Norges Forsvarsforening ber Stortinget om å se på mulighetene for en raskere opptrapping av langtidsplanen for Forsvaret. Det må snarest mulig settes inn tiltak for å få dagens forsvar til å virke, skriver foreningen i sitt høringssvar til Stortinget.

Foreningen har merket seg at det fra regjeringens side både er lagt opp til et lavere tempo i bevilgningene, og at størrelsen på bevilgningene er lavere enn det Forsvarskommisjonen har foreslått i sin rapport.

SPRIK PÅ 200-250 MILLIARDER
Beregninger Forsvarsforeningen har gjort viser at det fremlagte forslaget ligger fra 200 til 250 milliarder kroner under det kommisjonen foreslo å styrke Forsvaret med i perioden. Opptrappingskurven er også slakere, heter det i foreningens høringsnotat.

UNNGÅ PERSONELLFLUKT
Foreningen er spesielt opptatt av at det blir gjennomført tiltak for å gjøre det mulig å holde på offiserer, befal og andre som har opparbeidet seg relevant erfaring og kompetanse i Forsvaret. Utdanning av flere offiserer og befal må skje raskere, heter det.

Samtidig må såkalt grunnmursmateriell, som håndvåpen uniformer, utrustning, feltkjøretøy, reservedeler snarest mulig settes i bestilling. Oppfylling av lagre, fremfor alt med ammunisjon, må prioriteres. Kontor-, forlegnings- og vedlikeholdsfasiliteter bør kunne etableres i midlertidige bygninger.

TYDELIGE PRIORITERINGER
Når det gjelder de kapasiteter som foreslås anskaffet, og de tiltak som foreslås gjennomført i tiden fremover, er foreningen positiv til at man i stor grad har fulgt forsvarssjefens fagmilitære råd.

Regjeringen berømmes også for tydelige prioriteringer:

– Forslaget til LTP viser en regjering med mot og ryggrad til å gjøre tydelige prioriteringer for landets sikkerhet og trygghet, heter det.

Foreningen har merket seg regjeringens betydelige satsing på luftvern, men her er behovet langt større enn foreslått:

– En betydelig, men fortsatt for svak luftvernsatsning, gjør både Forsvaret og viktig sivil infrastruktur sårbart. De senere tids hendelser fra Midtøsten viser viktigheten av å håndtere lufttrusler av alle typer, heter det i høringsnotatet.

Les mer om behovet for luftvern her.

DRONER
Også en manglende satsing på droner bekymrer, og ses på som en svakhet i langtdsplanen.

– Enkle, små droner kan fremstå som ubetydelige kapasiteter, men store volum, behov for synkronisering og utvikling av konsepter vil være omfattende og kreve ny kompetanse og nye fagmiljøer, heter det.

VEDTAK SOM FORPLIKTER
Forsvarsforeningen konkluderer også med at det må formuleres flere romertallsvedtak som i sterkere grad forplikter de kommende regjeringer og Storting, «vel vitende om at det over flere år ikke vil bli akkurat slik som langtidsplanen nå beskriver.»

Du kan lese hele høringsnotatet til Forsvarsforeningen her.

Foto: Stortinget