– Politidirektoratets forsøk på gjenoppliving av Politireserven minner om kostbar likskjending. Politireserven døde sent på 1900-tallet, er begravet og bør få hvile i fred. Det sier advokat og deltidsoffiser i Heimevernet, Sjak R. Haaheim til VG.

Haaheim kan fortelle at miljøet reagerer sterkt på beskjeden om at den såkalte Politireserven nå vurderes gjenopplivet.

Fakta om tjeneste i Politireserven:

*Tjeneste i Politireserven er i praksis en tjenesteplikt for vernepliktige på linje med repetisjonsøvelser i Forsvaret etter avsluttet førstegangstjeneste, på linje med tjeneste i Heimevernet eller overføring til Sivilforsvaret.

* Tjenesten utføres i praksis av mannskaper som er ferdig med fullendt førstegangstjeneste.

* Tjenesten er hjemlet i tjenestepliktloven.

* Tjenestepliktig mannskap kan etter endt oppøving (grunnutdanning på et politifaglig grunnlag) pålegges tjenestegjøring når militær beredskap eller mobilisering helt eller delvis er iverksatt, for å avverge eller begrense naturkatastrofer eller andre alvorlige ulykker eller for å opprettholde samfunnsorden når viktige samfunnsinteresser tilsier det.

* Bruk av Politireserven er knyttet til situasjoner og hendelser av større alvorlighet, omfang og kompleksitet der Politireserven kan benyttes til et bredt spekter av ordinære politioppgaver i et politidistrikt eller på tvers av politidistrikt.

* Det er først når Politireserven tjenestegjør at de tildeles begrenset politimyndighet. Politireserven har 712 våpen til rådighet, som til vanlig ligger på lager hos UP og Politihøgskolen.

* Kilde: Politidirektoratets rapport.

– En reagerer med undring på at politiet nå skal blåse liv i en kapasitet som var død og begravet allerede i 1994, samtidig som et tverrfaglig beredskapsutvalg for to år siden foreslo å legge ned Politireserven, sier Haaheim.

Haaheim – og mange med ham, skal man tro Facebook-gruppen «Styrk Heimevernet» – mener det vil være både samfunnsøkonomisk og beredskapsmessig klokere heller å styrke Heimevernet (HV), som ifølge Haaheim besitter bedre trente og utstyrte mannskaper over hele landet, enn en eventuell reservegruppe i politiet ville kunne bidra med.