En landmaktstudie er både riktig og viktig, men forslaget om studien fremstår som lite troverdig når det samtidig foreslås omfattende kutt i forsvarsområdene de vil utrede, hevder Katarina Sæthersdal som er nestleder Landsrådet for Heimevernet.

– Det foreslås kutt på 7 000 heimevernssoldater i områdestyrken. I tillegg foreslås hele Sjøheimevernet med store mengder materiell ment for forsvar av kysten vår nedlagt fra 2020. Vi har vanskelig for å skjønne behovet for en ny landmaktstudie når det gjelder Heimevernet ettersom det allerede før en slik studie er vedtatt – og ennå mindre foreligger – foreslås dramatiske kutt i det en skal utrede.

Feil å kutte før utredning
– Skal vi kunne ha tillit til en landmaktutredning, må selvfølgelig utredningen komme først, slik at de politiske beslutningene kan bygge på studiens kunnskapsgrunnlag, skriver Sæthersdal i Lågendalsposten.

– Samtidig er det viktig at de som skal gjennomføre landmaktstudien er bredt sammensatt. Vi forventer at både Heimevernets rådsstruktur og Heimevernets fagfolk inviteres med i utredingen. Det vil være helt avgjørende for å sikre forståelse for Heimevernets egenart og den betydningen denne har for kampvilje, evne og styrkens kostnadseffektivitet. Heimevernet bygger på et utstrakt samarbeid med det sivile samfunn, noe som også må ivaretas i en landmaktstudie.

Behov for mer beredskap
Heimevernet er en del av landets totale beredskap. Utviklingen på flere områder varsler om at samfunnet har behov for mer beredskap, ikke mindre. Derfor må vi sørge for at landmaktstudien gir et bidrag til å dekke både det militære og sivile beredskapsbehovet, fremholder hun.

Dersom studien skal bli relevant, må alle kutt stoppes – og sammensetningen av dem som skal
utarbeide studien må bygge på et ærlig ønske om reell kunnskap – ikke en styrt prosess for å legitimere større forsvarskutt.

Heimevernet bruker kun 3 prosent av hele forsvarsbudsjettet. Heimevernet er en budsjettpost hvor det er usedvanlig lite penger å tjene, men kolossalt mye beredskap å tape, hevder Sæthersdal.