Vi presenterer her hovedkonklusjonene i McKinsey-rapporten om hvordan Forsvaret kan moderniseres og effektiviseres ytterligere. Konsulentene er optimistiske når det gjelder Forsvarets besparelsespotensiale, som stipuleres til  3,5-4,6 milliarder i årlige kostnader. Hvis dette realiseres er det mulig å frigjøre de ressurser som trengs for å dekke gapet i driftsbudsjettet, mener McKinsey.

De største potensialene er innen driftsanskaffelser, IKT og eiendom, bygg og anlegg (EBA), men det vil kunne bli nødvendig med betydelige omstillingskostnader, i hovedsak knyttet til sluttvederlag. Basert på tidligere omstillingsprosesser i sektoren, vil dette koste opp mot 4,9 milliarder kroner.

For hyppig rotasjon
Ifølge rapporten er personellforvaltningsmodellen for militært personell ikke hensiktsmessig. Disponeringssystem for militært personell fører til hyppig rotasjon i stabsposisjoner og stillinger som krever sivil kompetanse, for eksempel HR og anskaffelser. Mange stillinger fylles dermed av personell uten nødvendig kompetanse, ifølge rapporten. Rotasjonshastigheten fører også til at mye av tiden brukes til opplæring og innføring i nye roller.

Internprising reflekterer ikke kostnadene
Det ligger også et forbedringspotensiale innen økonomiforståelse og -styring. Dessuten reflekterer internprisingssystemet bare delvis de reell kostnadene.

Vi kutte 1500 årsverk over fem år
Utover dette må det være mulig å gjennomføre betydelige reduksjoner i sivilt og militært personell. I sum en netto reduksjon på rundt 1500 årsverk over en femårsperiode, mener McKinsey. Forsvarets øverste ledelse er foreslått kuttet
med minst 300 årsverk, fra dagens 1266. Flere stillinger som i dag er besatt av offiserer, bør erstattes av sivile eller offiserer av lavere grad, heter det i rapporten.

Må tørre å ta fatt i omstridte områder
Videre må sektoren én gang for alle må ta avgjørelser innen områder som er omstridt, som for eksempel når det gjelder krigsskolene. Isparinger knyttet til Forsvarets mange musikkorps, museene og festningsverkene nevnes som spesielle tiltak. Det foreslås å kutte dagens seks militære musikkorps til fire, og å legge ned tre militære museer.

ISL ga for liten gevinst
Ved innføringen av ISL (integrert strategisk ledelse) ble det besluttet at den øverste ledelsen skulle reduseres med 800 årsverk. I rapporten påpekes det at det står igjen uttakspotensial på 400 årsverk i denne sammenheng.

Rapporten fastslår at det innenfor enkelte områder vil være mulig å realisere sparepotensialet i løpet av 12-18 måneder, men endringer må gjøres over tid.

Forsvarsbygg
Blant McKinsey mener Forsvaret har mer eiendom enn det er behov for, og bør selge unna mer – raskere. De har sammenlignet den norske forsvarssektoren med andre nordiske land og konkluderer med at man i Norge eier betydelig
mer eiendom, bygg og anlegg

IKT dårlig organisert
«Sektoren valgte en uegnet organisering av IKT. Modellen bidrar til ansvarspulverisering og uløste oppgaver», skriver McKinsey.

Les hele McKinsyes rapport her.