– Med dagens produksjonskapasitet i Europa vil det minst ta 40 år å produsere det antall artillerigranater NATO og Ukraina har bruk for. Konsekvensen av for liten produksjonskapasitet er en Europeisk forsvarskrise, sa administrerende direktør i Nammo, Morten Brandtzæg under høringen om statsbudsjettet for neste år.

Nammos anslag er at NATOs europeiske ammunisjonsbehov er i størrelsesorden 13 millioner granater. Dette er et konservativt tall som kun dekker 30 dagers krigsberedskap. I mars opplyste Ukraina at landet trenger ca. 600.000 artillerigranater i måneden. Det tilsvarer drøyt syv millioner i året. Dermed er det samlede behovet i Europa på minst 20 millioner granater, fortsatte Brandtzæg.

Nammo tror ikke at europeisk industri kan dekke mer enn 5-10% av etterspørselen på kort sikt. Årsaken finner vi i tre tiår med fred og små forsvarsbestillinger. Forrige gang Norge bestilte artilleriammunisjon var på 1990-tallet. Sverige sist på 1980-tallet.

Forsvarskommisjonen har også advart mot den lave produksjonskapasiteten.

ALVORLIGE MANGLER
I kommisjonens rapport heter det at den militære støtten til Ukraina i 2022 og operasjonene i Libya i 2011, avdekket alvorlige mangler innen lagerbeholdningen og produksjonskapasitet av alle typer ammunisjon. Det ble også pekt på at europeisk ammunisjonsindustri er betydelig nedbygget og at ammunisjon er blitt en salderingspost på vestlige forsvarsbudsjetter.

Kommisjonen mener at Europas kapasitetsmangler er så store at europeerne kommer til å slite med å gjennomføre operasjoner på egen hånd, selv i en lavere ende av konfliktskalaen.

Kommisjonen anbefaler sterkt at den norske kapasiteten for produksjon og utvikling av ammunisjon og materiell styrkes for å sikre forsyninger til Norge og allierte.

INVESTERINGSMIDLER
I budsjettforslaget for 2024 omtaler regjeringen et kjøp av artillerigranater for 4,3 milliarder kroner. Av dette er 1,9 milliarder kontraktsfestet, ifølge Brandtzæg. Avtalen innebærer at Nammo får investeringsmidler på ca. 75 millioner kroner, noe han anser som positivt. Det er bare det at behovet er langt større.

I dag har Nammo 20-25 prosent av det europeiske markedet for artillerigranater. Virksomheten vil kunne oppnå en andel av markedet i størrelsesorden 15-20 milliarder kroner, men da må det betydelige investeringer til, investeringer Nammo ikke har mulighet til å besørge uten støtte i statsbudsjettet, en ordning land som Finland og USA praktiserer.

LEGGE ØRET TIL BAKKEN
I en kommentar sier Høyres forsvarspolitiske talsmann Hårek Elvenes til Norges Forsvarsforening at gapet mellom etterspørsel og produksjonskapasitet er alvorlig og at regjeringen må legge øret til bakken og lytte til tilbakemeldingene fra Nammo.

– Ekstraordinære tider krever ekstraordinære grep, sier Hårek Elvenes
og minner om at hans parti la inn 375 millioner kroner i kapitaltilskudd
til Nammo i sitt alternative statsbudsjett for 2023.

– Forsvarsindustrien er en integrert del av vår sikkerhets-og forsvarspolitikk. Det er ekstraordinære tider, og da trengs det ekstraordinære grep. Poenget er å øke produksjonskapasiteten raskt, sier Høyres Hårek Elvenes, som mener forsvarsministeren her må bruke verktøykassen.

– Det holder tydeligvis ikke å forsere allerede planlagte ammunisjonsanskaffelser. Det generer ikke tilstrekkelig kapital til nødvendige investeringer i økt produksjonskapasitet. Det trengs også andre grep, og det er regjeringens ansvar.  Høyre la inn 375 millioner kr i kapitaltilskudd til Nammo i sitt alternative statsbudsjett for 2023, sier Elvenes.

UTLANDET ET ALTERNATIV?
Alternativt vurderer Nammo å bygge opp en del av produksjonskapasiteten i land der myndighetene støtter investeringer i denne type produksjonskapasitet.

Nammo har tidligere bedt om 850 millioner for å ivareta Norges og NATOs behov for militær produksjon. Nammo mener dette er et forsiktig og konservativt anslag.

VEISKILLE
– Forsvarskommisjonen har anbefalt en historisk oppbygging av industrien. Vi står ved et veiskille. Krigen i Ukraina og den massive underkapasiteten i Europa gjør en oppbygging nødvendig. Det er også en mulighet, til å sikre en god beredskap for Norge og NATO og til å skape en lønnsom industri for mange tiår fremover, sa Brandtzæg avslutningsvis.

Foto: NTB