I dag kan Andøyas skjebne være avgjort. Stortingsgruppen i Arbeiderpartiet skal i dag ta endelig stilling til om grunnlaget for stortingsbeslutningen om å legge ned Andøya flystasjon er endret etter at det ble gjort vedtak om dette i november 2016. Dersom Arbeiderpartiet som en følge av dette vil ha endret vedtaket om nedleggelse, kan det bli flertall for en reversering av beslutningen fra 2016.

De siste to årene har først og fremst lokale interesser kjempet for å beholde Luftforsvarets base på Andøya. Det var i forbindelse med behandlingen av langtidsplanen for Forsvaret i 2016 at det ble besluttet at de maritime patrulje- og overvåkingsflyene P-8 i fremtiden skal holde til på Evenes, som også vil være fremskutt base (QRA – Quick Reaction Alert) for nye F-35 kampflyene.

Kritikerne av nedleggelsen av Andøya mener grunnlaget for beslutningen ikke holder vann. Et av de viktigste argumentene for å flytte tilholdsstedet for maritime overvåkingsfly fra Andøya til Evenes har vært at det ville bli for dyrt å opprette et luftvern for langtrekkende missiler begge steder. Motstanderne mener imidlertid at argumentet om lufvern er overdrevet.

Evenes flystasjon blir fremskutt operasjonsbase for kampfly og hovedbase for maritime patruljefly.

I forrige måned la forsvarsminister Frank Bakke-Jensen frem en ekstern konseptvalgutredning for å få en kvalitetssikring av beslutningen om å utvikle Evenes som base for overvåkingsfly og jagerfly.

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen kommenterte i en pressmelding konseptutredningen på denne måten:

– Den eksterne kvalitetssikringen bekrefter departementets planer og kostnadsvurderinger for utbygging av Evenes. Dermed bekreftes viktige forutsetninger som lå til grunn for regjeringens anbefaling og Stortingets beslutning om å etablere de nye P-8 maritime patruljeflyene på Evenes. Nå må vi konsentrere oss om å bygge ut Evenes, slik at vi blir klare for operasjoner i tide. Dette er en storsatsing på Forsvaret i nord og vil også ha store positive ringvirkninger i regionen.

Ikke alle er enig i denne vurderingen, blant annet fordi det i rapporten også står følgende: «De maritime patruljeflyene er i alle alternative lokaliseringer på Evenes konsentrert på et lite område hvor flyene og hangarene ikke har fysisk beskyttelse mot missil- og bombeangrep, utover luftvernet som etableres». Videre har utrederne uttalt at dette ikke er så farlig, fordi det må forventes at de uansett vil bli flyttet fra Evenes til andre baser i tilfelle høyintensive operasjoner.

Her er det at Forsvarsdepartementet mener at konseptutredningens tolkning er «for snever», og de parerer med at det i vurderingen av Evenes er lagt til grunn at den infrastruktur som etableres for overvåkingsflyene er tenkt brukt i alle faser i en konflikt. Videre heter det i en uttalelse fra departementet at det alle tilfelle vil være en operativ vurdering hvorvidt operasjoner skal pågå fra Evenes eller andre steder.

Dersom Arbeiderparetiet skulle komme frem til at beslutningsgrunnlaget ikke holder vann, og som en konsekvens av dette ønsker å endre beslutningen om å nedlegge Andøya, så kommer det til å få vesentlige konsekvenser, ikke bare politisk, men også praktisk og økonomisk. Om Arbeiderpartiet tar belastningen får vi vite i dag, onsdag.

I alle tilfelle er tiden knapp, for planen for utbyggingen av Evenes er stram:

Evenes flystasjon skal være klar for operasjoner med kampfly fra januar 2022 og for operasjoner med maritime patruljefly fra medio 2022. Foreløpige datoer for operativ aktivitet på Evenes:

Målsetting om prøveflyvning med F-35 fra sommeren 2021.
Målsetting om operativt luftvern og baseforsvar innen QRA etableres i løpet av 2021.
QRA-beredskap overføres fra Bodø til Evenes 1. januar 2022.
Målsetting om mottak av første P-8 våren 2022.