATO om det kreves.

– For et lite luftforsvar som vårt er det lite hensiktsmessig å operere med flere flytyper, presiserer luftforsvarssjefen.

FORENKLING
Skinnarland mener det er en grov forenkling å fastslå at Norge burde ha valgt et annet fly ut fra argumentet om at det er dyrere å fly F-35 enn for eksempel det svenske JAS Gripen.

– Hva sier du til de som vil ha Lada fremfor Ferrari?

– F-35 ble valgt basert på blant annet Norges spesielle geografiske plassering og et forventet trusselbilde samt en grundig analyse av oppdragene som skulle kunne løses i dette trusselbildet. Det er gjennomført oppdaterte delanalyser i etterkant, med oppdaterte trusselscenarioer. Alle analysene understøtter fremdeles valget av F-35.

FEMTE GENERASJONS KAMPFLY
Skinnarland peker på at F-35 ikke kan sammenliknes med et fjerde generasjons kampfly, som ikke vil kunne løse oppdragene like effektivt som F-35, som er et femte generasjons kampfly.

– Et fjerdegenerasjons kampfly evner ikke å løse oppdragene i et høyintensivt stridsmiljø på samme måte som F-35, uten betydelige tap, og med bruk av langt flere fly, sier luftforsvarssjefen.

Skinnarland mener det bare er positivt at Norges kampfly kalles for en luftens Ferrari.

– Vi trenger det beste kampflyet og bruker det hver eneste dag, nettopp fordi Norge ligger der det ligger, og fordi den sikkerhetspolitiske situasjonen og de potensielle truslene vi står overfor har endret seg, sier hun.

– Vi må erkjenne at det er kostbart med kampfly. F-35-kostnadene vil reduseres etterhvert som flåten vokser og utvikles. Både produsenten og F-35-programmet legger ned betydelige ressurser på å få til akkurat dette, sier Skinnarland.

LITEN MENING
Hun mener det gir liten mening å sammenligne pris per time for ulike flytyper og i ulike nasjoner ettersom organisasjon, driftskonsept og hva som legges inn i regnestykket er svært ulikt.

– Det hadde vært en mer riktig å sammenligne og fokusere på effekten vi oppnår for oppdragsløsningen.

Forsvaret er godt fornøyd med ytelsen til F-35 så langt. F-35 er akkurat det vi trenger for vårt forsvar.

– Norge har bestilt 52 fly. Tallet er basert på de analyser som ligger til grunn, og er minimum av hva som ble anbefalt i sin tid. Uten tilstrekkelig antall F-35 blir det vanskelig for alle andre egne styrker å operere effektivt med tilstrekkelig bevegelsesfrihet og akseptabel risiko. Derfor er F-35 avgjørende viktig for vår forsvarsevne, sier generalmajor Skinnarland.

Samspillet med F-35 vil øke effektiviteten og kampkraften til øvrige land, luft og sjøstridskrefter i Norge og i NATO.

Bildet: Generalmajor Tonje Skinnarland, sjef Luftforsvaret (foto: Forsvaret)