Stortinget har avgitt innstilling til forslaget om ny «Ordning for militært tilsatte». Forslaget vil blant annet innebære at Forsvaret oppretter et spesialistkorps. «Spesialisten» er grenaderen eller konstabelen som arbeider med det praktiske håndverket.

Norge er det siste landet i NATO som innfører en tilpasset karrierevei for spesialistene. Et moderne forsvar er avhengig av spesialistkompetanse.

Spesialistkorpset vil ha et alternativt karriereløp til offiserene. Det er kompetanse som skal være styrende for tilsettingsforholdet, og ikke personellkategorien slik som det er i dag.

Hovedinnholdet i proposisjonen er som følger:

  • Dagens befalskorps skal deles i to; Offiserer (OF) og Befal (OR) etter NATO-standard.
  • Vervedeordningen inkluderes i en felles Ordning for alle militært tilsatte.
  • Dagens ansettelsesregime med ansettelse til 35 og 60 år videreføres, og gjøres også gjeldende for vervede.
  • Det gjeninnføres et beordringssystem, med en foreslått maksimal aldersgrense på 38 år.
  • Det skal beholdes et normalavansement, men uten å si om hvor langt det skal gå.
  • Det skal utarbeides en utdanningsordning også for Befal.

Dette vil ikke bare øke forutsigbarheten, men også sikre at Forsvaret har tilstrekkelig antall personell tilgjengelig for operativ tjeneste. Intensjonen er at langt flere i aldersuavhengige funksjoner skal tilsettes til 60 år enn i dag.