Regjeringens forslag til langtidsplan for forsvarssektoren gir et kraftfullt og tydelig signal om at alvoret i den sikkerhetspolitiske situasjonen vi står i er forstått, skriver Norges Forsvarsforening i en pressemelding. Foreningen hadde imidlertid ønsket seg at planen ble gjennomført i et raskere tempo enn hva regjeringen har lagt opp til. Dette tatt i betraktning den alvorlige sikkerhetssituasjonen vi er inne i og Forsvarets umiddelbare behov for å bedre sin operative evne.

– Planen viser en regjering med mot og ryggrad til å gjøre tydelige prioriteringer for landets sikkerhet og trygghet. Underveis har regjeringen også sondert planen med de øvrige partiene på Stortinget. Derfor velger vi å anta at de store linjene vil bli vedtatt, skriver Forsvarsforeningen.

FORPLIKTER KOMMENDE REGJERINGER
Nå må Stortinget finne måter å forplikte de kommende regjeringer og Storting, fordi dette er en 12-års plan, vel vitende om at det ikke vil bli akkurat slik som langtidsplanen nå beskriver. Det blir behov for justeringer underveis.

ADVARER MOT DISTRIKTSPOLITISKE PÅPLUSNINGER
Norges Forsvarsforening ønsker å se et bredt og forpliktende forlik om denne langtidsplanen, og vil samtidig advare mot distriktspolitiske påplussinger som ikke er planlagt finansiert eller som bryter med helheten i den planen som er lagt frem.

Generalløytnant (p) Arne Bård Dalhaug er president i Norges Forsvarsforening: – I tillegg til å styrke Forsvaret på sikt må vi så raskt som mulig få på plass den strukturen som allerede er vedtatt, sier han.

STYRKE GRUNNMUREN
Regjeringen sier selv at det må gjøres et raskt løft for å få dagens forsvar opp på det nivået det skulle ha vært. Det er NFF enig i. Grunnmuren, herunder bemanning og lagerkapasitet, må styrkes før Forsvaret kan vokse betydelig.

PERSONELL
Planen innebærer tunge investeringer og personelløkninger. Kostnadsøkninger på alt militært utstyr vil sannsynligvis øke mer enn den alminnelige prisstigningen. Driftsutgiftene vil samtidig øke betraktelig. Her kan det ikke svikte i de kommende årene. Fullfinansiering av en større struktur, nytt materiell, flere ansatte og vernepliktige, daglige operasjoner, og en høy ambisjon for øving og trening blir avgjørende for at Norge nå skal kunne oppnå et forsvar som er tilpasset den sikkerhetspolitiske situasjonen. Dersom finansieringen svikter underveis, så kaster vi bort mange penger!

RASKERE GJENNOMFØRING
Forsvarsforeningen hadde ønsket at planen ble gjennomført i et noe raskere tempo enn hva regjeringen har lagt opp til, tatt i betraktning den alvorlige sikkerhetssituasjonen vi er inne i og som ikke vil bli mindre alvorlig i årene som kommer. Russiske landstyrker i nord er bare midlertidig svekket, og sjø- og luftstyrkene opprettholder et normalt aktivitetsnivå.

HELHETLIG, BETIMELIG OG VIKTIG
Norges Forsvarsforening mener likevel at det er all grunn til å se positivt på det forslaget som nå sendes til Stortinget, og mener det både er helhetlig, betimelig og viktig, og i stor grad i tråd med hva Norges Forsvarsforening har forfektet gjennom flere år.

Vi ser det også som positivt at hovedlinjene i forsvarskommisjonens anbefalinger og forsvarssjefens fagmilitære råd fra i fjor er tatt til følge, heter det i pressemeldingen.


Foto (Statsministerens kontor): 5. april 2024: Fremleggelse av Langtidsplan for forsvarssektoren 2025-2036. «Forsvarsløfte – for Norges trygghet». Fra venstre: finansminister Trygve Slagsvold Vedum, statsminister Jonas Gahr Støre og forsvarsminister Bjørn Arild Gram.