Under fremleggelsen av E-tjenestens trusselvurdering for 2018 i dag sa sjefen for E-tjenesten Morten Haga Lunde at nettverksangrepet mot Helse Sør-Øst i januar med all tydelighet har vist at etterretningsaktivitet mot Norge ikke er begrenset til tradisjonelle politiske og militære mål. Hendelsen kunne ha vært avverget på et tidlig tidspunkt dersom E-tjenesten hadde hatt adgang til å overvåke de digitale grensene mellom Norge og andre land, sa Haga Lunde.

– I dag blir det bare fanget opp sporadiske forsøk og enkelthendelser i det digitale rommet. Vi er ikke i stand til å se helheten. Derfor er det etter min mening nødvendig med en nasjonal radar som fanger opp bredden av digitale trusler som rammer Norge fra utlandet. Et slikt verktøy kan gi et grunnlag for å prioritere ressurser og tiltak slik at vi kan motvirke truslene proaktivt, sa etterretningssjefen.

– Et digitalt grenseforsvar er nettopp en slik radar, sa han og presiserte at sammen med de andre kapabilitetene E-tjenesten har, vil et digitalt grenseforsvar sette oss i stand til å følge trusselaktørene i utlandet og kartlegge og varsle når trusselen blir rettet mot Norge.

– I nettverksoperasjonen mot Helse Sør-Øst hadde E-tjenesten konkrete signaturer som kunne fange opp trafikken til trusselaktøren på et tidlig tidspunkt. Men det lot seg ikke gjøre pga manglende tilgang til grensekryssende kommunikasjon. Trusselaktøren kunne dermed etablere fotfeste og operere uforstyrret videre med aktiviteten sin lenge før han ble avdekket, sa Haga Lunde

– Hendelsen kunne altså ha vært avverget på et tidlig tidspunkt dersom E-tjenesten hadde hatt anledning til å bruke kapabilitetene sine til å følge med på den ytre trusselen idet han krysser den digitale landegrensen, sa E-sjefen.

I det digitale rommet kan særlig tre typer aktiviteter være alvorlige trusler mot Norge: Påvirkning, etterretning og sabotasje. Russiske påvirkningsoperasjoner mot vestlige land har blitt trappet opp de siste årene, deriblant forsøk på å påvirke valgprosesser og valgresultat. Aktiviteten er en økende utfordring for vestlige demokratier, heter det i trusselvurderingen.

Les hele trusselvurderingen her.

Foto: Forsvaret