Som et ledd i å samordne innsatsen på forsvaret i Europa oppretter EU et forsvarsfond. Fondet skal hvert år bruke 500 millioner Euro på forskning og en milliard Euro på innkjøp av forsvarsmateriell.

Investeringene vil i realiteten bli større, ettersom disse midlene skal benyttes som en grunnpilar i det Europeiske forsvarssamarbeidet, skriver Svenska Dagbladet.

Den norske regjeringen har allerede signalisert at den vil samarbeide med EU om utvikling av forsvarsmateriell og saken er drøftet i regjeringens Europautvalg. Det er her Stortinget blir informert om løpende EØS-saker.

Underdirektør Ann Kristin Salbuvik i Forsvarsdepartementet uttaler til Aftenposten at en avgjørelse om norsk deltagelse vil bli tatt til høsten.

Bakgrunnen for fondet er at de europeiske landene får for lite ut av de pengene som investeres på forsvar. Koordineringen er for dårlig, noe som gir seg utslag i at de ulike landene i Europa satser på helt ulikt forsvarsmateriell, i stedet for å samordne. Europa har for eksempel 17 forskjellige typer stridsvogner og 130 ulike våpensystemer.

Det er Donald Trumps uttalelser om at de europeiske landene må ta et større ansvar for egen sikkerhet, som har aktualisert fondet. Den tyske forbundskansler Angela Merkel har også hevdet at Europa må ta konsekvensen av USAs tilbakeholdenhet når det gjelder å støtte NATO-land som ikke investerer i forsvar.

– Vi forsøker ikke på noen måte å bytte ut, gjøre det samme som eller konkurrere med NATO, sa EUs utenrikspolitiske sjef Federica Mogherini da planen ble lagt frem i Brussel.

19 av EUs 28 medlemsland har signalisert at de vil delta i det nye omfattende forskningssamarbeidet for å utvikle nye våpen og samarbeide om innkjøp av forsvarsmateriell. Norge deltar allerede i et forprosjekt som avsluttes i 2020.

I EU-kommisjonens perspektiver vil unionen påta seg en større rolle på områder som cyberforsvar, grensebeskyttelse og bekjempelse av terror. Ett av de områdene er å utvikle droneteknologien.

– Vi har ikke drøftet dette i Ap, men jeg vil tro at det er en fordel for Norge å delta. Norge er med i det forsvarspolitiske samarbeidet, og vi har innført direktivet for forsvarsmateriell, sier Aps medlem av utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget, Svein Roald Hansen til Aftenposten.

Han viser også til den uro som er skapt etter USAs president Donald Trumps uttalelser om NATO. Dette har styrket viljen til å utvide det europeiske forsvarssamarbeidet.

Liv Signe Navarsete var blant dem som på møtet i EØS-utvalget stilte spørsmål til EØS-statsråden. Hun sier at Sp ikke har tatt stilling til norsk deltagelse og vil først gjøre det når saken foreligger.

– Men generelt vil jeg si at vi er skeptisk til å bygge opp noe som kan konkurrere med NATO. Vi mener at norsk forsvarssamarbeid skal skje i NATO. Derfor er det viktig at dette ikke konkurrerer, vi må ikke bygge opp noe parallelt, så vi vil se nøye på det Regjeringen kommer med, sier hun.