Et flernasjonalt samarbeid er det eneste realistiske alternativ dersom vi skal opprettholde vår forsvarsevne, skriver tidligere forsvarssjef Sverre Diesen og tidligere adm. dir. i Forsvarets Forskningsinstitutt, Paul Narum i et Civita-notat. Alternativet er en forsvarsevne som er redusert til en firedel i løpet av 10-15 år, hevdes det.

Dersom den økonomiske utviklingen i Forsvaret fortsetter som i dag, vil vår forsvarsevne være borte i løpet av 10-15 år.  Den operative tilgjengeligheten av forsvarsstrukturen vil være så dårlig – og misforholdet mellom ressurser og forsvarsevne være så stort – at det vil være meningsløst samfunnsøkonomisk og beredskapsmessig, heter det i rapporten.

I notatet, som har fått tittelen «En varslet avvikling», skisserer forfatterne konsekvensene av den politikken som i dag føres, hvordan utviklingen påvirker vårt nasjonale handlingsrom og hvordan fremtidens forsvar mest sannsynlig vil innebære et tettere flernasjonalt samarbeid med andre stater.

I notatet spør forfatterne hvordan vi skal tolke en regjering som synes å mene at det sikkerhetspolitisk er behov for å styrke Forsvaret, men at det økonomisk ikke er rom for det? Legger vi til grunn dagens situasjon og de føringer som gis i rammeskrivet til forsvarssjefen, og som er grunnlaget for hans fagmilitære råd til regjeringen, er det i realiteten tatt en politisk beslutning om å avvikle en nasjonalt basert norsk forsvarsevne i løpet av 10-15 år, det vil si innenfor det tidsperspektivet forsvarssjefens råd skal dekke, hevdes det i notatet.

Forfatterne tar for seg de aktuelle budsjettalternativene for Forsvaret fremover og konkluderer med at de budsjettalternativer forsvarssjefen har fått seg forelagt langt fra er tilstrekkelige. Selv med en budsjettøkning på 2 prosent av brutto nasjonalprodukt i 2026, vil det i 2026 vil mangle 14 mrd i forhold til det å kunne drifte og fornye et forsvar av samme størrelse som dagens forsvar på en forsvarlig måte.

Forfatterne lanserer videre et tredje alternativ, et budsjett som opprettholder kjøpekraften. Det ville kreve en reelll vekst i budsjettene på 2,4 prosent hvert år fremover. Selv ikke dette alternativ vil være nok for å opprettholde et adekvat forsvar ifølge rapporten.

Det eneste fornuftige alternativ vil ifølge forfatterne være strategien en «flernasjonal arbeidsdeling», som innebærer at vi reduserer forsvarstrukturen ved å ta ut hele elementer med tilhørende støtteelementer. Tanken er da at de gapene som oppstår i strukturen skal erstattes av allierte forsterkninger den dagen det eventuelt blir bruk for det.

Les hele rapporten her.