Regjeringspartiene, støttepartiene og Arbeiderpartiet er enige om å tilføre rammene i forsvarsbudsjettet 300 millioner kroner i friske midler, i tillegg til 90 millioner kroner i interne omdisponeringer i forsvarsbudsjettet. Avtalen sikrer regjeringen flertall for de store linjene i langtidsplanen. Andøya legges ned, men en rekke av de elementer det har vært strid om beholdes.

Selv om man er enig om de store linjene er man ikke i forhandlingene kommet frem til et bredt forsvarspolitisk forlik, slik som ønsket. Sentrumspartiene uttrykker skuffelse over over dette, og vil legge frem sin egen langtidsplan. Det er imidlertid enighet om at budsjettøkningen skal gå til økt innsats i Heimevernet og Hæren.

Andøya flystasjon legges ned
Blant de forslag det har vært mest strid om er nedleggelsen av Andøya flystasjon. Forsvarsenigheten mellom Arbeiderpartiet og regjeringspartiene innebærer at flybasen på Andøya legges ned.

Hæren og Heimevernet
Hæren og Heimevernet styrkes ytterligere, særlig i Troms og Finnmark. Det er enighet om at investeringene for kampluftvern gjennomføres og at HV11 og basen på Setnesmoen (Åndalsnes) ikke blir nedlagt neste år. Sjøheimevernet opprettholdes. Hærens helikoptre forblir inntil videre på Bardufoss, inntil en ny landmaktstudie foreligger.

F-35 kampfly
Sentrumspartiene har ønsket å finansiere en økning av ressursene til Hæren, Heimevernet og flere andre elementer gjennom å utsette leveransene av kampfly av typen F-35. Dette har ikke vært en opsjon for regjeringspartiene og Arbeiderpartiet som satte hardt mot hardt når det gjaldt kamflyprogrammet, som de ønsker å opprettholde som planlagt. Etterhvert har imidlertid sentrumspartiene gått med på dette og innkjøpene av F-35 kampfly fortsetter trolig som planlagt.

Kystjegekommandoen opprettholdes
Det har en tid vært klart at Kystjegerkommandoen i Harstad opprettholdes. Det er imidlertid ikke klart om avdelingen beholdes som en egen enhet, eller om soldater og offiserer knyttes til Marinejegerkommandoen.

Musikkorpsene
Det skal videre være enighet om at to musikkorps i Forsvaret videreføres.

Alternativ langtidsplan
Selv om det er enighet om en rekke punkter er regjeringspartiene misfornøyd. Skei Grande (V) forteller at sentrumspartiene Venstre, KrF og Senterpartiet kommer til å gå sammen om en alternativ langtidsplan under Stortingsbehandlingen den 15. november, og at dette blir en viktig sak i valgkampen til neste år.

Poseidon P-8 og ubåter
Det også nå klart klart at de nye Poseidon havovervåkingsfly skal erstatte Orion-flyene.