Russlands krav favner hele Natoområdet og innebærer sterke begrensninger på Natos og USAs aktivitet i randsonen mot vest. Det kan vi ikke godta, skriver forsvarsminister Odd Roger Enoksens i en atikkel i seneste nummer av Norges Forsvarsforenings magasin Norges Forsvar.

Han kaller Russlands krav til Vesten for uakseptable og avviser Russlands ønske om en verden der stormakter har rett til å sette premissene for rekkevidden av småstatens selvbestemmelse og reelle handlefrihet.

– Det skal være opp til Norge og våre allierte hvordan vi setter sammen og utøver vår tilstedeværelse på vårt territorium og i våre havområder – for å ivareta norsk og alliert sikkerhet.

– Det er også i norsk og alliert interesse å hegne om prinsippene om fri ferdsel i internasjonalt farvann og luftrom, skriver forsvarsministeren.

Du kan lese hele artikkelen til forsvarsministeren her.

UAKSEPTABLE KRAV
Forsvarsministeren skriver at det som er nytt og skremmende er et Russland som helt uprovosert har sendt mer enn 100.000 soldater til grensen rundt Ukraina. Et land som på ingen måte kan sies å utgjøre en militær trussel mot Russland. Russland bruker så situasjonen som de selv har skapt, til å tvinge Nato og USA til forhandlingsbordet. Der har de fremsatt en rekke uakseptable krav.

Russiske tanks (foto: NTB)

– Det Russland vil ha er en verdensorden preget av den sterkestes rett. En verden der stormakter har rett til å sette premissene for rekkevidden av småstatens selvbestemmelse og reelle handlefrihet.

– Gjennom sine kravlister til både USA og Nato fremmer Russland krav vi ikke kan akseptere. Hvilke allianser ulike land ønsker å inngå og med hvem, og hvordan de innretter sitt forsvar, er beslutninger suverene stater selv skal ta.

Militær aggresjon skal ikke belønnes, skriver forsvarsministeren.

ANGÅR OSS
I artikkelen fremholder Enoksen at det er liten grunn til at Russland skulle velge å oppmarsjere store troppestyrker langs vår felles grense i nord.

– Vi skal heller ikke frykte krig i Norge som følge av den russiske styrkeoppbyggingen i og rundt Ukraina. Men vi skal ta innover oss det sikkerhetspolitiske alvoret i Europa og hvordan det angår oss.

Den russiske styrkeoppbyggingen ved Ukraina er likevel nær oss på flere måter, skriver Enoksen:

– Det er nært fordi Norge er en del av den randsonen som er innbefattet i Russlands krav.

Videre fordi Russland ved en eventuell ytterligere tilspissing og i ytterste fall militær operasjon videre inn i Ukraina trolig vil styrke beskyttelsen av sine atomvåpenstyrker på Kola og i Barentshavet.

Det er også nært fordi Norge er en nabostat til Russland med nærhet til et av Russlands viktigste militærstrategiske områder.

Og det er nært fordi våre nordiske naboer, og spesielt alliansefrie Sverige og Finland, opplever situasjonen som en direkte utfordring mot sin sikkerhet og sikkerhetspolitiske handlefrihet.

– Vi skal stå sammen imot slike forsøk på å forrykke europeisk stabilitet, skriver Enoksen.

Forsidebilde: Forsvarsminister Odd Roger Enoksen (foto: Forsvaret)