Etter at regjeringen i sitt forslag til langtidsplan for Forsvaret la opp til å utdanne 1.800 rekrutter fire ganger i året på Terningmoen hvert år, har spørsmålet om revitalisering av Haslemoen aktualisert seg.

Nå stiller deler av opposisjonen på Stortinget spørsmålstegn ved kostandene ved utbygging av Terningmoen.

I spørretimen onsdag retter Høyres Hårek Elvenes et skriftlig spørsmål til forsvarsminister Bjørn Arild Gram. Elvenes ber forsvarsministeren opplyse hvilke vurderinger og kvantitative analyser forsvarsministeren vil sørge for å gjennomføre for leie av Haslemoen som alternativ til en samlet utbygging på Terningmoen.

OGSÅ FRP
Elvenes er ikke den eneste som har stilt spørsmål ved regjeringens planer, og kostnadene ved utbygging av Terningmoen.

Også Fremskrittspartiets Tor André Johnsen stilte i midten av mai et tilsvarende spørsmål til forsvarsministeren.

Her ber Johnsen om opplysninger om hva som er det samlede kostnadsoverslaget for utbygging og tilrettelegging av Terningmoen, hvor mye Forsvaret selv skal dekke, og hvor mye som skal finansieres gjennom offentlig/privat samarbeid eller leieavtaler. Han ber også om informasjon om årlige faste drifts- og leiekostnader.

INGEN UTREDNING
Bruken av Haslemoen som rekruttskole var oppe til behandling i Utenriks og forsvarskomiteen under forrige langtidsplan. Den gang ba flertallet i komiteen regjeringen vurdere bruken av Haslemoen som supplement til Terningmoen som rekruttskole.

Innspillene fra opposisjonen tyder på at regjeringen fortsatt ikke har brakt på det rene hvorvidt bruken av Haslemoen som et supplement til Terningmoen som rekruttskole kan være en vesentlig bedre kosteffektiv løsning for Forsvaret.

I forsvarsministerens svar til Fremskrittspartiets Tor André Johnsen, fremkom det ingen kostnadsoverslag for utbygging av Terningmoen. Heller ingen informasjon om årlige drifts- og leiekostnader.

I svaret skrev forsvarsminister Gram følgende: «Regjeringen vil vurdere den helhetlige forsvarsambisjonen og innrettingen av den fremtidige forsvarsstrukturen som en del av arbeidet med den neste langtidsplanen for forsvarssektoren».

Nå følger altså også Høyres Hårek Elvenes opp og ber regjeringen opplyse om hvilke vurderinger og analyser som er gjort for leie av Haslemoen som et supplement til bruken av Terningmoen som rekruttskole.

Foto (Forsvaret): Rekruttene får tildelt sine effekter.